Bijlagen

Inhoud

Baten en lasten op taakveldniveau

Programma Rek. 17 Act. Begr. 18 Begr. 19 Begr. 20 Begr. 21 Begr. 22
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Bestuur 1.057 13 1.673 11 1.318 12 1.318 12 1.318 12 1.296 12
Burgerzaken 708 486 688 460 758 418 706 418 706 418 706 418
Beheer overige gebouwen en gronden 59 9 55 7 72 7 71 7 38 7 38 7
Parkeerbelasting 67 2.674 77 3.136 84 2.734 84 2.734 84 2.734 84 2.734
Subtotaal Bestuur en ondersteuning 1.892 3.182 2.493 3.615 2.232 3.171 2.180 3.171 2.146 3.171 2.124 3.171
Crisisbeheersing en brandweer 1.669 5 1.941 5 1.931 5 1.951 5 2.017 5 2.051 5
Openbare orde en veiligheid 716 83 664 86 655 36 669 36 669 36 669 36
Subtotaal Veiligheid 2.385 88 2.605 91 2.585 41 2.620 41 2.686 41 2.720 41
Verkeer en vervoer 4.218 180 5.335 202 4.368 24 4.590 24 4.755 24 4.818 24
Parkeren 1.007 194 994 197 1.193 197 1.317 197 1.328 197 1.324 197
Recreatieve havens 148 93 189 155 201 157 241 157 234 157 231 157
Subtotaal Verkeer, vervoer en waterstaat 5.372 466 6.517 555 5.762 379 6.148 379 6.317 379 6.373 379
Economische ontwikkeling 75 0 168 0 273 0 118 0 118 0 118 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 764 759 919 1.014 288 254 221 187 221 187 221 187
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 91 25 109 32 125 38 90 38 90 38 89 38
Economische promotie 430 7.231 703 7.814 665 7.830 564 8.029 564 8.029 564 8.029
Subtotaal Economie 1.360 8.015 1.900 8.860 1.351 8.122 993 8.253 993 8.253 993 8.253
Openbaar basisonderwijs 413 44 419 42 447 51 447 51 447 51 447 51
Onderwijshuisvesting 541 57 627 42 864 46 780 46 717 46 711 46
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.515 654 1.549 629 1.443 570 1.436 570 1.436 570 1.436 570
Subtotaal Onderwijs 2.469 755 2.595 712 2.754 667 2.662 666 2.599 666 2.594 666
Sportbeleid en activering 697 72 946 68 764 77 777 77 782 77 783 77
Sportaccommodaties 764 62 931 65 861 49 854 49 893 49 882 49
Cultuurpresentatie,-productie,-particip. 731 42 723 50 655 20 666 20 639 20 639 20
Musea 386 12 369 11 1.192 511 502 11 350 11 350 11
Cultureel erfgoed 751 121 648 38 644 48 537 48 533 48 534 48
Media 264 0 271 1 275 1 274 1 274 1 274 1
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.123 659 5.020 519 4.315 397 4.291 397 4.177 277 4.170 277
Subtotaal Sport, cultuur en recreatie 7.715 969 8.908 751 8.707 1.103 7.902 603 7.648 483 7.633 483
Samenkracht en burgerparticipatie 2.669 271 3.051 115 2.790 116 2.674 116 3.020 116 2.983 116
Wijkteams 5.919 5.179 8.667 7.785 9.113 8.178 9.385 8.432 9.570 8.598 9.570 8.598
Inkomensregelingen 4.542 3.005 4.530 2.921 4.272 2.563 4.334 2.563 4.313 2.563 4.321 2.563
Begeleide participatie 1.351 0 1.338 0 1.220 0 1.172 0 1.136 0 1.136 0
Arbeidsparticipatie 10 0 11 0 11 0 11 0 11 0
Maatwerkvoorziening (WMO) 233 3 445 4 392 4 393 4 393 4 393 4
Maatwerkdienstverlening 18+ 2.491 193 3.266 325 3.109 120 3.103 120 3.115 120 3.187 120
Maatwerkdienstverlening 18- 3.120 0 3.120 0 3.349 0 3.386 0 3.216 0 3.138 0
Geëscaleerde zorg 18- 56 0 52 0 57 0 53 0 53 0 53 0
Geëscaleerde zorg 18+ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal Sociaal domein 20.381 8.652 24.486 11.151 24.313 10.981 24.511 11.234 24.827 11.401 24.792 11.401
Volksgezondheid 812 12 816 1 848 1 858 1 859 1 860 1
Riolering 1.949 2.315 1.665 2.075 1.757 2.195 1.768 2.208 1.786 2.228 1.792 2.234
Afval 2.975 3.604 2.928 3.452 2.920 3.522 2.928 3.532 2.938 3.542 2.948 3.552
Milieubeheer 697 3 1.099 11 796 0 797 0 800 0 802 0
Begraafplaatsen en crematoria 409 478 415 473 417 437 459 437 455 437 450 437
Subtotaal Volksgezondheid en milieu 6.843 6.412 6.923 6.012 6.738 6.156 6.810 6.178 6.838 6.208 6.852 6.225
Ruimtelijke ordening 1.335 1.080 1.441 309 1.330 120 1.227 120 1.197 120 1.153 120
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 3.442 3.494 9.855 10.790 5.085 5.069 6.687 6.679 1.874 1.865 1.958 1.949
Wonen en bouwen 882 826 1.688 1.632 1.596 927 1.344 927 1.214 927 1.216 927
Totaal Volkshuisv,ruimt.ord,sted.vernieuwing 5.658 5.400 12.984 12.731 8.011 6.116 9.258 7.725 4.286 2.912 4.327 2.995
Overhead 7.421 271 8.530 196 8.416 158 8.357 158 8.287 158 8.237 158
Totaal Overhead 7.421 271 8.530 196 8.416 158 8.357 158 8.287 158 8.237 158
Treasury 1.285 1.328 148 175 105 157 10 152 89 148 104 148
OZB woningen 274 3.618 318 3.679 306 3.766 307 3.776 307 3.786 307 3.796
OZB niet-woningen 0 1.533 0 1.542 0 1.578 0 1.583 0 1.588 0 1.593
Belastingen overig 885 1.004 7 1.026 7 298 7 298 7 298 7 298
Alg.uitkeringen en ovg.uitk.gem.fonds 0 23.779 0 25.131 0 26.454 0 26.885 0 27.216 0 27.466
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen 2.444 31.262 473 31.552 419 32.252 323 32.694 402 33.036 417 33.301
Onvoorzien 0 0 120 0 141 0 166 0 186 0 211 0
Totaal Onvoorzien 0 0 120 0 141 0 166 0 186 0 211 0
Overige baten en lasten 40 0 -363 0 131 0 2 0 -6 0 -41 0
Totaal Overige baten en lasten 40 0 -363 0 131 0 2 0 -6 0 -41 0
Vennootschapsbelasting 14 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Vennootschapsbelasting 14 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal van baten en lasten 63.994 65.472 78.195 76.225 71.561 69.145 71.932 71.102 67.211 66.708 67.232 67.073
Reserves 5.756 5.694 5.989 7.959 1.289 3.705 181 1.010 54 558 54 506
Totaal Reserves 5.756 5.694 5.989 7.959 1.289 3.705 181 1.010 54 558 54 506
Totaal 69.750 71.166 84.184 84.184 72.850 72.850 72.113 72.113 67.265 67.265 67.286 67.578
Saldo -1.416 0 0 0 0 -292

Raming algemene uitkering 2019

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven
Maatstaf Berekende Aantallen Gewicht / % Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren 4.833.500,00 -0,1569 -758.376,15
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) 4.270.000,00 -0,1265 -540.155,00
1a Waarde woningen eigenaren 29.008.000,00 -0,1 -2.900.800,00
Subtotaal -4.199.331,15
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Gewicht Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen 483,35 380,7 184.011,35
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) 237 2.130,68 504.971,16
3a Eén-ouder-huishoudens 375 747,03 280.136,25
2 Inwoners 21.900,00 159,91 3.502.029,00
4a Inwoners: jongeren < 18 jaar 18=""> 4.113,26 662,05 2.723.183,09
5 Inwoners: ouderen > 64 jaar 5.552,00 99,92 554.755,84
5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar 85=""> 1.671,00 26,42 44.147,82
7 Lage inkomens 2.406,00 30,51 73.407,06
7c Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 920,3 679,87 625.684,36
12 Minderheden 225 321,09 72.245,25
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016) 911 85,69 78.063,59
3b Huishoudens 9.733,00 90,5 880.836,50
3c Eenpersoonshuishoudens 2.814,00 50,39 141.797,46
13 Klantenpotentieel lokaal 15.670,00 45,76 717.059,20
14 Klantenpotentieel regionaal 3.270,00 23,48 76.779,60
38 Bedrijfsvestigingen 2.775,00 75,58 209.734,50
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 591 31,5 18.616,50
27a Oppervlak historische kernen basisbedrag 14 3.222,18 45.110,52
28 Historische waterweg 3.200,00 15,58 49.856,00
31a ISV (a) stadsvernieuwing 0,00070333 6.133.771,60 4.314,07
31b ISV (b) herstructurering 0,00025701 3.764.536,49 967,52
36 Meerkernigheid 13 9.064,58 117.839,54
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied 14,04 14.877,08 208.874,20
36a Kernen met 500 of meer adressen 10 60.085,41 600.854,10
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 2.947,32 11,72 34.542,59
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 5.830,68 5,82 33.934,53
32b Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 5.006,81 58,92 295.001,19
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 76,68 1.524,90 116.929,33
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 172,7 3.089,24 533.511,75
21 Oppervlakte bebouwing 228 595,42 135.755,76
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 71 1.936,54 137.494,34
22a Oppervlakte bebouwing woonkern 157 2.302,40 361.476,80
19 Oppervlakte binnenwater 1.198,00 38,01 45.535,98
20 Oppervlakte buitenwater 6.218,00 22,97 142.827,46
16 Oppervlakte land 13.239,00 41,17 545.049,63
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 14.298,12 26,89 384.476,45
24b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 14.857,00 57,54 854.871,78
25b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 16.342,70 50,79 830.045,73
39 Vast bedrag 1 249.398,09 249.398,09
7g Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 275,62 211,3 58.238,67
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 62,58 -1.404,50 -87.898,54
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 25,38 -2.205,08 -55.968,55
7h Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens) 6.767,53 -107,74 -729.133,30
7i Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen) 1.456,30 -421,62 -614.003,25
3h Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik 120,21 3.110,78 373.952,34
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 143 1.100,88 157.425,84
8c Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 55,13 567,63 31.293,62
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 46,92 1.503,74 70.552,49
11b Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 673,11 947,71 637.914,39
11c Wajong 199 834,39 166.043,61
3i Medicijngebruik met drempel 2.637,58 359,08 947.103,09
8e Re-integratie klassiek 0,22689 326.766,88 74.140,14
4b Inwoners < 65 jaar 65=""> 16.199,05 3,9 63.176,28
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar 3.405,07 0,17 578,86
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder 654,06 0,17 111,19
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 646,88 15,19 9.826,14
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 520,41 60,75 31.615,07
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 304,28 106,29 32.341,83
7d Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 132,01 118,91 15.697,70
7e Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 75,61 475,26 35.936,39
7f Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 26,69 830,58 22.169,19
7j Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) 806,34 108,46 87.455,12
7k Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) 461,85 433,89 200.392,20
7l Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) 163,03 759,3 123.788,32
3j Bedden 44.982,00 0,78 35.085,96
Subtotaal 18.103.960,69
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)
Uitkeringsfactor 1,572
Subtotaal (B x C (=uf)) 28.459.426,20
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein 14.845,00 14.845,00
61 Suppletieregeling OZB -8.281,00 -8.281,00
Subtotaal 6.564,00
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 65.662,00 65.662,00
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 44.751,00 44.751,00
64 Knelpunten verdeelproblematiek (DU) 122.797,00 122.797,00
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 59.833,00 59.833,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 49.995,00 49.995,00
262 Schulden en armoede (DU) 13.338,00 13.338,00
Subtotaal 356.376,00
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
260 Participatie (IU) 1.142.871,00 1.142.871,00
261 Voogdij/18+ (IU) 333.684,00 333.684,00
Subtotaal 1.476.555,00
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker
Aanvullingen van de gebruiker Opgave Uitkering
Gemeenteposten:
Inschatting plafond BCF 234.000,00
Correctie plafond BCF 2018 0
Indexering sociaal domein 2019 120.000,00
Subtotaal 354.000,00
Totaal uitkering 2019: 26.453.590,05

Overzicht loonkosten

Afdeling fte Loonkosten in €
Directieteam 2 196.171,92
Griffier 1 108.739,80
Algemene dienst 0,8 39.204,77
Bedrijfsvoering 44,01 2.894.694,41
Maatschappelijke Ontwikkeling 11,63 860.303,50
Dienstverlening 38,45 2.448.629,94
Openbare Ruimte 21,39 1.474.123,99
Ruimtelijke Ontwikkeling 26,8 1.917.220,36
Openbare Ruimte buiten 32,64 1.599.032,21
MFA Zoutelande 0,33 15.063,38
Sporthal / Ver.geb. De Couburg 2,1 106.726,78
Gymzaal Aagtekerke 0,28 12.555,02
Gymzaal Serooskerke 0,44 20.084,47
Gymzaal Veere 0,28 12.555,02
Gymzaal Vrouwenpolder 0,13 6.025,85
Gymzaal Westkapelle 0,6 27.455,88
Sporthal / Ver.geb. De Halve Maan 1,9 96.594,04
Gemeentelijk zwembad 0,98 52.611,81
Porthos 63,59 4.225.459,00
Loonkosten ambtelijke organisatie 249,34 16.113.252,15
College van B&W 433.019,69
Gemeenteraad 231.519,52
664.539,21
Totale loonkosten 16.777.791,36

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Omschrijving Tegenrek. Investering BKW 1/1 AFS Rente BKW 31/12
2019 2019 2019 2019
Kassasysteem dienstverlening 50000004 24.650,00 24.650,00 4.930,00 369,75 19.720,00
CP14 Aanp. telefoonvoorziening 50000004 65.100,00 65.100,00 13.020,00 976,50 52.080,00
Documentscanners 50000004 10.000,00 10.000,00 2.000,00 150,00 8.000,00
Totaal 50000004 99.750,00 99.750,00 19.950,00 1.496,25 79.800,00
Aanschaf I-pads nieuwe gemeenteraad 50000011 40.000,00 40.000,00 10.000,00 600,00 30.000,00
Totaal 50000011 40.000,00 40.000,00 10.000,00 600,00 30.000,00
Gemeentehuis(nw)bouwkundige werken(60%) 50000022 1.850.883,82 1.143.192,94 54.437,76 17.147,89 1.088.755,18
Gemeentehuis aanp. bouwkundige install. 50000022 16.829,14 12.299,17 559,05 184,49 11.740,12
Digitaal werken raad, meub. raadszaal 50000022 112.542,74 78.780,45 5.627,18 1.181,71 73.153,27
Digitaal werken raad, geluid rdszal 50000022 37.450,89 15.052,98 3.763,25 225,79 11.289,73
Zonnepanelen gemeentehuis Db 50000022 185.390,76 69.522,07 23.174,02 1.042,83 46.348,05
Verb. indoordekking mob.tel. (2G) 50000022 24.151,24 3.446,47 1.723,24 51,70 1.723,23
CP16 Verv.install.gem.huis 50000022 695.696,39 660.911,57 34.784,82 9.913,67 626.126,75
CP16 Keukenapp.gem.huis 50000022 24.828,86 22.345,97 2.482,89 335,19 19.863,08
Meubilair Gemeentehuis 50000022 45.000,00 45.000,00 4.500,00 675,00 40.500,00
Verduurzaming gemeentehuis Dbg 50000022 190.000,00 190.000,00 12.666,67 2.850,00 177.333,33
CP16 Alarmcentrale gem.huis 50000022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CP16 Verv.install.gem.huis 50000022 42.479,00 42.479,00 2.123,95 637,19 40.355,05
Aanp.brandcompartimentering gemhuis Db 50000022 0,00 0,00 0,00 0,00 84.833,00
Tuindeur kantine gem.huis Db 50000022 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Totaal 50000022 3.225.252,84 2.283.030,62 145.842,83 34.245,46 2.267.020,79
Brandveiligheidsaanpas. stadhuis Veere 50000023 33.791,61 4.482,71 2.241,36 67,24 2.241,35
Klimaatomstandigh.stadhuis Veere 50000023 19.808,64 6.290,35 1.258,07 94,36 5.032,28
Totaal 50000023 53.600,25 10.773,06 3.499,43 161,60 7.273,63
Grond loods Valkenisseweg, Bk 50000027 207.760,00 207.760,00 0,00 3.116,40 207.760,00
Aankoop loods Valkenisseweg, Bk 50000027 125.870,45 100.696,52 5.034,83 1.510,45 95.661,69
Loods Grijpskerke gebouw 50000027 823.325,15 690.469,48 36.340,50 10.357,04 654.128,98
Loods Grijpskerke, grond 50000027 218.400,00 218.400,00 0,00 3.276,00 218.400,00
Loods Grijpsk., geb.inrichting werkpl. 50000027 19.255,52 13.478,87 1.925,55 202,18 11.553,32
Aansch.watertappunten tbv veegmachine 50000027 20.803,59 16.642,87 2.080,36 249,64 14.562,51
Aanschaf 2 aanhangwagens 50000027 9.498,96 7.599,16 949,90 113,99 6.649,26
Energieneutraal,Loods Gpk 50000027 254.056,32 237.119,23 16.937,09 3.556,79 220.182,14
Totaal 50000027 1.678.969,99 1.492.166,13 63.268,23 22.382,49 1.428.897,90
CP13 2 x pick-up waarvan 1 met laadkraan 50000028 102.904,48 29.401,59 14.700,80 441,02 14.700,79
CP13 2xbus/aanhangwagen 50000028 72.553,03 20.738,23 10.369,12 311,07 10.369,11
CP14 4 auto's Opel Vivaro 50000028 135.020,03 61.112,77 20.370,92 916,69 40.741,85
CP14 electrische personenauto handh. 50000028 22.059,10 9.559,54 3.186,51 143,39 6.373,03
CP14 Aanschaf 4 aanhangwagens 50000028 19.466,07 11.679,69 1.946,62 175,20 9.733,07
CP14 Aanschaf 4x4 Toyota Hilux 50000028 38.862,58 22.207,18 5.551,80 333,11 16.655,38
CP15 2x Ford Transit Connect 50000028 54.523,64 31.156,37 7.789,09 467,35 23.367,28
CP15 4x Ford Transit Custum 50000028 147.843,74 84.482,14 21.120,54 1.267,23 63.361,60
Kiep.aanhangw.2x:kiep.aanhangw.+kraan 2x 50000028 24.158,05 16.910,63 2.415,80 253,66 14.494,83
CP15 Aanschaf hybride auto 50000028 20.963,35 14.973,82 2.994,76 224,61 11.979,06
CP15 2x chassis kiepend met vuilnisopb. 50000028 106.124,48 75.803,20 15.160,64 1.137,05 60.642,56
CP15 1x chassis kiepend dichte bus 50000028 34.380,60 24.557,57 4.911,51 368,36 19.646,06
2 scooters 50000028 5.998,91 5.141,92 856,99 77,13 4.284,93
Renault Clio 2017 50000028 22.629,22 19.396,47 3.232,75 290,95 16.163,72
VW Caddy 2eh 50000028 14.201,83 10.651,37 3.550,46 159,77 7.100,91
CP18 Mercedes Benz Vito, 3x 50000028 117.000,00 117.000,00 15.042,86 1.755,00 101.957,14
Verv. Ford Transit Connect 2020 50000028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verv.aanhangwagen Rior unijet 1300kg 50000028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vervangen 2x Opel Vivaro 2020 50000028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vervangen VW transporter 2020 50000028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vervangen VW transporter 2020 50000028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verv. VW Caddy 2e hands 50000028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vervangen 1x Toyota Hilux 2022 50000028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vervangen 2x Ford Transit Connect 2022 50000028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vervangen 4x Ford Transit Custom 2022 50000028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vervangen 4x Opel Vivaro 2022 50000028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vervangen electrische auto Renault Zoe 50000028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vervangen electrische personenvoertuig 2022 50000028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal 50000028 938.689,11 554.772,49 133.201,17 8.321,59 421.571,32
CP 16 Scania vrachtauto 50000029 164.256,41 140.791,21 23.465,20 2.111,87 117.326,01
Totaal 50000029 164.256,41 140.791,21 23.465,20 2.111,87 117.326,01
2 Kleine tractoren (2011) 50000030 51.747,16 16.881,36 4.220,34 253,22 12.661,02
Herder heggenslagmaaier 50000030 16.117,78 7.061,20 1.765,30 105,92 5.295,90
CP14 Tractor en herderarm 50000030 99.947,95 59.968,84 9.994,81 899,53 49.974,03
Votex roadmaster klepelmaaier 50000030 6.593,40 5.128,20 732,60 76,92 4.395,60
CP16 Kleine laadschop 50000030 36.511,54 29.209,24 3.651,16 438,14 25.558,08
Herder Klepelmaaier 50000030 10.640,65 7.616,55 846,28 114,25 6.770,27
Vervangen tractor New Holland TC 40 2020 50000030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verv. 2 kleine tractoren (Boomer) 2021 50000030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal 50000030 221.558,48 125.865,39 21.210,49 1.887,98 104.654,90
CP17 Maaier kleine grasvelden 50000031 21.188,83 16.951,06 4.237,77 254,27 12.713,29
Verv.Greenclipper E-maaier 50000031 0,00 0,00 0,00 0,00 30.861,00
Verv.kleine maaimachine 2022 50000031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal 50000031 21.188,83 16.951,06 4.237,77 254,27 43.574,29
Vervangen veegmachine 2018 50000032 174.218,00 174.218,00 34.843,60 2.613,27 139.374,40
Totaal 50000032 174.218,00 174.218,00 34.843,60 2.613,27 139.374,40
Project MV (Maatsch.Vastg.)algemeen 50000033 415.240,47 415.240,47 0,00 6.228,61 1.115.240,47
Project MV (Maatsch.Vastg.) Aagtekerke 50000033 102.071,49 102.071,49 0,00 1.531,07 102.071,49
Project MV (Maatsch.Vastg.) Oostkapelle 50000033 100.131,15 100.131,15 0,00 1.501,97 100.131,15
Project MV (Maatsch.Vastg.) Serooskerke 50000033 115.918,79 115.918,79 0,00 1.738,78 115.918,79
Project MV (Maatsch.Vastg) Westkapelle 50000033 124.868,42 124.868,42 0,00 1.873,03 124.868,42
Totaal 50000033 858.230,32 858.230,32 0,00 12.873,46 1.558.230,32
CP18 Verv.meubilair en alg.ver.gebouwen 50000034 20.000,00 20.000,00 2.000,00 300,00 18.000,00
CP19 Verv.meubilair en alg.ver.gebouwen 50000034 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Totaal 50000034 20.000,00 20.000,00 2.000,00 300,00 38.000,00
Verb/aanp. ver.gebouw Amicitia 50000035 18.733,93 5.203,96 1.040,79 78,06 4.163,17
Totaal 50000035 18.733,93 5.203,96 1.040,79 78,06 4.163,17
Vloer verenigingsgebouw Gapinge 50000036 26.323,56 10.768,77 1.196,53 161,53 9.572,24
Totaal 50000036 26.323,56 10.768,77 1.196,53 161,53 9.572,24
Verenigingsgebouw Ons Huis Meliskerke 50000037 27.141,07 8.570,85 1.428,48 128,56 7.142,37
Totaal 50000037 27.141,07 8.570,85 1.428,48 128,56 7.142,37
Grond "de Wip" 50000038 17.642,96 17.642,96 0,00 264,64 17.642,96
Totaal 50000038 17.642,96 17.642,96 0,00 264,64 17.642,96
Project MV Serooskerke Zandput 50000039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal 50000039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verenigingsgeb.Vrouwenpolder wkz. 50000040 132.793,21 74.830,26 5.345,02 1.122,45 69.485,24
Totaal 50000040 132.793,21 74.830,26 5.345,02 1.122,45 69.485,24
MFA dorpshuis Biggekerke 50000042 739.138,00 739.138,00 18.478,45 11.087,07 720.659,55
Totaal 50000042 739.138,00 739.138,00 18.478,45 11.087,07 720.659,55
Bouw "de Klimroos", Ztl. 50000044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grond peuterspeelzaal, Ztl. 50000044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal 50000044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toegankelijkheid gebouwen 50000047 97.000,00 97.000,00 9.700,00 1.455,00 87.300,00
Aanp.toegankelijkheid gem.gebouwen 50000047 0,00 0,00 0,00 0,00 35.500,00
Totaal 50000047 97.000,00 97.000,00 9.700,00 1.455,00 122.800,00
Nieuwbouw school MFA Ztl. 50000070 1.498.619,74 1.423.688,76 37.465,49 21.355,33 1.386.223,27
Grond MFA Ztl 50000070 377.138,30 377.138,30 0,00 5.657,07 377.138,30
Kinderopvang MFA Ztl. 50000070 163.350,05 155.182,55 4.083,75 2.327,74 151.098,80
Gymzaal MFA Ztl. 50000070 428.576,80 407.147,96 10.714,42 6.107,22 396.433,54
Dorpshuis MFA Ztl. 50000070 326.699,96 310.364,96 8.167,50 4.655,47 302.197,46
Overige kosten MFA Ztl.(zie 7500224) 50000070 65.837,04 62.545,18 1.645,93 938,18 60.899,25
MFA Ztl. dakrand en Rc.waarden 50000070 40.165,00 38.156,75 1.004,13 572,35 37.152,62
Dorpshuis MFA Ztl. inrichtingskn. 50000070 102.848,91 82.279,13 10.284,89 1.234,19 71.994,24
MFA Ztl. zonnepanelen 50000070 48.050,00 41.643,34 3.203,33 624,65 38.440,01
MFA zoutelande inrichting gymzaal 50000070 17.045,43 13.636,35 1.704,54 204,55 11.931,81
MFA zoutelande Sloopkosten 50000070 62.783,70 59.644,52 1.569,59 894,67 58.074,93
Totaal 50000070 3.131.114,93 2.971.427,80 79.843,57 44.571,42 2.891.584,23
Inbreng grond sporthal 50000801 37.952,23 37.952,23 0,00 569,28 37.952,23
Sporthal + afbouw kantine "Couburg" 50000801 776.148,49 553.618,79 38.886,38 8.304,28 514.732,41
Inrichting terrein "de Couburg" 50000801 48.502,16 36.682,05 2.198,88 550,23 34.483,17
Couburg, energiebesparende maatregelen 50000801 38.935,00 27.773,17 2.777,32 416,60 24.995,85
Couburg schrobzuigmachine 50000801 9.619,70 8.657,73 961,97 129,87 7.695,76
Brandmeldinstallatie Couburg 50000801 14.000,00 14.000,00 933,33 210,00 13.066,67
Zonnepanelen Couburg 50000801 0,00 0,00 0,00 0,00 123.000,00
Totaal 50000801 925.157,58 678.683,97 45.757,88 10.180,26 755.926,09
Bouw/inr. gymlokaal, Aagtekerke 50000803 92.884,08 40.500,27 0,00 607,50 40.500,27
Totaal 50000803 92.884,08 40.500,27 0,00 607,50 40.500,27
3 gymzalen, binnenvoegwerk 50000804 26.607,01 12.748,81 1.062,40 191,23 11.686,41
Totaal 50000804 26.607,01 12.748,81 1.062,40 191,23 11.686,41
Gymlokaal Serooskerke 50000805 90.362,04 40.500,00 0,00 607,50 40.500,00
Totaal 50000805 90.362,04 40.500,00 0,00 607,50 40.500,00
Gymlokaal Veere 50000806 106.385,74 40.500,00 0,00 607,50 40.500,00
Totaal 50000806 106.385,74 40.500,00 0,00 607,50 40.500,00
Gymzaal Vrouwenpolder 50000807 106.761,34 40.500,00 0,00 607,50 40.500,00
Totaal 50000807 106.761,34 40.500,00 0,00 607,50 40.500,00
Renovatie sportzaal "de Bellink", Wkp 50000809 81.728,38 28.604,50 4.086,36 429,07 24.518,14
Totaal 50000809 81.728,38 28.604,50 4.086,36 429,07 24.518,14
Bouw ontmoetingscentrum Oostkapelle 50000810 92.796,68 29.304,45 4.884,08 439,57 24.420,37
Renovatie/nieuwb. "Halve Maan", Ok 50000810 24.744,58 7.813,99 1.302,33 117,21 6.511,66
Sporthal/ver.gebouw Halve Maan 50000810 905.839,00 603.893,35 30.194,67 9.058,40 573.698,68
Koelinstallatie Halve Maan (2011) 50000810 46.019,98 26.357,09 2.928,57 395,36 23.428,52
Totaal 50000810 1.069.400,24 667.368,88 39.309,65 10.010,54 628.059,23
Grond ontmoetingscentrum "Schuttershof" 50000811 55.542,70 55.542,70 0,00 833,14 55.542,70
Sporthal/ver.geb. Schuttershof 50000811 461.687,00 290.692,52 17.099,56 4.360,39 273.592,96
Totaal 50000811 517.229,70 346.235,22 17.099,56 5.193,53 329.135,66
CP12 Voorz. legionella multifunct.geb. 50000812 46.023,73 36.818,99 4.602,37 552,28 32.216,62
CP12 Vrz. legionella multif. geb.restant 50000812 21.739,33 19.565,40 2.173,93 293,48 17.391,47
Totaal 50000812 67.763,06 56.384,39 6.776,30 845,76 49.608,09
Documentscanners 60020002 11.562,50 9.250,00 2.312,50 138,75 6.937,50
Totaal 60020002 11.562,50 9.250,00 2.312,50 138,75 6.937,50
Springplank, bouw/inr. 1980 60030002 178.179,34 65.315,37 32.657,69 979,73 32.657,68
Inrichten CBS, Gapinge 60030002 7.277,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Verv.voegwerk de Schutte, Gapinge 60030002 7.338,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Verv.buitenkozijnen de Schutte, Gapinge 60030002 10.807,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Lichtstraten de Springplank 60030002 3.568,65 254,96 254,96 3,82 0,00
De Sprinkplank Aagtekerke meubilair 60030002 6.897,90 1.293,15 431,05 19,40 862,10
Totaal 60030002 214.069,79 66.863,48 33.343,70 1.002,95 33.519,78
Koudekerke, Badhuisstraat 8a 60030003 340.000,00 340.000,00 0,00 5.100,00 340.000,00
Totaal 60030003 340.000,00 340.000,00 0,00 5.100,00 340.000,00
Geldlening Zeeuwind 60050001 10.096,57 10.096,57 0,00 0,00 10.096,57
Aandelen Deltan 60050001 119.525,71 119.525,71 0,00 1.792,89 119.525,71
Totaal 60050001 129.622,28 129.622,28 0,00 1.792,89 129.622,28
Aandelen BNG 60050003 17.550,00 17.550,00 0,00 263,25 17.550,00
Totaal 60050003 17.550,00 17.550,00 0,00 263,25 17.550,00
Geldlening Stichting Woonburg 60050006 3.712.500,00 3.712.500,00 0,00 0,00 3.600.000,00
Totaal 60050006 3.712.500,00 3.712.500,00 0,00 0,00 3.600.000,00
Waterwagen Walcheren Noord 61010009 85.303,57 12.353,61 12.353,61 185,30 0,00
Totaal 61010009 85.303,57 12.353,61 12.353,61 185,30 0,00
Brandweerkazerne Westkapelle loods 61010013 93.404,25 38.211,18 4.245,69 573,17 33.965,49
Nieuwbouw brandweergarage Ztl. 61010013 331.622,36 215.106,11 8.962,75 3.226,59 206.143,36
Brandweergarage Domburg 61010013 28.798,11 2.056,92 2.056,92 30,85 0,00
Brandweergarage Oostkapelle) 61010013 135.737,83 88.045,72 3.668,57 1.320,69 84.377,15
Dakbedekking brandweergarage Veere 61010013 43.419,99 22.578,69 1.736,82 338,68 20.841,87
Grond brandweergarage Sk. 61010013 34.160,00 34.160,00 0,00 512,40 34.160,00
Bouw brandweergarage Sk. 61010013 352.407,80 264.321,35 8.810,71 3.964,82 255.510,64
Inrichting brandwr.kazerne Kk 61010013 24.086,90 8.029,09 2.676,36 120,44 5.352,73
Brandweerkazerne Koudekerke 61010013 197.519,82 150.115,35 7.900,81 2.251,73 142.214,54
Totaal 61010013 1.241.157,06 822.624,41 40.058,63 12.339,37 782.565,78
Fietspad Grijpskerke/Meliskerke 62010002 162.198,44 91.912,58 5.406,62 1.378,69 86.505,96
Dishoek, verbreden fietspad 62010002 206.722,00 206.722,00 0,00 3.100,83 206.722,00
Totaal 62010002 368.920,44 298.634,58 5.406,62 4.479,52 293.227,96
Grond Noorderweg 62010005 27.226,81 27.226,81 0,00 408,40 27.226,81
Herinrichten Dorpsdijk 62010005 127.046,68 70.094,38 4.380,90 1.051,42 65.713,48
Herinrichten Oudestraat 62010005 162.530,22 80.364,78 6.697,07 1.205,47 73.667,71
Oude Domburgseweg, Ok. 62010005 148.381,99 51.933,55 7.419,08 779,00 44.514,47
Verbeteren verkeerssituatie Westhove 62010005 221.719,98 136.944,84 6.521,18 2.054,17 130.423,66
Gedeelte Duinweg Oostkapelle 62010005 212.784,34 123.552,28 6.864,02 1.853,28 116.688,26
Herinrichting Oranjeplein Zoutelande 62010005 257.693,26 146.025,64 8.589,74 2.190,38 137.435,90
Rookstraat en Noordstraat Westkapelle 62010005 148.609,37 72.217,07 6.018,09 1.083,26 66.198,98
Reconstructie Dorpstraat Gapinge 62010005 250.456,94 119.148,55 10.831,69 1.787,23 108.316,86
Reconstructie Koestraat Westkapelle 62010005 338.986,67 189.816,67 13.558,33 2.847,25 176.258,34
Reconstructie Bosweg Zoutelande 62010005 283.120,29 168.638,69 11.242,58 2.529,58 157.396,11
Reconstructie Duinweg Okp. 62010005 359.596,00 230.155,60 14.384,73 3.452,33 215.770,87
Ondergrond wegen Duinpark Kustlicht 62010005 141.266,70 141.266,70 0,00 2.119,00 141.266,70
Reconstr. M'burgstraat Kk 62010005 459.064,13 332.609,24 18.478,29 4.989,14 314.130,95
Reconstr.Wilgenhoekweg-Oostk.weg 62010005 236.939,51 189.626,30 9.481,32 2.844,39 180.144,98
Reconstr. Dorpsdijk,Munnikendijk, Vrp. 62010005 233.257,40 186.720,65 9.336,03 2.800,81 177.384,62
CP14 OP-Z Wegreconstructie Kaai 62010005 230.000,00 192.456,83 9.164,61 2.886,85 183.292,22
CP13 Herinr. Schuitvlotstraat Grp. 62010005 229.999,30 190.698,73 8.668,12 2.860,48 182.030,61
CP16 Wegreconstr. rotonde Mk. 62010005 336.066,12 309.180,83 13.442,64 4.637,71 295.738,19
CP16 rotonde Mlk grondaankoop 62010005 16.615,01 16.615,01 0,00 249,23 16.615,01
CP16 Reconstr.Oost-,Nwstr, Wkpseweg 62010005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CP15 Wegrec.Ooststr/Nwstr/Wkp.weg Ztl. 62010005 283.673,47 272.326,53 11.346,94 4.084,90 260.979,59
CP17 1e fs Boulev H Hil tot St Toko 62010005 995.000,00 995.000,00 39.800,00 14.925,00 955.200,00
Inrichting plein Dishoek e.o. 62010005 725.278,00 725.278,00 29.011,12 10.879,17 696.266,88
Reconstructie Prelaatweg Agt 62010005 472.000,00 472.000,00 0,00 7.080,00 972.000,00
Herontw. 't Groentje en Schuitvlotstraat 62010005 421.999,72 421.999,72 0,00 6.330,00 721.999,72
Veere, herinrichten Markt 62010005 25.500,00 25.500,00 0,00 382,50 25.500,00
Domburg, GVVP maatregelen 62010005 10.000,00 10.000,00 0,00 150,00 10.000,00
Gapinge, reconstr. Dorpsstraat 62010005 10.000,00 10.000,00 0,00 150,00 10.000,00
Reconstructie Ooststraat Ztl. 62010005 154.826,00 154.826,00 0,00 2.322,39 154.826,00
Reconstructie Dorpsstr/Noordweg Okp 62010005 674.690,00 674.690,00 0,00 10.120,35 1.174.690,00
Vrouwenpolder, rec. Fort den Haakweg 62010005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CP18 2e fs. Boulevard Hoge Hil tot Stenen Toko 62010005 0,00 0,00 0,00 0,00 236.000,00
Project Veelz.Veere, herinrichten Markt 62010005 0,00 0,00 0,00 0,00 536.000,00
Wegreconstructie 2021,Gap, uitvoering 2019 62010005 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
CP19 3e fs. Stenene Toko inclusief overgang 62010005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wegreconstructie 2020 (Torenstr.Mk) 62010005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wegreconstructie 2022 62010005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal 62010005 8.194.327,91 6.736.913,40 245.236,48 101.053,69 9.313.676,92
Beleidsplan openb.verlichting armaturen 62010007 101.267,21 63.653,93 2.893,36 954,81 60.760,57
Vervanging van lichtmasten 62010007 106.647,52 69.176,47 2.882,35 1.037,65 66.294,12
Vervangen lichtmasten 62010007 62.677,79 40.043,87 1.741,04 600,66 38.302,83
Vervangen lichtmasten 2003 62010007 21.858,68 14.380,25 575,21 215,70 13.805,04
Vervangen lichtmasten 2004 62010007 73.565,34 48.397,98 1.935,92 725,97 46.462,06
Vervangen armaturen 2004 62010007 35.749,26 9.930,03 1.986,01 148,95 7.944,02
Vervangen armaturen 2005 62010007 44.080,54 16.189,60 2.312,80 242,84 13.876,80
Vervangen lichtmasten 2005 62010007 76.677,79 53.670,83 1.916,82 805,06 51.754,01