Uitgaven

33,37%

€ 24.313

x € 1.000
33,37% Complete

Inkomsten

15,07%

€ 10.981

x € 1.000
15,07% Complete

Saldo

44440768217,48%

€ -13.332

x € 1.000

6. Sociaal Domein

Uitgaven

33,37%

€ 24.313

x € 1.000
33,37% Complete

Inkomsten

15,07%

€ 10.981

x € 1.000
15,07% Complete

Saldo

44440768217,48%

€ -13.332

x € 1.000
Inhoud

Programma inleiding

Alle inwoners doen mee in de samenleving, voor zover ze dat kunnen. Inwoners willen ook steeds langer thuis blijven wonen, zolang dat kan. Wij willen daarom dat Veerse inwoners oog voor elkaar hebben en voor elkaar klaarstaan. We stimuleren inwoners om hun netwerk en hun eigen kracht te benutten. Basisvoorzieningen en activiteiten in de kernen zorgen dat inwoners zichzelf en anderen kunnen helpen en mensen niet vereenzamen. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol en zijn een aanvulling op de professionele zorg. Voor diegenen die zorg en ondersteuning nodig hebben, is Porthos de toegang op Walcheren. Voor werk en inkomen is Orionis Walcheren de toegang. Porthos en Orionis werken nauw samen met Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW). MWW is een algemene voorziening die voor iedereen vrij toegankelijk is. Deze drie organisaties werken nauw samen om het uitgangspunt van “één gezin, één plan en één hulpverlener” in te vullen.

Naast deze drie toegangsorganisaties hebben we in het sociaal domein ook te maken met veel andere partijen. We sluiten contracten af met zorgaanbieders en leveranciers.

We leggen ook verbindingen met andere partijen, zoals zorgverzekeraars en huisartsen waar dat nodig is.

Relevante beleidskaders/nota's

 • Pentekening: Het klantproces op Walcheren in het sociaal domein
 • Verordening Wmo en Jeugd
 • Beleidsregels Wmo en Jeugd
 • Visie op het  Specialistisch Zorglandschap Jeugdhulp Zeeland
 • Visie en uitgangspunten voor sturing en financiering jeugdhulp Zeeland
 • Beleidsplan Orionis 2015-2018
 • Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening 2016-2020
 • Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015-2018
 • Verordening Individuele Inkomenstoeslag
 • Verordening Individuele Studietoeslag
 • Fonds cultuur, sport en onderwijs
 • Beleidsnotitie: Doelgroepenvervoer op Walcheren
 • Notitie “Beleid en proces- en taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren”
 • Notitie "Zeeuwse samenwerking in het sociaal domein, uitgangspunten en onderwerpen"
 • Notitie “Visieontwikkeling Welzijn, Wonen en Zorg”
 • Kadernotitie Welzijnsactiviteiten 2018 e.v.

Trends en ontwikkelingen

De samenwerking op Walcheren verandert als Porthos stopt in de huidige vorm in 2019. Dit kan ook effect hebben op andere terreinen, zoals de gezamenlijke inkoop.

De zorgkosten blijven stijgen door onder andere vergrijzing, grotere behoefte aan duurdere specialistische zorg, meer mensen die langer thuis wonen en hogere loonkosten.

De inkomsten dalen doordat inwoners volgens nieuw Rijksbeleid straks een lagere eigen bijdrage gaan betalen voor hun zorg (het nieuwe “abonnementstarief” van maximaal € 17,50 per vier weken).

Inwoners komen steeds minder snel in aanmerking voor verblijf in een instelling, maar blijven langer thuis wonen. Dit geldt voor ouderen, maar ook voor mensen met psychische problemen, zoals de doelgroep die nu nog in een beschermde woonomgeving woont.

Eenzaamheid is een maatschappelijk vraagstuk dat nader onderzoek vraagt.

De gemeenten in Zeeland werken in het sociaal domein steeds meer samen. De inkoop van jeugdhulp gebeurt al samen. Ook op het gebied van Wmo-inkoop werken gemeenten in Zeeland steeds meer samen.

Het VN verdrag voor de Rechten van de Mens met een beperking is in 2016 vastgesteld. Gemeenten dragen zorg voor de uitvoering van het verdrag.

Doelstellingen

D.6.01 Veerse inwoners doen actief en zo lang mogelijk mee in de samenleving.

Dit past bij de landelijke ontwikkeling richting een participatiesamenleving. En het beleid dat ondersteuning en zorg zoveel mogelijk in de eigen woning plaats heeft.

Wij hanteren hiervoor de indicator “regie over eigen leven van inwoners 65+” uit de Zeelandscan.

Inwoners zien de behoeften om hen heen en helpen elkaar.

Het gaat om het behouden en bevorderen van een acceptabel niveau van leven, met eventueel ondersteuning die daarvoor nodig is.

De gemeente haalt initiatieven op, stimuleert en ondersteunt waar nodig.

Basisvoorzieningen, zoals verenigingsgebouwen en sociale en culturele activiteiten in onze kernen zorgen dat inwoners zelfredzaam kunnen zijn en niet vereenzamen. Deze gebouwen zijn ook toegankelijk voor mensen met een beperking.

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn een belangrijke aanvulling op de professionele zorg. Via onze Welzijnsstichting en Stichting Manteling ondersteunen we vrijwilligers en mantelzorgers. Dit zorgt ervoor dat onze burgers later of geen professionele zorg nodig hebben.

We bieden ondersteuning aan statushouders in de kernen. Welzijn Veere begeleidt deze ondersteuning en werkt samen met Vluchtelingenwerk Walcheren. In 2020 krijgt de gemeente meer taken in verband met inburgering.

D.6.02 Tenminste 75% van onze inwoners is tevreden over de toegang tot zorg en ondersteuning.

Porthos en Orionis zijn de toegang tot maatwerkvoorzieningen voor inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit kan in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden Budget (PGB).
Inwoners hebben zorg en ondersteuning nodig als ze niet zelf of met anderen een oplossing vinden voor hun hulpvraag en er geen algemene voorziening is.
Porthos is tot 1 januari 2020 de toegang voor inwoners die een maatwerkvoorziening vanuit Wmo en Jeugdwet nodig hebben. Voor financiële ondersteuning op het gebied van werk en inkomen is Orionis Walcheren de toegang. Het is belangrijk dat inwoners snel en goed geholpen worden en dat deze drie organisaties daarom goed samenwerken volgens het principe “één gezin, één plan en één hulpverlener”.

Uit cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat ongeveer 75% van de respondenten momenteel tevreden is over de toegang via Porthos en Orionis. Voor Orionis meten we dat met de armoedemonitor. Voor Porthos met jaarlijkse cliëntervaringsonderzoeken.
Het is belangrijk om de kwaliteit van dienstverlening van Porthos vast te houden.

D.6.03 Kwetsbare inwoners krijgen passende zorg en ondersteuning

Inwoners vinden zelfstandig of binnen hun eigen netwerk een oplossing en maken gebruik van algemene voorzieningen. Als dit niet lukt verstrekken Orionis en Porthos maatwerkvoorzieningen. Er zijn afspraken met zorgaanbieders over de levering van deze maatwerkvoorzieningen. De behoefte van de Veerse inwoner is hierbij leidend (Veers Kompas).

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Sociaal domein 20 Banen per 1.000 inw 15-64jr LISA 2017 681,6 762,3 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Sociaal domein 21 Jongeren met een delict voor rechter % Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 2015 0,93 1,3 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Sociaal domein 22 Kindern in een uitkeringsgezin % Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 2015 2,51 5,02 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
Sociaal domein 23 Netto arbeidsparticipatie % CBS - Arbeidsdeelname 2017 65,3 65,5 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
Sociaal domein 24 Werkloze jongeren % Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 2015 0,57 1,56 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
Sociaal domein 25 Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inw 18jr eo CBS - Participatie Wet 2017 14,7 30,3 Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.
Sociaal domein 26 Lopende reïntegratievoorzieningen per 10.000 inw 15-65jr CBS - Participatie Wet 2017 4,6 28,9 Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
Sociaal domein 27 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2017 6,9 9,8 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
Sociaal domein 28 Jongeren met jeugdbescherming % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2017 0,8 1,2 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Sociaal domein 29 Jongeren met jeugdreclassering % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2015 0,3 0,4 Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
Sociaal domein 30 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inw CBS - Monitor Sociaal Domein WMO 2016 nb nb Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.669 3.051 2.790 2.674 3.020 2.983
6.2 Wijkteams 5.919 8.667 9.113 9.385 9.570 9.570
6.3 Inkomensregelingen 4.542 4.530 4.272 4.334 4.313 4.321
6.4 Begeleide participatie 1.351 1.338 1.220 1.172 1.136 1.136
6.5 Arbeidsparticipatie 0 10 11 11 11 11
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 233 445 392 393 393 393
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.491 3.266 3.109 3.103 3.115 3.187
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.120 3.120 3.349 3.386 3.216 3.138
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 56 52 57 53 53 53
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 8 0 0 0 0
Totaal Lasten 20.381 24.486 24.313 24.511 24.827 24.792
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 271 115 116 116 116 116
6.2 Wijkteams 5.179 7.785 8.178 8.432 8.598 8.598
6.3 Inkomensregelingen 3.005 2.921 2.563 2.563 2.563 2.563
6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 3 4 4 4 4 4
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 193 325 120 120 120 120
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 8.652 11.151 10.981 11.234 11.401 11.401

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2019 2020 2021 2022 1000
GR Orionis S 14 14 14 14
Begeleiding vluchtelingen/statushouders E 30
Maatschappelijk vastgoed (begroting 2016) S 150 150 150 150
Maatschappelijk vastgoed (begroting 2017) S 50 100 100 100
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud