Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

9.008 We richten de organisatiestructuur opnieuw in en verstevigen deze kwantitatief en kwalitatief, in overeenstemming met onze ambities en de doelstellingen.

9.008 We richten de organisatiestructuur opnieuw in en verstevigen deze kwantitatief en kwalitatief, in overeenstemming met onze ambities en de doelstellingen.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

Belangrijkste structuuraanpassingen:
- We geven invulling aan tweehoofdige directie waarin de programma’s en projecten geborgd zijn.
- We geven vorm aan een unit control die gericht is op de borging van financiële- en juridische control, integriteit, informatiebeveiliging en grip op verbonden partijen.
- Een procesbegeleider voor complexe klantprocessen.
Voor deze structuuraanpassingen hebben we in de begroting € 245.000 opgenomen.

Versteviging:
- Upgrade frontoffice.
- Visie en uitvoeringsprogramma dienstverlening.
- We actualisering het HR-beleid, na kaderstelling door de raad, waarbij we invulling geven aan een gezonde balans tussen eigen personeel en inhuur.
- We geven de raad via de P&C-cyclus in een afzonderlijk overzicht inzicht in de kosten van eigen personeel en inhuur.
- We zetten het instrument Strategische Personeelsplanning (SPP) in voor de juiste personele bezetting op langere termijn.
- We voeren het vastgestelde ‘opleidingsbeleid 2017 e.v.’ verder uit, met toevoeging van het opleidingstraject voor de invulling van de 1-loketfunctie.
- We zetten de samenwerking met de Hogeschool Zeeland onder de naam Science in Residence op het gebied van opleiden voort. We werken samen met HZ-studenten en de lokale samenleving aan vernieuwing.
Voor deze versteviging hebben we in de begroting 2019 € 165.000 aan extra middelen opgenomen.