Geprognosticeerde balans

Inhoud

Toelichting

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 20; lid 1 b en art 22;lid 1)) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren opnemen onder de uiteenzetting van de financiële positie. 
Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

Balans

Omschrijving Rekening Begr 31/12
(x €1.000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa 922 1.102 1.102 485 485 485
Materiële vaste activa 57.967 67.003 69.574 74.362 78.660 79.720
Financiële vaste activa - verstrekte leningen > 1 jaar 5.259 5.291 5.197 5.085 4.972 4.999
Totaal vaste activa 64.148 73.396 75.873 79.932 84.117 85.204
Vlottende activa
Voorraden 3.687 -196 1.364 -814 -902 -2.345
Uitzettingen in 's Rijks schatkist 0 0 0 0 0 0
Kortlopende vorderingen 6.543 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
Liquide middelen 610 25 25 25 25 25
Overlopende activa 4.458 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Totaal vlottende activa 15.298 10.329 11.889 9.711 9.623 8.180
Totaal activa 79.446 83.725 87.762 89.643 93.740 93.384
PASSIVA
Vaste passiva
Resultaat boekjaar 1.416 0 0 0 0 0
Reserves 28.332 27.114 21.138 19.660 19.263 18.898
Voorzieningen 4.685 4.500 4.400 4.200 4.250 4.250
Opgenomen leningen > 1 jaar 36.491 38.614 49.863 53.222 58.206 58.215
Totaal vaste financieringsmiddelen 70.924 70.228 75.401 77.083 81.719 81.363
Vlottende passiva
Kasgeldleningen 0 6.347 5.211 5.410 4.871 4.871
Bankschulden 0 0 0 0 0 0
Kortlopende schulden 8.369 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Overlopende passiva 153 150 150 150 150 150
Totaal vlottende passiva 8.522 13.497 12.361 12.560 12.021 12.021
Totaal passiva 79.446 83.725 87.762 89.643 93.740 93.384
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud