Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2018 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Inleiding Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Samenvatting Blz. 5  
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
Wat hebben we bereikt? Blz. 8  
D.0.01 In 2018 groeit de klantwaardering over onze dienstverlening met 0,2. Blz. 9  
0.001 We verbeteren onze dienstverlening op minimaal 4 punten. Blz. 10  
0.002 We maken onze digitale archivering duurzaam. Blz. 11  
0.003 We verbeteren het informatiebeheer en de informatiebeveiliging. Blz. 12  
0.004 We onderzoeken nieuwe mogelijkheden en innovaties en passen deze toe in onze dienstverlening. Blz. 13  
0.005 We verminderen het aantal bezwaarschriften dat we gegrond verklaren. Blz. 14  
0.006 We verminderen het aantal klachten dat de klachtencommissie behandelt en het aantal klachten dat we gegrond verklaren. Blz. 15  
0.007 We geven de opvattingen van burgers en ondernemers een plaats in het maken van beleid. Blz. 16  
0.008 We informeren inwoners, ondernemers, toeristen en de pers tijdig en op een toegankelijke manier. Blz. 17  
D.0.02 Veere blijft een zelfstandige gemeente met zeggenschap over het beleid en de uitvoering daarvan. Blz. 18  
0.009 We werken samen met andere overheden als we daardoor meer kwaliteit kunnen leveren, onze kwetsbaarheid en de kosten kunnen verminderen en met behoud van voldoende invloed. Blz. 19  
D.0.03 In 2018 is het gemeentelijk vastgoed professioneel georganiseerd. Blz. 20  
0.010 We stellen integraal vastgoedbeleid en een beheerplan op. Blz. 21  
0.011 We standaardiseren in 2018 de huur- en gebruikersovereenkomsten. Blz. 22  
Beleidsindicatoren Blz. 23  
Wat heeft het gekost? Blz. 24  
Financiële analyse Blz. 25  
Prioriteiten Blz. 26  
1. Veiligheid Blz. 27  
Inleiding Blz. 28  
Wat hebben we bereikt? Blz. 29  
D.1.01 In 2018 zijn we goed voorbereid en georganiseerd bij een ramp of crisis. Blz. 30  
1.001 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland. Blz. 31  
1.002 Medewerkers en bestuurders met een functie bij een crisis trainen of oefenen ieder jaar. Blz. 32  
D1.02 Veere is en blijft een veilige gemeente om in te wonen, werken en recreëren. Blz. 33  
1.003 We stellen de Nota Integrale veiligheid 2019-2022 vast. Blz. 34  
1.004 We bestrijden georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Blz. 35  
1.005 We werken integraal samen aan Veerse veiligheidsproblematiek. Blz. 36  
1.006 We werken samen met de politie aan het bewaken van de prioriteiten en inzet van de politie in Veere. Blz. 37  
D.1.03 Een schone, veilige, gezonde en mooie leefomgeving. Blz. 38  
1.007 We houden de Algemene plaatselijke verordening Veere actueel. Blz. 39  
1.008 We stellen een uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Toezicht Handhaving (VTH) op. Blz. 40  
1.009 We stellen het jaarverslag omgevingsrecht op. Blz. 41  
Beleidsindicatoren Blz. 42  
Wat heeft het gekost? Blz. 43  
Financiële analyse Blz. 44  
Prioriteiten Blz. 45  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 46  
Inleiding Blz. 47  
Wat hebben we bereikt? Blz. 48  
D.2.01 In 2018 is er op drukke plekken voldoende ruimte om fietsen te stallen. Blz. 49  
2.001 We maken in 5 kernen extra fietsparkeerplaatsen bij winkels, publieke voorzieningen en het strand. Blz. 50  
D.2.02 In 2021 past de inrichting van verschillende wegen beter bij gebruik van ervan. Blz. 51  
2.002 We richten in 2017 en 2018 het centrumgebied van Dishoek opnieuw in. Blz. 52  
2.003 We richten in 2018 het fietspad tussen de Kaapduinseweg en de Strandweg in Dishoek opnieuw in. Blz. 53  
2.004 We richten in 2018 de Prelaatweg in Aagtekerke opnieuw in. Blz. 54  
2.005 We richten in 2018 tot 2020 de Dorpsstraat en Noordweg in Oostkapelle opnieuw in. Blz. 55  
2.006 We richten in 2019 een deel van de Dorpsstraat in Gapinge opnieuw in. Blz. 56  
2.007 We richten in 2020 de Dorpsstraat en Torenstraat in Meliskerke opnieuw in. Blz. 57  
D.2.03 In 2027 zijn alle wegen in de gemeente Veere veilig en ingericht volgens het wegencategoriseringsplan. Blz. 58  
2.008 We passen de inrichting van de Mezgerweg, Domburgseweg en Schuitvlotstraat in Domburg aan. Blz. 59  
D.2.04 In 2018 heeft iedere kern minstens 1 halteplaats die toegankelijk is voor mensen met een handicap. Blz. 60  
2.009 We verhogen haltes naar 18 cm, brengen geleidelijnen aan en zorgen voor rolstoelvriendelijke opritten. Blz. 61  
D.2.05 In 2018 is er minder overlast van openbaar vervoer in verschillende kernen. Blz. 62  
2.010 Waar mogelijk passen we de busroutes aan in de kernen van Biggekerke, Koudekerke , Serooskerke en Vrouwenpolder. Blz. 63  
D.2.06 We voldoen aan het afgesproken beheerniveau. Blz. 64  
2.011 We verlengen de levensduur van kademuren in de stadshaven in Veere met minstens 30 jaar. Blz. 65  
D.2.07 In 2018 is er een betere verdeling van parkeerplaatsen tussen inwoners, bedrijven en toeristen. Blz. 66  
2.012 We stellen nieuwe kaders en uitgangspunten vast via een Nota Parkeren. Blz. 67  
Wat heeft het gekost? Blz. 68  
Financiële analyse Blz. 69  
Prioriteiten Blz. 70  
3. Economie Blz. 71  
Inleiding Blz. 72  
Wat hebben we bereikt? Blz. 73  
D.3.01 In 2018 krijgen werkgelegenheid en duurzame economische groei prioriteit. Blz. 74  
3.001 We revitaliseren onze bestaande bedrijven terreinen. Blz. 75  
3.002 We voeren het stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018 uit. Blz. 76  
3.003 We stellen een ondernemersmanager aan. Blz. 77  
3.004 We reserveren een bedrag als co-financiering voor kansen op Europese en/of nationale subsidies. Blz. 78  
3.005 We besluiten of we een vervolg geven aan het project MOVE. Blz. 79  
D.3.02 In 2018 blijft de toeristische sector van economische waarde voor de gemeente. Blz. 80  
3.006 We nemen deel aan de Toeristische Uitvoerings Alliantie 2016-2018. Blz. 81  
3.007 We stellen € 200.000 beschikbaar voor de Toeristische Impuls 2015-2018. Blz. 82  
3.008 We kennen een budgetsubsidie toe aan de VVV Zeeland voor de periode 2016-2019. Blz. 83  
3.009 We handhaven het 5-sterrenniveau van het fietsknooppuntensysteem. Blz. 84  
3.010 We herzien het beleid voor kleinschalig kamperen. Blz. 85  
Beleidsindicatoren Blz. 86  
Wat heeft het gekost? Blz. 87  
Financiële analyse Blz. 88  
Prioriteiten Blz. 89  
4. Onderwijs Blz. 90  
Inleiding Blz. 91  
Wat hebben we bereikt? Blz. 92  
D.4.01 De overgang tussen peuterspeelzaal, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs/hoger onderwijs verloopt zonder problemen. Blz. 93  
4.001 Wij stellen in januari beleid vast voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Blz. 94  
4.002 we zorgen dat alle kinderen van 1- of geen verdieners die dit willen, een plaats krijgen op een peuterspeelzaal. Blz. 95  
D.4.02 In 2018 zijn alle schoolgebouwen toegankelijk voor alle leerlingen. Blz. 96  
4.003 Wij verbouwen verschillende schoolgebouwen. Blz. 97  
4.004 Wij laten een nieuwe multifunctionele accommodatie bouwen in Biggekerke. Blz. 98  
D.4.03 In 2018 zijn schoolbesturen in staat om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Blz. 99  
4.006 We maken afspraken met schoolbesturen en het bestuur van Stichting Kinderopvang Walcheren Blz. 100  
4.007 Wij subsidiëren het taalhuis om minimaal 5 activiteiten op Walcheren te organiseren. Blz. 101  
4.008 We onderzoeken de mogelijkheden voor excellent onderwijs. Blz. 102  
Beleidsindicatoren Blz. 103  
Wat heeft het gekost? Blz. 104  
Financiële analyse Blz. 105  
Prioriteiten Blz. 106  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 107  
Inleiding Blz. 108  
Wat hebben we bereikt? Blz. 109  
D.5.01 In 2018 is het onderhoud en de renovatie van de buitensportaccommodaties (voetbal, tennis, korfbal) volledig geprivatiseerd. Blz. 110  
5.001 We onderzoeken samen met de voetbalverenigingen de privatisering van het veldonderhoud van voetbalcomplexen. Blz. 111  
D.5.02 Eind 2019 is zwembad De Goudvijver functioneel, duurzaam, technisch in orde en gebruiksvriendelijk. Blz. 112  
5.002 We maken een toekomstplan voor het zwembad Blz. 113  
D.5.03 Vergroten betrokkenheid inwoners bij openbaar groen Blz. 114  
5.003 Jaarlijks organiseren we een opschoondag en boomfeestdagen. Blz. 115  
D.5.04 Het openbaar groen geeft een verzorgd beeld Blz. 116  
5.004 We stellen in 2018 en 2019 een boombeleidsplan op. Blz. 117  
D.5.05 Het cultureel erfgoed van Veere is behouden, goed toegankelijk voor de toekomst, op een financieel duurzame manier. Blz. 118  
5.005 We onderzoeken hoe we ons cultureel erfgoed beter kunnen benutten. Blz. 119  
5.006 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Het Zeeuws Archief. Blz. 120  
5.007 We restaureren de vestingmuren in Veere. Blz. 121  
D.5.06 Inwoners en toeristen kunnen passief en actief deelnemen aan en genieten van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Blz. 122  
5.008 In 2019 plaatsen we een nieuw kunstwerk in de openbare ruimte Blz. 123  
5.009 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool. Blz. 124  
5.010 We maken afspraken over het structureel voortzetten van muziekonderwijs op onze basisscholen. Blz. 125  
5.011 In 2018 stemmen we onze rol ten opzichte van de culturele sector beter af op de participatiesamenleving. Blz. 126  
D.5.07 Subsidies aan sport- en beweegactiviteiten passen binnen de Sportnota 2016 en de Subsidiewijzer 2015. Blz. 127  
5.012 We maken een uitvoeringsprogramma sport 2018. Blz. 128  
5.013 We ondersteunen de realisatie van een mountainbikeroute in Veere. Blz. 129  
D.5.08 Sportaccommodaties voldoen aan de NOC*NSF normen. Blz. 130  
5.014 We leggen kunstgras aan als een voetbalvereniging capaciteitstekort heeft of als ruimtelijke ontwikkelingen dit nodig maken. Blz. 131  
D.5.09 In 2018 zijn wij een schone en leefbare gemeente. Blz. 132  
5.015 We voeren het project Mooi Veere uit. Blz. 133  
D.5.10 De Veerse kust blijft op een kwalitatief hoog niveau. Blz. 134  
5.016 We voeren de aanbevelingen van het rapport “De kust is breder dan het strand” uit. Blz. 135  
5.017 We werken samen met Waterschap/Gemeente Vlissingen aan het beheer van de strand- en duingebieden. Blz. 136  
5.018 De Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) voert de strandexploitatie 2018 tot en met 2021 voor ons uit. Blz. 137  
5.019 We onderzoeken de mogelijkheid voor extra zandsuppletie voor de kust van Walcheren. Blz. 138  
5.020 We verbeteren de kwaliteit van de kustparkeerplaats aan de Verlengde Dishoekseweg in Dishoek, Koudekerke. Blz. 139  
5.021 We voeren het actieprogramma van de Zeeuwse kustvisie uit. Blz. 140  
D.5.11 De beleving van het Veerse landschap past bij de waarden van het Walcherse landschap. Blz. 141  
5.022 We stellen een plan van aanpak vast om storende elementen en verrommeling in het buitengebied tegen te gaan. Blz. 142  
5.023 We stoten het Trimbos tussen Aagtekerke en Grijpskerke af. Blz. 143  
D.5.13 Het op orde brengen van gemeentelijk grondeigendom en het voorkomen van verlies van eigendom. Blz. 144  
D.5.12 We hebben in elke kern minimaal één speelterrein, dat aansluit bij de behoeften van de doelgroep. Blz. 145  
5.024 We maken in 2018 voor 3 kernen een uitvoeringsplan speelruimte. Blz. 146  
Beleidsindicatoren Blz. 147  
Wat heeft het gekost? Blz. 148  
Financiële analyse Blz. 149  
Prioriteiten Blz. 150  
6. Sociaal Domein Blz. 151  
Inleiding Blz. 152  
Wat hebben we bereikt? Blz. 153  
D.6.01 Veerse inwoners doen actief en zo lang mogelijk mee in de samenleving. Blz. 154  
6.001 Wij stimuleren initiatieven van vrijwilligers en organisaties die een bijdrage leveren aan deze doelstelling. Blz. 155  
6.002 We stellen een plan op voor het uitvoeren van het VN-verdrag. Blz. 156  
6.003 We voeren het project Wonen en Zorg gemeente Veere uit. Blz. 157  
6.004 Het Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) biedt extra inzet voor de Veerse inwoners in het gebiedsteam Veere en werkt nauw samen met Stichting Welzijn Veere (SWV). Blz. 158  
6.005 We evalueren de nota reserve leefbaarheid. Blz. 159  
6.006 We versterken de slagkracht van Stichting Welzijn Veere (SWV). Blz. 160  
D.6.02 In 2018 vinden inwoners snel en makkelijk toegang tot zorg en ondersteuning. Blz. 161  
6.007 We onderzoeken hoe we de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet kunnen verbeteren aan de hand van de visie uit de Pentekening. Blz. 162  
6.008 We voeren de verbeteringen door. Blz. 163  
D.6.03 Kwetsbare inwoners krijgen passende zorg en ondersteuning Blz. 164  
6.009 We maken afspraken met zorgaanbieders en leveranciers over wmo- en jeugdvoorzieningen. Blz. 165  
6.010 We nemen deel aan de GR Orionis Walcheren. Blz. 166  
6.011 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van beschermd wonen per 1 januari 2020. Blz. 167  
Beleidsindicatoren Blz. 168  
Wat heeft het gekost? Blz. 169  
Financiële analyse Blz. 170  
Prioriteiten Blz. 171  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 172  
Inleiding Blz. 173  
Wat hebben we bereikt? Blz. 174  
D.7.01 In 2018 willen we minder huishoudelijk restafval en meer bruikbare reststromen Blz. 175  
7.001 We voeren verschillende pilots uit voor betere afvalscheiding. Blz. 176  
D.7.02 Afval in de gemeente verwerken we effectief en efficiënt via de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ). Blz. 177  
7.002 Wij dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma 2018 en de begroting 2018 van OLAZ. Blz. 178  
D.7.03 In 2018 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar. Blz. 179  
7.003 De begraafplaats Koudekerke hogen we op. Blz. 180  
7.004 De begraafplaats Domburg breiden we uit met 500 graven. Blz. 181  
7.005 We wijzigen de indeling van begraafplaats Oostkapelle. Blz. 182  
D.7.04 Ons riolerings- en waterbeheer voldoet aan het afgesproken niveau. Blz. 183  
7.006 We evalueren en herzien het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Blz. 184  
D.7.05 Jongeren groeien veilig en gezond op in Veere en meer inwoners blijven langer gezond. Blz. 185  
7.007 Wij voeren de lokale nota Volksgezondheid uit. Blz. 186  
7.008 Wij nemen deel aan de GR GGD. Blz. 187  
Beleidsindicatoren Blz. 188  
Wat heeft het gekost? Blz. 189  
Financiële analyse Blz. 190  
Prioriteiten Blz. 191  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) Blz. 192  
Inleiding Blz. 193  
Wat hebben we bereikt? Blz. 194  
D.8.01 Vanaf 2019 is er een betere verbinding tussen Vrouwenpolder en het recreatiegebied Park Fort den Haak Blz. 195  
8.001 We maken de grond tussen de parallelweg N57 en de Fort den Haakweg bouwrijp voor de nieuwe verbindingsweg. Blz. 196  
8.002 We maken een definitief ontwerp (DO) van de Fort den Haakweg en de nieuwe verbindingsweg tussen de parallelweg N57 en de Fort den Haakweg. Blz. 197  
8.003 We maken een definitief ontwerp (DO) van het inrichtingsplan van het deelgebied rondom de sportvoorzieningen. Blz. 198  
8.004 We maken het deelgebied rondom de sportvoorzieningen bouwrijp. Blz. 199  
D.8.02 Het centrum van Vrouwenpolder is in 2018 opgewaardeerd. Blz. 200  
8.005 We stellen een stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan op voor de groene kamer van het centrumgebied. Blz. 201  
8.006 We voeren een haalbaarheidsonderzoek uit voor de verplaatsing van de PLUS-supermarkt naar de hoek bij de Noorddijk en de parallelweg N57. Blz. 202  
D.8.03 De kwaliteit van de fysieke leefomgeving is in 2018 beter. Blz. 203  
8.007 We herontwikkelen Molenwal in Westkapelle. Blz. 204  
8.008 We begeleiden initiatiefnemers met een goede opzet van hun bouwplannen aan de hand van de Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande. Blz. 205  
8.009 We begeleiden de uitvoering van de dorpsvisies. Blz. 206  
8.010 We stellen werkbudget beschikbaar voor kwalitatieve of innovatieve ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving. Blz. 207  
8.011 We voeren de Asbestregeling uit. Blz. 208  
D.8.04 Domburg is een heilzame woonplaats en badplaats met allure. Blz. 209  
8.012 We herontwikkelen het Singelgebied van Domburg. Blz. 210  
8.013 We richten het gebied rond 't Groentje opnieuw in. Blz. 211  
8.014 We richten de boulevard Van Schagen opnieuw in. Blz. 212  
8.015 We leggen een dynamisch parkeerverwijssysteem in Domburg aan. Blz. 213  
8.016 We breiden het parkeerterrein naast het gemeentehuis uit. Blz. 214  
8.017 We vormen de Nijverheidsweg om tot een woonlocatie. Blz. 215  
8.018 We vormen de locatie van de oude supermarkt aan de Singel in Domburg om tot een woongebied en een parkeerplaats. Blz. 216  
8.019 We onderzoeken de haalbaarheid van de herontwikkeling van het Nehalenniagebied. Blz. 217  
D.8.05 In 2018 is Veere aantrekkelijker voor wonen, werken en recreatie. Blz. 218  
8.020 We maken een actualisatie van het onderzoek “Kostendragers project Veelzijdig Veere”. Blz. 219  
8.021 We herinrichten de Markt in Veere. Blz. 220  
8.022 Wij bereiden het bestemmingsplan Oranjeplein voor. Blz. 221  
8.024 We stellen een ontwikkelplan op voor het jachthavengebied Oostwatering. Blz. 222  
8.025 Wij onderzoeken de mogelijkheden tot herbestemming van het Mijnenmagazijn in Veere. Blz. 223  
D.8.06 In 2018 zijn vraag en aanbod op de woningmarkt goed op elkaar afgestemd Blz. 224  
8.025 We werken mee of voeren bouwplannen uit die opgenomen zijn in de Regionale Walcherse woningmarktafspraken. Blz. 225  
8.026 We voeren de prestatieafspraken met Zeeuwland uit en maken nieuwe prestatieafspraken voor na 2018. Blz. 226  
8.027 We voorkomen het gebruik van gebouwen als tweede woning via het tweede woningenbeleid. Blz. 227  
8.028 We stimuleren inwoners om hun woningen energiezuiniger en duurzamer te maken. Blz. 228  
8.029 We vervangen verouderde huurwoningen. Blz. 229  
8.030 In samenwerking met Zeeuwse Gronden en Zeeuwland laten we 15 woningen “Beschermd Wonen” bouwen. Blz. 230  
D.8.07 Het gemeentelijk programma Omgevingswet draagt bij aan verbetering van de fysieke leefomgeving. Blz. 231  
8.031 We maken 1 bestemmingsplan voor alle 13 kernen. Blz. 232  
8.032 We bereiden de invoering van de Omgevingswet voor. Blz. 233  
8.033 We bepalen de koers en ambitie van onze gemeente rond de invoering van de Omgevingswet. Blz. 234  
D.8.08 In 2018 blijft ons erfgoed “behouden door ontwikkeling” Blz. 235  
8.034 We stimuleren eigenaren om rijksmonumenten en waardevolle panden te isoleren. Blz. 236  
8.035 We voeren het projectplan wederopbouwperiode Walcheren uit. Blz. 237  
8.036 We dragen bij aan cultuurhistorisch onderzoek via de stimuleringsregeling voor de waardevolle panden. Blz. 238  
8.037 We geven ons cultuurhistorisch erfgoed een plaats in de bestemmingsplannen. Blz. 239  
D.8.09 In 2018 werken we toe naar nieuwe multifunctionele accommodaties (mfa’s) in Oostkapelle, Westkapelle, Aagtekerke en Serooskerke zodat deze in 2021 gebruiksklaar zijn. Blz. 240  
8.038 Wij werken toe naar integratie van 2 scholen en de mfa De Halve Maan in Oostkapelle. Blz. 241  
8.039 Wij werken toe naar het realiseren van een mfa in Westkapelle. Blz. 242  
8.040 Wij werken toe naar het realiseren van een mfa in Aagtekerke. Blz. 243  
8.041 Wij werken toe naar het realiseren van een mfa in Serooskerke. Blz. 244  
D.8.10 We verbruiken minder energie en de energie die we verbruiken is meer duurzaam dan in 2017 en daarvoor. Blz. 245  
8.042 We maken de voortgang van de energiebesparingen inzichtelijk en we zoeken en onderzoeken mogelijkheden om energieneutraal te worden . Blz. 246  
Beleidsindicatoren Blz. 247  
Wat heeft het gekost? Blz. 248  
Financiële analyse Blz. 249  
Prioriteiten Blz. 250  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 251  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 252  
Cijferoverzicht Blz. 253  
Financiële analyse Blz. 254  
Onvoorzien en overige baten en lasten Blz. 255  
Wat heeft het gekost? Blz. 256  
Financiële analyse Blz. 257  
Vennootschapsbelasting Blz. 258  
Wat heeft het gekost? Blz. 259  
Financiële analyse Blz. 260  
Mutaties reserves Blz. 261  
Mutaties reserves Blz. 262  
Financiële analyse Blz. 263  
Overhead Blz. 264  
Specificatie overhead Blz. 265  
Wat heeft het gekost? Blz. 266  
Financiële analyse Blz. 267  
Paragraaf bedrijfsvoering Blz. 268  
Wat hebben we bereikt? Blz. 269  
D.9.01 De continuïteit en kwaliteit van een excellente dienstverlening zijn gewaarborgd. Blz. 270  
9.001 We zorgen dat de basis op orde is en we richten de organisatie zo in dat we onze ambities en veranderende rol waarmaken. Blz. 271  
9.002 We zorgen voor een bedrijfszekere en toekomstgerichte ICT-omgeving. Blz. 272  
9.003 We zorgen voor een functioneel, representatief en gastvrij gemeentehuis. Blz. 273  
9.004 Onze inkopen en aanbestedingen doen we rechtmatig en professioneel volgens ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. Blz. 274  
9.005 Onze planning en control cyclus voeren we volgens afspraak met de gemeenteraad uit. Blz. 275  
9.006 We ondersteunen als gastgemeente de samenwerking Porthos. Blz. 276  
D.9.02 In iedere kern is tenminste 1 ontmoetingsruimte beschikbaar die past bij de behoefte van de kern. Blz. 277  
9.007 We vervangen in 2018 en 2019 meubilair en algemene voorzieningen (zoals wifi) in de gemeentelijke verenigingsgebouwen. Blz. 278  
Prioriteiten Blz. 279  
Paragraaf financiering Blz. 280  
Paragraaf financiering Blz. 281  
Paragraaf lokale heffingen Blz. 282  
Paragraaf lokale heffingen Blz. 283  
Paragraaf verbonden partijen Blz. 284  
Algemeen Blz. 285  
1. Gemeenschappelijk Regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) Blz. 286  
2. Orionis Walcheren Blz. 287  
3. De Zeeuwse Muziekschool Blz. 288  
4. Het Zeeuws Archief Blz. 289  
5. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland Blz. 290  
6. Veiligheidsregio Zeeland Blz. 291  
7. Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland Blz. 292  
8. Vereniging Zeeuwse gemeenten Blz. 293  
9. Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC) Blz. 294  
10. Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 295  
11. P.Z.E.M. N.V. Blz. 296  
12. Walcherse Archeologische Dienst Blz. 297  
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Blz. 298  
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Blz. 299  
Paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen Blz. 300  
Paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen Blz. 301  
Paragraaf grondbeleid Blz. 302  
Paragraaf grondbeleid Blz. 303  
Paragraaf duurzaamheid Blz. 304  
Doelstellingen Blz. 305  
D11.01 In 2018 verbruiken gemeentelijk gebouwen meer duurzaam opgewekte energie. Blz. 306  
11.01 In 2018 leggen we 510 zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis voor het opwekken van energie. Blz. 307  
11.02 We leggen op het dak van sporthal de Couburg 390 zonnepanelen voor het opwekken van energie. Blz. 308  
11.03 We voorzien drie openbare toiletten in Domburg en Oostkapelle van zonnepanelen en sluiten deze af van het gas. Blz. 309  
Publicatiedatum: 13-06-2019

Inhoud