Uitgaven

2,72%

€ 1.980

x € 1.000
2,72% Complete

Inkomsten

49,36%

€ 35.957

x € 1.000
49,36% Complete

Saldo

113256571156,07%

€ 33.977

x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

2,72%

€ 1.980

x € 1.000
2,72% Complete

Inkomsten

49,36%

€ 35.957

x € 1.000
49,36% Complete

Saldo

113256571156,07%

€ 33.977

x € 1.000
Inhoud

Begroting

35.957 Inkomsten (x € 1.000)
1.980 Uitgaven (x € 1.000)
33.977 Saldo (x € 1.000)
  • Overzicht algemene dekkingsmiddelen
  • Onvoorzien en overige baten en lasten
  • Vennootschapsbelasting

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Cijferoverzicht

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Beroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Lokale heffingen 1.159 325 313 314 314 314
Saldo financieringsfunctie 1.079 -39 -76 -167 -84 -69
Overige algemene dekkingsmiddelen 48 30 36 36 36 36
Subtotaal lasten 2.286 316 273 182 266 281
Baten
Lokale heffingen 6.156 6.246 5.642 5.657 5.672 5.687
Gemeentefonds 23.779 25.131 26.454 26.885 27.216 27.466
Dividend 12 17 11 11 11 11
Overige algemene dekkingsmiddelen 1.158 1 1 1 1 1
Subtotaal baten 31.104 31.395 32.107 32.553 32.899 33.164
Saldo 28.818 31.079 31.833 32.371 32.634 32.883

Onvoorzien en overige baten en lasten

Toelichting

Onder het onderdeel onvoorzien begroten we bedragen die als dekking dienen voor uitgaven die we niet voorzien bij de opstelling van de begroting (2019: € 141.000). Onder de overige baten en lasten ramen we o.a. bedragen die als dekking dienen wanneer we minder uren kunnen toeschrijven aan projecten (2019: 131.000). 

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief
Lasten
0.8 Onvoorzien 0 120 141 166 186 211
0.81 Overige baten en lasten 40 -363 131 2 -6 -41
Totaal Lasten 40 -243 272 168 180 170
Baten
0.8 Onvoorzien 0 0 0 0 0 0
0.81 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 0 0 0 0 0 0

Vennootschapsbelasting

Toelichting

Met ingang van 2016 zijn publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals een gemeente, vennootschapsbelasting plichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Voor de gemeente Veere zijn de activiteiten van de grondexploitatie aangemerkt als winstgevende onderneming.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief
Lasten 14 24 0 0 0 0
Baten 0 0 0 0 0 0

Mutaties reserves

Toelichting

We gebruiken onze reserves als risicobuffer en als dekkingsmiddel. In 2019 voegen we een bedrag van € 1.289.000 toe aan de reserves en onttrekken we een bedrag van € 3.705.000.

Mutaties reserves

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief
Lasten 5.756 5.989 1.289 181 54 54
Baten 5.694 7.959 3.705 1.010 558 506
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud