Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

5.019 We onderzoeken de mogelijkheid voor extra zandsuppletie voor de kust van Walcheren.

5.019 We onderzoeken de mogelijkheid voor extra zandsuppletie voor de kust van Walcheren.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

Het strand erodeert sneller dan er zandsuppleties plaatsvinden. Daardoor worden de stranden smaller en dat levert problemen op voor de (strand)voorzieningen en de strandbebouwing. Rijkswaterstaat (RWS) suppleert (toevoegen van zand) uitsluitend voor het behoud van de basiskustnorm en niet voor toeristisch strand.

De Zeeuwse Kustvisie van 26 juni 2017 benoemt: ‘Verkennen van aanvullende financiering voor voldoende breed en droog recreatiestrand.’ Het idee is een Zeeuws regiofonds te vormen voor de suppletie van toeristisch zand, in combinatie met het reguliere werk van RWS voor de veiligheid en de scheepvaart (vaargeulen).Toelichting

G
Kwaliteit

De aanwezigheid van goede, schone en veilige zandstranden bepaalt het toeristisch product van Veere.  Enorm belangrijk  is dus om de zandstranden op een goed niveau te houden. Wind, water, stromingen en de zeespiegelstijging tasten de zandstranden aan, waardoor er op een aantal plaatsen in de zomer een (te) gering droog zandstrand resteert. De zandsuppleties die Rijkwaterstaat doet voor de kustveiligheid, zijn ontoereikend. Zij kunnen de erosie van de stranden onvoldoende volgen. Voor 8 tot 10  strekkende kilometers zandstrand van onze kust ervaren we problemen. Recente informatie is dat het grootschalig wegsmelten van ijs bij Antarctica tot een groter effect leidt. Een bijkomend aspect is dat het gesuppleerde zand niet altijd de gewenste kwaliteit heeft.

Punt van actie/uitwerking bij vaststelling van de Zeeuwse Kustvisie is onderzoeken of via regionale samenwerking (fondsvorming) door de Zeeuwse kustgemeenten en het waterschap Scheldestromen hiervoor oplossingen te bedenken zijn.  Veere is aangewezen als trekker. Het college heeft het hebben en houden  van voldoende droog zandstrand als speerpunt aangemerkt.