Financiële overzichten

Inhoud

Overzicht van baten en lasten 2019-2022

Programma Rek. 17 Act. Begr. 18 Begr. 19 Begr. 20 Begr. 21 Begr. 22
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Bestuur en ondersteuning 1.892 3.182 2.493 3.615 2.232 3.171 2.180 3.171 2.146 3.171 2.124 3.171
Veiligheid 2.385 88 2.605 91 2.585 41 2.620 41 2.686 41 2.720 41
Verkeer, vervoer en waterstaat 5.372 466 6.517 555 5.762 379 6.148 379 6.317 379 6.373 379
Economie 1.360 8.015 1.900 8.860 1.351 8.122 993 8.253 993 8.253 993 8.253
Onderwijs 2.469 755 2.595 712 2.754 667 2.662 666 2.599 666 2.594 666
Sport, cultuur en recreatie 7.715 969 8.908 751 8.707 1.103 7.902 603 7.648 483 7.633 483
Sociaal domein 20.381 8.652 24.486 11.151 24.313 10.981 24.511 11.234 24.827 11.401 24.792 11.401
Volksgezondheid en milieu 6.843 6.412 6.923 6.012 6.738 6.156 6.810 6.178 6.838 6.208 6.852 6.225
Volkshuisv,ruimt.ord,sted.vernieuwing 5.658 5.400 12.984 12.731 8.011 6.116 9.258 7.725 4.286 2.912 4.327 2.995
Overhead 7.421 271 8.530 196 8.416 158 8.357 158 8.287 158 8.237 158
Algemene Dekkingsmiddelen 2.444 31.262 473 31.552 419 32.252 323 32.694 402 33.036 417 33.301
Onvoorzien 0 0 120 0 141 0 166 0 186 0 211 0
Overige baten en lasten 40 0 -363 0 131 0 2 0 -6 0 -41 0
Vennootschapsbelasting 14 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geraamd totaal van baten en lasten 63.994 65.472 78.195 76.225 71.561 69.145 71.932 71.102 67.211 66.708 67.232 67.073
Reserves 5.756 5.694 5.989 7.959 1.289 3.705 181 1.010 54 558 54 506
Subtotaal 5.756 5.694 5.989 7.959 1.289 3.705 181 1.010 54 558 54 506
Totaal 69.750 71.166 84.184 84.184 72.850 72.850 72.113 72.113 67.265 67.265 67.286 67.578
Saldo -1.416 0 0 0 0 -292

Globale toelichting van aanmerkelijke verschillen

Het cijfermatig analyseren van de verschillen is o.a. door het jaarlijks ramen van incidentele uitgaven en ramingen ten laste van reserves minder relevant. Wij volstaan met een opsomming van de redenen waardoor de verschillen zijn ontstaan.

Aanmerkelijke verschillen begroting 2019 – rekening 2017
Het verschil tussen het resultaat voor bestemming van de jaarrekening 2017 en de
begroting 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 1. Het verschil op het programma sport, cultuur en recreatie komt door de geraamde bijdrage voor het verhuizen van het Marie tak van Poortvliet museum.
 2. De hogere lasten op het programma sociala domein in 2019 komen door de ontwikkelingen in de uitgaven op dit programma. Met name de kosten voor jeugdzorg stijgen fors.
 3. Door het actualiseren van lopende grondexploitaties ontstaan er verschillen op het programma volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
  vernieuwing.
 4. We hebben meer overheadkosten geraamd. In de jaarrekening 2017 zijn deze lasten met name lager uitgevallen door het verschuiven van bestedingen naar het boekjaar 2018.
 5. Door gewijzigde regelgeving verwerken we de rente op een andere wijze. Dit zorgt voor verschillen tussen de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 op het onderdeel algemene dekkingsmiddelen.

Aanmerkelijke verschillen begroting 2019– begroting 2018
Het verschil wordt onder andere veroorzaakt door:

 1. Programma bestuur en ondersteuning: in 2018 is een wachtgeldvoorziening gecreëerd voor twee wethouders. Dit verklaart het verschil in lasten. In 2018 is rekening gehouden met een hogere parkeeropbrengst, mede door het goede weer. Dit verklaart het verschil in baten.  
 2. Verkeer, vervoer en waterstaat: In 2018 is er extra budget vrijgemaakt voor het onderhouden van een aantal straten en civieltechnische kunstwerken.
 3. Economie: door het actualiseren van lopende grondexploitaties voor bedrijventerreinen ontstaan er verschillen. 
 4. Sport, cultuur en recreatie: de bijdrage aan het Marie tak van Poortvlietmuseum, zoals eerder genoemd, zorgt voor een hogere last in 2019. In 2018 zijn de lasten hoger dan in 2019 door o.a. het vervangen van trappen bij duinovergangen, het plaatsen van speeltoestellen en de opstart van het project groen- en reststroken.
 5. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing: door het actualiseren van lopende grondexploitaties ontstaan er verschillen.
 6. Algemene dekkingsmiddelen: door het interbestuurlijk programma (IBP) ontvangen we meer geld vanuit het gemeentefonds.

 

Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten

Programma Omschrijving 2019 2020 2021 2022
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Bestuur en ondersteuning Visiedocument en uitvoering progrogramma Dienstverlening 75 25 75 75 75
Digitalisering subsidieprocedure 75 75
Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) 22 22 22 22
3 verkiezingen in 2019 69 69
Implementatie applicatie voor verkiezingen 4 4
Procesbegeleider veelprocedeerder 89 89 89
Onderzoek frontoffice 40 40
Aansluiting e-depotvoorziening 45 45 45 45
Implementeren WNRA 30 30
Veiligheid Bijdrage VRZ -11
Economie Onderzoek leefbaarheid en toerisme 120 120
Economisch & toeristisch recreatief beleidsplan 35 35
Herziening beleidsregels uitstal en teras 35 35
Project ecomobiliteit 50 50
Doorontwikkeling badstatus Domburg 25 25 25 25 25
Onderwijs Inhuur kennis tbv onderwijshuisvesting 50 50 50 50
Sport, cultuur en onderwijs Bijdrage stichting programma grote kerk Veere 40 40 45 45
Kwaliteitsverbetering Marie Tak van Poortvlietmuseum 750 750 150 150
Uitvoering landschapsvisie 5 5
Restauratie vestingsmuren Veere 80 80
Cultuurhistorie- wederopbouw 8 8
Cultureel erfgoed - Park Welgelegen 10 10
Voldoen aan flora- en faunawetg 16 16
Project onrechtmatig grondgebruik 120 120 120 120
Sociaal domein Begeleiding vluchtelingen/statushouders 30 30
Onderuitputting stelpost maatschappelijk vastgoed -240 -385
Schulden en armoede meicirculaire 2018 13 13
Volkgezondheid en milieu Bijdrage subsidieregeling asbest 10 10
VHROSV Herziening bestemmingsplan buitengebied 20 20
Uitwerking visie Domburg 110 110
Ontwikkelbudget Ruimtelijke plannen ca. 40 40 40 40 40 40
Uitvoering Zeeuwse Kustvisie 35 35
Budget voor bodembeleid 30 30
Inhuur jurdische kennis grondzaken 20 20 20 20
Serooskerke-Oost - projectleiding 30 30
Gebiedsontwikkeling Westkapelle - projectleiding 40 40
Onderzoek waterbassins 20 20
Extra toetsing omgevingsvergunning 12 12 12 12 12 12 12 12
Energieneutrale nieuwbouw 60 70
BAG/Grondslag WOZ wijziging 60 60 60
Implementatie omgevingswet 382
Bedrijfsvoering Inhuur vastgoedadministratie 20 20
Actualisatie beheerplan gebouwen 30 30
Totaal 2.504 2.250 451 437 219 52 112 12

Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Reserve Omschrijving 2019 2020 2021 2022
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Algemene reserve Storting in verband met begroting Orionis 218 67 46 25 25
Storting SVN leningen 102 102 102 102
Rente inkomsten SVN leningen 19 19 19 19
Beschikking in verband met grondsanering 25 25 25 25
Reserve lokaal onderwijsbeleid Beschikking reserve lokaal onderwijsbeleid huur tijdelijk lokaal 5 5 5 5
Beschikking reserve lokaal onderwijsbeleid huur tijdelijk lokaal -23 5 5 5
Bijdrage investeringen exploitatie CP17 Inrichting plein Dishoek 25 25 25 25
Beschikking in verband met fase 1 Domburg, Boulevard Schaegen 32 32 32 32
Beschikking in verband met fase 2 Domburg, Boulevard Schaegen 8 17 17 17
Beschikking in verband met fase 3 Domburg, Boulevard Schaegen 13 13
Beschikking in verband met uitbreiding school Domburg 3 3 3
Beschikking in verband met parkeerverwijssysteem Domburg 46 46 46
Beschikking in verband met herontwikkeling 't Groentje Domburg 14 14 14 14
Lagere onttrekking dankzij bijstelling afschrijvingslasten -52 -11 -17 -16
Beschikking in verband met toiletvoorziening kustparkeerterrein 24 24 24
Beschikking in verband met herinrichting 't Groentje Domburg 7 7 7
Herinrichting Dorpsstraat, waterstraat en noordweg 26
Nivellering afschr.last schoolgeb. Corrrectie beschikking i.v.m. negatieve stand -15 -51 -51
Beschikking reserve nivellering afschrijvingslasten scholen 6 6 6 6
Reserve WMO Beschikking reserve WMO en jeugdzorg i.v.m. dekking business case Porthos 27 27 27 27
totaal 188 67 167 210 146 182 146 209
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud