Sitemap

Sitemap

Bestuursrapportage 2018 Blz. 1  
Bestuursrapportage 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 4  
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 5  
Doelstellingen Blz. 6  
D.0.01 In 2018 groeit de klantwaardering over onze dienstverlening met 0,2. Blz. 7  
D.0.02 Veere blijft een zelfstandige gemeente met zeggenschap over het beleid en de uitvoering daarvan. Blz. 8  
D.0.03 In 2018 is het gemeentelijk vastgoed professioneel georganiseerd. Blz. 9  
Wat mag het kosten? Blz. 10  
1. Veiligheid Blz. 11  
1. Veiligheid Blz. 12  
Doelstellingen Blz. 13  
D.1.01 In 2018 zijn we goed voorbereid en georganiseerd bij een ramp of crisis. Blz. 14  
D1.02 Veere is en blijft een veilige gemeente om in te wonen, werken en recreëren. Blz. 15  
D.1.03 Een schone, veilige, gezonde en mooie leefomgeving. Blz. 16  
Wat mag het kosten? Blz. 17  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 18  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 19  
Doelstellingen Blz. 20  
D.2.01 In 2018 is er op drukke plekken voldoende ruimte om fietsen te stallen. Blz. 21  
D.2.02 In 2021 past de inrichting van verschillende wegen beter bij gebruik van ervan. Blz. 22  
D.2.03 In 2027 zijn alle wegen in de gemeente Veere veilig en ingericht volgens het wegencategoriseringsplan. Blz. 23  
D.2.04 In 2018 heeft iedere kern minstens 1 halteplaats die toegankelijk is voor mensen met een handicap. Blz. 24  
D.2.05 In 2018 is er minder overlast van openbaar vervoer in verschillende kernen. Blz. 25  
D.2.06 We voldoen aan het afgesproken beheerniveau. Blz. 26  
D.2.07 In 2018 is er een betere verdeling van parkeerplaatsen tussen inwoners, bedrijven en toeristen. Blz. 27  
Wat mag het kosten? Blz. 28  
3. Economie Blz. 29  
3. Economie Blz. 30  
Doelstellingen Blz. 31  
D.3.01 In 2018 krijgen werkgelegenheid en duurzame economische groei prioriteit. Blz. 32  
D.3.02 In 2018 blijft de toeristische sector van economische waarde voor de gemeente. Blz. 33  
Wat mag het kosten? Blz. 34  
4. Onderwijs Blz. 35  
4. Onderwijs Blz. 36  
Doelstellingen Blz. 37  
D.4.01 De overgang tussen peuterspeelzaal, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs/hoger onderwijs verloopt zonder problemen. Blz. 38  
D.4.02 In 2018 zijn alle schoolgebouwen toegankelijk voor alle leerlingen. Blz. 39  
D.4.03 In 2018 zijn schoolbesturen in staat om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Blz. 40  
Wat mag het kosten? Blz. 41  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 42  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 43  
Doelstellingen Blz. 44  
D.5.01 In 2018 is het onderhoud en de renovatie van de buitensportaccommodaties (voetbal, tennis, korfbal) volledig geprivatiseerd. Blz. 45  
D.5.02 Eind 2019 is zwembad De Goudvijver functioneel, duurzaam, technisch in orde en gebruiksvriendelijk. Blz. 46  
D.5.03 Vergroten betrokkenheid inwoners bij openbaar groen Blz. 47  
D.5.04 Het openbaar groen geeft een verzorgd beeld Blz. 48  
D.5.05 Het cultureel erfgoed van Veere is behouden, goed toegankelijk voor de toekomst, op een financieel duurzame manier. Blz. 49  
D.5.06 Inwoners en toeristen kunnen passief en actief deelnemen aan en genieten van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Blz. 50  
D.5.07 Subsidies aan sport- en beweegactiviteiten passen binnen de Sportnota 2016 en de Subsidiewijzer 2015. Blz. 51  
D.5.08 Sportaccommodaties voldoen aan de NOC*NSF normen. Blz. 52  
D.5.09 In 2018 zijn wij een schone en leefbare gemeente. Blz. 53  
D.5.10 De Veerse kust blijft op een kwalitatief hoog niveau. Blz. 54  
D.5.11 De beleving van het Veerse landschap past bij de waarden van het Walcherse landschap. Blz. 55  
D.5.12 We hebben in elke kern minimaal één speelterrein, dat aansluit bij de behoeften van de doelgroep. Blz. 56  
Wat mag het kosten? Blz. 57  
6. Sociaal Domein Blz. 58  
6. Sociaal Domein Blz. 59  
Doelstellingen Blz. 60  
D.6.01 Veerse inwoners doen actief en zo lang mogelijk mee in de samenleving. Blz. 61  
D.6.02 In 2018 vinden inwoners snel en makkelijk toegang tot zorg en ondersteuning. Blz. 62  
D.6.03 Kwetsbare inwoners krijgen passende zorg en ondersteuning Blz. 63  
Wat mag het kosten? Blz. 64  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 65  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 66  
Doelstellingen Blz. 67  
D.7.01 In 2018 willen we minder huishoudelijk restafval en meer bruikbare reststromen Blz. 68  
D.7.02 Afval in de gemeente verwerken we effectief en efficiënt via de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ). Blz. 69  
D.7.03 In 2018 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar. Blz. 70  
D.7.04 Ons riolerings- en waterbeheer voldoet aan het afgesproken niveau. Blz. 71  
D.7.05 Jongeren groeien veilig en gezond op in Veere en meer inwoners blijven langer gezond. Blz. 72  
Wat mag het kosten? Blz. 73  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) Blz. 74  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) Blz. 75  
Doelstellingen Blz. 76  
D.8.01 Vanaf 2019 is er een betere verbinding tussen Vrouwenpolder en het recreatiegebied Park Fort den Haak Blz. 77  
D.8.02 Het centrum van Vrouwenpolder is in 2018 opgewaardeerd. Blz. 78  
D.8.03 De kwaliteit van de fysieke leefomgeving is in 2018 beter. Blz. 79  
D.8.04 Domburg is een heilzame woonplaats en badplaats met allure. Blz. 80  
D.8.05 In 2018 is Veere aantrekkelijker voor wonen, werken en recreatie. Blz. 81  
D.8.06 In 2018 zijn vraag en aanbod op de woningmarkt goed op elkaar afgestemd Blz. 82  
D.8.07 Het gemeentelijk programma Omgevingswet draagt bij aan verbetering van de fysieke leefomgeving. Blz. 83  
D.8.08 In 2018 blijft ons erfgoed “behouden door ontwikkeling” Blz. 84  
D.8.09 In 2018 werken we toe naar nieuwe multifunctionele accommodaties (mfa’s) in Oostkapelle, Westkapelle, Aagtekerke en Serooskerke zodat deze in 2021 gebruiksklaar zijn. Blz. 85  
D.8.10 We verbruiken minder energie en de energie die we verbruiken is meer duurzaam dan in 2017 en daarvoor. Blz. 86  
D.8.11 Het op orde brengen van gemeentelijk grondeigendom en het voorkomen van verlies van eigendom. Blz. 87  
Wat mag het kosten? Blz. 88  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 89  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 90  
Mutaties reserves Blz. 91  
Overhead Blz. 92  
Taakveld overhead Blz. 93  
Overige onderdelen Blz. 94  
Wat mag het kosten? Blz. 95  
Paragraaf bedrijfsvoering Blz. 96  
Doelstellingen Blz. 97  
D.9.01 De continuïteit en kwaliteit van een excellente dienstverlening zijn gewaarborgd. Blz. 98  
D.9.02 In iedere kern is tenminste 1 ontmoetingsruimte beschikbaar die past bij de behoefte van de kern. Blz. 99  
Paragraaf duurzaamheid Blz. 100  
Doelstellingen Blz. 101  
D11.01 In 2018 verbruiken gemeentelijk gebouwen meer duurzaam opgewekte energie. Blz. 102  
11.01 In 2018 leggen we 510 zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis voor het opwekken van energie. Blz. 103  
11.02 We leggen op het dak van sporthal de Couburg 390 zonnepanelen voor het opwekken van energie. Blz. 104  
11.03 We voorzien drie openbare toiletten in Domburg en Oostkapelle van zonnepanelen en sluiten deze af van het gas. Blz. 105  
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud