Paragraaf lokale heffingen

Inhoud

Beschrijving

Inleiding
De paragraaf “Lokale heffingen” is voorgeschreven in artikel 10 van het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” (BBV). De paragraaf moet ten minste bevatten:
1. de geraamde inkomsten;
2. het beleid voor de lokale heffingen;
3. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen;
4. een aanduiding van de lokale lastendruk;
5. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Het pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat in Veere uit 8 belastingen. Deze zijn gelegitimeerd door verordeningen die door de gemeenteraad ieder jaar opnieuw worden vastgesteld. De heffingen verdelen we in twee categorieën, te weten:

Belastingen: heffingen die door de overheid dwangmatig worden opgelegd, zonder dat daar voor de belastingbetaler een individuele aanwijsbare prestatie tegenover staat. Belastingplichtigen hebben feitelijk geen keuzemogelijkheid.

Rechten: betalingen aan de overheid voor een door de overheid individueel geleverde specifieke overheidsprestatie. Vaak is de betaling slechts een deel van de werkelijke kosten. Rechten zijn gebaseerd op het profijtbeginsel (iemand die meer van de overheid profiteert, betaalt een hogere bijdrage). Belanghebbenden hebben min of meer de mogelijkheid om te kiezen of zij gebruik maken van een gemeentelijke dienst.

Waarom wordt er belasting geheven?
Een gemeente maakt geen winst zoals een private onderneming. De uitgaven die de gemeente jaarlijks moet doen voor het lokaal bestuur, zoals het onderhouden en in standhouden van wegen, scholen, openbaar groen etc. dekken we voor een groot gedeelte uit ontvangsten van het Rijk in de vorm van de algemene uitkering. Daarnaast ontvangt de gemeente doel- of specifieke uitkeringen van het Rijk. De bestemming van deze middelen is vooraf bepaald. Op grond van de gemeentewet kunnen de gemeenten belastingen heffen. Gemeenten mogen alleen belasting heffen voor zover de wet dit uitdrukkelijk toestaat.

Typen gemeentelijke belastingen
De gemeentelijke belastingen zijn te onderscheiden in twee typen. Er zijn belastingen/heffingen die een algemeen karakter hebben. Dit soort belastingen/heffingen zijn qua hoogte en besteding niet voor een specifiek doel bestemd, maar dienen ter dekking van algemene uitgaven. Te denken valt aan de OZB, de toeristenbelasting, hondenbelasting en forensenbelasting. Andere belastingen/heffingen besteden we aan een bepaald doel. De opbrengst van deze belastingen/heffingen mag nooit hoger zijn dan de kosten die voor dit bepaalde doel worden gemaakt. Hierbij valt te denken aan rioolheffing en leges.

Totstandkoming van de tarieven
Jaarlijks stellen we bij de begroting de tarieven voor de belastingen/ heffingen, rechten en privaatrechtelijke heffingen vast. Per belasting/heffing stelt de raad jaarlijks een verordening vast met daarin doel, grondslag en tarieven van de belasting/heffing.

Tarievenbeleid
In principe verhogen we alle tarieven voor 2019, met het inflatiepercentage van 1,4%, m.u.v. de afvalstoffenheffing (5,8%), rioolheffing (6,3%) en de toeristenbelasting (0%).

Tarieven 2019

Soort

Grondslag

2018

2019

OZB

 

 

 

Woning eigenaar

WOZ-waarde

0,1017%

0,1031%

Niet-woningen gebruiker

WOZ-waarde

0,1367%

0,1386%

Niet-woningen eigenaar

WOZ-waarde

0,1089%

0,1104%

Toeristenbelasting

 

 

 

Bezoeker

Per overnachting

€ 1,25

€ 1,25

Afvalstoffenheffing

 

 

 

Gebruiker

Eenpersoonshuishouden

€ 194,12

€ 205,38

 

Meerpersoonshuishouden

€ 219,27

€ 231,99

Rioolheffing

 

 

 

Eigenaar

Aansluiting woning

€ 50,00

 €    53,15

 < € 100.000,--

 

Aansluiting niet-woning

€ 76,00

 €    80,79

< € 100.000,--

Gebruiker

Waterafvoer (< 75m³)

€ 53,41

 €    56,77

Forensenbelasting

 

 

 

Forensenbelasting

WOZ-waarde

0,2345%

0,2378%

Lijkbezorgingsrechten

 

 

 

Begraafrecht

Lijkbezorging

€ 1.821,44

€ 1.846,94

Recht op urnengraf

Urnengraf

€ 639,53

€ 648,48

Precariobelasting

 

 

 

Winkeluitstalling

per m²

€ 4,01

€ 4,07

Terras p/m kustkernen

per m² hoogseizoen

€ 7,71

€ 7,82

Hondenbelasting

 

 

 

Hondenbelasting

1e hond

€ 67,30

€ 68,24

 

2e hond

€ 118,20

€ 119,85

 

Kennel

€ 219,90

€ 222,98

Tabel: tarieven 2019.

 

Onroerende Zaakbelastingen (OZB)
De grondslag voor deze heffing is de WOZ-waarde (waarde volgens de Wet Onroerende Zaken). De tarieven voor de OZB zijn mede afhankelijk van de getaxeerde waarden. Deze WOZ-waarden stellen we jaarlijks vast. De waarden met waardepeildatum 1 januari 2018 gelden voor het tijdvak 2019. De aanslagen OZB leggen we in 2019 gelijk op met de waardebeschikking (28 februari 2019).

De tarieven voor 2019 betreffen de met 1,4% verhoogde tarieven op basis van de inflatiecorrectie (kadernota) voor 2019. Er is nog geen rekening gehouden met de gemiddelde stijging/daling van de WOZ waarde.

Forensenbelasting
De tarieven drukken we uit in een percentage van de WOZ-waarde. De hoogte van het tarief is mede bepalend door de gemiddelde waardedaling van het vastgoed binnen de Gemeente Veere. Voor de berekening van de tarieven is uitgegaan van inflatiepercentage van 1,4%. De gemiddelde waardemutatie is op dit moment nog niet bekend.

Het grootste deel van de aanslagen forensenbelasting leggen we na 90 dagen direct definitief op. Het deel dat de woning verhuurd, wordt aan het einde van het jaar opgelegd, omdat pas na afloop van het kalenderjaar kan worden vastgesteld of het belastbare feit van de forensenbelasting (het meer dan 90 dagen voor zich of zijn gezin beschikbaar houden van een gemeubileerde woning) zich heeft voorgedaan.

Toeristenbelasting
De toeristenbelasting leggen we in twee kohieren (2 aanslagen) op, één kohier tijdens het belastingjaar (een voorlopige aanslag) en één na afloop van het belastingjaar (definitieve aanslag). De voorlopige aanslag is 80% van de definitieve aanslag van het voorgaande jaar. We houden steekproefsgewijs controles bij de recreatie ondernemers. We controleren of het aantal overnachtingen van de aangifte correspondeert met het nachtverblijfregister. Het tarief voor de toeristenbelasting is in 2017 verhoogd naar € 1,25. Met de sector zijn hierover afspraken gemaakt. Afgesproken is om in stappen van € 0,05 te verhogen. Als basis voor de inflatie geldt het in de gemeentebegroting gehanteerde inflatiepercentage; dit betreft de prognose index Prijs Overheidsconsumptie netto materieel, gepubliceerd door het CPB in jaar t voor jaar t+1. Omdat in 2017 het tarief is verhoogd naar € 1,25 is er ook voor 2019 nog geen cumulatie van € 0,05 bereikt. Het tarief blijft dan ook voor 2019 gelijk.

Forfaitair onderzoek
De verordening toeristenbelasting 2019 is inmiddels al vastgesteld.

Op dit moment worden de in 2010 vastgestelde beleidsregels omtrent de forfaitaire tarieven bekeken. Mogelijk leidt dit tot een voorstel tot wijziging van deze beleidsregels in het 4e kwartaal van 2018.

Afvalstoffenheffing
Sinds 2014 is het tarief gekoppeld aan het aantal bewoners, met een tarief voor een eenpersoonshuishouden en een tarief voor een meerpersoonshuishouden. Tevens bestaat er de mogelijkheid tot een extra afval bak.

Voor 2019 verhogen we de tarieven afvalstoffenheffing met 5,8% omdat de totale opbrengst niet meer mag zijn dan 100% van de kosten.

Eventuele overschotten op de exploitatie voegen we toe aan de voorziening afvalstoffenheffing. Het uitgangspunt bij de bepaling van de afvalstoffenheffing is het streven naar 100% dekking van de kosten.

 

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing:

2019

2020

2021

2022

Kosten taakveld afval , inclusief rente

3.041 3.026 3.021 2.993

Inkomsten taakveld afval, exclusief heffing

-340 -340 -340 -340

Inkomsten taakveld reserves, onttrekking reserve (inv. perscontainers)

-44 -44 -44 -44

Netto kosten taakveld

2.657 2.642 2.637 2.609

 

 

 

 

 

Toe te rekenen kosten

 

 

 

 

Overhead

129 130 130 130

BTW

518 518 518 518

Totale kosten

3.304 3.290 3.285 3.257

 

 

 

 

 

Opbrengst heffingen

3.182 3.192 3.202 3.212

 

 

 

 

 

Dekkingspercentage

96,31% 97,02% 97,49% 98,61%

 

       

Inzet voorziening

121.863 97.951 82.561 45.340

Stijging tarief

5,8% 0% 0% 0%

Bedragen x € 1.000

 

Rioolheffingen
Voor de rioolheffing gelden twee grondslagen. In de eerste plaats leggen we een aanslag per aansluiting op. Met ingang van 2018 is deze heffing per aansluiting gebaseerd op de hoogte van de WOZ waarde. Daarnaast leggen we een afvoerheffing op naar het waterverbruik.

De tarieven rioolheffing verhogen we in 2019 met 6,3%.

Eventuele overschotten op de exploitatie voegen we toe aan de voorziening rioolheffing. Het uitgangspunt bij de bepaling van de rioolheffing is het streven naar 100% dekking van de kosten.

 

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing:

2019

2020

2021

2022

Kosten taakveld riolering , inclusief rente

1.757 1.768 1.786 1.792

Inkomsten taakveld riolering, exclusief heffing

37 37 37 37

Netto kosten taakveld

1.720 1.731 1.749 1.755

 

       

Toe te rekenen kosten

       

Overhead

173 173 173 173

BTW

265 266 269 269

Totale kosten

2.158 2.170 2.191 2.197

 

       

Opbrengst heffingen

2.142 2.152 2.170 2.197

 

       

Dekkingspercentage

99,26% 99,16% 99,05% 100%

 

       
Inzet voorziening 16 18 21 0
Stijging tarief 6,3% 0% 0,3% 1,1%

Bedragen x € 1.000

 

Lijkbezorgingsrechten
De kosten van het onderhoud van de begraafplaatsen komt grotendeels ten laste van de algemene middelen; de kosten van het begraven zelf dekken we volledig uit de lijkbezorgingsrechten. De tarieven verhogen we in 2019 met het inflatiepercentage 1,4%.

 

Berekening van kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten:

2019

2020

2021

2022

Kosten taakveld begraafplaatsen en crematoria , inclusief rente

417 459 455 450

Inkomsten taakveld begraafplaatsen en crematoria, exclusief heffing

2 2 2 2

Netto kosten taakveld

415 457 453 448

 

       

Toe te rekenen kosten

       

Overhead 

182 182 182 182

Totale kosten

597 639 635 630

 

       

Opbrengst lijkbezorgingsrechten

435 435 435 435

 

       

Dekkingspercentage

72,83% 68,01% 68,41% 68,95%

Bedragen x € 1.000

 

Precariobelasting
Voor de heffing geldt een dusdanig aantal tarieven dat er bij de verordening een aparte tarieventabel is gevoegd. Voor 2019 verhogen we de tarieven met het inflatiepercentage van 1,4%. De heffing van de precariobelasting berust op de volgens de vergunning toegestane m².

Hondenbelasting
Voor 2019 verhogen we de tarieven met het inflatiepercentage van 1,4%.

Leges
De leges verhogen we met het inflatiepercentage van 1,4%. Uitzondering hierop zijn de tarieven die door het rijk worden bepaald en het tarief voor de omgevingsvergunning. 

Omdat we over tal van producten leges heffen geven we in de volgende tabel de kostendekking per hoofdstuk in de legesverordening weer. In de onderstaande tabel geven we het kostendekkingspercentage per titel weer en vervolgens per hoofdstuk. Per hoofdstuk wordt duidelijk dat bij enkele producten de baten hoger zijn dan de kosten. ( zie hiervoor onderstaande tabel).

 

Geraamde inkomsten (x € 1.000) 

Soort belasting/heffing

Raming

2019

Raming

2020

Raming

2021

Raming

2022

Toeristenbelasting

6.017

6.267

6.267

6.267

Onroerende zaakbelasting

5.344

5.359

5.374

5.389

Afvalstoffenheffing

3.182

3.192

3.202

3.212

Rioolheffing

2.142

2.152

2.170

2.197

Forensenbelasting

1.754

1.754

1.754

1.754

Lijkbezorgingsrechten

434

434

434

434

Precariobelasting

167

167

167

167

Hondenbelasting

130

130

130

130

Totaal

19.170

19.455

19.498

19.550

 

Kwijtschelding
Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid maakt deel uit van het gemeentelijk minimabeleid. Het kwijtscheldingspercentage dat we hanteren bedraagt 100%. Of een belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding beoordelen we aan de hand van een inkomens- en/of vermogenstoets. Bij deze toets nemen we de kosten van bestaan voor 100% mee, volgens de bijstandsnorm. Zo maken we maximaal gebruik van de wettelijke vrijheden op dit gebied. Kwijtschelding kan alleen van de aanslag onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

 

Lokale lastendruk 

Kengetallen belastingcapaciteit 2019

A

OZB lasten voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde

 

gem. WOZ waarde

 € 266.000

0,1031%

 

 €  274,25

B

Rioolheffing voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde

 

Rioolheffing

eigendom

 

€ 55,15

  

 

 

gebruik

 

   € 79,64

  €  134,79

C

Afvalstoffenheffing voor een gezin

 

  €  231,99

D

Heffingskorting

 

 

 

 €              -  

E

Totale woonlasten voor gezin bij een gemiddelde WOZ waarde

 

 

 €  641,03

F

Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin bij een gemiddelde WOZ waarde

 €  721,00

 

Gemeentelijke belasting capaciteit

E/F * 100%

88,91%

Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud