Financiële positie

Inhoud

Financiële positie 2019-2022

Uitgangspunten

Voor het opstellen van de begroting 2019 gelden de volgende uitgangspunten.

 1. algemeen: we hebben de materiële budgetten niet geïndexeerd;
 2. subsidies: voor subsidies geldt een index van 1,4%;
 3. algemeen de belastingtarieven en de overige tarieven verhogen we met 1,4%;
 4. in afwijking van het algemene uitgangspunt geldt voor de rioolheffing 2019 een stijging van het tarief met 6,3% en voor de afvalstoffenheffing een stijging van 5,8%;
 5. salarissen/loonkosten: voor de gevolgen van een nieuwe CAO voor de sector gemeenten een stijging van werkgeverslasten: 3%.
 6. rente voor nieuwe kapitaallasten: 1,5 %;
 7. algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2018.

 Financiële positie 2019 – 2022
Hieronder volgt een uiteenzetting van de financiële positie 2019 - 2022. Het financiële beeld is als volgt:

 

 

2019

2020

2021

2022

Saldo meerjarenramingen 2018-2021

358

160

- 30

- 30

 

Mutaties op basis van uitgangspunten:

       

Inkomsten

       

1. Algemene uitkering

 1.598

 1.966

 2.295

 2.544

2. Huren, pachten, belastingen, enz. (index)

 174

 173

 173

 173

3. Parkeeropbrengsten

 200

 200

 200

 200

4. Toeristenbelasting

 500

 500

 500

 500

5. Toeristenbelasting (index)

 0

 250

 250

 250

 

Uitgaven

       

6. Salarissen incl. werkgeverslasten

- 344

- 342

- 342

- 342

7. Index diverse uitgaven

- 270

- 264

- 257

- 298

8. Sociaal domein

- 1.591

- 1.658

- 1.420

- 1.370

9. Bijdrage fonds gezamenlijke gemeentelijke samenwerking

- 66

- 66

- 66

- 66

10. Overige mutaties

 137

 137

 137

172

Saldo op basis van uitgangspunten

 696

1.056

 1.441

 1.733

11. Prioriteiten structureel (incl. kap.lasten)

- 1.176

- 1.304

- 1.412

- 1.495

Subtotaal

- 480

- 248

 29

 238

12. Geen index materiële uitgaven

 198

 197

 194

 194

13. Onderuitputting kapitaallasten

 335

 385

 0

 0

14. Rente financieringsmiddelen

-95

-95

-128

-128

15. Dekking incidentele uitgaven

 0

- 295

- 167

- 100

16. Overige mutaties

42

57

72

87

Saldo meerjarenramingen

 0

 0

 0

 292

bedragen x € 1.000
[ - = nadelig/hogere last of lagere bate; + = voordelig/lagere last of hogere bate]

Hieronder volgt per onderdeel een toelichting.

 1. We baseren de algemene uitkering op de meicirculaire 2018. Dit is met inbegrip van de gevolgen van het Interbestuurlijk Programma (IBP), zoals gemeld in de maartcirculaire 2018. Ook actualiseren we de volumegegevens voor 2019 (zoals inwoners, verblijfsobjecten met woonfunctie en recreatiefunctie, bijstandsontvan-gers, IOAW, IOAZ e.d.).
 2. We ramen de hogere opbrengst van gemeentelijke belastingen (OZB, hondenbelasting), huren en pachten door een verhoging van de tarieven met het inflatiepectage van 1,4%.
 3. We stellen voor om in 2019 de tarieven parkeerbelastingen te verhogen met gemiddeld 10%. Dit levert een hogere opbrengst op van € 200.000.  
 4. We ramen een autonome groei van de toeristenbelasting van € 500.000. Dit komt omdat we de laatste jaren een toename zien in het aantal toeristische overnachtingen. Ook hebben we het effect meegerekend van de nieuwe forfaits die met ingang van 2019 gelden. De raad heeft in maart 2018 deze nieuwe forfaits voor 2019 vastgesteld.
 5. We hebben met de toeristische sector een vaste afspraak over de inflatieverhoging van de toeristenbelasting. Dit tarief blijft in 2019 ongewijzigd. We voorzien dat de inflatieontwikkeling dusdanig zal zijn, dat we in 2020 weer een verhoging van € 0,05 kunnen doorvoeren. De hogere opbrengst nemen we structureel in de meerjarenramingen op vanaf 2020.
 6. De looptijd van de huidige CAO is tot en met 1 januari 2019. Voor de periode 1-1-2019 tot en met 31-12-2019 ramen we een stijging van de loonkosten (incl. werkgeverslasten) van 3%.  
 7. De uitgavencategorien zoals materiele uitgaven en subsidieuitgaven e.d. indexeren we met het inflatiepercentage (1,4%); uitzonderingen hierop zijn de bijdragen voor gemeenschappelijke regelingen, hierop is de VZG-richtlijn van toepassing (1,6%).
 8. Voor de raming van het uitgavenbudget Sociaal Domein gelden de volgende uitgangspunten:
  a. De WMO 2007 en de WMO 2015 baseren we op bestaand beleid en de prognose in het voorgaande begrotingsjaar;
  b. Jeugdzorg: de uitgaven baseren we op de meest recente prognose van het Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland;
  c. De (concept)begroting 2019 voor Porthos.
 9. Voor het uitvoeren en organiseren van gezamenlijke gemeentelijke activiteiten door de VNG is besloten tot een nieuwe financieringssystematiek. De VNG brengt de kosten nu rechtstreeks in rekening bij gemeenten. Die hebben hiervoor compensatie ontvangen in de algemene uitkering.
 10. Dit betreft diverse kleine mutaties/correcties.
 11. De structurele lasten van de prioriteitenplanning 2019 – 2022 zijn hier opgenomen. Voor een totaaloverzicht per jaar zie het overzicht hierna.
 12. Voor het sluitend maken van de begroting is, evenals in 2018, geen index doorgevoerd op de materiele budgetten.
 13. Door een vertraging in de uitvoering van investering is er sprake van onderuitputting op kapitaallasten (bijvoorbeeld in het Maatschappelijk Vastgoed). Dit is eenmalige ruimte die we in 2019 en 2020 inzetten om deze jaarschuiven sluitend te maken.
 14. Omdat er sprake is van een financieringsbehoefte, ramen we de rente voor langlopende geldleningen, die we hoogstwaarschijnlijk in 2018 en 2019 moeten aantrekken.
 15. De voor 2020 tot en met 2022 geplande incidentele uitgaven (zie prioriteitenplanning) dekken we uit de betreffende jaarschijven.
 16. Dit betreft diverse kleine mutaties/correcties.

De eerste jaren sluit de begroting met een saldo van nihil. In 2022 is er sprake van een overschot van € 292.000. Het voorstel is om dit saldo geen bestemming te geven en beschikbaar te houden voor komende begrotingen om tegenvallers op te vangen, te benutten voor nieuw beleid of het weerstandsvermogen te versterken.  

Septembercirculaire 2018
Op Prinsjesdag is de septembercirculaire 2018 verschenen met informatie over de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Een snelle beoordeling wijst uit dat in grote lijnen de algemene uitkering voor 2019 tot en met 2022 een licht dalende trend vertoont. De ervaring leert dat er vaak in een volgende circulaire (mei) in positieve zin een correctie volgt. Voor 2019 rapporteren we daarover in bestuursrapportages. 

Prioriteitenplan 2019-2022
Deze prioriteiten zijn gebaseerd op het werkprogramma en toegelicht in de betreffende programma’s van de begroting. Door het vaststellen van de financiële begroting autoriseert de raad de prioriteiten voor 2019. De prioriteiten bestaan uit budgetten voor eenmalige en structurele exploitatiebedragen en uit investeringsbedragen (die we activeren). Hieronder treft u een overzicht aan van het totaal aan investerings-prioriteiten voor de jaren 2019-2022.

 

 

2019

2020

2021

2022

totaal

Totaal investeringsvolume

4.179

4.000

2.274

585

11.038

Investeringen gedekt door tarieven:

Programma Volksgezondheid en Milieu

 

1.297

 

880

 

837

 

1.012

 

4.008

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

1.177

 

 

 

1.177

  Tabel: Prioriteiten 2019-2022 (x € 1.000)

In de prioriteiten planning 2019 - 2022 is voor een bedrag van ruim € 1,7 miljoen geraamd voor prioriteiten/projecten die we incidenteel dekken. De planning en de dekking is als volgt:

Incidenteel

2019

2020

2021

2022

totaal

Prioriteiten

1.153

312

167

100

1.732

Dekking:

 

 

 

 

 

Algemene reserve *)

1.170

0

0

0

1.188

Bestemmingsreserves

Begroting / exploitatie

 

295

167

100

562

Totaal dekking

17

-17

0

0

0

   Tabel: Dekking incidenteel 2019 - 2022 (x € 1.000)

*) De incidentele ruimte bestaat uit de ruimte in de bestuursrapportage 2018 (€ 575.000) en het saldo jaarrekening 2017 (€ 613.000).

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
Dit is een verplicht onderwerp in de uiteenzetting financiële positie. Hieronder volgt per onderdeel een korte toelichting.

Loonkosten
Basis voor de raming van de personeelskosten is de vastgestelde formatieomvang. Ook is rekening gehouden met de gevolgen van de vastgestelde Cao gemeenten. We houden rekening met de normale periodieke verhogingen. De personeelskosten voor eventuele vacatures ramen we op basis van het maximumniveau van de functieschaal. Voor de gevolgen van de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) is structureel budget geraamd. De overige personele kosten ramen we op basis van bestaand beleid.

Wachtgelden/pensioenen ambtenaren en wethouders
Dit betreft de verplichtingen aan ambtenaren die ontslagen zijn (inclusief de verplichtin-gen als gevolg van de herindeling) en de verplichtingen aan wethouders uit hoofde van ontslag en/of pensioen, waarvoor wij als risicodrager optreden.

Omdat voor de pensioenen van wethouders sprake is van schommelende verplichtingen is hiervoor een voorziening ingesteld. De omvang van de voorziening is gebaseerd op de verplichtingen voor de komende 10 jaar en waarderen we tegen contante waarde. In de meerjarenramingen is een jaarlijkse storting van € 95.000 geraamd. Bij de jaarrekening bepalen we de noodzakelijke omvang van de voorziening en vullen we eenmalig aan of romen af.

De huidige oude wachtgeldverplichtingen zijn gering van omvang. Het benodigde bedrag is geraamd in de begroting. Voor de totale wachtgeldverplichting van vml. wethouders die recent is ontstaan is in de bestuursrapportage 2018 een voorziening gemaakt.

Financiering
Voor 2019 is onze kasgeldlimiet berekend op een bedrag van € 6,2 miljoen. In verband met de lage rente voor kort geld (leningen met een looptijd van enkele weken tot een jaar) financieren we zoveel mogelijk met kort geld.

Het totaal van de aangegane onderhandse (langlopende) geldleningen bedraagt begin 2019 € 35,7 miljoen. De aflossingen in 2019 bedragen € 2,9 miljoen. Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille per 1 januari 2019 is 2,76%.

Om inzicht in de financieringsbehoefte te krijgen, brengen we de geldstromen in beeld. Dit werken we uit in een liquiditeiten planning die we periodiek evalueren. In de paragraaf financiering geven we een toelichting.

Reserves
In onderstaand overzicht is een raming opgenomen van het verloop van de diverse reserves en voorzieningen.        

 

Stand per 31-12

2019

2020

2021

2022

Algemene reserve

15.438

14.797

14.620

14.495

Bestemmingsreserves

8.201

7.982

7.761

7.521

Totaal reserves

23.639

22.778

22.381

22.016

Voorzieningen

3.450

3.257

3.294

3.294

Totaal

27.089

26.035

25.575

25.310

   Tabel: Reserves en voorzieningen 2019 - 2022 (x € 1.000)

In het  kader van het provinciaal toezicht is besloten niet langer algemene richtlijnen (normbedragen) voor de minimale van de algemene reserve voor te schrijven. In de paragraaf weerstandsvermogen is een onderbouwing gegeven voor de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit.

Belastingen en lastendruk
Voor de voorstellen met betrekking tot de gemeentelijke belastingen, heffingen en retributies verwijzen wij naar de paragraaf lokale heffingen. De verordeningen met daarin de voorgestelde tarieven en overige wijzigingen zullen wij u in de gemeenteraad van december aanbieden. Op basis van de voorstellen stijgt de lastendruk in 2019 met ca. 4%.

Meerjarenramingen
De meerjarenramingen (2020 – 2022) maken we op basis van constante prijzen. Dat wil zeggen dat er geen inflatie is toegepast op de uitgaven en inkomsten in de jaren 2020 tot en met 2022.

Bovenvermelde cijfers hanteren we op grond van gegevens uit:

- de circulaires van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
- de Macro Economische Verkenning van het Centraal Plan Bureau;
- het advies van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG richtlijn);
- de meerjarenbegroting 2019-2021 (programmabegroting 2018);
- begrotingscirculaire 2019-2022 Provincie Zeeland.

 

Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud