Paragraaf verbonden partijen

Inhoud

Beschrijving

Algemeen
De paragraaf Verbonden Partijen nemen op om te voldoening aan artikel 9, lid 2f van het Besluit Begroting en Verantwoording. Volgens de artikelen 15 en 26 moet deze paragraaf ten minste bevatten:

  • De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
  • De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
  • De lijst van verbonden partijen.

Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang verstaan we: een zetel in een bestuur van een verbonden partij of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang  bedoelen we dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld; die zijn ze kwijt in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met derde partijen kan een manier zijn om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Op degene die in het bestuur van een verbonden partij functioneert, berust de verplichting zich te verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan dat betrokkene naar die partij heeft afgevaardigd.

Er is een veelheid aan verbonden partijen. Het is voor het inzicht van de gemeenteraad van belang dat de relatie tussen verbonden partijen en het publieke belang, zoals geconcretiseerd in de programma’s, in hoofdlijnen aan wordt gegeven. Daarbij dient apart stilgestaan te worden bij de voornemens omtrent verbonden partijen.

Veere
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 januari 2016 de nota “Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen” van de VZG vastgesteld. Dit rapport heeft tot doel om de onderlinge samenwerking tussen opdrachtgever (gemeente) en opdrachtnemer (gemeenschappelijke regeling) te verbeteren. Deze nota vormt de basis voor het invoeren van het governance model voor de aansturing van verbonden partijen (maatregel 0.022).  

De collegeleden vertegenwoordigen de gemeente in de besturen van gemeenschappelijke regelingen. Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen is aangemerkt als een taak van bestuur en uitvoering, dus behorend tot de bevoegdheden van het college.


Gemeenschappelijke regelingen

1. Gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)
Vestigingsplaats Borsele
Doel De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.
Bestuurlijk belang Eén lid en een plaatsvervanger, door en uit de raad (inclusief de voorzitter) gekozen.
Financieel belang Jaarlijkse verplichting naar rato van aangeboden afval en voor de garantieverplichting naar rato van het aantal inwoners.
Raadsprogramma Volksgezondheid en milieu
Begroting 2019 Het OLAZ berekent de afvalverwerkingskosten rechtstreeks door aan de deelnemende gemeenten. De verwerker heeft die kosten in rekening gebracht bij het OLAZ. Het voorschottarief van brandbaar afval bedraagt € 97 per ton. Voor het gft bedragen de verwerkingskosten € 78 per ton. De (voorschot)bijdrage voor de milieustraten bedraagt € 19,59 per inwoner. Het AB heeft de begroting 2019 op 28 juni 2018 vastgesteld.
Ontwikkelingen Het Rijk wil op weg naar een circulaire economie. Hiervoor heeft De Rijksoverheid het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). Hierin staan concrete doelstellingen voor gemeenten. De Zeeuwse gemeenten zijn deze doelen aan het omzetten in concrete maatregelen. Dit heeft gevolgen voor de hoeveelheden afval. DE milieustraten worden hierop afgestemd.
2. Orionis Walcheren
Vestigingsplaats Vlissingen
Doel De primaire taak van Orionis Walcheren is de uitvoering van de Participatiewet en soortgelijke en bijbehorende regelingen. Orionis Walcheren begeleidt mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk (betaald) werk. Als (betaald) werk nog niet mogelijk is, zet Orionis in op participatie, zoals vrijwilligerswerk. Daar waar nodig bieden zij (tijdelijk) inkomenssteun en/of schuldhulpdienstverlening.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Middelburg, Veere en Vlissingen
Bestuurlijk belang Het dagelijks bestuur bestaat uit de wethouders met Sociale Zaken in hun portefeuille van de gemeenten Middelburg, Veere en  Vlissingen. Het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur aangevuld met 1 lid van het college van B&W uit elke gemeente.
Financieel belang De Gemeente Veere betaalt een bijdrage in de uitvoeringskosten. De verdeling van deze kosten vindt plaats op basis van de verdeelsleutel ontvangen rijksvergoedingen. Tevens betalen we een extra bijdrage voor de uitkeringslasten voor het deel dat de Rijksvergoeding te boven gaat. Ook deze bijdrage wordt toegedeeld op basis van de ontvangen Rijksvergoedingen.
Raadsprogramma Sociaal Domein 
Begroting 2019 € 1.571.800 (inclusief € 338.900 armoedebeleid)
Ontwikkelingen  In 2017 gaf Orionis uitvoering aan het plan van aanpak. Het effect hiervan op het klantenaantal is zichtbaar. Het daalde van 3555 aan het begin van het jaar naar 3400 in september 2017.  Het plan van aanpak is geëvalueerd in 2017. De uitkomsten hiervan worden gebruikt voor het nieuwe beleidsplan (2019 -2022). In 2019 stellen we de Kadernota Orionis Walcheren 2019-2022 op en vast. Dit gebeurt in overleg met alle verbonden partijen. In de tussentijd continueren we het plan van aanpak in 2019. In 2018 vond tussenevaluatie het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening plaats. Aan de hand daarvan maakten we nieuwe afspraken. In 2019 vindt de eindevaluatie plaats. 

 

3. De Zeeuwse Muziekschool
Vestigingsplaats

Middelburg

Doel

Deze regeling heeft tot doel een vorm van bestuurlijke en organisatorische samenwerking, waarbinnen het geven van instrumentaal en vocaal muziekonderwijs en de muzikale vorming in de ruimste zin van leerlingen woonachtig in de deelnemende gemeenten wordt uitgeoefend.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van de Zeeuwse gemeenten.

Bestuurlijk belang

Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van B&W.

Financieel belang

Inwoners gerelateerde bijdrage in de jaarlijkse vaste kosten; docenturen in Veere gerelateerde bijdrage in de niet toerekenbare kosten (overhead); de variabele kosten zijn afhankelijk van door de gemeente gekozen programma.

Raadsprogramma

Sport, cultuur en recreatie

Begroting 2019

€ 175.387

Ontwikkelingen

De ZMS verzorgt ook in 2019 volgens de Gemeenschappelijke regeling muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren. ZMS werkt in 2019 aan de vastgestelde nieuwe toekomstvisie. Kern van de toekomstvisie is een basispakket aan taken en taken die gemeenten daarnaast nog kunnen afnemen. In de nieuwe toekomstvisie ligt de nadruk nog meer op ‘muziek in het basisonderwijs’. Dit sluit ook aan bij de doelstelling uit het coalitieprogramma voor de ZMS.
In 2019 zet de ZMS voor ons het muziekproject Heel Veere Speelt op alle Veerse basisscholen voort.
Financieel sloot de ZMS 2017 af met een overschot. De financiële positie van de ZMS blijft naar verwachting goed de komende jaren.
Er is een financieel risico bij uittreding van Sluis en Vlissingen.

4. Het Zeeuws Archief
Vestigingsplaats Middelburg
Doel Behartiging belangen van de minister en de gemeenten op het archiefgebied.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Veere en Middelburg en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Bestuurlijk belang Portefeuillehouder Archiefzaken en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van burgemeester en wethouders.
Financieel belang Vaste financiële bijdrage
Raadsprogramma Bestuur en ondersteuning/Sport, cultuur en recreatie
Begroting 2019 € 166.630
Ontwikkelingen Het Zeeuws Archief zorgt ook in 2019 voor beheer en toegankelijkheid van onze gemeentelijke archieven de historische kunstcollectie.
Het structurele tekort uit voorgaande jaren is door een extra bijdrage van de deelnemers weggewerkt
Speerpunten zijn de aansluiting van overheidsorganisaties op het e-depot, het verder digitaliseren en vergroten van toegankelijkheid van overheidsinformatie en objecten uit de Stadhuiscollectie.
5. Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland (GGD)
Vestigingsplaats Goes
Doel Uitvoering geven aan het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid voor alle deelnemende Zeeuwse gemeenten zoals in de Wet publieke gezondheid staat beschreven. Naast deze taken wordt op basis van afspraken in de gemeenschappelijke regeling ook taken uitgevoerd voor de individuele gemeenten die hier opdracht voor hebben gegeven. De GGD Zeeland heeft in ieder geval tot taak de gemeenten te adviseren over de bevordering, totstandkoming en de continuïteit van de samenhang binnen de collectieve preventie en de afstemming daarvan met de curatieve gezondheidszorg. 
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit de raad, inclusief de voorzitter.
Financieel belang Bijdrage voor de Algemene Gezondheidszorg naar rato van het aantal inwoners en gedeeltelijk voor de Jeugdgezondheidszorg naar rato van het aantal 0-19 jarigen op 1 januari voorafgaand aan het desbetreffende begrotingsjaar zoals door het CBS gepubliceerd.
Raadsprogramma Volksgezondheid en Milieu
Begroting 2019 € 875.266
Ontwikkelingen

Transformatie GGD
De transformatie GGD is afgerond en het nieuwe Basis Taken Pakket Jeugdgezondheidszorg is Zeeuws geïmplementeerd. Hierbij is ook ingezet op de samenwerking en het overleg met de lokale structuur. De consultatiebureaus zijn verdeeld over de gemeente en goed bereikbaar.

Wijziging GR
Zowel Inkoop Jeugdhulp Zeeland en Veilig Thuis zijn toegevoegd aan de GR GGD Zeeland. Door deze toevoegingen en de wijziging in de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen zal deze gewijzigd worden.

Veilig Thuis
Veilig Thuis is in 2015 gevormd door de samenvoeging van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld. De kwaliteitskaders zijn door de inspecties aangescherpt. Per 1 januari 2019 wordt de Wet meldcode aangescherpt. Dit leidt tot aanpassingen in de taken en het werkproces van Veilig Thuis.

Vitale Revolutie
De GGD heeft samen met andere partijen De Vitale Revolutie ontwikkeld. Dit is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, zorg, overheid en ondernemers. Het doel is om Zeeland een vitale provincie te maken. De uitvoering vindt plaats in 2019 en volgende jaren.

6. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
Vestigingsplaats Middelburg
Doel Het bieden van adequate brandweerzorg; Voorbereid en geoefend zijn op rampen en crises; Een meldkamer in stand houden. Dit alles op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten nemen deel aan de Veiligheidsregio Zeeland
Bestuurlijk belang De burgemeester in het Dagelijks en Algemeen Bestuur. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) voert gemeentelijke taken uit. Het is belangrijk dat dat goed gebeurt en binnen de door de gemeente beschikbaar gestelde financiële middelen.
Financieel belang Iedere gemeente betaalt een bijdrage naar rato van het aantal inwoners en andere uitkeringen en vergoedingen.
Raadsprogramma Veiligheid
Begroting 2019 € 1.737.341
Ontwikkelingen Na het rapport van Twynstra Gudde is in 2017 met het verbeterplan Emergo de weg naar het herstel ingezet. We hebben veel extra financiële middelen ingezet om de wakken te dichten. Hiermee zijn de meerjarenramingen nu sluitend. De komende jaren staan verder in het teken van herstel en wederopbouw van de organisatie. Geraamde investeringen en plannen, zoals Maatwerk in Brandweerzorg, krijgen verder zijn uitwerking en beslag. 
7. Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)
Vestigingsplaats Terneuzen
Doel De RUD Zeeland voert de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving (VTH) voor milieutaken uit. Dit doet zij in opdracht van de gemeenten, provincie en het waterschap. Ze vervult deze taken professioneel, doelmatig en volgens vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.
Betrokken partijen Raden en colleges van alle Zeeuwse gemeenten, het algemeen en het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen en Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland
Bestuurlijk belang Wij zijn lid van het algemeen bestuur van de RUD. De gemeente Schouwen-Duiveland vertegenwoordigt de regio Walcheren-Schouwen-Duiveland in het dagelijks bestuur van de RUD
Financieel belang RUD Zeeland krijgt op dit moment een bijdrage op basis van de hoeveelheid VTH-taken die zij voor ons uitvoeren. Mogelijk kunnen we vanaf 1 januari 2019 betalen voor de werkelijk afgenomen producten. 
Raadsprogramma Veiligheid 
Begroting 2019 € 183.500
Ontwikkelingen De RUD heeft de P*Q systematiek (prijs*hoeveelheid) inmiddels vastgesteld. Ze plannen al met dit systeem. Ze voeren nu een audit uit. Daarmee gaan ze na of de RUD ook klaar is om op 1 januari 2019 via dit systeem af te rekenen. Dit betekent dat we als gemeente alleen betalen voor de werkelijk afgenomen producten. 

 

Stichtingen en verenigingen

8. Vereniging Zeeuwse gemeenten (VZG)
Vestigingsplaats Middelburg
Doel Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de Zeeuwse gemeenten. Dit omvat ook het adviseren van en verlenen van steun aan instellingen in Zeeland die in het belang van de gemeente werken.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten nemen deel aan de VZG.
Bestuurlijk belang Wethouder Van Halderen vertegenwoordigt de gemeente Veere. 
Financieel belang De door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie.
Raadsprogramma Geen (intern product)
Begroting 2019 € 9.450,00
Ontwikkelingen Het behartigen van belangen van de Zeeuwse gemeenten richting Den Haag en Brussel vraagt steeds meer om een gezamenlijke aanpak met inzet van ook de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG). Verder stemmen we in VZG-verband beleid af. We besteden binnen de VZG ook gezamenlijk aan op bijvoorbeeld het gebied van energie, digitale luchtfoto’s en openbare verlichting. De VZG biedt verder de mogelijkheid tot het gezamenlijk volgen van cursussen en organiseren van themabijeenkomsten en -activiteiten.


Vennootschappen en coöperaties

9. Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland (GVC)
Vestigingsplaats Terneuzen
Doel De Gemeentelijke Vervoerscentrale verzorgt de planning en regie van voertuigen voor doelgroepenvervoer (Wmo- en leerlingenvervoer) dat onder verantwoording van de gemeente valt. Voor de provincie Zeeland plant de GVC het vervoer via de Haltetaxi.
Betrokken partijen Alle Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland zijn aandeelhouder.
Bestuurlijk belang In 2015 traden de drie Walcherse gemeenten toe tot de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC). In 2017 is besloten de vertegenwoordiging van de gemeente Veere in de GVC te beperken tot toezichthouder in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) en niet meer als bestuurder in de GVC. De statuten zijn  hierop aangepast. In 2017 is de gemeente Goeree-Overflakkee toegetreden. Jaarlijks wordt in de aandeelhoudersvergadering de begroting vastgesteld. 
Financieel belang De Walcherse gemeenten (als houders van de zogenaamde preferente aandelen C) kunnen niet aangesproken worden voor eventueel verlies of winst van de onderneming.
Raadsprogramma Sociaal Domein
Begroting 2019 € 631.000 (Wmo-vervoer) + Leerlingenvervoer (€ 275.000) = € 906.000 (inclusief centralekosten)
Ontwikkelingen In augustus 2019 moet het nieuwe contract voor leerlingenvervoer en Wmo-vervoer ingaan. In de aanbesteding die daaraan vooraf gaat, beoordelen we of we door willen gaan met de huidige werkwijze, waarbij de GVC de planning en regie van het vervoer regelt.
10. Bank Nederlandse gemeenten (BNG)
Vestigingsplaats Den Haag
Doel Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG Bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger
Betrokken partijen Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland.
Bestuurlijk belang Veere kan gebruik maken van haar stemrecht op de aandeelhoudersvergadering.
Financieel belang Veere bezit een pakket van 7.020 aandelen van € 2,50 nominaal. De waarde van deze aandelen fluctueert constant.
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2019 € 12.000
Ontwikkelingen BNG kijkt terug op een goed eerste halfjaar 2018. De omvang van nieuw verstrekte langlopende kredieten was 30% hoger dan in de eerste helft van 2017. De omvang van nieuw verstrekte langlopende kredieten bedroeg in de eerste helft van 2018 € 5,8 miljard, een stijging van € 1,4 miljard ten opzichte van de eerste helft van 2017. Met name de kredietvraag van decentrale overheden was hoger. De nettowinst bedroeg in het eerste halfjaar van 2018 € 207 miljoen, een daling van € 35 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2017. Het renteresultaat is met € 220 miljoen nagenoeg gelijk aan het resultaat over het eerste halfjaar 2017. Evenals in 2017 is het renteresultaat positief beïnvloed door de gunstige tarieven voor nieuw aangetrokken financiering. De naar risico gewogen solvabiliteit is verder toegenomen. De Tier 1-ratio steeg naar 38%. De leverage ratio nam ten opzichte van ultimo 2017 toe van 3,5% tot 3,6%. De stijging van 0,1% is vooral het gevolg van de toevoeging van de ingehouden winst 2017 aan het Tier 1-vermogen van de bank.   
11. PZEM N.V.
Vestigingsplaats Middelburg
Doel PZEM N.V. is een geïntegreerd energiebedrijf. Het is werkzaam op het gebied van elektriciteits-, gas-, water- en warmtevoorziening.
Betrokken partijen Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Dirksland, Goedereede, Middelharnis, Oostflakkee en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (2,79%).
Financieel belang Het financiële belang (kapitaalbelang) in PZEM N.V. is eveneens 2,79%. Op de balans van de gemeente Veere zijn de aandelen PZEM N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 119.526. Dit betekent dat de gemeente Veere over haar deelneming in PZEM N.V. een risico loopt tot dit bedrag.
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2019 € 0
Ontwikkelingen De focus ligt op de herstructurering van de huidige onderdelen binnen PZEM N.V. We onderzoeken nog steeds de mogelijkheid om de aandelen in Evides direct onder te brengen bij de decentrale overheden. Het dossier kerncentrale blijft een item waar we aandacht voor vragen bij het Rijk. Daarnaast blijft PZEM N.V. actief op zoek naar oplossingen om de bestaande risico’s te beperken of elimineren.
12. Walcherse archeologische dienst (WAD)
Vestigingsplaats Middelburg, Vlissingen en Veere
Doel Voldoen aan het verdrag van Malta, de gewijzigde Monumentenwet en het gemeentelijk archeologiebeleid.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Veere, Vlissingen en Middelburg.
Bestuurlijk belang Ondersteuning van de WAD en uitvoering van het gemeentelijk archeologiebeleid.
Financieel belang Met een eigen archeologiebeleid en dienst wordt met relatief beperkte kosten voldaan aan de wettelijke eisen en worden tijd en kosten bespaard.
Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie
Begroting 2019 € 
Ontwikkelingen Op basis van een wettelijke verplichting heeft de gemeente Veere (in samenwerking met de gemeenten Middelburg en Vlissingen) haar eigen archeologiebeleid. Begin 2009 is een evaluatie van het Walcherse archeologiebeleid en van de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) vastgesteld. De evaluatie resulteerde in de Nota archeologische monumentenzorg evaluatie 2008. Dit beleid is in december 2015 geactualiseerd: er is een paragraaf Maritieme archeologie toegevoegd en de Archeologische kaarten bij de nota zijn geactualiseerd. In januari 2016 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde nota vastgesteld. Net als in voorgaande jaren heeft de WAD ook in 2016 het archeologiebeleid veelvuldig vertaald in de verschillende facetten van de ruimtelijke ordening: bijv. bestemmingsplannen, vergunningen, gebiedsontwikkelingen en -visies. Ten behoeve van verschillende ontwikkelingen, zowel vanuit de gemeenten als particulier, heeft de WAD ook regie uitgevoerd over onderzoeken en op kleine schaal ook zelf onderzoeken uitgevoerd.

Inspanningen bij omgevingsvergunningaanvragen zijn vooral gericht op het in overleg met de aanvrager komen tot een vorm van graven en funderen, waarbij zo min mogelijk archeologie bedreigd wordt. Het resultaat is tweeledig: archeologie blijft gespaard (behoud in situ) en de aanvrager hoeft geen onderzoek te laten doen. Dit spaart hem kosten. Op het gebied van publiekswerking heeft de WAD ook in 2016 gewerkt aan onderhoud van een eigen website (www.archeologiewalcheren.nl), artikels in nieuwsbladen en tijdschriften en lezingen voor verscheidene groepen. Daarnaast heeft zij ook een lesprogramma verder ontwikkeld voor het geven van workshops over archeologie op basisscholen.

Financieel overzicht

Nr

Soort verbonden partij

 Eigen vermogen per 1 januari 2019 

 Eigen vermogen per 31 december 2019

 Vreemd vermogen per 1 januari 2019 

 Vreemd vermogen per 31 december 2019 

 Resultaat 2019 

 

Gemeenschappelijke regelingen

 

 

 

 

 

1

Afvalstoffenverwijdering Midden- en Noord Zeeland (OLAZ)

 €   181.147

 €         304.378

 €   11.149.020

 €  11.598.737

 €     122.231

2

Orionis

 €  1.404.000

 €    1.597.000 

 €    36.642.000

 €    35.356.000 

 €   1.393.000 

3

De Zeeuwse Muziekschool

 €      - 57.150

 €         76.526

 €        1.109.662

 €       882.134

 €   76.526

4

Het Zeeuws Archief

 €  1.283.997

 €  1.311.320

 €  1.109.247

 €  2.315.584

 €  109.880

5

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland

 €  nog niet bekend  

 €       nog niet bekend

 €    nog niet bekend

 €      nog niet bekend

 €   nog niet bekend

6

Veiligheidsregio Zeeland

 €  3.407.968  

 €  2.309.273   

 € 3.488.071   

 € 9.719.029 

 €   0

7

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

€ 798.224 

 €  798.224 

€ 2.438.456 

 €   3.649.805 

€  0

 

Stichtingen en verenigingen

 

 

 

 

 

8

Vereniging Zeeuwse Gemeenten

 €   13.946     

 €     7.378    

 €     208.999  

 €  309.305       

 €      -6.568 

 

Vennootschappen en  coöperaties

 

 

 

 

 

9

Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC)

 €  nog niet bekend

 € nog niet bekend

 €  nog niet bekend

 €  nog niet bekend  

 €  nog niet bekend

10

Bank Nederlandse Gemeenten (* € 1.000)

 €     4.486.000

 €      4.953.000

 €    149.483.000

 €  135.041.000

 €      393.000

11

PZEM NV (* € 1.000)

 €     1.078.132

€     1.374.318

 €      1.396.908

€           931.161

 €    313.603 

 

Overige samenwerkingsverbanden

 

 

 

 

 

12

Walcherse Archeologische Dienst

 n.v.t. 

 n.v.t. 

 n.v.t. 

 n.v.t. 

 n.v.t. 

Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud