Uitgaven

11,55%

€ 8.416

x € 1.000
11,55% Complete

Inkomsten

0,22%

€ 158

x € 1.000
0,22% Complete

Saldo

27527720681,66%

€ -8.258

x € 1.000

Overhead

Uitgaven

11,55%

€ 8.416

x € 1.000
11,55% Complete

Inkomsten

0,22%

€ 158

x € 1.000
0,22% Complete

Saldo

27527720681,66%

€ -8.258

x € 1.000
Inhoud

Specificatie overhead

Berekening overheadpercentrage
Bij de berekening van het percentage overhead zijn wij uitgegaan van hetgeen hierover in de notitie Overhead (juli 2016) van de commissie BBV vermeld staat. Dit betreft een percentage wat tot stand komt door het totaal van de overhead te delen door de salarissen welke verantwoord zijn op de taakvelden van de begroting, exclusief het taakveld overhead zelf.
In onderstaande tabel is af te lezen dat in 2019 het percentage overhead voor 78% bedraagt. Omdat wij dit percentage jaarlijks opnieuw bepalen hebben wij er voor gekozen om dit percentage voor alle jaren te hanteren.

Gebruik overheadpercentage
Wij hebben het overheadpercentage van 78% toegepast bij het toerekenen van overhead aan de investeringen, grondexploitatie en bij de extracomptabele berekeningen van de tarieven in de paragraaf lokale heffingen. Dit laatste betreft de afvalstoffenheffing, de rioolrechten, de begraafrechten en de leges.

Specificatie overhead 2019
   
Lasten  
Salarissen 4.387.023
Belastingen 30.888
Duurzame goederen 39.376
Ingeleend personeel 374.599
Overige goederen en diensten 3.412.382
Subsidies 18.194
Inkomensoverdrachten - gemeenten 488
Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 70.400
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 3.968
Mutatie voorzieningen 151.270
Afschrijvingen 259.379
Toegerekende rente 60.287
Overige verrekeningen -4.467
Totaal lasten 8.803.787
   
Baten  
Uitgeleend personeel 31.013
Huren 31.278
Leges en andere rechten 57.913
Overige goederen en diensten 23.319
Inkomensoverdrachten - Rijk 9.693
Inkomensoverdrachten - overige overheden 4.500
Totaal baten 157.716
   
Totaal overhead 8.646.071
Toerekenen aan grondexploitaties en investeringen 387.752
Totaal overhead na toerekeningen 8.258.319
   
   
Salariskosten exclusief taakveld 0.4 overhead 11.036.046
% overhead  78%

 

Taakveld overhead

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief
Lasten 7.421 8.530 8.416 8.357 8.287 8.237
Baten 271 196 158 158 158 158
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud