Activiteiten (70)

0.031 We leggen een (participatie) nota aan de raad voor en voeren deze vervolgens ook uit.
0.032 We breiden onze dienstverlening uit, kwantitatief en kwalitatief.
0.033 We voeren het in 2020 ingestelde Governance model voor de aansturing van gemeenschappelijke regelingen (en andere verbonden partijen) uit.
1.002 Medewerkers en bestuurders met een functie bij een crisis trainen of oefenen ieder jaar.
1.017 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland
1.020 We houden onze lokale regelgeving actueel.
1.023 We werken samen met de politie aan de Veerse veiligheid en de daarbij horende inzet van de politie.
1.024 We bestrijden georganiseerde criminaliteit en ondermijning.
1.025 We voeren het uitvoeringsprogramma van de Nota Integrale Veiligheid 2019-2022 uit.
1.026 We nemen deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland.
1.027 We stellen jaarlijks het Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP) vast en bieden een compact en integraal jaarverslag Omgevingsrecht aan.
1.028 We controleren woningen op gebruik en starten een handhavingsprocedure als het gebruik niet volgens de regels is.
11.13 We stellen met partijen een Transitievisie Warmte op met uitvoeringsagenda
11.14 We voeren de Regionale Energie Strategie uit.
2.017 We maken een overkoepelende visie op het beheer van de Openbare Ruimte.
2.032 We werken het achterstallig onderhoud aan de bewegwijzering weg.
2.033 We dragen de openbare verlichting in het buitengebied over aan het waterschap.
2.047 We evalueren het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.
2.052 We maken een nota gladheidsbestrijding.
3.027 We stellen een ontwikkelkader verblijfsrecreatie op.
3.028 We werken samen met andere overheden en kennisinstellingen om een strategische toekomstvisie voor toerisme in Zeeland op te stellen.
3.029 We werken aan een nieuw, toekomstbestendig concept voor toeristisch gastheerschap en regiomarketing.
4.018 We maken met schoolbesturen en KOW afspraken over taalachterstanden, thuiszitters, dreigend schooluitval en de afstemming tussen zorg op school en de zorg thuis.
4.019 Namens Walcheren werken we mee aan het opstellen van een Zeeuws Regioplan 2020-2024 met extra activiteiten om laaggeletterdheid terug te dringen.
4.020 Wij actualiseren de Verordening Voorzieningen Huisvesting onderwijs.
5.040 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool
5.041 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling het Zeeuws Archief.
5.045 We sluiten met partijen een nieuw convenant voor het beheer van de voorzieningen op het Veerse Meer.
5.053 We brengen de toekomstige ontwikkelingen voor de sportverenigingen in Veere in beeld.
5.054 We maken een uitvoeringsprogramma sport.
5.055 We ondersteunen de individuele sporter.
5.056 We voeren het Uitvoeringsprogramma Culturele agenda uit.
5.057 We zorgen voor een duurzaam behoud van het cultureel erfgoed en daarbij hebben we speciale aandacht voor musea.
5.058 We inventariseren speelvoorzieningen per kern.
5.059 We planten elk jaar 100 bomen en voorzien in goede zorg in tijden van droogte.
6.027 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren.
6.033 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van Beschermd Wonen per 2023
6.034 Welzijn Veere versterkt de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO).
6.035 We maken afspraken voor de uitvoering van de nieuwe inburgeringswet die ingaat op 1 juli 2021.
6.036 We evalueren de pilot Meldpunt Geldzorgen Walcheren.
6.037 We rapporteren op basis van vastgestelde indicatoren en sturen gericht bij.
6.038 We voeren het plan Kostenbeheersing Wmo en jeugd uit.
6.039 We ontwikkelen een klanttevredenheidsonderzoek.
6.040 We sturen op ondersteuningsdoelen en spreken aanbieders aan op het bereiken van doelen/resultaten.
6.041 We werken nauw samen met zorgaanbieders en partners in het voorliggende (preventieve) veld om hulp of zorg zo laagdrempelig mogelijk te maken.
6.042 We actualiseren de Verordening en nadere regels Wmo en Jeugdzorg.
6.043 Bij een succesvolle uitkomst van de pilot “Vaart in Veiligheid”, implementeren we de nieuwe werkwijze in onze toegang.
7.015 We dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma en de begroting van het OLAZ.
7.017 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD, die de wettelijke taken uitvoert op gebied van de Wet publieke gezondheid.
7.019 We voeren het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 uit.
7.022 We voeren het in 2019 vastgestelde afvalbeleid uit.
7.023 We voeren het Uitvoeringsplan Gezond in Veere 2019-2021 uit en we bereiden ons voor op het vervolg.
7.024 We zetten een voorlichtingscampagne op om een betere afvalscheiding te realiseren.
7.025 We maken een plan van aanpak om de afvalscheiding te verbeteren.
7.026 We zorgen voor meer beschikbaar zoetwater voor onze sportvelden.
7.027 We halen verharding uit onze openbare ruimte en vormen het om naar groen.
7.028 We stellen een klimaatadaptatie strategie Veere op.
8.061 We maken 1 bestemmingsplan voor alle kernen.
8.063 We maken één overkoepelende Omgevingsvisie voor het gehele Veerse grondgebied. Hierin nemen we al het beleid voor de fysieke leefomgeving op.
8.064 We maken grondexploitatiebeleid in afstemming met de financiële paragraaf in de Omgevingsvisie.
8.070 We stellen een sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed op.
8.071 We richten een duurzaamheidsfonds op.
8.072 We onderzoeken de mogelijkheden om waterbassins op te richten.
8.073 We onderzoeken welke maatregelen en instrumenten nodig zijn voor geschikte, duurzame en betaalbare woningen.
8.074 We stellen een participatiebeleid op waarin we vastleggen hoe we participatie vorm geven bij initiatieven in de fysieke ruimte.
8.075 We maken afspraken over het adviesrecht van de gemeenteraad bij complexe vergunningaanvragen.
9.023 We zorgen voor een bedrijfszeker en goed beheer en een tijdige doorontwikkeling van ICT en Informatievoorziening.
9.024 We voeren de uitkomsten van het eind 2020 gehouden verkennend onderzoek organisatie ontwikkeling uit.
9.025 We realiseren in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis bezuinigingen op de bedrijfsvoering.
9.026 We leggen vanaf 2021, ivm nieuwe regelgeving, op een andere wijze verantwoording af over de financiële rechtmatigheid op het gebied van baten, lasten en balansmutaties.