Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

4.001 Wij stellen in januari beleid vast voor voor- en vroegschoolse educatie.

4.001 Wij stellen in januari beleid vast voor voor- en vroegschoolse educatie.
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Wij stellen beleid vast in het plan VVE voor 2018. Hierin besteden we extra aandacht aan de overgang tussen peuterspeelzaal en basisschool. Voorbeelden van mogelijke activiteiten die we in dit beleid opnemen zijn: themabijeenkomsten voor peuterspeelzaalmedewerkers en basisschoolleerkrachten, scholing, monitoring schoolresultaten taal en rekenen eind groep 2. Met de scholen maken we resultaatafspraken over het te behalen cito-niveau. Daarnaast maken we met de scholen afspraken over maatregelen wanneer de resultaten achterblijven.



Toelichting

G
Kwaliteit

wij  hebben het activiteitenplan voor 2018 vastgesteld. Met ingang van 1 mei is de doelgroepdefinitie verbreed. Hierdoor kunnen meer kinderen gebruik maken van VVE. Naast achterstand in de Nederlandse taal mogen ook kinderen met een sociaal-emotionele indicatie gebruikmaken van een extra dagdeel op de peutergroep. Wij hebben subsidie verleend voor een scholing van alle pedagogisch medewerkers in Veere op het gebied van handelingsgericht werken. De scholen werken ook op deze wijze. Hierdoor bevorderen we de doorgaande leerlijn van kinderen tussen peutergroep en basisschool. Op 19 april vond er weer een kerngroep plaats. Op deze middag kregen leerkrachten van de basisscholen en medewerkers van de peutergroepen een inspirerende lezing over ouderbetrokkenheid.  Na afloop spraken we af over dit onderwerp verdere afspraken te maken.

18-04-2018

wij  hebben het activiteitenplan voor 2018 vastgesteld. Met ingang van 1 mei is de doelgroepdefinitie verbreed. Hierdoor kunnen meer kinderen gebruik maken van VVE. Naast achterstand in de Nederlandse taal mogen ook kinderen met een sociaal-emotionele indicatie gebruikmaken van een extra dagdeel op de peutergroep. Wij hebben subsidie verleend voor een scholing van alle pedagogisch medewerkers in Veere op het gebied van handelingsgericht werken. De scholen werken ook op deze wijze. Hierdoor bevorderen we de doorgaande leerlijn van kinderen tussen peutergroep en basisschool. Op 19 april vindt er weer een kerngroep plaats. Op deze dagen praten leerkrachten van de basisscholen en medewerkers van de peutergroepen met elkaar over het onderwerp ouderbetrokkenheid.


08-03-2018

wij  hebben het activiteitenplan voor 2018 vastgesteld. In het eerst kwartaal werken we aan een verbreding van de doelgroepdefinitie. Hierdoor hopen we meer kinderen een VVE-plaats te kunnen bieden.