Uitgaven

7,91%

€ 5.762

x € 1.000
7,91% Complete

Inkomsten

0,52%

€ 379

x € 1.000
0,52% Complete

Saldo

17941585640,91%

€ -5.382

x € 1.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

7,91%

€ 5.762

x € 1.000
7,91% Complete

Inkomsten

0,52%

€ 379

x € 1.000
0,52% Complete

Saldo

17941585640,91%

€ -5.382

x € 1.000
Inhoud

Programma inleiding

Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de gemeentelijke infrastructuur als wegen, bruggen, parkeervoorzieningen. We zorgen ervoor dat inwoners en bezoekers zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. De verschillende belangen van bewoners, bezoekers, bedrijven maar ook duurzaamheidsaspecten zijn daarbij in evenwicht. Dat doen wij tegen kosten die beheersbaar zijn. Hiervoor hebben we beleids- en beheerplannen opgesteld. Die houden we actueel.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Wegbeheerplan 2017 – 2021

 • Beheerplan Civiel technische kunstwerken 2017 -2021

 • Beheer- en beleidplan openbare verlichting 2017 – 2021 
 • Beheerplan Stadshaven
 • Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan (GVVP) 2017
 • Provinciaal Verkeer- en vervoerplan (PVVP) 2016
 • Parkeerbeleidsplan 2004
 • Uitvoeringsnotitie halteplaatsen 2008
 • Halteplan 2016+
 • Uitvoeringsprogramma GVVP 2018-2022
 • Verkeerscirculatieplan Walcheren (vastgesteld door de Provincie in 2018)

Trends en ontwikkelingen

Algemeen

Samenwerking met andere gemeenten maar ook met Provincie en het Waterschap geeft kansen voor kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen. Bij onderwerpen als geo-informatie, gladheidsbestrijding, het onderhoud van de openbare verlichting, regelgeving over kabels en leidingen en nog een aantal andere onderwerpen werken we  intensief samen. We verkennen de mogelijkheden voor samenwerking op andere onderdelen als het onderhoud van wegen, ingenieursdiensten en beheer van data.

Wegen

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar en dit heeft ook effect op het onderhoud van wegen. Het water en rioolstelsel passen we aan op de gevolgen van de verandering en er valt dan niet aan te ontkomen dat de weg "open" moet en opnieuw moet worden bestraat. Veere vergrijst en steeds meer ouderen blijven ook op latere leeftijd actief, bij het onderhoud en de inrichting van wegen houden we hier rekening mee. De gemeente Veere heeft veel ambities en hierdoor gaan we op veel  plekken tegelijk werken aan de gemeentelijke wegen. Dit geeft overlast.  

Verkeer en vervoer

De Provincie heeft in 2016 het nieuwe Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan vastgesteld. Voor Walcheren is dit plan verder uitgewerkt in een verkeerscirculatieplan en een wegencategoriseringplan. De groei van het toerisme geeft een grotere parkeerdruk en meer verkeersbewegingen en heeft effect op de leefbaarheid in een aantal kernen. De technologische ontwikkelingen in betaald parkeren en parkeerhandhaving gaan hard. Er komen steeds meer alternatieven voor muntgeld beschikbaar. Een deel daarvan moeten we verplicht gaan gebruiken. Gemeenten in het land experimenteren met verschillende soorten scanapparatuur voor handhaving.

Doelstellingen

D.2.01 In 2022 is er in iedere kern voldoende ruimte om fietsen te stallen.

Fietsen heeft vele individuele en maatschappelijke voordelen. Het is gezond maar draagt ook bij aan de doelen van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, recreatie, milieu enzovoorts. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Uitstekende loop- en fietsroutes en voldoende fietsparkeerplaatsen’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

D.2.02 We evalueren in 2019 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is een visie en zijn beleidsdoelen opgenomen. Deze bepalen in grote lijnen hoe we om gaan met het verkeer en geven de toetsingskaders. Het uitvoeringsprogramma is een samenvatting van de wensen uit het GVVP die we willen realiseren.

D.2.04 In 2022 wordt het openbaar vervoer 15% meer gebruikt door inwoners en toeristen.

We zetten ons in voor een beter gebruik van het openbaar vervoer. Dit betekent dat er goede routes moeten liggen, bushaltes toegankelijk zijn en overlast moet worden voorkomen. We richten ons niet alleen op het traditionele openbaar vervoer maar kijken naar slimme combinaties tussen verschillende vervoersvormen. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Inzet voor behoud vaste buslijnen en investeren in duurzaam vervoer’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

D.2.05 We voldoen aan het afgesproken beheerniveaus

Per onderdeel (wegen, kunstwerken, stadshaven en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beheer niveau,
- de uitvoeringsmaatregelen,
- de ontwikkelingen,
- en het beschikbare budget.

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en moet er daarom iets gebeuren, dan formuleren we een nieuwe maatregel onder deze doelstelling in de volgende begroting.

D.2.06 In 2022 is er een betere verdeling van parkeerplaatsen tussen inwoners, bedrijven en toeristen.

In een toeristische gemeente als Veere ligt er vaak een hoge parkeerdruk. In de kustkernen is het noodzakelijk om het parkeren te reguleren. Er is dan voldoende parkeerruimte voor bewoners, ondernemers en toeristen.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Verkeer, vervoer en waterstaat 12 Ziekenhuisopname na een verkeersongeval met een motorvoertuig % VeiligheidNL 2015 3 5 als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
Verkeer, vervoer en waterstaat 13 Ziekenhuisopname na een vervoersongeval met een fietser % VeiligheidNL 2015 6 8 als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief
Lasten
2.1 Verkeer en Vervoer 4.218 5.335 4.368 4.590 4.755 4.818
2.2 Parkeren 1.007 994 1.193 1.317 1.328 1.324
2.3 Recreatieve havens 148 189 201 241 234 231
Totaal Lasten 5.372 6.517 5.762 6.148 6.317 6.373
Baten
2.1 Verkeer en Vervoer 180 202 24 24 24 24
2.2 Parkeren 194 197 197 197 197 197
2.3 Recreatieve havens 93 155 157 157 157 157
Totaal Baten 466 555 379 379 379 379

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2019 2020 2021 2022 1000
Exploitatielast software parkeervergunningen S 10 10 10 10
GVVP 2019 (looproutes Domburg, kruising H'gemseweg/J. Catsweg Grijpskerke) I 160 2 9 9 9
Invulling installatieverantwoordelijkheid S 7 7 7 7
Onkruidbestrijding op wegen S 40 40 40 40
Reconsructie dorpsstraat Gapinge I 750 11 41 41 41
Software parkeervergunningen I 110 2 24 24 24
Terugdraaien eenrichtingsverkeer Oudestraat Veere I 130 2 7 7 7
Uitvoering GVVP: maatregelen Domburg (onderdeel van totaal investering € 1.236.000) I 302 5 17 17 17
Uitvoering Visie Domburg: aanleg parkeerterrein Roosjesweg I 1.067 16 46 46 46
Uitvoering Visie Domburg: parkeerverwijssysteem (structureel) S 30 30 30 30
Wegreconstructie (Noordweg Oostkapelle i.c.m. Dorpsstraat Okp.) I 250 4 14 14 14
Domburg, Boulevard Schaegen fase 3 I 319 5 18 18
GVVP 2020 (Rijsoordeselaan/Burg. Bosselaarstraat Aagtekerke en aansl. fietspad Duinweg Oostkapelle) I 160 2 9 9
Reconstructie Torenstraat Meliskerke I 805 12 44 44
Vervangen armaturen (extra 2020) I 216 3 14 14
Vervangen lichtmasten (extra 2020) I 70 1 3 3
Vervanging armaturen I 53 1 3 3
Vervanging lichtmasten I 143 2 6 6
GVVP 2021 I pm
Uitvoering GVVP: maatregelen Domburg (onderdeel van totaal investering € 1.236.000) I 934 14 51
Vervangen armaturen 2021 I 269 4 17
Vervangen lichtmasten 2021 I 212 3 8
Wegreconstructie (nog te bepalen) I 250 4
Vervangen lichtmasten 2022 I 35 1
Vervangen armaturen 2022 I 35 1
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud