Uitgaven

1,85%

€ 1.351

x € 1.000
1,85% Complete

Inkomsten

11,15%

€ 8.122

x € 1.000
11,15% Complete

Saldo

22569620230,62%

€ 6.771

x € 1.000

3. Economie

Uitgaven

1,85%

€ 1.351

x € 1.000
1,85% Complete

Inkomsten

11,15%

€ 8.122

x € 1.000
11,15% Complete

Saldo

22569620230,62%

€ 6.771

x € 1.000
Inhoud

Programma inleiding

Een duurzame en evenwichtige groei van de Veerse economie is van belang voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid. Kernwoorden zijn:

 • Vitaliteit
 • innovatie
 • tekorten op de toeristische arbeidsmarkt
 • behoud van onze kernkwaliteiten.

Recreatie & toerisme, landbouw en het MKB zijn onze economische pijlers. De bestedingen van onze toeristen zorgen voor een hoog voorzieningenniveau binnen onze gemeente. De balans tussen het toerisme en de leefbaarheid binnen de kernen speelt een grote rol. Dit vraagt om zorgvuldige keuzes. Structureel overleg tussen gemeente, bedrijfsleven en inwoners blijft van groot belang.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Werkprogramma college 2018-2022
 • Structuurvisie Veere 2025 
 • Bestemmingsplan Buitengebied/Landschapsvisie 
 • Kadernota strand en duingebied/Rapport De Kust is breder dan het strand 
 • Kustvisie en overgangsnotitie
 • Omgevingsplan
 • CBS, KvK , ZTLO en Economisch Impuls Zeeland monitor gegevens

Trends en ontwikkelingen

 • Innovatie, digitalisering. verduurzaming, herstructurering en samenwerking.
 • Van bezit naar gebruik als onderdeel van een circulaire economie.
 • Rapport van de commissie Balkenende
 • Nieuwe Omgevingswetgeving

Doelstellingen

D.3.02 We ondersteunen de ontwikkeling van de toeristische sector en houden de reputatie van Veere als kwalitatieve toeristische bestemming op peil.

Het toerisme is een belangrijke economische pijler voor onze gemeente. De kwaliteit van het toeristische product willen we samen met de sector op peil houden met innovatieve en duurzame projecten. De reputatie komt ook aan bod in de maatregel 3.011: ‘We voeren in 2019 een onderzoek uit naar de balans tussen leefbaarheid, recreatie & toerisme’.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Economie 14 Functiemenging % LISA 2017 44,9 49,4 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Economie 15 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw 15-64jr LISA 2017 209,8 160,4 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 75 168 273 118 118 118
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 764 919 288 221 221 221
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 91 109 125 90 90 89
3.4 Economische promotie 430 703 665 564 564 564
Totaal Lasten 1.360 1.900 1.351 993 993 993
Baten
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 759 1.014 254 187 187 187
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 25 32 38 38 38 38
3.4 Economische promotie 7.231 7.814 7.830 8.029 8.029 8.029
Totaal Baten 8.015 8.860 8.122 8.253 8.253 8.253

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2019 2020 2021 2022 1000
Budgetsubsidie VVV E p.m.
Doorontwikkeling badstatus Domburg E 25
Inhoudelijk en procesondersteuning uitv.progr TUA S 30 30 30 30
Onderzoek leefbaarheid E 120
Ontwikkeling Economisch en toeristisch-recreatief beleidsplan E 35
Project ecomobiliteit E 100
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud