Uitgaven

11,95%

€ 8.707

x € 1.000
11,95% Complete

Inkomsten

1,51%

€ 1.103

x € 1.000
1,51% Complete

Saldo

25347707144,04%

€ -7.604

x € 1.000

5. Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

11,95%

€ 8.707

x € 1.000
11,95% Complete

Inkomsten

1,51%

€ 1.103

x € 1.000
1,51% Complete

Saldo

25347707144,04%

€ -7.604

x € 1.000
Inhoud

Programma inleiding

We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan cultuur, sport- en bewegingsactiviteiten. Sport en bewegen is belangrijk voor de gezondheid en voor de sociale samenhang in de Veerse kernen. Onder cultuur verstaan we niet alleen alle activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel maar ook musea, het cultureel erfgoed en media (bibliotheek en lokale omroep). 

Goed verzorgd openbaar groen en een aantrekkelijk landschap zijn belangrijk voor het welbevinden van inwoners en bezoekers. Het nodigt uit naar buiten te gaan en van de omgeving te genieten. Het landschap en het groen trekken veel bezoekers naar de gemeente Veere.   

Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler voor de Veerse economie (werkgelegenheid, bestedingen, voorzieningene.d.). Het beleid is gericht op kwaliteitsverbetering, vernieuwing, innovatie, herstructurering, verduurzaming en samenwerking . Niet alleen binnen maar juist ook met andere sectoren. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van deze sectoren.  

 

Relevante beleidskaders/nota's

 • Sportnota 2016-2019
 • Notitie speelruimte 2013
 • Subsidiewijzer
 • Ontwikkeling visie Kijk op cultuur
 • Nota Kunst in de openbare ruimte
 • Museumnota Kostelijk en Kostbaar 2013-2016
 • Structuurvisie Veere 2025
 • Structuurvisie Cultuurhistorie
 • Groen beleids- en beheerplan 2013-2023
 • Kadernota strand- en duingebied
 • rapport De Kust is breder dan het strand
 • Onderzoeken Kenniscentrum Kusttoerisme en NBTC
 • Duurzaamheidsplan

Trends en ontwikkelingen

 • Ontgroening en vergrijzing
 • Cultuur nieuwe stijl, eigen kracht van burger staat centraal
 • Meer samenwerking tussen samenleving en overheid.
 • Digitale bereikbaarheid en toenemend belang sociale media
 • Consument/toerist zoekt beleving, sfeer, comfort en meer korte vakanties
 • Meer vitale en koopkrachtige senioren/toenemend belang gezondheidstoerisme en toename van sport- en cultuuractiviteiten
 • Duurzaam onderhoud groen; minder gebruik van kunstmest en het verbod op gebruik van bestrijdingsmiddelen
 • Verbinding cultuur met economie, zorg en onderwijs
 • Klimaat
 • Teruggang biodiversiteit en insectensterfte

Doelstellingen

D.5.01 Het aantal en de soort sportaccommodaties passen bij de behoefte.

Binnen de gemeente zijn er binnen- en buitensportaccommodaties. De gemeente heeft verschillende binnensportaccommodaties (gymzalen, sportzaal, sporthal). Onder de buitensport vallen vooral de voetbal-, tennis en korfbalaccommodaties. Ook hebben we een openluchtzwembad in Serooskerke.

We zien een aantal ontwikkelingen:

- Het aanleggen van kunstgras is een van de ontwikkelingen binnen de buitensport. De aanleg hiervan moet voldoen aan de NOC*NSF-normen.
- Buitensportverenigingen werken (meer) samen. Als dit tot een fusie leidt, moeten we keuzes maken over het aantal en de omvang van de buitensportaccommodaties. Ook deze moeten voldoen aan de NOC*NSF-normen.

We willen het onderhoud en de renovatie van de buitensportaccommodaties (voetbal, tennis, korfbal) volledig privatiseren.

Voor het zwembad staan in 2020 grote investeringen op de planning om het te moderniseren en te verduurzamen.

Alle buitensportverenigingen (voetbal, tennis, korfbal) onderhouden zelf hun kleedkamers en kantine. De tennisverenigingen zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de banen. Het onderhouden en renoveren van de voetbalvelden verzorgt de gemeente (met uitzondering van voetbalcomplex Veere).

D.5.02 Het percentage Veerse inwoners dat tenminste 1 dag per week sport is 55% in 2020.

De raad heeft in december 2015 de sportnota vastgesteld: ‘Veere beweegt mee!’ In deze nota staan 3 speerpunten:

 • Omgeving en faciliteiten
  De omgeving moet zo ingericht zijn dat bewegen vanzelfsprekend is.
 • Toegankelijk beweegaanbod
  Bewegen moet voor alle inwoners en bezoekers van de gemeente mogelijk zijn
 • Samenwerking
  Door samen te werken kunnen organisaties zichzelf en elkaar versterken zodat ze levensvatbaar blijven en meer mensen gaan sporten/bewegen.

De sportprojecten en -activiteiten moeten bijdragen aan deze speerpunten, net als aan de nota Gezondheidsbeleid 2018-2021.

Bij de uitvoering van de sportnota en de nota gezondheid werken we samen om overgewicht aan te pakken. Sport kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door een (toegankelijk) beweegaanbod en activiteiten op het gebied van leefstijl. Ook stimuleren we dat organisaties op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en gezondheid en ondernemers samenwerken om onze speerpunten uit te voeren.

D.5.03 Cultuur draagt positief bij aan: de leefbaarheid van de kernen, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van leerlingen.

De samenleving is in transitie. De rol van de gemeente verandert. Wij willen de rol oppakken die nodig is om de doelstelling te bereiken. Dat doen we samen met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de sectoren economie, zorg, toerisme en recreatie en onderwijs.

D.5.04 Alle inwoners en toeristen kunnen deelnemen aan culturele activiteiten en kunnen genieten van kunst en cultuur.

Hieronder verstaan we beeldende kunst, muziek, toneel, dans en zang. Maar ook historische gebruiken, gewoonten en tradities. Het accent ligt op deelname aan de activiteiten door basisschoolkinderen.

D.5.05 Het cultureel erfgoed van Veere is behouden, goed toegankelijk voor de toekomst, op een financieel duurzame manier.

Onder cultureel erfgoed verstaan we materieel erfgoed, zoals musea, monumenten, kunstcollectie, archeologie, archieven en immaterieel erfgoed zoals DNA, tradities en gebruiken.Met financieel duurzaam bedoelen we dat het behoud voor een langere periode geregeld is. We werken samen met andere gemeenten en verwerven subsidies

D.5.06 Het beheerniveau van de openbare ruimte voldoet aan de vastgesteld eisen voor de beeldkwaliteit

Per onderdeel (wegen, openbaar groen, kunstwerken en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- het beheer niveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling. 

D.5.07 We vergroten in 2019 de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij het openbaar groen naar 1 burgerinitiatief per kern.

Een belangrijk uitgangspunt van het groenbeleidsplan 2013 is het vergroten van de betrokkenheid van de inwoners en bedrijven bij het openbaar groen. Een indicator voor succes is het aantal initiatieven van bewoners en bedrijfsleven voor het zelf of samen met de gemeente inrichten en/of onderhouden van de openbare ruimte. Op dit moment zien we vooral initiatieven in Oostkapelle. Ook zijn er al enkele rotondes en plantstroken geadopteerd door bedrijven. We streven naar minimaal 1 initiatief per kern.

D.5.08 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk.

De structuurvisie Veere 2025 beschrijft onze gebiedskwaliteiten als het ‘Veerse kapitaal.’ Dat kapitaal is de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van strand, kust, natuur, landschap en dorpskernen. Dit kapitaal willen we versterken en benutten.

D.5.09 De beleving van het Veerse landschap past bij de waarden van het Walcherse landschap.

De Veerse en Walcherse kernkwaliteiten zijn kleinschaligheid, open gebieden en kreekruggen, groen karakter en kustzone. Verrommeling door allerlei borden, opslag van materiaal en materieel vormt een bedreiging voor de beleving van het landschap en dat gaan we tegen.

D.5.10 We herstellen het onrechtmatig gebruik van ons grondeigendom.

We stellen heldere regels op voor de verkoop en verhuur van onrechtmatig in bezit genomen gemeentelijke gronden. We stellen regels op voor handhaving voor nu en in de toekomst. We zorgen voor een gelijke behandeling van alle inwoners.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Sport, cultuur en recreatie 19 Niet-sporters % RIVM - Zorgatlas 2016 51,9 55,9 Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 697 946 764 777 782 783
5.2 Sportaccomodaties 764 931 861 854 893 882
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 731 723 655 666 639 639
5.4 Musea 386 369 1.192 502 350 350
5.5 Cultureel erfgoed 751 648 644 537 533 534
5.6 Media 264 271 275 274 274 274
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.123 5.020 4.315 4.291 4.177 4.170
Totaal Lasten 7.715 8.908 8.707 7.902 7.648 7.633
Baten
5.1 Sportbeleid en activering 72 68 77 77 77 77
5.2 Sportaccomodaties 62 65 49 49 49 49
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 42 50 20 20 20 20
5.4 Musea 12 11 511 11 11 11
5.5 Cultureel erfgoed 121 38 48 48 48 48
5.6 Media 0 1 1 1 1 1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 659 519 397 397 277 277
Totaal Baten 969 751 1.103 603 483 483

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2019 2020 2021 2022 1000
Bestrijding invasieve onkruidsoorten S 25 25 25 25
Cultureel erfgoed - park Welgelegen E 10
Cultureel erfgoed - project wederopbouw E 8
Cultureel erfgoed - stadhuisbeelden E 85
Inbestedingsopdracht SSV S 59 59 59 59
Inzet medewerkers Orionis in het groen S 30 30 30 30
Kwaliteitsverbetering Marie Tak van Poortvlietmuseum E 750
Onrechtmatig gebruik groen- en reststroken E 120 120
Personeel zwembad S 10 10 10 10
Restauratie vestingsmuren Veere E 80
Strandovergang 2.0 E 60
Uitvoering landschapsvisie E 5
Uitvoering Visie Domburg: toiletvoorziening I 62 1 12 12 12
Uitwerking kust is breder dan het strand S 19 19 19 19
Voldoen aan flora en fauna wetgeving E 16
Zandsuppletie S pm pm pm pm
Groot onderhoud zwembad installaties, naar meer energieneutraal. Inclusief thermische afdekking bad I 139 2 11 11
Inzet combinatiefunctionaris onderwijs/sport E 12
Kust is breder dan het strand - 2e ronde plaatsing units I 150 2 17 17
Kust is breder dan het strand - 2e ronde plaatsing units / onderhoud S 33 33 33
Kwaliteitsverbetering Marie Tak van Poortvlietmuseum E 150
Renovatie/vernieuwbouw kleedruimten en toegang zwembad I 471 7 19 19
Up-grading zwembad d.m.v. overkapping I 274 4 15 15
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud