Uitgaven

3,78%

€ 2.754

x € 1.000
3,78% Complete

Inkomsten

0,92%

€ 667

x € 1.000
0,92% Complete

Saldo

6959035345,81%

€ -2.088

x € 1.000

4. Onderwijs

Uitgaven

3,78%

€ 2.754

x € 1.000
3,78% Complete

Inkomsten

0,92%

€ 667

x € 1.000
0,92% Complete

Saldo

6959035345,81%

€ -2.088

x € 1.000
Inhoud

Programma inleiding

Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen en voorzieningen voor peuters en baby's graag zo dicht mogelijk bij  de kinderen. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. We bieden basisonderwijs aan in doelmatige schoolgebouwen, liefst in combinatie met meerdere voorzieningen. Onderwijs moet kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Verordening Huisvesting Onderwijs
 • Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting en Opvang
 • Notitie passend onderwijs Walcherse gemeenten
 • Walcherse visie op onderwijs
 • Notitie toekomst educatie Walcheren
 • Verordening leerlingenvervoer 2014
 • Activiteitenplan Voor- en vroegschoolse educatie

Trends en ontwikkelingen

 • Ontgroening
 • Regionale samenwerking
 • Integrale kindcentra
 • Meer samenleving, minder overheid
 • Doorgaande (onderwijs)lijn van 0 tot 18 jaar

Doelstellingen

D.4.01 De overgang tussen peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo verloopt in 2019 voor minimaal 80% van de leerlingen zonder taalachterstand of schooluitval.

Een vloeiende overgang tussen peutergroep, basisonderwijs en voortgezet onderwijs zorgt er voor dat kinderen zich goed ontwikkelen. Kinderen ervaren minder problemen bij de overgang van de ene naar de andere schoolsoort: de taalachterstand en de kans op schooluitval zijn kleiner. Het percentage taalachterstand meten we via de monitor Voor- en vroegschoolse educatie en het percentage schooluitval meten we via de projecten Voortijdig schoolverlaten.

D.4.02 Elk schoolgebouw in onze gemeente is fysiek toegankelijk voor alle leerlingen die les krijgen op die school.

We zien het onderwijs het liefst zo dicht mogelijk bij de kinderen. Het gebouw mag hiervoor geen belemmering zijn. Daarom kan het nodig zijn dat schoolgebouwen aangepast moeten worden, zodat ook gehandicapte kinderen het gebouw in kunnen. Dit voorkomt dat kinderen naar een verder weg gelegen school moeten.

D.4.03 Schoolbesturen kunnen in 2019 aan hun wettelijke taak voldoen.

Scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De onderwijsinspectie controleert of de scholen hierin slagen. Als gemeente ondersteunen en faciliteren wij de scholen hierin. Bijvoorbeeld op het gebied van schoolbegeleiding, uitvoering leerplicht, passend onderwijs en leerlingenvervoer.

D.4.04 In 2019 kennen alle laaggeletterde volwassen inwoners de verschillende taallessen in onze gemeente.

Ook in Veere wonen mensen die laaggeletterd zijn. Wanneer we uitgaan van het landelijk percentage, heeft ongeveer 20% van onze inwoners tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Dit verkleint de kans op werk en/of sociale contacten. Samen met Middelburg en Vlissingen bieden we deze mensen op een laagdrempelige manier de kans hun taalvaardigheid te vergroten.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Onderwijs 16 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen Ingrado 2017 0,32 1,48 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
Onderwijs 17 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen Ingrado 2017 19,11 36,07 Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
Onderwijs 18 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs 2016 1,1 1,8 Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 413 419 447 447 447 447
4.2 Onderwijshuisvesting 541 627 864 780 717 711
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.515 1.549 1.443 1.436 1.436 1.436
Totaal Lasten 2.469 2.595 2.754 2.662 2.599 2.594
Baten
4.1 Openbaar basisonderwijs 44 42 51 51 51 51
4.2 Onderwijshuisvesting 57 42 46 46 46 46
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 654 629 570 570 570 570
Totaal Baten 755 712 667 666 666 666

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2019 2020 2021 2022 1000
Kennis onderwijshuisvesting E 50 50
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud