Uitgaven

9,25%

€ 6.738

x € 1.000
9,25% Complete

Inkomsten

8,45%

€ 6.156

x € 1.000
8,45% Complete

Saldo

1939207081,13%

€ -582

x € 1.000

7. Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

9,25%

€ 6.738

x € 1.000
9,25% Complete

Inkomsten

8,45%

€ 6.156

x € 1.000
8,45% Complete

Saldo

1939207081,13%

€ -582

x € 1.000
Inhoud

Programma inleiding

Inwoners van Veere groeien gezond op en worden vitaal oud. In samenwerking met uitvoerende organisaties bieden we voorlichting en preventieve activiteiten. De GGD voert wettelijke taken uit op gebied van de Wet publieke gezondheid.

We dragen zorg voor een schone, gezonde en duurzame leefomgeving. Daarvoor gaan we afval en afvalwater afvoeren en verwerken. We zorgen dat de hoeveelheid afval en afvalwater afneemt en dat reststoffen hergebruikt worden. We zorgen ervoor dat er op een milieverantwoorde wijze wordt begraven. 

Klimaatverandering is een feit. Perioden van extreme droogte en extreme nattigheid wisselen elkaar af. We passen ons zo goed mogelijk op de effecten van deze veranderingen aan. We zoeken daarvoor naar mogelijkheden om schade te beperken en kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. 

Relevante beleidskaders/nota's

 • Kadernota gezondheidsbeleid Walcheren 2018-2021
 • Programmabegroting GGD 2019
 • Landelijk Energieakkoord 2013
 • Klimaatakkoord 2018
 • Duurzaamheidsplan Veere 2017 – 2021
 • Zeeuws Energieakkoord
 • Provinciaal Omgevingsplan
 • Wet Bodemsanering
 • Gemeentelijk geluidbeleid
 • Structuurvisie 2025
 • Bestemmingsplan Buitengebied
 • Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
 • Nota bodembeheer Walcheren 2012
 • Walcherse bodemkansen 2012
 • Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2015-2019
 • Afvalbeleidsplan 2012
 • Convenant verpakkingen 2015

Trends en ontwikkelingen

Algemeen
Het aandeel ouderen op de totale populatie neemt toe (vergrijzing). Mensen worden namelijk ouder dan voorheen. Daarbij komt dat het aandeel jongeren afneemt (ontgroening).

Volksgezondheid
Ouderen blijven langer actief en wonen langer zelfstandig thuis. Omdat het aandeel ouderen stijgt, zijn er meer inwoners met gezondheidsproblemen. Het aantal mensen met overgewicht en chronisch zieken neemt toe. Aan de andere kant is er de “Vitale revolutie”: de aandacht voor gezond leven neemt toe. Onderwijs, ondernemers en overheid werken steeds meer samen op dit vlak.

Afvalinzameling en riolering
De landelijke overheid bevordert de overgang naar een circulaire economie. Met een circulaire economie bedoelen we dat we alles wat we gebruiken of verbruiken, ook kunnen hergebruiken. De doelstelling is dat de gemeenten in 2020 75% van het huishoudelijk afval scheiden. De centrale overheid neemt naast stimuleringsmaatregelen ook belastingmaatregelen. Hierdoor nemen de kosten van afvalinzameling toe.

De kosten voor het onderhoud en de verbetering van het rioolstelsel blijven onder invloed van de klimaatverandering stijgen. Verbeteringen aan het stelsel zijn nodig om de toename van wateroverlast door klimaatverandering op te vangen en om te kunnen voldoen aan waterkwaliteitseisen.

Doelstellingen

D.7.01 In 2019 willen we minder huishoudelijk restafval en meer bruikbare reststromen

We houden ons aan de visie van het programma “Van Afval Naar Grondstof” (VANG). Het programma VANG is ontwikkeld voor gemeenten om de inzameling en recycling van huishoudelijk afval te verbeteren. We produceerden in 2017 ruim 153 kilogram restafval per inwoner. De VANG doelstelling is om in 2020 nog maximaal 100 kg restafval per inwoner te produceren. Een beter afvalscheiding draagt bij aan een duurzaam milieu. Bruikbare afvalstromen leveren geld op.

D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt.

Wij zijn met alle Zeeuwse gemeenten deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling OLAZ. Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -verwerking. Samenwerking levert schaalvoordelen op en zorgt voor kostenbesparing. Zie paragraaf verbonden partijen.

D.7.03 We hebben inzicht in de behoefte om verschillen tussen natte en droge periodes op te vangen.

De verschillen tussen neerslag en droogte lijken steeds groter te worden. Om deze verschillen op te vangen is er ruimte voor waterberging nodig.

D.7.04 We hebben een actueel verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.

Met de term verbreed rioleringsplan bedoelen we dat we niet alleen kijken naar het riool maar naar de waterhuishouding in zijn geheel.

D.7.05 Het beheerniveau van de begraafplaatsen voldoet aan de vastgesteld eisen voor de beeldkwaliteit

Per onderdeel (wegen, openbaar groen, kunstwerken en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- het beheerniveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling.

D.7.06 In 2019 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar.

Dit doel is gebaseerd op de “ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen gemeente Veere 2014-2024”.

D.7.07 Meer dan 75% van de inwoners voelt zich gezond.

Inwoners van Veere voelen zich gezond. Dit willen we graag zo houden. In de GGD monitor en de Zeelandscan meten we de scores.
De samenwerking met onderwijs, sportverenigingen, Indigo en welzijn is hierbij belangrijk. Wij werken aan de volgende speerpunten:

 • alcohol- en middelengebruik;
 • overgewicht;
 • psychische problemen zoals depressie en eenzaamheid.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Volksgezondheid en milieu 31 Omvang huishoudelijk afval kg per inwoner CBS - Statistiek Huishoudelijk afval 2016 171 233 De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)
Volksgezondheid en milieu 32 Hernieuwbare elektriciteit % Rijkswaterstaat Klimaatmonitor 2016 72,7 29,1 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief
Lasten
7.1 Volksgezondheid 812 816 848 858 859 860
7.2 Riolering 1.949 1.665 1.757 1.768 1.786 1.792
7.3 Afval 2.975 2.928 2.920 2.928 2.938 2.948
7.4 Milieubeheer 697 1.099 796 797 800 802
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 409 415 417 459 455 450
Totaal Lasten 6.843 6.923 6.738 6.810 6.838 6.852
Baten
7.1 Volksgezondheid 12 1 1 1 1 1
7.2 Riolering 2.315 2.075 2.195 2.208 2.228 2.234
7.3 Afval 3.604 3.452 3.522 3.532 3.542 3.552
7.4 Milieubeheer 3 11 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 478 473 437 437 437 437
Totaal Baten 6.412 6.012 6.156 6.178 6.208 6.225

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2019 2020 2021 2022 1000
Bijdrage RUD S 13 15 18 20
Bijdrage subsidieregeling asbest E 10
Formatie t.b.v. uitwerking duurzaamheidsplan op de gebieden energietransitie en klimaatadaptatie S 150 150 150 150
Grondwatervoorzieningen it-riool I 29 0 1 1 1
Grondwatervoorzieningen overige maatregelen I 21 0 1 1 1
Inzameling verpakkingen - vergoeding Nedvang wordt lager S 2 2 2 2
Verharding op grindpaden begraafplaatsen I 310 5 17 17 17
Uitvoering afvalbeleidsplan, behalen VANG doelstellingen S pm
Uitvoering duurzaamheidsplan E 150 150 1 150
Vervangen bestaande riolering, afkoppeling, knelpunten en persleiding I 619 9 14 14 14
Vervangen drainage I 64 1 4 4 4
Vervangen hoofdrioolgemalen I 80 1 6 6 6
Vervangen veegmachine I 175 2 26 26 26
Vervangen hoofdrioolgemalen I 80 1 6 6
Vervangen bestaande riolering, afkoppeling, knelpunten en persleiding drukriolering I 619 9 14 14
Vervangen drainage I 64 1 4 4
Grondwatervoorzieningen it-riool I 29 0 1 1
Grondwatervoorzieningen overige maatregelen I 21 0 1 1
Vervanging 40 inwerpzuilen van glascontainers I 68 1 8 8
Grondwatervoorzieningen 20 jr I 21 0 1
Grondwatervoorzieningen 50 jr I 29 0 1
Reguliere vervanging ondergrondse containers I 25 0 2
Vervangen bestaande riolering, afkoppeling, knelpunten en persleiding drukriolering I 619 9 14
Vervangen drainage I 64 1 4
Vervangen hoofdrioolgemalen I 80 1 6
Grondwatervoorzieningen 20 jr I 21 0
Grondwatervoorzieningen 50 jr I 29 0
Reguliere vervanging ondergrondse containers I 25 0
Reguliere vervanging ondergrondse containers restafval I 175 3
Vervangen bestaande riolering, afkoppeling, knelpunten en persleiding drukriolering I 619 9
Vervangen drainage I 64 1
Vervangen hoofdrioolgemalen I 80 1
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud