Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Sitemap

Jaarstukken 2015 Blz. 1  
Voorwoord Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Aanbieding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Samenvatting Blz. 6  
01. Programma Ruimtelijke Ordening Blz. 7  
01. Programma Ruimtelijke Ordening Blz. 8  
1.1 Thema Visies en plannen Blz. 9  
1.1 Thema Visies en plannen Blz. 10  
Doelstellingen Blz. 11  
Verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en stimuleren van ontwikkelingen Blz. 12  
1.002 Uitwerken Masterplan Fort den Haakweg Vrouwenpolder en omgeving Blz. 13  
1.016 Formuleren van integrale toekomstvisies voor de kernen Blz. 14  
8.022 Beleidsregels voor Welstand en beeldkwaliteit beheren en ontwikkelen Blz. 15  
8.025 Uitwerken en begeleiden Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande Blz. 16  
8.047 Maken één omgevingsplan voor de kernen Blz. 17  
Herzien bestemmingsplannen buiten de kernen Blz. 18  
Opstellen beleid gemeentelijke accommodaties Blz. 19  
1.2 Thema Wonen Blz. 20  
1.2 Thema Wonen Blz. 21  
Doelstellingen Blz. 22  
Komen tot een flexibele en vraaggerichte woningmarkt Blz. 23  
8.044 Uitvoeren en beheren Regionale woningmarktafspraken Blz. 24  
8.045 Woningverbetering-herstructureringsfonds Blz. 25  
Beheren en uitvoeren prestatieafspraken Woonburg Blz. 26  
Beheren en uitvoeren van Tweede woningbeleid Blz. 27  
1.3 Thema Grondzaken Blz. 28  
1.3 Thema Grondzaken Blz. 29  
Doelstellingen Blz. 30  
Het realiseren van een balans tussen de gewenste ruimtelijke kwaliteit en het financiële resultaat Blz. 31  
1.027 Opstellen nota grondbeleid en actualiseren algemene gronduitgifte voorwaarden Blz. 32  
1.028 Woningen Zoutelande opgenomen in programma 2011-2021 Blz. 33  
8.018 Aanbieden van voldoende bouwkavels Blz. 34  
8.019 Opstellen en afsluiten grondexploitatie overeenkomsten Blz. 35  
8.020 Opstellen en uitvoeren van grondexploitaties Blz. 36  
Relevante beleidskaders/-nota Blz. 37  
Trends en ontwikkelingen Blz. 38  
Wat heeft het gekost op programmaniveau? Blz. 39  
Wat heeft het gekost op productniveau? Blz. 40  
Investeringen Blz. 41  
02. Programma Buitengebied Blz. 42  
02. Programma Buitengebied Blz. 43  
2.1 Thema Landschap Blz. 44  
2.1 Thema Landschap Blz. 45  
Doelstellingen Blz. 46  
Koesteren en verbeteren van de huidige waarden van het Walcherse landschap Blz. 47  
5.021 Uitvoeren project Mooi Veere Blz. 48  
5.022 Tegengaan storende elementen in buitengebied Blz. 49  
8.026 Beheren en uitvoeren van het bestemmingsplan Buitengebied Blz. 50  
8.027 Herzien bestemmingsplan Buitengebied Blz. 51  
Uitvoeringsprogramma Landschapsvisie Blz. 52  
2.2 Thema Kust, strand en duinen Blz. 53  
2.2 Thema Kust, strand en duinen Blz. 54  
Doelstellingen Blz. 55  
Het versterken en benutten van de Veerse gebiedskwaliteiten Blz. 56  
5.017 Uitvoeren rapport “De kust is breder dan het strand”. Blz. 57  
5.019 Uitvoeren strandexploitatie SSV 2014 tot en met 2017 Blz. 58  
Relevante beleidskaders/-nota Blz. 59  
Trends en ontwikkelingen Blz. 60  
Wat heeft het gekost op programmaniveau? Blz. 61  
Wat heeft het gekost op productniveau? Blz. 62  
Investeringen Blz. 63  
03. Programma Leren en Leven Blz. 64  
03. Programma Leren en Leven Blz. 65  
3.1 Thema Onderwijs Blz. 66  
3.1 Thema Onderwijs Blz. 67  
Doelstellingen Blz. 68  
Kwalitatief goed onderwijs Blz. 69  
4.001 Passend onderwijs invoeren Blz. 70  
4.002 Vormgeven nieuw beleid volwasseneneducatie Blz. 71  
Evalueren verbeterplan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Blz. 72  
Onderzoeken wijze van subsidiëren peuterspeelzaalwerk Blz. 73  
Overige zaken onderwijs, waaronder leerlingenvervoer Blz. 74  
Vaststellen beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie Blz. 75  
Onderwijshuisvesting in doelmatige schoolgebouwen Blz. 76  
4.004 Realiseren multifunctioneel gebouw in Biggekerke Blz. 77  
Realiseren Integrale Kindcentra Blz. 78  
Realiseren multifunctionele accommodatie (mfa) Zoutelande Blz. 79  
Versterken vloeiende overgang tussen het peuterspeelzaalwerk, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs/hoger onderwijs Blz. 80  
Ondersteunen projecten begeleiding kwetsbare jongeren in werk en onderwijs Blz. 81  
3.2 Thema Sport Blz. 82  
3.2 Thema Sport Blz. 83  
Doelstellingen Blz. 84  
Het op afstand zetten (privatiseren) van het veldonderhoud van de voetbalcomplexen Blz. 85  
Opstellen procesvoorstel verlenging privatiseringsovereenkomst voetbalcomplexen Blz. 86  
Investeren in samenwerking tussen sportverenigingen en andere partners zoals onderwijs Blz. 87  
Opstellen nieuwe sportnota 2015-2018 Blz. 88  
Stimuleren van sport en bewegen door het beschikbaar stellen van sportaccommodaties (NOC*NSF normen) en het verlenen van subsidies voor activiteiten. Blz. 89  
Onderzoek kunstgras korfbalcomplex Westkapelle Blz. 90  
Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma sport 2015 Blz. 91  
3.3 Thema Welzijn Blz. 92  
3.3 Thema Welzijn Blz. 93  
Doelstellingen Blz. 94  
D.3.06 Betekenis geven aan de visie "meer samenleving, minder overheid" Blz. 95  
6.001 Uitvoering nota reserve leefbaarheid Blz. 96  
Het extra waarderen van mantelzorgers en vrijwilligers Blz. 97  
Evalueren invulling mantelzorgcompliment Blz. 98  
Stimuleren van vraaggerichte preventieve sport-, cultuur en welzijnsactiviteiten Blz. 99  
Procesvoorstel vervolg ouderennota Blz. 100  
Realiseren besparing door vereenvoudigen subsidieverlening Blz. 101  
3.4 Thema Cultureel erfgoed Blz. 102  
3.4 Thema Cultureel erfgoed Blz. 103  
Doelstellingen Blz. 104  
Instandhouding cultureel erfgoed Blz. 105  
1.015 Evaluatie Walchers archeologie beleid Blz. 106  
3.017 Onderzoek monumentenstichting Blz. 107  
5.010 Deelname aan Zeeuws Archief Blz. 108  
5.026 Structuurvisie Cultuurhistorie Blz. 109  
Opstellen collectieplan Blz. 110  
3.5 Thema Kunst Blz. 111  
3.5 Thema Kunst Blz. 112  
Doelstellingen Blz. 113  
Kunstparticipatie Blz. 114  
3.019 Bevorderen participatie jeugd aan muziekonderwijs Blz. 115  
5.006 Beeldende kunst in openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen realiseren Blz. 116  
5.007 Deelname aan Zeeuwse Muziekschool (ZMS) Blz. 117  
Ondersteunen cultuur voor jongeren Blz. 118  
Relevante beleidskaders/-nota Blz. 119  
Trends en ontwikkelingen Blz. 120  
Wat heeft het gekost op programmaniveau? Blz. 121  
Wat heeft het gekost op productniveau? Blz. 122  
Investeringen Blz. 123  
04. Programma Zorg en Sociale Voorzieningen Blz. 124  
04. Programma Zorg en Sociale Voorzieningen Blz. 125  
4.1 Thema Volksgezondheid Blz. 126  
4.1 Thema Volksgezondheid Blz. 127  
Doelstellingen Blz. 128  
Het bevorderen van gezond opgroeien en actief ouder worden Blz. 129  
Deelname aan Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD Zeeland)) Blz. 130  
Opstellen samenwerkingsafspraken jeugdgezondheidszorg Blz. 131  
Rapporteren over aanpak alcohol en drugsgebruik in Veere Blz. 132  
Uitvoeren nota Regionaal Volksgezondheidsbeleid Blz. 133  
4.2 Thema Decentralisaties Blz. 134  
4.2 Thema Decentralisaties Blz. 135  
Doelstellingen Blz. 136  
Uitvoering van de nieuwe integrale toegang tot (jeugd)zorg vindt plaats binnen bestaande budgetten. Blz. 137  
Rapporteren over werkwijze toegangsfuncties (Porthos) Blz. 138  
4.3 Thema Zorgvoorzieningen Blz. 139  
4.3 Thema Zorgvoorzieningen Blz. 140  
Doelstellingen Blz. 141  
Passende zorg voor mensen die het nodig hebben. Blz. 142  
Opstellen beleidsplan breed sociaal domein Blz. 143  
Rapporteren nieuwe gedecentraliseerde taken ( Wmo en Jeugdwet). Blz. 144  
4.4 Thema Inkomen en participatie Blz. 145  
4.4 Thema Inkomen en participatie Blz. 146  
Doelstellingen Blz. 147  
Extra ondersteuning bieden aan Veerse Minima Blz. 148  
Uitvoeren beleidsplan armoedebeleid 2014 Blz. 149  
Uitvoering geven aan de wetgeving op het gebied van sociale zekerheid Blz. 150  
Creëren van garantiebanen Blz. 151  
Deelname aan Orionis Walcheren Blz. 152  
Doorontwikkelen tot een leerwerkbedrijf (Orionis) Blz. 153  
Social Return On Investment (SROI) betrekken bij het inkoopproces Blz. 154  
Uitbreiden aantal leer-werkplekken Blz. 155  
Relevante beleidskaders/-nota Blz. 156  
Trends en ontwikkelingen Blz. 157  
Wat heeft het gekost op programmaniveau? Blz. 158  
Wat heeft het gekost op productniveau? Blz. 159  
Investeringen Blz. 160  
05. Programma Veiligheid Blz. 161  
05. Programma Veiligheid Blz. 162  
5.1 Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 163  
5.1 Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 164  
Doelstellingen Blz. 165  
Het jaarrond waarborgen van de basis politiezorg Blz. 166  
5.003 Vaststellen werkplan politie Blz. 167  
Deelname aan basisteamdriehoeken Blz. 168  
Reduceren van criminaliteit, overlast, overmatig drankgebruik en drugsgebruik Blz. 169  
1.003 Samenwerken aan veiligheid Blz. 170  
Uitvoeren en actualiseren nota integrale veiligheid Blz. 171  
Vaststellen en uitvoeren regionaal beleidsplan politie Blz. 172  
5.2 Thema Veiligheidsregio en rampenbestrijding Blz. 173  
5.2 Thema Veiligheidsregio en rampenbestrijding Blz. 174  
Doelstellingen Blz. 175  
Een adequate en daadkrachtige rampenbestrijding Blz. 176  
1.001 Deelname aan de GR Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) Blz. 177  
1.002 Goed voorbereid op rampen en crises Blz. 178  
Actief deelnemen in regionale samenwerking Blz. 179  
5.3 Thema Toezicht en handhaving Blz. 180  
5.3 Thema Toezicht en handhaving Blz. 181  
Doelstellingen Blz. 182  
Naleven van regels en wetten in de fysieke leefomgeving Blz. 183  
1.006 Actueel houden Algemene plaatselijke verordening Veere (APV). Blz. 184  
1.008 Opstellen integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP) Blz. 185  
1.009 Opstellen Jaarverslag Omgevingsrecht Blz. 186  
1.010 Uitvoeren actieplan kleine ergernissen Blz. 187  
1.011 Uitvoeren verbeterplan nieuwe kwaliteitscriteria VTH-taken Blz. 188  
7.014 Deelname aan Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland) Blz. 189  
Relevante beleidskaders/-nota Blz. 190  
Trends en ontwikkelingen Blz. 191  
Wat heeft het gekost op programmaniveau? Blz. 192  
Wat heeft het gekost op productniveau? Blz. 193  
Investeringen Blz. 194  
06. Programma Leefomgeving Blz. 195  
06. Programma Leefomgeving Blz. 196  
6.1 Thema Afval Blz. 197  
6.1 Thema Afval Blz. 198  
Doelstellingen Blz. 199  
Het huishoudelijk afval zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken Blz. 200  
6.004 Uitwerking raamovereenkomst verpakkingen Blz. 201  
6.005 Verbeteren digitale dienstverlening afvalinzameling Blz. 202  
7.010 Deelname aan Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ) Blz. 203  
Evaluatie proef aanpassing minicontainers Blz. 204  
Overname van de ZRD Blz. 205  
6.2 Thema Riool en waterbeheer Blz. 206  
6.2 Thema Riool en waterbeheer Blz. 207  
Doelstellingen Blz. 208  
Duurzaam en doelmatig Riolerings- en waterbeheer Blz. 209  
6.008 Onderzoeken en maatregelen treffen beperken wateroverlast. Blz. 210  
7.003 Deelnemen samenwerkingsverband SAZ Blz. 211  
7.004 Herstellen en onderhouden drainagesystemen Blz. 212  
7.005 Uitvoeren onderzoeken en maatregelen voor het beperken van wateroverlast Blz. 213  
7.006 Vervangen riool Blz. 214  
7.007 Vervangen drukriolering Blz. 215  
7.008 Vervangen rioolgemalen Blz. 216  
6.3 Thema Duurzaamheid Blz. 217  
6.3 Thema Duurzaamheid Blz. 218  
Doelstellingen Blz. 219  
Het verbeteren van de duurzaamheid van de fysieke leefomgeving Blz. 220  
6.015 Opstellen van het duurzaamheidsplan 2017-2020 Blz. 221  
6.016 Opstellen, uitvoeren en evalueren duurzaamheidsagenda Blz. 222  
8.032 Energieneutraal maken eigen gebouwen Blz. 223  
8.034 Uitvoeren van VNG Ondersteuningsprogramma Energie (Zeeuwse samenwerking) Blz. 224  
8.035 Vergroten aandeel windenergie op Neeltje Jans Blz. 225  
Uitvoering geven aan en mogelijkheden benutten van de nieuwe stikstofwetgeving Blz. 226  
Relevante beleidskaders/-nota Blz. 227  
Trends en ontwikkelingen Blz. 228  
Wat heeft het gekost op programmaniveau? Blz. 229  
Wat heeft het gekost op productniveau? Blz. 230  
Investeringen Blz. 231  
07. Programma Economie Blz. 232  
07. Programma Economie Blz. 233  
7.1 Thema Economische zaken Blz. 234  
7.1 Thema Economische zaken Blz. 235  
Doelstellingen Blz. 236  
Manifesteren als een stimulerende en faciliterende gemeente Blz. 237  
3.001 Uitvoeren economische agenda Blz. 238  
3.002 Stimuleren Regeling Nieuwe Economische Dragers Blz. 239  
3.003 Uitvoeren stimuleringsprogramma Veere 2016-2018 Blz. 240  
3.004 Herstructureren en revitaliseren bestaande bedrijventerreinen. Blz. 241  
3.006 Ondernemersmanager Veere Blz. 242  
Invullen van Badstatus Domburg Blz. 243  
Per bedrijfsterrein afspraken over aanpak verrommeling en opwaardering Blz. 244  
Uitvoeren van visie Domburg Blz. 245  
Zeggenschap uitoefenen als aandeelhouder van Delta N.V. Blz. 246  
7.006 Zeggenschap uitoefenen bij Delta N.V. Blz. 247  
7.2 Thema Recreatie en toerisme Blz. 248  
7.2 Thema Recreatie en toerisme Blz. 249  
Doelstellingen Blz. 250  
Een bijdrage leveren aan een duurzame vernieuwing van het toeristisch product. Blz. 251  
3.008 Uitvoeren Toeristische Impuls 2015-2018 Blz. 252  
3.011 Voorbereiden Project Ecoferium Veerse Dam en duurzame mobiliteit Veere Blz. 253  
Evaluatie Zeeland-Veere Pas Blz. 254  
Herziening bestemmingsplan kampeerterreinen 2013 Blz. 255  
Vaststellen en uitvoeren Beheer en Beleidsplan Stadshaven Blz. 256  
Voortzetten budgetsubsidie VVV Zeeland Blz. 257  
Relevante beleidskaders/-nota Blz. 258  
Trends en ontwikkelingen Blz. 259  
Wat heeft het gekost op programmaniveau? Blz. 260  
Wat heeft het gekost op productniveau? Blz. 261  
Investeringen Blz. 262  
08. Programma Openbare Ruimte Blz. 263  
08. Programma Openbare Ruimte Blz. 264  
8.1 Thema Wegen Blz. 265  
8.1 Thema Wegen Blz. 266  
Doelstellingen Blz. 267  
Actueel houden van beheerplannen Blz. 268  
2.005 Lichtmasten buiten de bebouwde kom overdragen aan het waterschap. Blz. 269  
De inrichting van wegen met bijbehorend wegmeubilair moet voldoen aan de functie Blz. 270  
2.002 Uitvoering wegreconstructie Nieuwstraat, Ooststraat, Westkapelseweg, Zoutelande Blz. 271  
8.004 Aanleg rotonde Burg. Huijsmanstraat Meliskerke Blz. 272  
Uitvoeren wegreconstructie Kaai, Veere Blz. 273  
8.2 Thema Groen Blz. 274  
8.2 Thema Groen Blz. 275  
Doelstellingen Blz. 276  
Vergroten betrokkenheid inwoners bij openbaar groen Blz. 277  
5.014 Uitvoeren kwaliteitsinspectie groen Blz. 278  
5.016 Jaarlijks organiseren opschoondag en boomfeestdagen Blz. 279  
Groenelementen in onderhoud geven aan ondernemersverenigingen, buurten, bewoners, vakantieparken en / of hoveniers (burgerparticipatie) Blz. 280  
Voldoen aan de wettelijke voorschriften Blz. 281  
8.009 Inrichten Basisregistratie Grootschalige Topografie Blz. 282  
Voldoen aan het afgesproken beheerniveau Blz. 283  
5.023 Afstoten Trimbos Blz. 284  
Inrichting groen aanpassen en realiseren besparing Blz. 285  
8.3 Thema Verkeer en parkeren Blz. 286  
8.3 Thema Verkeer en parkeren Blz. 287  
Doelstellingen Blz. 288  
Optimaliseren van het parkeerbeleid Blz. 289  
Eenduidig maken vergunningen en tarieven parkeren Blz. 290  
Vervangen parkeerautomaten Blz. 291  
Zorgen voor goede parkeerverwijzingsborden / -systemen. Blz. 292  
Stimuleren gebruik fiets Blz. 293  
Opstellen fietsplan Blz. 294  
Verbeteren toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor minder validen Blz. 295  
2.012 Aanpassen van bushalten voor minder validen Blz. 296  
8.012 Opstellen halteplan Blz. 297  
Verbeteren verkeersonveilige situaties Blz. 298  
Verkeersonveilige situaties aanpakken Blz. 299  
Zorgen voor een goede verdeling van verkeersstromen voor nu en in de toekomst Blz. 300  
2.010 Opstellen verkeer en vervoersplan (GVVP) Blz. 301  
8.4 Thema Begraafplaatsen Blz. 302  
8.4 Thema Begraafplaatsen Blz. 303  
Doelstellingen Blz. 304  
De tarieven voor begraven niet verder laten stijgen. Blz. 305  
Maken en vaststellen ontwikkel en beheervisie begraafplaatsen Blz. 306  
Voorzien in voldoende grafruimte Blz. 307  
7.012 Uitbreiding begraafcapaciteit Koudekerke en Domburg Blz. 308  
Relevante beleidskaders/-nota Blz. 309  
Trends en ontwikkelingen Blz. 310  
Wat heeft het gekost op programmaniveau? Blz. 311  
Wat heeft het gekost op productniveau? Blz. 312  
Investeringen Blz. 313  
09. Programma Bestuur Blz. 314  
09. Programma Bestuur Blz. 315  
9.1 Thema Algemene bestuurszaken Blz. 316  
9.1 Thema Algemene bestuurszaken Blz. 317  
Doelstellingen Blz. 318  
Behouden en vergroten van de bestuurskracht Blz. 319  
0.002 Uitvoering geven Science in Residence Blz. 320  
Benoemen leden rekenkamer(commissie). Blz. 321  
Invullen regionale samenwerking Blz. 322  
Uitvoeren samenwerkingsagenda op ondersteunende diensten Blz. 323  
Bestaande verordeningen aanpassen aan nieuwe modellen VNG Blz. 324  
Vaststellen nieuw Reglement van orde voor vergadering van raadscommissies Blz. 325  
Vaststellen nieuw Reglement van orde voor vergaderingen gemeenteraad Blz. 326  
Vaststellen nieuwe Verordening rechtspositie leden raad, leden college en commissieleden Blz. 327  
Sluitende begroting / de begroting is structureel en reëel in evenwicht. Blz. 328  
9.003 Invulling gegeven aan ombuigingsmaatregelen Blz. 329  
9.004 Realiseren bezuinigingen coalitieprogramma 2014-2018 Blz. 330  
9.2 Thema Dienstverlening Blz. 331  
9.2 Thema Dienstverlening Blz. 332  
Doelstellingen Blz. 333  
De dienstverlening gaat naar een excellent nivo. Blz. 334  
0.010 Uitvoeringsprogramma Dienstverlening Blz. 335  
9.005 Dereguleren Blz. 336  
9.007 Werken met het ondernemingsdossier Blz. 337  
9.3 Thema Communicatie Blz. 338  
9.3 Thema Communicatie Blz. 339  
Doelstellingen Blz. 340  
Communiceren via diverse media Blz. 341  
Besparing wettelijke publicatieplicht Blz. 342  
Bezuinigingen communicatie (kadernota 2014) Blz. 343  
Website gemeenteraad Blz. 344  
Participatie conform coalitieprogramma uitvoeren Blz. 345  
Instellen participatie klankbordgroep Blz. 346  
Relevante beleidskaders/-nota Blz. 347  
Trends en ontwikkelingen Blz. 348  
Wat heeft het gekost op programmaniveau? Blz. 349  
Wat heeft het gekost op productniveau? Blz. 350  
Investeringen Blz. 351  
10. Programma Projecten Blz. 352  
10. Programma Projecten Blz. 353  
10.1 Singelgebied Domburg Blz. 354  
Doelstellingen Blz. 355  
De doelstellingen van het Project Singelgebied Domburg: Blz. 356  
IA Herontwikkelen locatie peuterspeelzaal / fysiotherapie Blz. 357  
IB Herontwikkelen locatie huidige supermarkt Blz. 358  
IIA Herontwikkelen locatie voormalige school Kesteloostraat Domburg Blz. 359  
IIB Herontwikkelen locatie tijdelijk parkeerterrein (bestemmingsplan) Blz. 360  
IIB Herontwikkelen locatie tijdelijk parkeerterrein (opstellen masterplan) Blz. 361  
IIIA Herontwikkelen gebied rond de molen Blz. 362  
IIIB Herontwikkelen toekomstige supermarktlocatie (bestemmingsplan) Blz. 363  
IIIB Herontwikkelen toekomstige supermarktlocatie (overeenkomst) Blz. 364  
IV Herontwikkelen en saneren van de Nijverheidsweg Blz. 365  
V Ontwikkelen van het Bedrijventerrein Oosterloo Blz. 366  
10.2 Veelzijdig Veere Blz. 367  
10.2 Veelzijdig Veere Blz. 368  
Doelstellingen Blz. 369  
D.1.03 Uitwerken project veelzijdig Veere Blz. 370  
8.008 Herbestemming Mijnenmagazijn Veere Blz. 371  
8.009 Kostendragers project Veelzijdig Veere Blz. 372  
8.010 Onderzoeken gebruiksmogelijkheden Grote Kerk Blz. 373  
8.011 Optimaliseren aanlegmogelijkheden nabij stad Veere Blz. 374  
8.012 Stimulering cultuurtoerisme in Veere Blz. 375  
8.013 Uitwerken rapport van het Handboek Openbare Ruimte voor de Stad Veere Blz. 376  
8.014 Uitwerken scenario locatieontwikkeling opwaardering jachthavengebied Oostwatering Blz. 377  
Uitwerken project veelzijdig Veere Blz. 378  
8.008 Herbestemming Mijnenmagazijn Veere Blz. 379  
8.009 Kostendragers project Veelzijdig Veere Blz. 380  
8.010 Onderzoeken gebruiksmogelijkheden Grote Kerk Blz. 381  
8.011 Optimaliseren aanlegmogelijkheden nabij stad Veere Blz. 382  
8.012 Stimulering cultuurtoerisme in Veere Blz. 383  
8.013 Uitwerken rapport van het Handboek Openbare Ruimte voor de Stad Veere Blz. 384  
8.014 Uitwerken scenario locatieontwikkeling opwaardering jachthavengebied Oostwatering Blz. 385  
Restauratie Zeemuren Veere Blz. 386  
Uitwerken project veelzijdig Veere Blz. 387  
Relevante beleidskaders/-nota Blz. 388  
Trends en ontwikkelingen Blz. 389  
Wat heeft het gekost op programmaniveau? Blz. 390  
Wat heeft het gekost op productniveau? Blz. 391  
Investeringen Blz. 392  
11. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 393  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 394  
12. Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 395  
12. Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 396  
Doelstellingen Blz. 397  
Realiseren bezuinigingen bedrijfsvoering Blz. 398  
Verdere bezuinigingen realiseren op de bedrijfsvoering Blz. 399  
Investeringen Blz. 400  
13. Paragraaf Lokale heffingen Blz. 401  
13. Paragraaf Lokale heffingen Blz. 402  
14. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 403  
14. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 404  
15. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 405  
15. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 406  
16. Paragraaf Financiering Blz. 407  
16. Paragraaf Financiering Blz. 408  
17. Paragraaf Grondbeleid Blz. 409  
17. Paragraaf Grondbeleid Blz. 410  
Balans per 31 december 2015 Blz. 411  
18. Paragraaf Verbonden partijen Blz. 412  
18. Paragraaf Verbonden partijen Blz. 413  
19. Overzichten onvoorzien Blz. 414  
Overzicht incidenteel onvoorzien Blz. 415  
Overzicht structureel onvoorzien Blz. 416