Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Sitemap

Jaarstukken 2016 Blz. 1  
Jaarstukken 2016 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Aanbieding Blz. 4  
01. Programma Ruimtelijke Ordening Blz. 5  
1.1 Thema Visies en plannen Blz. 6  
Doelstellingen Blz. 7  
D.1.01 Uitvoeren Masterplan Fort den Haakweg Blz. 8  
1.002 Uitwerken Masterplan Fort den Haakweg Vrouwenpolder en omgeving Blz. 9  
8.001 Bestemmingsplan Fort den Haakweg Blz. 10  
D.1.02 Uitvoeren Visie Domburg Blz. 11  
1.003 Herontwikkelen van het Nehalenniagebied en verbeteren Boulevard Blz. 12  
1.005 Ontwikkelen beeldkwaliteit voor openbare ruimte en gebouwen Blz. 13  
8.003 Herontwikkelen van het Singelgebied Domburg Blz. 14  
D.1.03 Uitwerken project veelzijdig Veere Blz. 15  
8.008 Herbestemming Mijnenmagazijn Veere Blz. 16  
8.009 Kostendragers project Veelzijdig Veere Blz. 17  
8.010 Onderzoeken gebruiksmogelijkheden Grote Kerk Blz. 18  
8.011 Optimaliseren aanlegmogelijkheden nabij stad Veere Blz. 19  
8.012 Stimulering cultuurtoerisme in Veere Blz. 20  
8.013 Uitwerken rapport van het Handboek Openbare Ruimte voor de Stad Veere Blz. 21  
8.014 Uitwerken scenario locatieontwikkeling opwaardering jachthavengebied Oostwatering Blz. 22  
D.1.04 Verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en stimuleren van ontwikkelingen Blz. 23  
1.015 Evaluatie Walchers archeologie beleid Blz. 24  
1.016 Formuleren van integrale toekomstvisies voor de kernen Blz. 25  
5.026 Structuurvisie Cultuurhistorie Blz. 26  
8.022 Beleidsregels voor Welstand en beeldkwaliteit beheren en ontwikkelen Blz. 27  
8.024 Herontwikkeling Molenwal Westkapelle Blz. 28  
8.025 Uitwerken en begeleiden Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande Blz. 29  
8.047 Maken één omgevingsplan voor de kernen Blz. 30  
1.2 Thema Wonen Blz. 31  
Doelstellingen Blz. 32  
D.1.05 Komen tot een flexibele en vraaggerichte woningmarkt Blz. 33  
8.042 Beheren en uitvoeren prestatieafspraken met Woonburg Blz. 34  
8.043 Beheren en uitvoeren tweede woningenbeleid Blz. 35  
8.044 Uitvoeren en beheren Regionale woningmarktafspraken Blz. 36  
8.045 Woningverbetering-herstructureringsfonds Blz. 37  
1.3 Thema Grondzaken Blz. 38  
Doelstellingen Blz. 39  
D.1.06 Het realiseren van een balans tussen de gewenste ruimtelijke kwaliteit en het financiële resultaat Blz. 40  
1.027 Opstellen nota grondbeleid en actualiseren algemene gronduitgifte voorwaarden Blz. 41  
1.028 Woningen Zoutelande opgenomen in programma 2011-2021 Blz. 42  
8.018 Aanbieden van voldoende bouwkavels Blz. 43  
8.019 Opstellen en afsluiten grondexploitatie overeenkomsten Blz. 44  
8.020 Opstellen en uitvoeren van grondexploitaties Blz. 45  
Wat heeft het gekost op programmaniveau? Blz. 46  
Wat heeft het gekost op productniveau? Blz. 47  
02. Programma Buitengebied Blz. 48  
2.1 Thema Landschap Blz. 49  
Doelstellingen Blz. 50  
D.2.01 Koesteren en verbeteren van de huidige waarden van het Walcherse landschap Blz. 51  
5.021 Uitvoeren project Mooi Veere Blz. 52  
5.022 Tegengaan storende elementen in buitengebied Blz. 53  
5.023 Afstoten Trimbos Blz. 54  
8.026 Beheren en uitvoeren van het bestemmingsplan Buitengebied Blz. 55  
8.027 Herzien bestemmingsplan Buitengebied Blz. 56  
2.2 Thema Kust, strand en duinen Blz. 57  
Doelstellingen Blz. 58  
D.2.02 Het versterken en benutten van de Veerse gebiedskwaliteiten Blz. 59  
5.017 Uitvoeren rapport “De kust is breder dan het strand”. Blz. 60  
5.019 Uitvoeren strandexploitatie SSV 2014 tot en met 2017 Blz. 61  
Wat heeft het gekost op programmaniveau? Blz. 62  
Wat heeft het gekost op productniveau? Blz. 63  
03. Programma Leren en Leven Blz. 64  
3.1 Thema Onderwijs Blz. 65  
Doelstellingen Blz. 66  
D.3.01 Het huisvesten van onderwijs en peuterspeelzalen in doelmatige gebouwen Blz. 67  
4.003 In kaart brengen gevolgen loslaten begrip “richting” in planning onderwijshuisvesting Blz. 68  
4.004 Realiseren multifunctioneel gebouw in Biggekerke Blz. 69  
D.3.02 Scheppen van voorwaarden voor kwalitief goed onderwijs Blz. 70  
4.001 Passend onderwijs invoeren Blz. 71  
4.002 Vormgeven nieuw beleid volwasseneneducatie Blz. 72  
D.3.03 Versterken vloeiende overgang tussen het peuterspeelzaalwerk, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs/hoger onderwijs Blz. 73  
4.005 Harmoniseren kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Blz. 74  
4.006 Vormgeven nieuw beleid voor- en vroegschoolse educatie Blz. 75  
3.2 Thema Sport Blz. 76  
Doelstellingen Blz. 77  
D.3.04 Investeren in samenwerking tussen sportverenigingen en andere partners zoals onderwijs Blz. 78  
3.007 Onderzoeken samenwerking sport, bewegen en gezondheid Sportdorp Oostkapelle Blz. 79  
D.3.05 Stimuleren van sport en bewegen door het beschikbaar stellen van sportaccommodaties (NOC*NSF normen) en het verlenen van subsidies voor activiteiten. Blz. 80  
3.008 Onderzoeken deelname aan en eventueel uitvoeren van de subsidieregeling duurzaamheid sportaccommodaties Blz. 81  
3.010 Realisatie kunstgras korfbalcomplex Westkapelle Blz. 82  
5.001 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Sport 2017 Blz. 83  
5.002 Uitvoeren maatregelen tegen konijnenoverlast sportvelden tweede fase Blz. 84  
5.003 Verlengen privatiseringsovereenkomst voetbalcomplexen inclusief onderzoek privatisering veldonderhoud Blz. 85  
3.3 Thema Welzijn Blz. 86  
Doelstellingen Blz. 87  
D.3.06 Betekenis geven aan de visie "meer samenleving, minder overheid" Blz. 88  
6.001 Uitvoering nota reserve leefbaarheid Blz. 89  
D.3.07 Het versterken van preventieve voorzieningen en de inzet en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers in de kernen Blz. 90  
3.014 Opstellen toekomstvisie maatschappelijk vastgoed en realiseren taakstelling accommodaties Blz. 91  
3.015 Subsidiëren van organisaties die aansluiten op het sociale domein Blz. 92  
3.4 Thema Cultureel erfgoed Blz. 93  
Doelstellingen Blz. 94  
D.3.08 Instandhouding cultureel erfgoed Blz. 95  
3.017 Onderzoek monumentenstichting Blz. 96  
5.010 Deelname aan Zeeuws Archief Blz. 97  
3.5 Thema Kunst Blz. 98  
Doelstellingen Blz. 99  
D.3.09 Kunstparticipatie Blz. 100  
3.019 Bevorderen participatie jeugd aan muziekonderwijs Blz. 101  
5.006 Beeldende kunst in openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen realiseren Blz. 102  
5.007 Deelname aan Zeeuwse Muziekschool (ZMS) Blz. 103  
Wat heeft het gekost op programmaniveau? Blz. 104  
Wat heeft het gekost op productniveau? Blz. 105  
04. Programma Zorg en Sociale Voorzieningen Blz. 106  
4.1 Thema Volksgezondheid Blz. 107  
Doelstellingen Blz. 108  
D.4.01 Het bevorderen van gezond opgroeien en actief ouder worden Blz. 109  
7.001 Deelname aan de GR GGD Blz. 110  
4.2 Thema Zorg en Ondersteuning Wmo Blz. 111  
Doelstellingen Blz. 112  
D.4.02 Vanuit Walchers verband vindt doorontwikkeling plaats tot één geïntegreerde toegang tot zorg en (financiële) ondersteuning. Blz. 113  
6.002 Rapporteren over doorontwikkeling van de toegang tot zorg en ondersteuning Blz. 114  
D.4.03 Vanuit Walchers verband verzorgen we een passend aanbod aan voorzieningen Blz. 115  
4.003 Beoordeling implementatie en kaderstelling doelgroepenvervoer Blz. 116  
6.005 Rapporteren over de ontwikkelingen binnen sociaal domein Walcheren (wmo, jeugd en participatie) Blz. 117  
4.3 Thema Inkomen en participatie Blz. 118  
Doelstellingen Blz. 119  
D.4.04 Vanuit Walchers verband bieden wij ondersteuning aan inwoners van Walcheren met een laag inkomen of financiële problematiek (bijv. schulden) Blz. 120  
D.4.05 Vanuit Walchers verband vergroten van de kans op werk en deelname aan de maatschappij van inwoners van Walcheren Blz. 121  
6.003 Deelname aan de GR Orionis Walcheren Blz. 122  
Wat heeft het gekost op programmaniveau? Blz. 123  
Wat heeft het gekost op productniveau? Blz. 124  
05. Programma Veiligheid Blz. 125  
5.1 Thema Openbare orde en veiligheid Blz. 126  
Doelstellingen Blz. 127  
D.5.01 Reduceren van criminaliteit, overlast, overmatig drankgebruik en drugsgebruik Blz. 128  
1.003 Samenwerken aan veiligheid Blz. 129  
D.5.02 Vaststellen van de nota integrale veiligheid 2017 - 2020 Blz. 130  
5.002 Opstellen nota integrale veiligheid Blz. 131  
D.5.03 Vaststellen van prioriteiten en inzet van de politie in Veere Blz. 132  
5.003 Vaststellen werkplan politie Blz. 133  
5.2 Thema Veiligheidsregio en rampenbestrijding Blz. 134  
Doelstellingen Blz. 135  
D.5.04 Daadkrachtig en adequaat bestrijden we rampen en crises Blz. 136  
1.001 Deelname aan de GR Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) Blz. 137  
1.002 Goed voorbereid op rampen en crises Blz. 138  
5.3 Thema Toezicht en handhaving Blz. 139  
Doelstellingen Blz. 140  
D.5.05 Handhaven en toezicht houden op het naleven van regels en wetten in de fysieke leefomgeving Blz. 141  
1.006 Actueel houden Algemene plaatselijke verordening Veere (APV). Blz. 142  
1.008 Opstellen integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP) Blz. 143  
1.009 Opstellen Jaarverslag Omgevingsrecht Blz. 144  
1.010 Uitvoeren actieplan kleine ergernissen Blz. 145  
1.011 Uitvoeren verbeterplan nieuwe kwaliteitscriteria VTH-taken Blz. 146  
7.014 Deelname aan Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland) Blz. 147  
Wat heeft het gekost op programmaniveau? Blz. 148  
Wat heeft het gekost op productniveau? Blz. 149  
06. Programma Leefomgeving Blz. 150  
6.1 Thema Afval Blz. 151  
Doelstellingen Blz. 152  
D.6.01 Het huishoudelijk afval zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken Blz. 153  
6.002 Nieuwe overeenkomst(en) afsluiten voor inzameling oud papier Blz. 154  
6.003 Uitvoering geven aan de flankerende maatregelen bij inzameling huishoudelijk afval. Zoals vastgesteld in de raad van 11 juni 2015. Blz. 155  
6.004 Uitwerking raamovereenkomst verpakkingen Blz. 156  
6.005 Verbeteren digitale dienstverlening afvalinzameling Blz. 157  
7.010 Deelname aan Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ) Blz. 158  
6.2 Thema Riool en waterbeheer Blz. 159  
Doelstellingen Blz. 160  
D.6.02 Duurzaam en doelmatig Riolerings- en waterbeheer Blz. 161  
6.008 Onderzoeken en maatregelen treffen beperken wateroverlast. Blz. 162  
7.003 Deelnemen samenwerkingsverband SAZ Blz. 163  
7.004 Herstellen en onderhouden drainagesystemen Blz. 164  
7.005 Uitvoeren onderzoeken en maatregelen voor het beperken van wateroverlast Blz. 165  
7.006 Vervangen riool Blz. 166  
7.007 Vervangen drukriolering Blz. 167  
7.008 Vervangen rioolgemalen Blz. 168  
6.3 Thema Duurzaamheid Blz. 169  
Doelstellingen Blz. 170  
D.6.03 Het verbeteren van de duurzaamheid van de fysieke leefomgeving Blz. 171  
6.015 Opstellen van het duurzaamheidsplan 2017-2020 Blz. 172  
6.016 Opstellen, uitvoeren en evalueren duurzaamheidsagenda Blz. 173  
6.018 Vergroten aandeel duurzaam opgewekte energie Blz. 174  
8.032 Energieneutraal maken eigen gebouwen Blz. 175  
8.033 Subsidieregeling asbest Blz. 176  
8.034 Uitvoeren van VNG Ondersteuningsprogramma Energie (Zeeuwse samenwerking) Blz. 177  
8.035 Vergroten aandeel windenergie op Neeltje Jans Blz. 178  
Wat heeft het gekost op programmaniveau? Blz. 179  
Wat heeft het gekost op productniveau? Blz. 180  
07. Programma Economie Blz. 181  
7.1 Thema Economische zaken Blz. 182  
Doelstellingen Blz. 183  
D.7.01 Manifesteren als een stimulerende en faciliterende gemeente Blz. 184  
3.001 Uitvoeren economische agenda Blz. 185  
3.002 Stimuleren Regeling Nieuwe Economische Dragers Blz. 186  
3.003 Uitvoeren stimuleringsprogramma Veere 2016-2018 Blz. 187  
3.004 Herstructureren en revitaliseren bestaande bedrijventerreinen. Blz. 188  
3.006 Ondernemersmanager Veere Blz. 189  
D.7.02 Zeggenschap uitoefenen als aandeelhouder van Delta N.V. Blz. 190  
7.006 Zeggenschap uitoefenen bij Delta N.V. Blz. 191  
7.2 Thema Recreatie en toerisme Blz. 192  
Doelstellingen Blz. 193  
D.7.03 Een bijdrage leveren aan een duurzame vernieuwing van het toeristisch product. Blz. 194  
3.007 Samenwerking Toeristische Uitvoerings Alliantie 2016-2018 Blz. 195  
3.008 Uitvoeren Toeristische Impuls 2015-2018 Blz. 196  
3.009 Uitvoering budgetsubsidie VVV Zeeland 2016-2019 Blz. 197  
3.010 Vernieuwing Zeeland-Veere Pas 2016-2017 Blz. 198  
3.011 Voorbereiden Project Ecoferium Veerse Dam en duurzame mobiliteit Veere Blz. 199  
Wat heeft het gekost op programmaniveau? Blz. 200  
Wat heeft het gekost op productniveau? Blz. 201  
08. Programma Openbare Ruimte Blz. 202  
8.1 Thema Wegen Blz. 203  
Doelstellingen Blz. 204  
D.8.01 Actueel houden van beheerplannen Blz. 205  
2.005 Lichtmasten buiten de bebouwde kom overdragen aan het waterschap. Blz. 206  
8.001 Actualiseren beheerplan kunstwerken Blz. 207  
8.002 Actualiseren beheerplan wegen Blz. 208  
D.8.02 De inrichting van wegen met bijbehorend wegmeubilair moet voldoen aan de functie Blz. 209  
2.001 Kiezen welke weg we gaan reconstrueren in 2019. Blz. 210  
2.002 Uitvoering wegreconstructie Nieuwstraat, Ooststraat, Westkapelseweg, Zoutelande Blz. 211  
8.004 Aanleg rotonde Burg. Huijsmanstraat Meliskerke Blz. 212  
D.8.03 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau Blz. 213  
8.2 Thema Groen Blz. 214  
Doelstellingen Blz. 215  
D.8.04 Vergroten betrokkenheid inwoners bij openbaar groen Blz. 216  
5.016 Jaarlijks organiseren opschoondag en boomfeestdagen Blz. 217  
D.8.05 Voldoen aan de wettelijke voorschriften Blz. 218  
8.009 Inrichten Basisregistratie Grootschalige Topografie Blz. 219  
D.8.06 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau Blz. 220  
5.014 Uitvoeren kwaliteitsinspectie groen Blz. 221  
8.010 Opstellen beheerplan kleine bouwwerken Blz. 222  
8.3 Thema Verkeer en parkeren Blz. 223  
Doelstellingen Blz. 224  
D.8.07 Optimaliseren van het parkeerbeleid Blz. 225  
D.8.08 Stimuleren gebruik fiets Blz. 226  
D.8.09 Verbeteren toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor minder validen Blz. 227  
2.012 Aanpassen van bushalten voor minder validen Blz. 228  
8.012 Opstellen halteplan Blz. 229  
D.8.10 Verbeteren verkeersonveilige situaties Blz. 230  
D.8.11 Zorgen voor een goede verdeling van verkeersstromen voor nu en in de toekomst Blz. 231  
2.010 Opstellen verkeer en vervoersplan (GVVP) Blz. 232  
8.4 Thema Begraafplaatsen Blz. 233  
Doelstellingen Blz. 234  
D.8.12 De tarieven voor begraven niet verder laten stijgen. Blz. 235  
7.013 Voorbereiden verlengen grafrechten vanaf 2018 Blz. 236  
D.8.13 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau Blz. 237  
D.8.14 Voorzien in voldoende grafruimte Blz. 238  
7.012 Uitbreiding begraafcapaciteit Koudekerke en Domburg Blz. 239  
Wat heeft het gekost op programmaniveau? Blz. 240  
Wat heeft het gekost op productniveau? Blz. 241  
09. Programma Bestuur Blz. 242  
9.1 Thema Algemene bestuurszaken Blz. 243  
Doelstellingen Blz. 244  
D.9.01 Behouden en vergroten van de bestuurskracht Blz. 245  
0.001 Regionale gemeentelijke samenwerking Blz. 246  
0.002 Uitvoering geven Science in Residence Blz. 247  
D.9.02 Sluitende begroting / de begroting is structureel en reëel in evenwicht. Blz. 248  
9.003 Invulling gegeven aan ombuigingsmaatregelen Blz. 249  
9.004 Realiseren bezuinigingen coalitieprogramma 2014-2018 Blz. 250  
9.2 Thema Dienstverlening Blz. 251  
Doelstellingen Blz. 252  
D.9.03 De dienstverlening gaat naar een excellent nivo. Blz. 253  
0.010 Uitvoeringsprogramma Dienstverlening Blz. 254  
9.005 Dereguleren Blz. 255  
9.007 Werken met het ondernemingsdossier Blz. 256  
9.3 Thema Communicatie Blz. 257  
Doelstellingen Blz. 258  
D.9.04 Betrekken van burgers bij gemeenschappelijke beleidsbepaling. Blz. 259  
9.008 Besparing wettelijke publicatieplicht. Blz. 260  
D.9.05 We passen de Communicatienota 2013 toe bij de beleidsbepaling. Blz. 261  
Wat heeft het gekost op programmaniveau? Blz. 262  
Wat heeft het gekost op productniveau? Blz. 263  
10. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 264  
Doelstellingen Blz. 265  
D.10.01 Realiseren van de geraamde opbrengsten gemeentelijke belastingen Blz. 266  
10.002 Uitvoeren van het controleplan toeristenbelasting Blz. 267  
Wat heeft het gekost op programmaniveau? Blz. 268  
Wat heeft het gekost op productniveau? Blz. 269  
Mutaties reserves Blz. 270  
11. Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 271  
Doelstellingen Blz. 272  
D.11.01 Aanbieden van garantiebanen en leerwerkplekken Blz. 273  
11.001 Creëren van garantiebanen en leerwerkplekken binnen de eigen organisatie en passend in het totale strategisch personeelsbeleid. Blz. 274  
D.11.02 Verbeteren inkoop- en aanbestedingsbeleid Blz. 275  
11.002 Actualiseren inkoop- en aanbestedingsbeleid Blz. 276  
12. Paragraaf Lokale heffingen Blz. 277  
13. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 278  
14. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 279  
15. Paragraaf Financiering Blz. 280  
16. Paragraaf Grondbeleid Blz. 281  
17. Paragraaf Verbonden partijen Blz. 282  
18. Overzichten onvoorzien Blz. 283