Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

6.009 Samen met andere gemeenten maken we afspraken met zorgaanbieders over Wmo en Jeugdvoorzieningen.

6.009 Samen met andere gemeenten maken we afspraken met zorgaanbieders over Wmo en Jeugdvoorzieningen.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

Jaarlijks maken we (contract)afspraken met zorgaanbieders voor de ondersteuning van onze inwoners. Belangrijk is dat de zorg die we inkopen aansluit bij de behoefte van onze inwoners.

Door deze afspraken hebben klanten meer keuzevrijheid voor maatwerk binnen Zorg in Natura naast de mogelijkheid van een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Samen met de gemeenten Middelburg en Vlissingen kopen we Wmo-voorzieningen in. We maken in onze contracten afspraken voor;

  • Huishoudelijke Hulp
  • Huishoudelijke Zorg
  • Begeleiding
  • Dagbesteding
  • Dagbestedingsvervoer
  • Kortdurend verblijf

Om de administratieve lasten te beperken, bundelen we deze zorgvormen in één contract. Daarnaast maken we apart afspraken voor collectief vervoer en hulpmiddelen.

De inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland sluit voor ons de contracten af met zorgaanbieders voor jeugdvoorzieningen. De inkoop van Beschermd Wonen gebeurt Zeeuwsbreed, vanuit centrumgemeente Vlissingen, en vindt plaats bij het College Zorg en Welzijn bureau.Toelichting

G
Kwaliteit

Op het gebied van de Wmo  lopen in 2018 diverse contracten af. Hieronder geven we weer op welke onderdelen we contractafspraken hebben en wat de status is:

- hulpmiddelen: dit contract liep af in 2017. Bij de aanbesteding in 2017 waren er echter geen inschrijvende partijen. Ons  doel is om in de tweede helft van 2018 een nieuwe aanbesteding af te ronden. Voor het jaar 2017 en 2018 maakten we overbruggingsafspraken met de huidige leverancier.

- Ambulante ondersteuning en dagbesteding: deze contracten lopen december 2018 en maart 2019 af. We zijn bezig met het bundelen van deze contracten in één nieuwe integrale aanbesteding. Door deze bundeling verwachten wij de administratieve lasten te verlagen. We verwachten dat we in december 2018 nieuwe contracten kunnen afsluiten met zorgaanbieders.

- Huishoudelijke Hulp: dit contract kent een looptijd voor één jaar tot en met december 2018. Ook dit contract willen we integreren in de integrale aanbesteding.

- collectief vervoer: dit contract loopt in 2019 af. In het 1e halfjaar van 2018 maakten we een start met de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding.

Jeugd:

De contracten voor jeugdhulpaanbieders lopen op 1-1- 2020 af.  De huidige contracten zijn gebaseerd op het principe pxq, het aantal klanten maal de kosten. Gezocht wordt naar een systeem met meer prikkels om de transformatie vorm te geven: onder meer inzet van voorliggende hulp. In 2019 worden nieuwe contracten voorbereid. In 2019 wordt met de gecertificeerde instelling (GI) gezocht naar andere financiering voor de borging van jeugdbescherming en jeugdreclassering in Zeeland. Vanaf 1-1-2018 is de digitale administratie tussen IJZ en zorgaanbieders verbeterd. Het wordt daardoor mogelijk de uitgaven voor de jeugdhulp beter te volgen.