Paragraaf verbonden partijen

Inhoud

Paragraaf verbonden partijen

Paragraaf Verbonden partijen

 

Algemeen

De paragraaf Verbonden Partijen wordt opgenomen ter voldoening aan artikel 9, lid 2f van het Besluit Begroting en Verantwoording. Volgens de artikelen 15 en 26 dient deze paragraaf ten minste te bevatten:

  • De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
  • De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
  • De lijst van verbonden partijen.

Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in bestuur van een verbonden partij of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met derde partijen kan een manier zijn om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Op degene die in het bestuur van een verbonden partij functioneert, berust de verplichting zich te verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan dat betrokkene naar die partij heeft afgevaardigd.

Er is een veelheid aan verbonden partijen. Het is voor het inzicht van de gemeenteraad van belang dat de relatie tussen verbonden partijen en het publieke belang, zoals geconcretiseerd in de programma’s, in hoofdlijnen aan wordt gegeven. Daarbij dient apart stilgestaan te worden bij de voornemens omtrent verbonden partijen. 

Veere

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 27 mei 2010 besloten alleen privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden te voorzien van een afvaardiging uit de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft die afweging gemaakt op basis van het rapport van de rekenkamercommissie over het verbeteren van de governance bij verbonden partijen.

De collegeleden vertegenwoordigen de gemeente in de besturen van gemeenschappelijke regelingen. Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen is aangemerkt als een taak van bestuur en uitvoering, dus behorend tot de bevoegdheden van het college. 

 

1.  Gemeenschappelijke Regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)

Vestigingsplaats

 Borsele

Doel

De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.

Bestuurlijk belang

Eén lid en een plaatsvervanger, door en uit de raad (inclusief de voorzitter) gekozen.

Financieel belang

Jaarlijkse verplichting naar rato van aangeboden afval en voor de garantieverplichting naar rato van het aantal inwoners.

Raadsprogramma

Volksgezondheid en milieu

Begroting 2018

Het OLAZ berekent de afvalverwerkingskosten, die zij in rekening gebracht krijgt van de verwerker  rechtstreeks door aan de deelnemende gemeenten. Het voorschottarief van brandbaar afval bedraagt € 95 per ton. Voor het gft bedragen de verwerkingskosten € 77 per ton. De (voorschot)bijdrage voor de milieustraten bedraagt € 19,17 per inwoner. Het AB heeft de begroting 2018 op 28 juni 2017 vastgesteld.

Ontwikkelingen

Op weg naar een circulaire economie heeft de Rijksoverheid in het kader van het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) concrete doelstellingen voor gemeenten geformuleerd. De Zeeuwse gemeenten zijn deze doelen aan het omzetten in concrete maatregelen. Dit heeft gevolgen voor de hoeveelheden afval. Het hoeveelheid restafval zal afnemen en de gescheiden afvalstromen zullen toenemen. Ook het acceptiebeleid op de milieustraten moet hierop worden afgestemd.

 

2.  Orionis Walcheren

Vestigingsplaats

Vlissingen

Doel

 

De primaire taak van Orionis Walcheren is de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen. Orionis Walcheren begeleidt mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, naar zo regulier mogelijk (betaald) werk. Als (betaald) werk nog niet mogelijk is, wordt er ingezet op participatie, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Daar waar nodig wordt (tijdelijk) inkomenssteun en/of schuldhulpdienstverlening geboden.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van Middelburg, Veere en Vlissingen.

Bestuurlijk belang

 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de wethouders met Sociale Zaken in hun portefeuille van de gemeenten Middelburg, Veere en  Vlissingen. Het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur aangevuld met 1 lid van het college van B&W uit  elke gemeente.

Financieel belang

 

De Gemeente Veere betaalt een bijdrage in de uitvoeringskosten. De verdeling van deze kosten vindt plaats op basis van de verdeelsleutel ontvangen rijksvergoedingen. Tevens wordt er een extra bijdrage betaald voor de uitkeringslasten voor dat deel van de lasten wat de Rijksvergoeding te boven gaat. Ook deze bijdrage wordt toegedeeld op basis van de ontvangen Rijksvergoedingen.

Raadsprogramma

Sociaal Domein

Begroting 2018

€ 1.328.800 (inclusief € 374.800 armoedebeleid)

Ontwikkelingen

 

In 2017 heeft Orionis uitvoering gegeven aan het plan van aanpak. Effect hiervan op het klantenaantal is zichtbaar nu dit is gedaald van 3555 aan het begin van het jaar, naar 3.400 in september 2017.

Een tussentijdse evaluatie van het plan van aanpak is gepland voor oktober 2017. De uitkomsten hiervan kunnen mede gebruikt worden voor het nieuwe beleidsplan (2019 -2022) dat in 2018 opgesteld wordt.

De eerste evaluatie van het beleidsplan integrale schuldhulpverlening vindt plaats in december 2017. Het nieuwe beleid heeft als doel om schuldenproblematiek én achterliggende oorzaken aan te pakken, waarbij mogelijkheden en het vergroten van de zelfredzaamheid centraal staan. Meerdere leefgebieden worden in beeld  gebracht waarna er via een casusoverleg tussen Orionis, Porthos en MWW een ondersteuningsplan wordt opgesteld en er wordt samengewerkt om tot integrale oplossingen te komen.

De pilot vroeg-signalering huurschulden is geëvalueerd en afgerond. Inmiddels wordt met andere corporaties op Walcheren gekeken of deze werkwijze uitgerold kan worden.

 

3.  De Zeeuwse Muziekschool

Vestigingsplaats

Middelburg

Doel

Deze regeling heeft tot doel een vorm van bestuurlijke en organisatorische samenwerking, waarbinnen het geven van instrumentaal en vocaal muziekonderwijs en de muzikale vorming in de ruimste zin van leerlingen woonachtig in de deelnemende gemeenten wordt uitgeoefend.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van de Zeeuwse gemeenten.

Bestuurlijk belang

Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van B&W.

Financieel belang

 

Inwoners gerelateerde bijdrage in de jaarlijkse vaste kosten; docenturen in Veere gerelateerde bijdrage in de niet toerekenbare kosten (overhead); de variabele kosten zijn afhankelijk van door de gemeente gekozen programma.

Raadsprogramma

Sport, cultuur en recreatie

Begroting 2018

€ 172.563

Ontwikkelingen

 

De ZMS verzorgt ook in 2018 volgens de Gemeenschappelijke regeling muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren. Eind 2017 besluiten wij en de andere Zeeuwse gemeenten over de nieuwe toekomstvisie. Kern van de toekomstvisie is een basispakket aan taken en taken die gemeenten daarnaast nog kunnen afnemen. In de nieuwe toekomstvisie ligt de nadruk nog meer op ‘muziek in het basisonderwijs’. Dit sluit ook aan bij de doelstelling uit het coalitieprogramma voor de ZMS.

In het schooljaar 2017/2018 voert de ZMS voor ons ook weer het muziekproject Heel Veere Speelt uit op alle Veerse basisscholen.

Financieel sloot de ZMS 2016 af met een tekort. De verwachting is dat dit eenmalig is en dat er in 2017 en de jaren daarna weer een positief resultaat is.

 

4.  Het Zeeuws Archief

Vestigingsplaats

Middelburg

Doel

Behartiging belangen van de minister en de gemeenten op het archiefgebied.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van Veere en Middelburg en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Bestuurlijk belang

Portefeuillehouder Archiefzaken en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van burgemeester en wethouders.

Financieel belang

Vaste jaarlijkse bijdrage.

Raadsprogramma

Sport, cultuur en recreatie

Begroting 2018

Reguliere bijdrage incl. inspectie

Bijdrage werkzaamheden conservator

Bijdrage tekort

 

Totale bijdrage

€ 120.923

€   35.983

€     4.955

-----------

€ 161.861

 

Ontwikkelingen

 

Het Zeeuws Archief zorgt ook in 2018 voor beheer en toegankelijkheid van onze gemeentelijke archieven de historische kunstcollectie. Als gevolg van het opzeggen van de huur van depotruimte door de Rabobank ontstaat er een tekort op de meerjarenbegroting. Wij leveren een bijdrage hierin van 3% (€ 4.955).

In overleg met de deelnemers uit de gemeenschappelijke regeling zoekt het Zeeuws Archief in 2018 naar een structurele oplossing voor het tekort.

Andere speerpunten zijn de aansluiting van overheidsorganisaties op het e-depot, het verder digitaliseren en vergroten van toegankelijkheid van overheidsinformatie en objecten uit de Stadhuiscollectie. Aandachtspunt op de langere termijn is mogelijke veranderingen op het gebied van huisvesting en onderhoud. Mogelijk dat het Zeeuws Archief onderhoud in de toekomst zelf gaat uitvoeren.

 

5.  Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

Vestigingsplaats

Goes

Doel

Uitvoering geven aan het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid voor alle deelnemende Zeeuwse gemeenten zoals in de Wet publieke gezondheid staat beschreven. Naast deze taken wordt op basis van afspraken in de gemeenschappelijke regeling ook taken uitgevoerd voor de individuele gemeenten die hier opdracht voor hebben gegeven. De GGD Zeeland heeft in ieder geval tot taak de gemeenten te adviseren over de bevordering, totstandkoming en de continuïteit van de samenhang binnen de collectieve preventie en de afstemming daarvan met de curatieve gezondheidszorg.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.

Bestuurlijk belang

Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit de raad, inclusief de voorzitter.

Financieel belang

Bijdrage voor de Algemene Gezondheidszorg naar rato van het aantal inwoners en gedeeltelijk voor de Jeugdgezondheidszorg naar rato van het aantal 0-19 jarigen op 1 januari voorafgaand aan het desbetreffende begrotingsjaar zoals door het CBS gepubliceerd.

Raadsprogramma

Volksgezondheid en Milieu

Begroting 2018 

€ 881.595

Ontwikkelingen

Transformatie GGD

De transformatie GGD is afgerond en het nieuwe Basis Taken Pakket Jeugdgezondheidszorg is Zeeuws geïmplementeerd. Hierbij is ook ingezet op de samenwerking en het overleg met de lokale structuur. De consultatiebureaus zijn verdeeld over de gemeente en goed bereikbaar.

Uitbreiding GR

Zowel Inkoop Jeugdhulp Zeeland en Veilig Thuis zijn toegevoegd aan de GR GGD Zeeland. Door deze toevoegingen en een wijziging in de Wgr zal de Gemeenschappelijke regeling gewijzigd worden.

Vitale Revolutie

De GGD heeft samen met andere partijen De Vitale Revolutie ontwikkeld. Dit is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, zorg, overheid en ondernemers. Het doel is om Zeeland een vitale provincie te maken. De uitvoering vindt plaats in 2018.

Nieuwkomers en publieke gezondheid

De GGD zet zich extra in voor statushouders waarvoor een extra bijdrage nodig is.

 

6.  Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland

Vestigingsplaats

Middelburg

Doel

Adequate brandweerzorg bieden, voorbereid en geoefend zijn op rampen en crises en een meldkamer in stand houden. Dit alles op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten. 

Bestuurlijk belang

De burgemeester in het Dagelijks en Algemeen Bestuur. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) voert gemeentelijke taken uit. Het is belangrijk dat dat goed gebeurt en binnen de door de gemeente beschikbaar gestelde financiële middelen.

Financieel belang

Bijdrage naar rato van het aantal inwoners alsmede andere uitkeringen en vergoedingen.

Raadsprogramma

Veiligheid

Begroting 2018 

€ 1.659.212

Ontwikkelingen

  Na roerige jaren is in 2017 de weg naar het herstel ingezet. We hebben veel extra financiële middelen ingezet om de wakken te dichten. Hiermee zijn de meerjarenramingen nu sluitend. De komende jaren staan verder in het teken van herstel en wederopbouw van de organisatie. Geraamde investeringen en plannen, zoals Maatwerk in Brandweerzorg, krijgen verder zijn uitwerking en beslag. Ondanks dat er veel geld bij is, blijft de financiële huishouding nog wat fragiel. Onvoorziene omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat er ook de komende jaren misschien nog geld bij moet.

 

7.  Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

 

Vestigingsplaats

Terneuzen

Doel

De RUD Zeeland voert in opdracht van de gemeenten, provincie en het waterschap voor milieutaken en Wabotaken de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Ze vervult deze taken professioneel, doelmatig en volgens vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.

Betrokken partijen

Raden en colleges van alle Zeeuwse gemeenten, het algemeen en het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen en Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland.

Bestuurlijk belang

Lid van het algemeen bestuur van de RUD. De gemeente Schouwen-Duiveland vertegenwoordigt de regio Walcheren-Schouwen-Duiveland in het dagelijks bestuur van de RUD.

Financieel belang

Bijdrage naar rato van hoeveelheid ingebrachte VTH-taken.

Raadsprogramma

Veiligheid

Begroting 2018 

€ 174.178

Ontwikkelingen

De RUD heeft de PxQ verreken systematiek inmiddels vastgesteld. 2018 is nog een overgangsjaar om volledig over te schakelen naar de nieuwe systematiek. Vanaf uiterlijk 2019 dragen de deelnemers financieel bij in de RUD Zeeland voor de producten die ze daadwerkelijk afnemen.

 

8.  Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG)

Vestigingsplaats

Middelburg

Doel

Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van haar leden. Dit omvat ook het adviseren van en verlenen van steun aan instellingen in Zeeland die in het belang van de gemeente werken.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.

Bestuurlijk belang

Eén bestuurslid, uit de raad, het college, de gemeentesecretaris of de griffier. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente Veere en is tevens voorzitter van de VZG.

Financieel belang

De door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie.

Raadsprogramma

Geen (intern product)

Begroting 2018 

€ 9.450

Ontwikkelingen

Het behartigen van belangen richting Den Haag en Brussel vraagt steeds meer om een gezamenlijke aanpak met inzet van ook de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG). Verder stemmen we in VZG-verband beleid af. We besteden binnen de VZG ook gezamenlijk aan op bijvoorbeeld het gebied van energie, digitale luchtfoto’s en openbare verlichting. De VZG biedt verder de mogelijkheid tot het gezamenlijk volgen van cursussen en organiseren van themabijeenkomsten en -activiteiten.

 

9. Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland (GVC)

Vestigingsplaats

Terneuzen

Doel

De Gemeentelijke Vervoerscentrale verzorgt de planning en regie van voertuigen voor doelgroepenvervoer wat onder verantwoording van de gemeente valt.

Betrokken partijen

Alle Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland zijn aandeelhouder.

Bestuurlijk belang

 

In 2015 zijn de Walcherse gemeenten toegetreden tot de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC). Wethouder Albert Vader van de gemeente Vlissingen is door de 3 gemeenten benoemd tot bestuurder van de GVC namens de Walcherse gemeenten. In 2016 is de provincie toegetreden.

Jaarlijks wordt in de aandeelhoudersvergadering de begroting vastgesteld.

Financieel belang

De Walcherse gemeenten (als houders van de zogenaamde preferente aandelen C) kunnen niet aangesproken worden voor eventueel verlies of winst van de onderneming.

Raadsprogramma

Sociaal Domein

Begroting 2018 

€ 836.096 (centralekosten + vervoerskosten Wmo vervoer + leerlingenvervoer)

Ontwikkelingen

Naar verwachting treedt de gemeente Goeree toe tot de B.V.

 

10. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)

Vestigingsplaats

Den Haag

Doel

Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG Bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Betrokken partijen

Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland.

Bestuurlijk belang

Veere kan gebruik maken van haar stemrecht op de aandeelhoudersvergadering.

Financieel belang

Veere bezit een pakket van 7.020 aandelen van € 2,50 nominaal. De waarde van deze aandelen fluctueert constant.

Raadsprogramma

Geen (Financiële middelen)

Begroting 2018 

€ 12.000

Ontwikkelingen

BNG Bank kijkt terug op een goed eerste halfjaar 2017.

Naar verwachting komt de omvang van de nieuw te verstrekken langlopende leningen over 2017 lager uit dan over 2016.

Het beleid van langlopende financieringsbehoefte blijft gericht op het realiseren van diversificatie naar product, valuta en looptijd. De BNG verwacht twee nieuwe Socially Responsible Investment obligaties uit te gegeven. Met deze uitgiften speelt BNG Bank in op de groeiende vraag naar deze beleggingen en stimuleert de bank verduurzaming bij decentrale overheden en woningcorporaties.

Het renteresultaat over 2017 komt naar verwachting uit binnen een bandbreedte van € 420 tot € 450 miljoen. Door de volatiliteit op de financiële markten is het niet mogelijk een gefundeerde uitspraak te doen over de ongerealiseerde resultaten binnen het resultaat financiële transacties.

In lijn met de ratings (kredietwaardigheid) voor de Staat der Nederlanden hebben de belangrijke ratingbureaus aan De BNG Bank de hoogst mogelijke rating toegekend die schommelt tussen AA+ en AAA. De bank kan nooit een hogere rating hebben dan de Staat.

 

11. PZEM N.V.

Vestigingsplaats

Middelburg

Doel

PZEM N.V. is een geïntegreerd energiebedrijf. Het is werkzaam op het gebied van elektriciteits-, gas-, water- en warmtevoorziening.

Betrokken partijen

Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Dirksland, Goedereede, Middelharnis, Oostflakkee en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (2,79%).

Financieel belang

 

Het financiële belang (kapitaalbelang) in PZEM N.V. is eveneens 2,79%. Op de balans van de gemeente Veere zijn de aandelen PZEM N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 119.526. Dit betekent dat de gemeente Veere over haar deelneming in PZEM N.V. een risico loopt tot dit bedrag.

Raadsprogramma

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2018 

€ 0

Ontwikkelingen

 

In 2017 zijn twee onderdelen, Delta N.V. en de Delta Netwerkgroep, verkocht. Het achtergebleven bedrijf, verder gaand onder de naam PZEM N.V., bestaat nu uit drie onderdelen:

  • 70% aandeel in EPZ
  • 50% aandeel in Evides
  • Wholesale

Vanaf de tweede helft van 2017 vestigen de aandeelhouders hun aandacht op een herijking van de aandeelhoudersstrategie. Uitkomst van deze herijking bepaalt welke richting we als aandeelhouder met het bedrijf naar toe willen.

In diezelfde periode komt PZEM N.V. zelf met een businessplan voor het onderdeel Wholesale.

 

12.  Walcherse Archeologische Dienst (WAD)

Vestigingsplaats

Middelburg, Vlissingen en Veere

Doel

Voldoen aan het verdrag van Malta, de gewijzigde Monumentenwet en het gemeentelijk archeologiebeleid.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van Veere, Vlissingen en Middelburg.

Bestuurlijk belang

Ondersteuning van de WAD en uitvoering van het gemeentelijk archeologiebeleid.

Financieel belang

Met een eigen archeologiebeleid en -dienst voldoen we met relatief beperkte kosten aan de wettelijke eisen en besparen we tijd en kosten.

Raadsprogramma

Sport, cultuur en recreatie

Begroting 2018 

€ 67.000

Ontwikkelingen

Op basis van een wettelijke verplichting heeft de gemeente Veere (in samenwerking met de gemeenten Middelburg en Vlissingen) haar eigen archeologiebeleid. Begin 2009 is een evaluatie van het Walcherse archeologiebeleid en van de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) vastgesteld. De evaluatie resulteerde in de Nota archeologische monumentenzorg evaluatie 2008. Dit beleid is in december 2015 geactualiseerd: we voegden een paragraaf Maritieme archeologie toe en we actualiseerden de Archeologische kaarten bij de nota. In januari 2016 stelde de raad de geactualiseerde nota vast. Net als in voorgaande jaren zal de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) ook in 2018 het archeologiebeleid veelvuldig vertalen in de verschillende facetten van de ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld bestemmingsplannen, vergunningen, gebiedsontwikkelingen en -visies. Ten behoeve van verschillende ontwikkelingen, zowel vanuit de gemeenten als particulier, zal de WAD ook regie uitvoeren over onderzoeken en op kleine schaal ook zelf onderzoeken uitvoeren. Een groot onderzoeksproject dat in 2018 loopt is het Singelgebied in Domburg.

Met aanvragers voor een omgevingsvergunning gaan we in gesprek. We maken afspraken over graven en funderen zodat zo min mogelijk archeologie bedreigd wordt. Inspanningen bij omgevingsvergunningaanvragen zijn vooral gericht op het in overleg met de aanvrager komen tot een vorm van graven en funderen, waarbij zo min mogelijk archeologie bedreigd wordt. Het resultaat is tweeledig: archeologie blijft gespaard (behoud in situ) en de aanvrager hoeft geen onderzoek te laten doen. Dit bespaart hem kosten.

Op het gebied van publiekswerking zal de WAD ook in 2018 werken aan onderhoud van een eigen website (www.archeologiewalcheren.nl), artikels in nieuwsbladen en tijdschriften en lezingen voor verscheidene groepen. Daarnaast heeft zij ook een lesprogramma verder ontwikkeld voor het geven van workshops over archeologie op basisscholen.

Hopelijk levert fondswerving en crowdfunding voldoende middelen op om de 3D animatie Virtuele tijdreis Veere van de stad Veere te realiseren.

 

Nr Soort verbonden partij  Eigen vermogen per 1 januari 2018   Eigen vermogen per 31 december 2018   Vreemd vermogen per 1 januari 2018   Vreemd vermogen per 31 december 2018   Resultaat 2018 
  Gemeenschappelijke regelingen          
1 Afvalstoffenverwijdering Midden- en Noord Zeeland (OLAZ)  €     182.147  €     182.147  €   11.149.020  €   11.149.020  €                       -
2 Orionis  € 1.401.000  € 1.401.000  €   36.642.000  €   36.642.000  €    594.000-
3 De Zeeuwse Muziekschool  €        25.000  €        50.000  PM   PM   €        25.000
4 Het Zeeuws Archief  € 1.283.997  € 4.123.299  €      1.109.247  €      1.017.131  €     152.746
5 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland  € 3.077.812  € 3.077.812  €      4.145.666  €      4.145.666  €                      -
6 Veiligheidsregio Zeeland  € 4.300.961  € 4.300.961  €   12.761.892  €   12.761.892  €                      -
7 Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland  €     600.000  €     600.000  n.v.t.   n.v.t.   n.v.t. 
             
  Privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden          
8 Vereniging Zeeuwse Gemeenten  €       13.946  €       13.946  €       208.999  €        208.999  €         2.115
9 Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V.  (GVC)  €    304.994  €    304.994  €       198.084  €        198.084  €                    -
             
  Overige samenwerkingsverbanden          
10 Bank Nederlandse Gemeenten (* € 1.000)  € 4.765.000  € 4.765.000  €       141.575  €        141.575  PM 
11 PZEM NV (* € 1.000)  Niet bekend   Niet bekend   Niet bekend   Niet bekend   Niet bekend 
12 Walcherse Archeologische Dienst  n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t. 

 

 

Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud