Financiële rapportage

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

We vragen u in het raadsvoorstel om de begrotingswijzigingen 3, 4 en 5 goed te keuren. Hieronder staat kort beschreven welk type mutaties deze begrotingswijzigingen bevatten. In het vervolg van deze rapportage beperken we ons bij de programma's, conform artikel 6 uit de financiële verordening, tot het toelichten van mutaties van groter dan € 25.000. 

Begrotingswijziging 3
Betreft nieuwe voorstellen vanuit het college met dekkingsvoorstellen uit bestemmingsreserves en/of de budgetten eenmalig en structureel onvoorzien.  

Begrotingswijziging 4
De wijziging heeft betrekking op de afwijking op de lopende budgetten.

Begrotingswijziging 5
De wijziging heeft betrekking op het grondbedrijf en de grondexploitatie (grex).

Leeswijzer
Een positief getal in de kolommen saldo betekent een nadeel.
Een negatief getal in de kolommen saldo betekent een voordeel.
Een positief getal in de kolommen baten en lasten betekent een hogere bate of hogere last.
Een negatief getal in de kolommen baten en lasten betekent een lagere bate of lagere last.

Collegebesluiten

Terug naar navigatie - Collegebesluiten

Artikel 5 , lid 3 en 4 van de financiële verordening schrijven voor dat het college onder voorwaarden besluiten mag nemen over te verwachten overschrijdingen van budgetten en investeringskredieten.  Hier dient dan achteraf verantwoording over te worden afgelegd. Dat doen we via dit onderdeel in de bestuursrapportage. We maken hierbij inzichtelijk welke aanspraken er gedaan zijn op de rubriek onvoorzien en de bestemmingsreserves. 

Begrotingswijziging op programmaniveau


Toelichting op basis van artikel 6, lid 3. 

Programma

Mutatie/Toelichting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Verkeer, vervoer en waterstaat             Bij jachthaven Oostwatering Veere wordt de verhoging van de erfpacht van het Rijksvastgoedbedrijf in 2022 pas doorberekend in 2023 na herziening van de erfpachtovereenkomst. 39  

Sport, cultuur en recreatie

Betreft kerkenvisie voor verbouwing aan Michaëlskerk Koudekerke voor behoud cultuurhistorisch erfgoed. Het initiatief voldoet aan de voorwaarde voor cofinanciering.
Zie mutatie reserve leefbaarheid.
25  

Sociaal domein

Is voor huisvesting en woning-aanpassingen (strandslaaphuisjes) van opvang vluchtelingen uit Oekraïne.
Zie ook de details in de raadsmemo.
-419  

Reserves

Zie details van toelichting hierboven. 419 25

In lijn met art 5 lid 4 van de financiële verordening geven we via onderstaande overzichten inzicht in de uitputting van de budgetten onvoorzien en het beslag op de bestemmingsreserves. 

Besteding structureel onvoorzien

Begrotingswijziging

Omschrijving mutatie

           2022

Resterend budget na begr.wijz. 2

 

51.035

 

 

 

Wijzigingen tussentijds (raadsbesluiten / technisch)

 

Begr.wijz. 206

22B.05774 aanvulling krediet Duinweg Zoutelande voor kapitaallasten

-3.865

Begr.wijz. 110

Uitbreiding secretariaat met extra taken door uitbreiding college

-7.300

Mutaties begrotingswijziging 3 - collegebesluiten

 

Begr.wijz. 3

22B.05214 Herziening erfpacht Jachthaven Oostwatering Veere

-21.350

 

 

 

Resterend budget na begr.wijz. 3

18.520

Besteding eenmalig onvoorzien

Begrotingswijziging

Omschrijving mutatie

           2022

Resterend budget na begr.wijz. 2

 

    100.000

 

 

 

Wijzigingen tussentijds (raadsbesluiten)

 

Begr.wijz. 206

22B.05201 Afwikkeling jaarrekening 2021 VRZ

      8.044

Begr. wijz. 122

Ondersteuning griffie

-7.544

Mutaties begrotingswijziging 3 - collegebesluiten

 

Begr.wijz. 3

22B.04377 Levering voertuigen Toezicht +Handhaving

      8.600

Begr.wijz. 3

22B.05214 Herziening erfpacht Jachthaven Oostwatering Veere

-17.871

Begr.wijz. 3

22B.05805 Tijdelijke huisvesting Stichting Strandexploitatie Veere

      1.000

Begr.wijz. 3

22B.08084 bijstelling Budget ondernemersmanager

-17.676

Begr.wijz. 3

22B.08331 Onderzoek Sloeweg

-5.000

 

 

 

Resterend budget na begr.wijz. 3

     69.557

Beslag op bestemmingsreserves

Negatieve bedragen betekenen een beslag op de reserve. Positieve bedragen staan voor een toevoeging aan de reserve of een lager beslag op de reserve. 

Reserve

Omschrijving mutatie

           2022

Reserve dekking kapitaallasten

22B.08267 huisvesting en woning-aanpassingen van opvang vluchtelingen uit Oekraïne.

 

    419.018

Reserve leefbaarheid

22B.06517 verbouwing aan Michaëlskerk Koudekerke

-25.000

 

22B.06478 Sfeerverlichting Meliskerke

-6.264

 

22B.08373 Duo fiets Serooskerke

-5.000

 Reserve nog af te ronden projecten

 22B.04057 Onderhoud Nehalenniagebied

       6.000

 

 

 

Totaal

    388.754

Afwijkingen

Terug naar navigatie - Afwijkingen

Artikel 6, lid 3 schrijft voor dat in de tussenrapportages toelichting wordt gegeven op afwijkingen van budgetten die groter zijn dan € 25.000 én op investeringskredieten die meer dan 10% afwijken van het geautoriseerde krediet of waar de afwijking groter is dan € 50.000.

Begrotingswijziging op programmaniveau

Programma

Mutatie/Toelichting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Bestuur en ondersteuning

Parkeren

Opbrengst parkeergelden

Op basis van de opbrengsten t/m augustus en een voorzichtige prognose voor september en oktober ramen we ca. € 640.000.

 

Opbrengst fiscalisering

Op basis van de opbrengsten t/m augustus en een voorzichtige prognose voor september en oktober ramen we ca. € 80.000.

 

 

630 

 

80

Verkeer, vervoer en waterstaat

Wegreconstructies algemeen

Er zijn lagere afschrijvingskosten geraamd voor

o.a. regiodeal Nehalenniagebied Domburg en ontsluitingsweg Fort den Haakweg Vrouwenpolder doordat de afschrijving een jaar later start per 01-01-2023.

 

Parkeerbeheer algemeen

Er zijn lagere afschrijvingskosten geraamd voor

regiodeal onthaalkamer Breezand Vrouwenpolder / parkeerautomaten doordat de afschrijving een jaar later start per 01-01-2023.

 

-45
 

 

-44

 

  

Sociaal domein

De uitkomst van de meicirculaire is evenals voor de jaren 2023 en verder ook voor 2022 positief.

 

Armoedebeleid

Een vergoeding voor het verstrekken van energie-toeslagen.

Zie toelichting mei circulaire algemene dekkingsmiddelen.

 

Participatie Orionis – WSW

Uitvoering van de participatiewet.

Zie toelichting algemene dekkingsmiddelen.

 

WMO vervoer

-Collectief

Bestedingen voor WMO vervoer blijven achter bij voorgaande jaren en budget. Tot en met 2021 te maken gehad met "extra" kosten door corona. In 2022 (nog) niet. Uitgaven per maand nog niet terug op het niveau van voor corona. Hierdoor is het budget nu wederom te hoog en het voorstel is om het met € 150.000 af te ramen. Het huidige budget is € 637.000.

 

-Eigen bijdrage

In de lijn van minder uitgaven is dan ook automatisch de eigen bijdrage minder, hierdoor met € 30.000 het budget aframen. Het huidige budget is € 60.000. 

 

362

 

 

 

70

 

 

-150

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

-30


Volksgezondheid en milieu

Afvalophaal en -afvoer

Er zijn lagere afschrijvingen vanwege vertraging in levering containers.

 

Afvalstoffenheffing

Betreft storting in de voorziening omdat er lagere afschrijvingen zijn.

 

Grafrechten verlenging

De opbrengsten worden hoger bijgesteld voor verlenging van grafrechten. Is mede door wegwerken van achterstanden.

 

-56

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

50

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VROSV)

Verkoop groen- en reststroken

De raming van de opbrengsten is bijgesteld.

 

De Kaasboer Biggekerke

-De inhuur is verlengd van een externe projectleider ten behoeve van het complexe dossier Kaasboer.

 

-Bijdrage ten laste van reserve

Op advies van de accountant is in 2021 een voorziening getroffen voor De Kaasboer Biggekerke. Hierdoor kan de opgenomen raming vervallen in 2022.

Er is geen impact op het resultaat in 2022, dit is al verwerkt in de cijfers van 2021.

Zie mutatie algemene reserve.

 

Nieuw beleid

Implementatie omgevingswet

In de meicirculaire is een indicatie gegeven van het bedrag dat de gemeente in de septembercirculaire ontvangt voor de transitiekosten voor de invoering van de omgevingswet. Op basis van de indicatie ramen we dit bedrag nu reeds voor de invoering.

Zie mutatie algemene dekkingsmiddelen.

 

Klimaat- en energiebeleid

De uitkomst van de mei circulaire is evenals voor de jaren 2023 en verder ook voor 2022 positief.

Is voor uitvoeringskosten klimaatakkoord.

 

Kwaliteitsborging bouw

In de meicirculaire is een indicatie gegeven voor het bedrag dat gemeenten in de septembercirculaire ontvangen voor de inwerkingtreding van de wet kwaliteitsborging bouwen.

Zie mutatie algemene dekkingsmiddelen.

 

 

 

86 

 

-850
 

 

 

327

 

 

191 

 

54

 

-30

 

Overhead

Personeelszorg

-Ingeleend personeel

Is voor inhuur extra capaciteit BOA’s. Budget is binnen gekomen via de meicirculaire.

Zie mutatie algemene dekkingsmiddelen.

 

-Werving en selectie

Budget structureel bijramen in verband met situatie op de arbeidsmarkt die meer werving en selectie-procedures tot gevolg heeft.

 

26 

 

25 

Algemene dekkings-middelen

Nutsbedrijven

-Dividenduitkering

Via een raadsmemo en bij de technische toelichting voor het financieel perspectief bent u geïnformeerd over het dividend dat we ontvangen van PZEM die we vervolgens inzetten voor het verkrijgen van een deelneming in GBE Aqua (gemeentelijk bezit Evides).

 

Doordat we dividend ontvangen van PZEM is er sprake van een resultaat in het boekjaar 2022. We stellen in een apart beslispunt voor deze te bestemmen in een nieuwe bestemmingsreserve. De hoogte van de reserve is na de kapitaalstorting in GBE Aqua gelijk aan de deelneming.

Wanneer de deelneming via verkoop te gelde wordt gemaakt, kan de bestemmingsreserve vrijvallen waardoor deze vrij besteedbaar is.

Zie mutatie algemene reserve.

 

-extra dividend GBE Aqua

Doordat PZEM meer dividend heeft uitgekeerd, en de leningsvoorwaarden voor GBE Aqua gunstiger

uitgevallen zijn, kan GBE Aqua in 2022 meer dividend uitkeren dan vooraf was ingeschat. In totaal ramen we een bedrag van € 264.000 extra aan dividend.

 

Algemene uitkering

-Meicirculaire

De uitkomst van de meicirculaire is evenals voor de jaren 2023 en verder ook voor 2022 positief.

In totaal is er sprake van een extra uitkering van € 1.961.000.

De hogere uitkering is het gevolg van:

- hogere accres (groei) van het gemeentefonds door loon/prijs bijstellingen: € 1,3 miljoen

- een vergoeding voor het verstrekken van  energietoeslagen: € 362.000

- uitvoeringskosten klimaatakkoord: € 191.000

- extra capaciteit boa's € 32.000

 

-September circulaire

Wet kwaliteitsborging bouwen

Zie mutatie VROSV.

 

Omgevingswet transactiekosten

Zie mutatie VROSV.

 

Participatiewet

Zie mutatie sociaal domein.

 

 

2.571

  

 

264


 

 

1.891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

327

 

 

70

Reserves

Algemene reserve
-We stellen voor het resultaat 2e Burap toe te voegen aan de algemene reserve.

 

-De mutatie in de voorziening voor De Kaasboer Biggekerke is al opgenomen in de jaarrekening 2021. 

Zie mutatie VROSV.

 

-Bijdrage bouw woningen Reigershoutstraat Grijpskerke. Betreft anterieure overeenkomst bij doorberekening kosten van € 16.000 aan derden bij VROSV.

Zie ook mutatie bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen in overzicht pagina 27.

2.264


  

 
11
 

-850

In lijn met art 5 lid 4 van de financiële verordening geven we via onderstaande overzichten inzicht in de uitputting van de budgetten onvoorzien en het beslag op de bestemmingsreserves.  De overzichten over onvoorzien starten met het eindsaldo van begrotingswijziging 2.

 

Overzicht uitputting structureel onvoorzien

Begrotingswijziging

Omschrijving mutatie

          2022

Stand na begrotingswijziging 3

18.520

 

 

 

Mutaties begrotingswijziging 4 – 2e bestuursrapportage

 

Begr.wijz. 4

n.v.t.

             0

 

 

 

Resterend budget na begr.wijz. 4

18.520

Overzicht uitputting eenmalig onvoorzien

Begrotingswijziging

Omschrijving mutatie

         2022

Stand na begrotingswijziging 3

    69.557

 

 

 

Mutaties begrotingswijziging 4 – 2e bestuursrapportage

 

Begr.wijz. 4

n.v.t.

            0

 

 

 

Resterend budget na begr.wijz. 4

    69.557

Bestemmingsreserves

Negatieve bedragen betekenen een beslag op de reserve. Positieve bedragen staan voor een toevoeging aan de reserve of een lager beslag op de reserve. 

Reserve

Omschrijving mutatie

2022

Reserve bovenwijkse voorzieningen

Bijdrage bouw woningen Reigershoutstraat Grijpskerke. Zie mutatie reserves.

5.468

Reserve grondbedrijf

Correctie Knotwilg bij opbrengst verkoop gronden

-24.506

Reserve nog af te ronden projecten

Aframing, afwachten besluit provincie voor het uitvoeringsprogramma kustvisie (VROSV)

24.905

 

Aframing, project leefbaarheid en toerisme is voorbij

           4.000

Reserve deelneming GBE Aqua

22B.05477 dividenduitkering PZEM 2021

     2.570.942

Totaal

2.580.809

Grondbedrijf

Terug naar navigatie - Grondbedrijf

In begrotingswijziging 5 hebben we mutaties opgenomen met betrekking tot het grondbedrijf. De toelichting op deze mutaties zijn hieronder toegelicht. 

Begrotingswijziging op programmaniveau

 

Toelichting op basis van artikel 6, lid 3. 

Er is bij meerdere projecten sprake van doorschuiven van begrote grondverkopen van 2022 naar 2023.

Betreft de projecten:

 • Nimmerdor fase 1 Grijpskerke      € 480.000
 • Singelproject Domburg                      € 167.000
 • Serooskerke Oost                                  € 369.375

Hierdoor wordt er ook winstneming Nimmerdor fase 1 van € 282.000 doorgeschoven van 2022 naar 2023.

Overige belangrijke begrotingswijzigingen zijn:

 • Bij Bouwlust III Aagtekerke is het bouwrijp maken van € 90.000 doorgeschoven van 2022 naar 2023.
 • In de gebiedsontwikkeling MFA Aagtekerke is er aan opbrengst grondverkoop € 135.000 voor verkoop ondergrond MFA.
 • Voor een extra storting voorziening Singelproject Domburg is € 225.000 onttrokken aan de reserve grondbedrijf. Bij de jaarrekening 2021 was er voor de grondexploitatie een voorziening getroffen van € 625.000. Op basis van de nieuwe doorrekening per 1-9-2022 komt het geprognosticeerde verlies uit op € 850.000. Er zijn met name saneringskosten in verband met asbestsanering € 45.000, afkoop ruilovereenkomst garageboxen van € 65.000, reservering betaalbare woningen € 25.000 en post onvoorzien van 10% van € 70.000 voor nog te maken kosten bouw- en woonrijp maken.

 

Bestemmingsreserves

Negatieve bedragen betekenen een beslag op de reserve. Positieve bedragen staan voor een toevoeging aan de reserve of een lager beslag op de reserve. 

Reserve

Omschrijving mutatie

2022

Reserve grondbedrijf

Doorschuiven winstneming naar 2023

-282.000

Reserve grondbedrijf

Extra storting Singelgebied Domburg

-225.000

Totaal

-507.000

Grondexploitaties in voorbereiding

Terug naar navigatie - Grondexploitaties in voorbereiding

Immateriële vaste activa ( x € 1.000)

Toelichting:
Het activeren van voorbereidingskosten voor grondexploitaties (grex) als kosten van onderzoek en ontwikkeling is toegestaan bij:

    • De kosten moeten passen binnen de kostensoortenlijst van het Besluit ruimtelijke ordening;
    • De kosten mogen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven staan. Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grex of afgeboekt worden t.l.v. het jaarresultaat;   
    • Plannen tot ontwikkeling van de grond moeten bestuurlijke instemming hebben van de raad of gedelegeerd van het college.

Order

Order omschrijving

Boekwaarde

Opmerking

Maximale termijn

7810815

K'kerke, uitbr. bedr.terrein Karreveld

-270

Boekwaarde is negatief i.v.m. ontvangen subsidie

31-12-2022

7810822

Domburg, uitwerking visie

46

Maakt onderdeel uit van project Nehalenniagebied

 

7810850

Meliskerke, Zeester, ov.kn.

7

Voorstel: afboeken jaarrekening 2021

 

7810854

Grijpskerke, Nimmerdor II, ov.kn.

2

Voorstel: afboeken jaarrekening 2021

 

7810858

Zoutelande, herontw. vrm. scholen, ov.kn

5

 

 

7810860

Domburg, Zandwegje, ov.kn.

6

 

 

7810861

Domburg, Roosjesweg, ov.kn.

1

 

 

7810866

Gapinge, ontw. Schotsehoek

5

 

 

7810867

Oostkapelle, omg halve maan/scholen

17

Maakt onderdeel uit van MV project

31-12-2024

7810870

Serooskerke, omg Zandput/scholen

5

 

31-12-2024

 

Materiële Vaste Activa (strategische gronden)   (x € 1.000)

Toelichting:
Betreft niet in exploitatie genomen gronden waarvoor als strategische gronden of de bestemmingswaarde of de marktwaarde geldt.
Het verschil met de boekwaarde is dan het financieel risico.                                 

Nummer

Strategische gronden

Boekwaarde

Bestemmings-
waarde

Markt
waarde

Financieel
risico

Opmerking

7810802

Meliskerke, Zeester

163

 

170

-7

Gronden maken onderdeel uit van het project betaalbaar wonen

7810807

Grijpskerke, Nimmerdor II

164

 

164

0

Afgeboekt naar marktwaarde in 2019

7810808

Grijpskerke, Nimmerdor III

164

 

164

0

Afgeboekt naar marktwaarde in 2019

7810819

Domburg, locatie molen

1.778

 

1.778

0

Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde

7810820

Domburg, Zandwegje

1.141

 

1.141

0

Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde

7810821

Domburg, Roosjesweg

121

 

121

0

Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde

7810823

Koudekerke, Badhuisstraat 8a

341

 

341

0

Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde

7810824

Serooskerke, Vrp.weg 18/20 verwerving

212

 

212

0

Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde

7810825

Aankoop gronden Molenwal Zeeuwland

74

 

74

0

Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde

7810874

Domburg, Roosjesweg 8 en 8a

801

 

801

0

Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde

7810876

Grondopslagterrein Zoutelande

20

 

20

0

 

7810877

Aankoop perceel K 2307 KdK 2005

70

 

70

0

 

7810878

Grondruil Bgk Vliedberg/Schvl.str. 2007

43

 

43

0

 

7810879

Aankoop grond 't Singeltje Veere 2007

31

 

31

0

 

7810881

Gapinge, grond vrm. school 'De Schutte'

136

 

136

0

Gronden maken onderdeel uit van het project betaalbaar wonen

7810883

Meliskerke, aankoop Torenstraat

37

 

37

0

Na sloop afgeboekt naar marktwaarde in 2018

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Op basis van artikel 6, lid 2g van de financiële verordening  nemen we hieronder het overzicht van de lopende investeringskredieten op. Het overzicht geeft inzicht in de uitputting tot medio mei. 

Order

Order omschrijving

Begroting

Realisatie

Vrije ruimte

% besteed

7000005

Project MV algemeen

933.069

727.569

205.499

77,98%

7000006

Project MV Aagtekerke

178.250

127.071

51.179

71,29%

7000007

Project MV Oostkapelle

337.438

302.695

28.343

89,70%

7000008

Project MV Serooskerke

223.395

194.966

21.989

87,27%

7000009

Project MV Westkapelle

252.956

234.608

18.348

92,75%

7000017

Project MV Serooskerke Zandput

74.892

50.544

24.348

67,49%

7000039

Verduurzamen Spil Gapinge

81.000

0

81.000

0,00%

7000040

Verduurzamen Stadhuis Veere

114.000

430

113.570

0,38%

7000046

Renovatie Halve Maan Oostkapelle

4.128.884

1.521.330

292.599

36,85%

7000047

Herrijst vervanging meubilair

48.400

36.587

11.813

75,59%

7000049

Vervanging schrobmachine Halve Maan

10.000

17.152

-7.152

171,52%

7000052

Vervanging tafels De Spil Gapinge

9.680

0

9.680

0,00%

7000055

MFA Aagtekerke

3.349.180

63.296

119.615

1,89%

7000057

Project MV Wkp sportacc. en scholen

36.675

32.648

-426

89,02%

7000058

Zonnepanelen MFA Zoutelande

58.402

0

58.402

0,00%

7000059

MFA Aagtekerke sportmateriaal

28.140

297

27.843

1,06%

7000060

MFA Aagtekerke grondaankoop

153.485

0

153.485

0,00%

7000061

MFA Aagtekerke inventaris

140.500

17.462

105.932

12,43%

7000062

MFA Aagtekerke gezondheidsdeel

377.000

428

43.532

0,11%

7000064

Electrische auto verv

29.705

0

29.705

0,00%

7000065

vervangen Renault Zoe

29.706

0

29.706

0,00%

7000066

Elec bedr bus Opru

33.926

0

33.926

0,00%

7000068

Walker maaimachine

27.535

0

0

0,00%

7000069

Gesloten bestelauto klein

26.613

0

26.613

0,00%

7000070

7 gesl. Bestelautol middelgr

248.027

0

248.027

0,00%

7000071

Gesloten bestelauto mgr extra deur

34.031

0

34.031

0,00%

7000072

Verduurzame verlichting Ons Huis

17.500

0

17.500

0,00%

7000073

MFA's en dorpshuizen - Verv. meubilair

49.465

0

49.465

0,00%

7000074

Verduurzamen verlichting Schuttershof

17.500

0

17.500

0,00%

7000075

Serooskerke Zandput renov verenigingsgeb

75.000

0

75.000

0,00%

7000076

Serooskerke nieuwbouw gymzaal SK Oost

175.000

-4.510

179.510

-2,58%

7000077

Oostkapelle inventaris sporthal HM

75.000

25.660

-106.139

34,21%

7000078

Oostkapelle inventaris ontm.centrum HM

138.000

0

138.000

0,00%

7000079

Westkapelle nieuwbouw sportaccommodatie

481.662

-12.162

493.824

-2,53%

7000080

Tractor New Holland met voorhef&klepelm

93.659

0

93.659

0,00%

7201015

GVVP 2019, looproutes Db,kruispnt Gk

150.000

0

150.000

0,00%

7201019

Nehalennia gebied regiodeal

623.429

-29.423

632.852

-4,72%

7201026

Wkp, Molenwal  incl. infra (VA7201046)

190.000

55.985

134.015

29,47%

7201029

Zoutelande Duinweg + deel Langendam

1.736.500

723.145

1.013.355

41,64%

7201030

GVVP 2021 maatr.doorg.route Grijpskerke

100.000

61.386

38.615

61,39%

7201031

Infra rondom zwembad-Zandput

250.000

27.874

222.126

11,15%

7201032

Oostkapelle Infra rondom HM en scholen

150.000

12

149.988

0,01%

7201034

vervangen armaturen 2022

106.000

20.760

85.240

19,58%

7201035

vervangen lichtmasten  2022

134.250

62.038

72.212

46,21%

7202015

18 parkeerautomaten fase 1

298.000

214.248

83.752

71,90%

7202016

herinr. Parkeerterr. Nieuwstr. Ztl

361.000

242.292

118.708

67,12%

7202017

Toiletgebouw Nieuwstraat Zoutelande

75.000

43.942

14.608

58,59%

7202018

Bebording parkeerevaluatie

65.000

0

65.000

0,00%

7202019

Toiletgebouw de Bucksweg wkp

60.000

0

60.000

0,00%

7202020

herinr. Ppl Domburgseweg OKP

363.000

9.635

353.365

2,65%

7202021

herinr. Terrein De Bucksweg WKP

677.400

0

677.400

0,00%

7202022

uitbreiding/herinr. (gratis) p-terr

450.000

0

450.000

0,00%

7202023

Grondaank(gratis)parkeerruimte divkernen

150.000

2.084

147.916

1,39%

7202024

park autom. Dishoek incl install.

60.000

21.824

38.176

36,37%

7202025

park autom. Tussen ztl en wkp.

90.000

36.373

53.627

40,41%

7202026

park autom. Wkp en db excl buitend.

60.000

105.288

-45.288

175,48%

7202027

parkeerautomaten buitendijks WKP

90.000

40.532

49.468

45,04%

7202028

Herinr ppl Dompje Strandweg Oostkapelle

295.000

5.920

289.080

2,01%

7202029

Voetgangersvz Mezgerweg-kern DMB

100.000

34.427

65.573

34,43%

7402002

Bouw 2 scholen onder 1 dak Okp

266.000

23.059

207.252

8,67%

7402004

Westkapelle nieuwbouw 2 scholen^1 dak

331.663

2.634

329.029

0,79%

7402005

Serooskerke nieuwbouw school SK Oost

210.000

0

210.000

0,00%

7502004

Vernieuwen installaties zwembad

154.787

156.236

-1.449

100,94%

7502005

Upgrade zwembad 25jr

591.013

423.695

5.357

71,69%

7502006

Nieuwbouw gebouw zwembad

513.000

510.081

2.919

99,43%

7502008

Maatr.bestrijden droogte sportvelden2021

93.150

-755

91.001

-0,81%

7502009

Oostkapelle renherinr Sportpark Duinhelm

100.000

-2.577

102.577

-2,58%

7507006

Speeltuin Westkapelle

140.000

9.900

130.100

7,07%

7702010

Riolering Vebenabos bijdrage

0

38.226

-38.226

0,00%

7702020

Vervangen riolering 2020

701.511

682.625

18.886

97,31%

7702023

Verv.riolering, afkoppeling,knelpnt 2021

1.243.740

838.045

405.695

67,38%

7702027

vergroten persleiding 2022

80.000

0

80.000

0,00%

7702028

vervanging & afkop.knelp 2022

1.061.970

117.672

944.298

11,08%

7702029

vervanging drainage 2022

50.000

38.940

11.060

77,88%

7702030

vervanging hoofdrioolgemalen

120.000

22.390

97.610

18,66%

7703006

Vervanging 11 plastic containers

240.000

222.655

17.345

92,77%

7703009

Reguliere verv.ondergr.containers 2021

25.000

0

25.000

0,00%

7703010

Verv. 25 ondergr.containers restafv 2021

125.000

0

125.000

0,00%

7703012

vervanging containers restafval

175.000

0

175.000

0,00%

7703013

reguliere vervanging 25 containers

125.000

0

125.000

0,00%

7703014

vervanging ondergrondse cont.

25.000

0

25.000

0,00%

7724204

Uitbreiding columbaria 2021

18.000

1.857

16.143

10,32%