Voorwoord

Inhoud

Voorwoord

Een begroting met veel taal en weinig cijfers

Tien tegen een dat als u het woord begroting  hoort, u zich tabellen, grafieken en geldbedragen voorstelt. Dat beeld klopt, maar ik wil dat wel nuanceren. Een begroting vertelt een verhaal, zet een koers uit en bepaalt doelen. Die zaken zijn vooral het domein van de taal.  De getallen ondersteunen het verhaal en maken inzichtelijk of de gestelde doelen realistisch zijn. Taal is leidend in deze begroting 2018.

In deze begroting is daarom veel aandacht besteed aan de taal. We willen namelijk volstrekt duidelijk maken welke doelen we nastreven en hoe we die doelen willen bereiken. Waar dat mogelijk is, zijn die doelen gesteld in evalueerbare termen. Met deze talige begroting heeft de raad een instrument in handen om te sturen op resultaat. Het geld is een middel om die doelen te bereiken.

Over resultaat gesproken. Er zijn inmiddels sinds het aantreden van deze raad bijna vier jaar verstreken. Terugblikkend mogen we trots zijn op de bereikte resultaten. De decentralisatie van de zorg is succesvol afgerond. Deze Rijkstaken zijn nu gemeentelijke taken geworden en die transitie is zonder ongelukken tot stand gebracht. Ondanks kortingen op het budget, zijn we binnen de financiële kaders gebleven. Nu staan we aan de vooravond van een verdere transformatie. Er zijn samen met inwoners en bedrijven visies ontwikkeld voor o.a. Zoutelande, Domburg, Vrouwenpolder en de stad Veere. Die visies leggen de basis voor herinrichting en vernieuwing. Sommige trajecten zijn in gang gezet, andere gaan binnenkort van start. Er zijn wegen vernieuwd, rotondes aangelegd, multifunctionele accommodaties voorbereid, ontworpen en gebouwd. We halen landelijke prijzen voor onze stranden en  recreatievoorzieningen. En tenslotte is Veere bewust en ambitieus de weg opgegaan een duurzame gemeente te worden. Woorden als energietransitie, klimaatadaptatie en duurzaamheid zijn gaan behoren tot ons dagelijks taalgebruik.

In de afgelopen vier jaar zijn ook nieuwe thema’s gaan overheersen; eenzaamheid, leefbaarheid, tekort aan werknemers, behoefte aan andere en nieuwe woningen, de verhouding toerisme en vaste inwoners, aandacht voor natuur en landschap, zeespiegelstijging en een verbod op bouwen aan de kust. Het zijn thema’s  die om verdere doordenking en uitwerking vragen. Vraagstukken waar een nieuwe raad zich over kan buigen.

Deze begroting is er vooral één van woorden. Daar waar het beleid voortborduurt op eerder genomen besluiten, ontbreken geldbedragen. Bij nieuwe ontwikkelingen zijn wel bedragen genoemd. De cijfermatige begroting geeft het volledige financiële beeld.

Veere staat er financieel goed voor. De financiële ratio’s staan in het groen, de reserves zijn voldoende robuust om risico’s op te vangen, de lastendruk is laag en de ambities talrijk.

Het is en was een voorrecht om met ons allen aan dit resultaat te werken. Om dat gevoel goed uit te drukken, schieten woorden en cijfers helaas te kort.

 

Namens het college,

René Molenaar, wethouder van financiën.

 

Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud