Meer
Publicatiedatum: 17-05-2017

Inhoud

Sitemap

1e bestuursrapportage 2017 Blz. 1  
1e bestuursrapportage 2017 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Voorstel Blz. 4  
Overzicht baten en lasten op programmaniveau Blz. 5  
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 6  
Doelstellingen Blz. 7  
D.0.01 Behouden en vergroten van de bestuurskracht Blz. 8  
D.0.02 Ons informatiebeheer is op orde Blz. 9  
D.0.03 Onze informatiebeveiling en privacybeleid zijn op orde Blz. 10  
D.0.04 Strategische communicatie Blz. 11  
D.0.05 Veere verrast Blz. 12  
D.0.06 Sluitende begroting / de begroting is structureel en reëel in evenwicht. Blz. 13  
Wat mag het kosten op programmaniveau? Blz. 14  
1. Veiligheid Blz. 15  
Doelstellingen Blz. 16  
D.1.01 Daadkrachtig en adequaat bestrijden we rampen en crises Blz. 17  
D.1.02 Reduceren van criminaliteit, overlast, overmatig drankgebruik en drugsgebruik Blz. 18  
D.1.03 Regisseren van een veilige woon- en werkomgeving Blz. 19  
D.1.04 Vaststellen van prioriteiten en inzet van de politie in Veere Blz. 20  
D.1.05 Handhaven en toezicht houden op het naleven van regels en wetten in de fysieke leefomgeving Blz. 21  
Wat mag het kosten op programmaniveau? Blz. 22  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 23  
Doelstellingen Blz. 24  
D.2.01 De inrichting van wegen met bijbehorend wegmeubilair moet voldoen aan de functie Blz. 25  
D.2.02 Actueel houden van beheerplannen Blz. 26  
D.2.03 Verbeteren verkeersonveilige situaties Blz. 27  
D.2.04 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau Blz. 28  
D.2.05 Stimuleren gebruik fiets Blz. 29  
D.2.06 Zorgen voor een goede verdeling van verkeersstromen voor nu en in de toekomst Blz. 30  
D.2.07 Optimaliseren van het parkeerbeleid Blz. 31  
D.2.08 Verbeteren toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor minder validen Blz. 32  
Wat mag het kosten op programmaniveau? Blz. 33  
3. Economie Blz. 34  
Doelstellingen Blz. 35  
D.3.01 Manifesteren als een stimulerende en faciliterende gemeente Blz. 36  
D.3.02 Een bijdrage leveren aan een duurzame vernieuwing van het toeristisch product. Blz. 37  
Wat mag het kosten op programmaniveau? Blz. 38  
4. Onderwijs Blz. 39  
Doelstellingen Blz. 40  
D.4.01 Scheppen van voorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs Blz. 41  
D.4.02 Het huisvesten van onderwijs en peuterspeelzalen in doelmatige gebouwen Blz. 42  
D.4.03 Versterken vloeiende overgang tussen het peuterspeelzaalwerk, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs/hoger onderwijs Blz. 43  
Wat mag het kosten op programmaniveau? Blz. 44  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 45  
Doelstellingen Blz. 46  
D.5.01 Stimuleren van sport en bewegen door het faciliteren van sportaccommodaties (NOC*NSF normen) en -voorzieningen en het verlenen van subsidies voor activiteiten. Blz. 47  
D.5.02 Kunstparticipatie Blz. 48  
D.5.03 Instandhouding cultureel erfgoed Blz. 49  
D.5.04 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau groen Blz. 50  
D.5.05 Verbeteren groene uitstraling dorpskernen Blz. 51  
D.5.06 Vergroten betrokkenheid inwoners bij openbaar groen Blz. 52  
D.5.07 Het versterken en benutten van de Veerse gebiedskwaliteiten Blz. 53  
D.5.08 Koesteren en verbeteren van de huidige waarden van het Walcherse landschap Blz. 54  
Wat mag het kosten op programmaniveau? Blz. 55  
6. Sociaal Domein Blz. 56  
Doelstellingen Blz. 57  
D.6.01 Betekenis geven aan de visie "meer samenleving, minder overheid" Blz. 58  
D.6.02 Vanuit Walchers verband wordt samengewerkt aan één geïntegreerde toegang tot zorg en (financiële) ondersteuning Blz. 59  
D.6.03 Vanuit Walchers verband bieden wij ondersteuning aan inwoners van Walcheren met een laag inkomen of financiële problematiek (bijv. schulden) Blz. 60  
D.6.04 Vanuit Walchers verband vergroten van de kans op werk en deelname aan de maatschappij van inwoners van Walcheren Blz. 61  
D.6.05 Het versterken van preventieve voorzieningen en de inzet en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers in de kernen Blz. 62  
D.6.06 Vanuit Walchers verband verzorgen we een passend aanbod aan voorzieningen Blz. 63  
D.6.07 Vanuit Walchers verband zorgen we voor passende cliëntondersteuning Blz. 64  
D.6.08 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfredzaam in hun eigen leefomgeving wonen Blz. 65  
D.6.09 Iedereen kan zo optimaal mogelijk deelnemen aan de samenleving Blz. 66  
Wat mag het kosten op programmaniveau? Blz. 67  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 68  
Doelstellingen Blz. 69  
D.7.01 Het bevorderen van gezond opgroeien en actief ouder worden Blz. 70  
D.7.02 Duurzaam en doelmatig Riolerings- en waterbeheer Blz. 71  
D.7.03 Het huishoudelijk afval zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken Blz. 72  
D.7.04 Voorzien in voldoende grafruimte Blz. 73  
D.7.05 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau Blz. 74  
D.7.06 De tarieven voor begraven niet verder laten stijgen. Blz. 75  
D.7.07 Uitvoeren van milieutaken voor de gemeente Blz. 76  
Wat mag het kosten op programmaniveau? Blz. 77  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) Blz. 78  
Doelstellingen Blz. 79  
D.8.01 Uitvoeren Masterplan Fort den Haakweg Blz. 80  
D.8.02 Uitvoeren Visie Domburg Blz. 81  
D.8.03 Uitwerken project veelzijdig Veere Blz. 82  
D.8.04 Uitvoeren Dorpsplan Vrouwenpolder Blz. 83  
D.8.05 Voldoen aan de wettelijke voorschriften Blz. 84  
D.8.06 Het realiseren van een balans tussen de gewenste ruimtelijke kwaliteit en het financiële resultaat Blz. 85  
D.8.07 Verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en stimuleren van ontwikkelingen Blz. 86  
D.8.08 Het verbeteren van de duurzaamheid van de fysieke leefomgeving Blz. 87  
D.8.09 Komen tot een flexibele en vraaggerichte woningmarkt Blz. 88  
D.8.10 Uitrol Omgevingswet Blz. 89  
Wat mag het kosten op programmaniveau? Blz. 90  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 91  
Doelstellingen Blz. 92  
D.10.01 Zeggenschap uitoefenen als aandeelhouder van PZEM N.V. Blz. 93  
D.10.02 Realiseren van de geraamde opbrengsten gemeentelijke belastingen Blz. 94  
Algemene dekkingsmiddelen op totaalniveau Blz. 95  
Bedrijfsvoering Blz. 96  
Doelstellingen Blz. 97  
D.9.01 Organisatie ontwikkeling Blz. 98  
D.9.02 Functioneel en representatief gemeentehuis Blz. 99  
D.9.03 Ict soft- en hardware up to date Blz. 100