Uitgaven

3,06%

€ 2.232

x € 1.000
3,06% Complete

Inkomsten

4,35%

€ 3.171

x € 1.000
4,35% Complete

Saldo

3129546101,26%

€ 939

x € 1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

3,06%

€ 2.232

x € 1.000
3,06% Complete

Inkomsten

4,35%

€ 3.171

x € 1.000
4,35% Complete

Saldo

3129546101,26%

€ 939

x € 1.000
Inhoud

Programma inleiding

Het programma bestuur en ondersteuning gaat over de taken en rollen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en de manier waarop we dit doen.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Werkprogramma college 2018-2022
 • Communicatienota
 • Programma Dienstverlening
 • Beleidsnota Informatievoorziening (nov 2018)
 • Beleidsnota HR (nov 2018)
 • Beleidsnota Integriteit (nov 2018)
 • Inspraakverordening
 • Verordening op de Dorpsraden
 • Klachtenregeling
 • Verordening voor de Commissie voor bezwaarschriften
 • Commissieverordening en reglement van orde voor het college en de raad
 • Regeling Regionale Commissie Walcherse Zaken
 • Verordening Rekenkamer

Trends en ontwikkelingen

 • Overheid werkt meer samen met burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
 • Informatisering: het leveren van de juiste informatie op de juiste plek.
 • Hogere eisen aan dienstverlening op maat.

Doelstellingen

D.0.01 In 2019 groeit de klantwaardering van ondernemers over onze dienstverlening met 0,2 ten opzichte van 2017.

Het onderzoek "Waar staat je gemeente" in 2017 gaf de gemiddelde score van 6,5. In 2019 herhalen we dit onderzoek.

D.0.02 De klantwaardering van onze dienstverlening aan de front-office en van onze inwoners blijft minimaal op het niveau van 2017.

Het onderzoek "Waar staat je gemeente" in 2017 gaf de gemiddelde score:

 • bezoekers balie 8,3
 • inwoners 7,1

Bij bezoekers balie gaat het om klanten die een product aanvragen en/of ophalen bij een bezoek aan het gemeentehuis.
Bij inwoners gaat het om een uitgebreid onderzoek naar diverse thema's: het woon- en leefklimaat, de relatie inwoner-gemeente en de gemeentelijke dienstverlening.

In 2019 herhalen we dit onderzoek.

D.0.04 Veere blijft een zelfstandige gemeente met grip op de gemeenschappelijke regelingen.

Als zelfstandige gemeente gaat Veere alleen nieuwe samenwerkingsverbanden aan als dit onze kwaliteit verbetert, minder kosten geeft en onze kwetsbaarheid vermindert.

We vergroten de grip op bestaande gemeenschappelijke regelingen waar mogelijk.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland
Bestuur en ondersteuning 1 Formatie FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2019 11,44 n.b.
Bestuur en ondersteuning 2 Bezetting FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2019 9,59 n.b.
Bestuur en ondersteuning 3 Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting 2019 € 385 n.b.
Bestuur en ondersteuning 4a Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom Eigen begroting 2019 13% n.b.
Bestuur en ondersteuning 4b Externe inhuur Totale kosten inhuur externen Eigen begroting 2019 € 2.110.573 n.b.
Bestuur en ondersteuning 5 Overhead % van de totale lasten Eigen begroting 2019 12% n.b.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief
Lasten
0.1 Bestuur 1.057 1.673 1.318 1.318 1.318 1.296
0.2 Burgerzaken 708 688 758 706 706 706
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 59 55 72 71 38 38
0.63 Parkeerbelasting 67 77 84 84 84 84
Totaal Lasten 1.892 2.493 2.232 2.180 2.146 2.124
Baten
0.1 Bestuur 13 11 12 12 12 12
0.2 Burgerzaken 486 460 418 418 418 418
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 9 7 7 7 7 7
0.63 Parkeerbelasting 2.674 3.136 2.734 2.734 2.734 2.734
Totaal Baten 3.182 3.615 3.171 3.171 3.171 3.171

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2019 2020 2021 2022 1000
Aansluiting e-depotvoorziening E 45 45 45
Aansluiting e-depotvoorziening S 8 18
BAG/Grondslag WOZ wijziging E 60 60
Fonds Gezamelijke Gemeentelijke Uitvoering (VNG) S 3 3 3 3
Herziening beleidsregels uitstallingen- en terrassenbeleid E 35
Luchtfoto's t.b.v. volledigheid BAG S 10 10 10 10
Overleg Zeeuwse Overheden E 22 22 22
Verkiezingen - 3 verkiezingen E 69
Verkiezingen - onderhoudscontract applicatie S 5 5 5 5
Verkiezingen applicatie E 4
Visiedocumenten en uitvoeringsprogramma dienstverlening S 15 30 45 60
Visiedocumenten en uitvoeringsprogramma dienstverlening E 75 75 75 75
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud