Begrotingsbeeld

Inhoud

Toelichting

Deze begroting baseren we op uitgangspunten voor de begroting 2019 – 2022 en het werkprogramma gemeente Veere 2018-2022. De begroting geeft in de meerjarenramingen een sluitend beeld. In het laatste jaar (2022) is er zelfs een overschot. Er is sprake van een structureel en reëel sluitende begroting.

Meerjarenramingen
De meerjarenramingen 2019 - 2022 vertonen in de laatste jaarschijf een overschot. Dit betekent dat de begroting reëel en structureel in evenwicht is. Het meerjarig beeld ziet er als volgt uit:

 

2019

2020

2021

2022

Saldo meerjarenramingen 2018-2021

358

160

-30

-30

Op basis van de volgende uitgangspunten:

Mutaties inkomsten

2.472

3.089

3.418

3.667

Mutaties uitgaven

-2.134

-2.193

-1.947

-1.904

Subtotaal

696

1.056

1.441

1.733

Prioriteiten 2019-2022

-1.176

-1.304

-1.412

-1.495

Dekkingsvoorstel

480

249

-29

53

Totaal

0

0

0

292

  • Tabel: Saldo meerjarenramingen 2018 - 2021 (x € 1.000).


Voor een toelichting op dit overzicht verwijzen we naar de financiële begroting 2019.

Reserves

Hieronder volgt een overzicht van het verloop van de reserves. De in deze begroting geplande onttrekkingen voor 2019 - 2022 zijn hierin verwerkt.

 

Reserves

2019

2020

2021

2022

Algemene reserve

15.438

14.797

14.620

14.494

Bestemmingsreserves

 8.201

 7.981

 7.761

7.521

Stand per 31-12

23.639

 22.778

 22.381

 22.015

  • Tabel: reserves 2019 – 2022 (x € 1.000)

     

Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud