Uitgaven

3,55%

€ 2.585

x € 1.000
3,55% Complete

Inkomsten

0,06%

€ 41

x € 1.000
0,06% Complete

Saldo

8481792259,85%

€ -2.545

x € 1.000

1. Veiligheid

Uitgaven

3,55%

€ 2.585

x € 1.000
3,55% Complete

Inkomsten

0,06%

€ 41

x € 1.000
0,06% Complete

Saldo

8481792259,85%

€ -2.545

x € 1.000
Inhoud

Programma inleiding

In Veere kun je veilig wonen, werken en recreëren. In dit programma staat hoe we dat zo houden.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Nota integrale veiligheid
 • Wet op de Veiligheidsrisico's
 • Regionaal crisisplan
 • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Integraal Handhaving Uitvoeringsprogramma
 • Handhavingsbeleid
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Wet milieubeheer
 • Bestemmingsplannen 
 • Drank- en horecawet
 • Omgevingswet

Trends en ontwikkelingen

 • Ontwikkeling van de Veiligheidsregio Zeeland
 • Meer focus op ondermijning 
 • Verdere vorming Nationale Politie en dreigend tekort
 • Zelfredzaamheid van de burger
 • Zeeland is het tweede risicogebied van Nederland
 • Irritatie over kleine ergernissen in de woonomgeving
 • Recreatie-getinte inbraken en diefstallen
 • Toenemende veiligheidseisen bij evenementen
 • Toename sociaal isolement en verwarde personen
 • Meer extremen in weersomstandigheden

Doelstellingen

D.1.01 We zijn goed voorbereid en georganiseerd bij een ramp of crisis.

We hebben een actueel Regionaal Crisisplan. We benoemden medewerkers die bij een ramp of crisis een rol hebben. In een inrichtingsplan is beschreven hoe we van een normale situatie omschakelen naar een crisissituatie en welke faciliteiten we nodig hebben. Medewerkers met een rol bij een ramp of crisis oefenen en trainen jaarlijks. Voor bevolkingszorg is er een piket, zodat we bij een incident direct bereikbaar en inzetbaar zijn.

We zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband van dertien gemeenten. Samen zorgen we voor de lokale en regionale brandweerzorg, Geneeskundige hulpverlening (GHOR), coördinatie van Bevolkingszorg en een gezamenlijk meldkamer.

D.1.02 Veere blijft in 2019 een veilige gemeente met een criminaliteitsindex lager dan 50.

We streven naar een hoog veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Naast dit veiligheidsgevoel is het doel om ook de werkelijke misdaadcijfers zo laag mogelijk te houden. De criminaliteitsindex van Waarstaatjegemeente.nl geeft een totaalbeeld van de veiligheid in een gemeente. In 2016 scoorden we 46 op een schaal van 100. In 2013 hadden we criminaliteitsindex van 103. Het landelijk gemiddelde is 81.

D.1.03 In 2019 is de leefomgeving van de gemeente schoon, veilig, gezond en mooi.

We dragen hieraan bij via communicatie, voorlichting, toezicht en handhaving en het stellen van regels.

Er is extra formatie voor het tweede woningbeleid (administratief en toezichthouder) en voor toezichthouders Milieu. In de begroting nemen we € 185.000 hiervoor op.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Veiligheid 6 Verwijzingen Halt per 10.000 inw. 12-17 jr Bureau Halt 2017 147 209 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
Veiligheid 7 Harde kern jongeren per 10.000 inw. Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) 2014 0,9 1,2 Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.
Veiligheid 8 Winkeldiefstallen aantal per 1.000 inwoners CBS - Diefstallen 2017 0,2 1,4 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Veiligheid 9 Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2017 1,6 4,5 Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Veiligheid 10 Diefstallen uit woning aantal per 1.000 inwoners CBS - Diefstallen 2017 1,6 1,7 Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
Veiligheid 11 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) aantal per 1.000 inwoners CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen 2017 3,2 4,6 Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.669 1.941 1.931 1.951 2.017 2.051
1.2 Openbare orde en veiligheid 716 664 655 669 669 669
Totaal Lasten 2.385 2.605 2.585 2.620 2.686 2.720
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 5 5 5 5 5
1.2 Openbare orde en veiligheid 83 86 36 36 36 36
Totaal Baten 88 91 41 41 41 41

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2019 2020 2021 2022 1000
VRZ bijdrage S 73 192 378 378
VRZ bijdrage E 25 7 -5
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud