EMU saldo

Inhoud

Toelichting

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 20; lid 1 c en art 23 d) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en het volgende jaar. 
Met ingang van 2017 is conform de vernieuwing BBV de ontwikkeling van het EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar vereist in de meerjarenbegroting.

Overzicht

EMU-saldo (x € 1.000) Jaarrekening 2017 Gewijzigde begroting 2018 Meerjarenraming 2019 Meerjarenraming 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 1478 -1970 -2416 -830 -503 -159
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 3.415 9.216 2.570 4.172 4.297 1.060
3. Mutatie voorzieningen 1.091 -185 -100 -200 50 0
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 1.250 -3.883 1.560 -2.179 -88 -1.443
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
Berekend EMU-saldo -2.096 -7.488 -6.647 -3.023 -4.662 224
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud