Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarverslag 2021
  1. Blz. 2 Jaarverslag 2021
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Samenvatting
    1. Blz. 5 Samenvatting
   2. Blz. 6 Leeswijzer
    1. Blz. 7 Opbouw rapportage
   3. Blz. 8 0. Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 9 Programma inleiding
    2. Blz. 10 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 11 D0.01 We verbeteren onze dienstverlening aan ondernemers en inwoners.
      1. Blz. 12 0.032 We breiden onze dienstverlening uit, kwantitatief en kwalitatief.
     2. Blz. 13 D0.02 We versterken de betrokkenheid van inwoners en de kaderstellende rol van de raad.
      1. Blz. 14 0.031 We leggen een (participatie) nota aan de raad voor en voeren deze vervolgens ook uit.
     3. Blz. 15 D0.03 We vergroten de grip op de gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen.
      1. Blz. 16 0.033 We voeren het in 2020 ingestelde Governance model voor de aansturing van gemeenschappelijke regelingen (en andere verbonden partijen) uit.
    3. Blz. 17 Beleidsindicatoren
    4. Blz. 18 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 19 Financiële analyse
    6. Blz. 20 Prioriteiten
    7. Blz. 21 Investeringen
   4. Blz. 22 1. Veiligheid
    1. Blz. 23 Programma inleiding
    2. Blz. 24 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 25 D.1.01 We zijn goed georganiseerd en voorbereid bij een ramp of crisis.
      1. Blz. 26 1.002 Medewerkers en bestuurders met een functie bij een crisis trainen of oefenen ieder jaar.
      2. Blz. 27 1.017 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland
     2. Blz. 28 D.1.02 Veere blijft in 2021 een veilige gemeente om in te wonen, werken, en recreëren met een veiligheidscijfer kleiner dan 95.
      1. Blz. 29 1.023 We werken samen met de politie aan de Veerse veiligheid en de daarbij horende inzet van de politie.
      2. Blz. 30 1.024 We bestrijden georganiseerde criminaliteit en ondermijning.
      3. Blz. 31 1.025 We voeren het uitvoeringsprogramma van de Nota Integrale Veiligheid 2019-2022 uit.
      4. Blz. 32 1.026 We nemen deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland.
     3. Blz. 33 D.1.03 Handhaving van en toezicht op wet- en (lokale) regelgeving.
      1. Blz. 34 1.020 We houden onze lokale regelgeving actueel.
      2. Blz. 35 1.027 We stellen jaarlijks het Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP) vast en bieden een compact en integraal jaarverslag Omgevingsrecht aan.
      3. Blz. 36 1.028 We controleren woningen op gebruik en starten een handhavingsprocedure als het gebruik niet volgens de regels is.
    3. Blz. 37 Beleidsindicatoren
    4. Blz. 38 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 39 Financiële analyse
    6. Blz. 40 Prioriteiten
    7. Blz. 41 Investeringen
   5. Blz. 42 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 43 Programma inleiding
    2. Blz. 44 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 45 D.2.01 Wegen die niet meer voldoen aan de behoefte door ruimtelijke ontwikkelingen of gewijzigd gebruik hebben we opnieuw ingericht.
      1. Blz. 46 2.037 We maken een nieuwe verbindingsweg tussen de parallelweg N57 en de Fort den Haakweg.
      2. Blz. 47 2.049 We richten de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder opnieuw in.
      3. Blz. 48 2.050 We richten de Duinweg en een deel van de Langendam in Zoutelande opnieuw in.
      4. Blz. 49 2.051 We richten een deel van het Dorpsplein in Koudekerke opnieuw in.
     2. Blz. 50 D.2.02 In 2032 hebben we het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan gerealiseerd.
      1. Blz. 51 2.035 We richten de Torenstraat in Meliskerke opnieuw in.
      2. Blz. 52 2.042 We doen een tracéstudie naar nieuwe wegen rond Grijpskerke en Aagtekerke.
      3. Blz. 53 2.047 We evalueren het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.
      4. Blz. 54 2.048 We voeren maatregelen uit voor de verbetering van de verkeersveiligheid in Grijpskerke.
     3. Blz. 55 D.2.03 We voldoen aan het afgesproken beheerniveaus
      1. Blz. 56 2.017 We maken een overkoepelende visie op het beheer van de Openbare Ruimte.
      2. Blz. 57 2.032 We werken het achterstallig onderhoud aan de bewegwijzering weg.
      3. Blz. 58 2.033 We dragen de openbare verlichting in het buitengebied over aan het waterschap.
      4. Blz. 59 2.052 We maken een nota gladheidsbestrijding.
     4. Blz. 60 D.2.04 We vergroten de leefbaarheid door de parkeerruimte tussen inwoners, bedrijven en toeristen beter te verdelen.
      1. Blz. 61 2.055 We stellen een uitvoeringsplan parkeren (fase 1) op voor de kernen Zoutelande, Domburg en Veere.
      2. Blz. 62 2.056 We stellen een uitvoeringsplan parkeren (fase 2) op voor de kernen Dishoek, Westkapelle, Oostkapelle en Vrouwenpolder.
      3. Blz. 63 2.057 Afwaarderen parkeerterreinen Veere en Domburg.
     5. Blz. 64 D.2.05 In 2025 is de overlast door bussen in verblijfsgebieden verminderd.
      1. Blz. 65 2.053 We onderzoeken de mogelijkheid om kleiner bus materieel in te zetten op lijn 52/53.
      2. Blz. 66 2.054 We passen de bus route in Serooskerke aan.
     6. Blz. 67 D.2.06 We verbeteren de kwaliteit van parkeerterreinen en het gastheerschap op de parkeerterreinen.
      1. Blz. 68 2.058 Aanleg parkeerterrein Breezand, Vrouwenpolder.
      2. Blz. 69 2.059 Inrichten van een (tijdelijk) parkeerterrein aan de Nieuwstraat in Zoutelande.
      3. Blz. 70 2.060 Onderzoeken mobiliteit.
    3. Blz. 71 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 72 Financiële analyse
    5. Blz. 73 Prioriteiten
    6. Blz. 74 Investeringen
   6. Blz. 75 3. Economie
    1. Blz. 76 Programma inleiding
    2. Blz. 77 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 78 D.3.01 In 2021 werken we aan een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid.
      1. Blz. 79 3.027 We stellen een ontwikkelkader verblijfsrecreatie op.
      2. Blz. 80 3.028 We werken samen met andere overheden en kennisinstellingen om een strategische toekomstvisie voor toerisme in Zeeland op te stellen.
     2. Blz. 81 D.3.02 We houden de reputatie van Veere als kwalitatieve en gastvrije toeristische bestemming op peil.
      1. Blz. 82 3.029 We werken aan een nieuw, toekomstbestendig concept voor toeristisch gastheerschap en regiomarketing.
    3. Blz. 83 Beleidsindicatoren
    4. Blz. 84 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 85 Financiële analyse
    6. Blz. 86 Prioriteiten
    7. Blz. 87 Investeringen
   7. Blz. 88 4. Onderwijs
    1. Blz. 89 Programma inleiding
    2. Blz. 90 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 91 D.4.01 De overgang tussen peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo verloopt in 2021 voor minimaal 90% van de leerlingen zonder taalachterstand of schooluitval.
      1. Blz. 92 4.018 We maken met schoolbesturen en KOW afspraken over taalachterstanden, thuiszitters, dreigend schooluitval en de afstemming tussen zorg op school en de zorg thuis.
     2. Blz. 93 D.4.02 In 2021 volgen volwassen laaggeletterde inwoners (taal)lessen gericht op werk of zelfredzaamheid.
      1. Blz. 94 4.019 Namens Walcheren werken we mee aan het opstellen van een Zeeuws Regioplan 2020-2024 met extra activiteiten om laaggeletterdheid terug te dringen.
     3. Blz. 95 D.4.03 Elk schoolgebouw in onze gemeente is toekomstbestendig.
      1. Blz. 96 4.020 Wij actualiseren de Verordening Voorzieningen Huisvesting onderwijs.
      2. Blz. 97 4.021 We zorgen voor een aangenaam binnenklimaat voor alle gebruikers van MFA Zoutelande.
    3. Blz. 98 Beleidsindicatoren
    4. Blz. 99 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 100 Financiële analyse
    6. Blz. 101 Prioriteiten
    7. Blz. 102 Investeringen
   8. Blz. 103 5. Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 104 Programma inleiding
    2. Blz. 105 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 106 D.5.01 Sportaccommodaties passen bij de behoefte van onze inwoners.
      1. Blz. 107 5.053 We brengen de toekomstige ontwikkelingen voor de sportverenigingen in Veere in beeld.
     2. Blz. 108 D.5.02 Heel gemeente Veere kan bewegen.
      1. Blz. 109 5.054 We maken een uitvoeringsprogramma sport.
      2. Blz. 110 5.055 We ondersteunen de individuele sporter.
     3. Blz. 111 D.5.03 We hebben passende culturele voorzieningen en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd.
      1. Blz. 112 5.040 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool
      2. Blz. 113 5.056 We voeren het Uitvoeringsprogramma Culturele agenda uit.
     4. Blz. 114 D.5.04 Het cultureel erfgoed van Veere blijft voor de toekomst behouden.
      1. Blz. 115 5.041 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling het Zeeuws Archief.
      2. Blz. 116 5.057 We zorgen voor een duurzaam behoud van het cultureel erfgoed en daarbij hebben we speciale aandacht voor musea.
     5. Blz. 117 D.5.05 Aantrekkelijke speelruimtes in alle kernen die regelmatig gebruikt worden door onze jeugdige inwoners.
      1. Blz. 118 5.036 We verlengen de overeenkomsten met de speeltuinverenigingen.
      2. Blz. 119 5.058 We inventariseren speelvoorzieningen per kern.
     6. Blz. 120 D.5.06 In de groene openbare ruimte is meer ruimte voor biodiversiteit en is de belevingswaarde verhoogd.
      1. Blz. 121 5.059 We planten elk jaar 100 bomen en voorzien in goede zorg in tijden van droogte.
      2. Blz. 122 5.060 We maken in zo veel mogelijk kernen ruimte voor een vlinder-idylle.
      3. Blz. 123 5.061 We investeren bij gebiedsontwikkeling en herinrichting van wegen in extra maatregelen ter bescherming en behoud van bestaande bomen en laten voor ieder project een Boom Effect Analyse (BEA) uitvoeren.
      4. Blz. 124 5.062 We stimuleren de inwoners van de gemeente om in hun woonomgeving groen te adopteren, in alle kernen is ruimte voor initiatieven.
     7. Blz. 125 D.5.07 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk.
      1. Blz. 126 5.017 We werken samen met Waterschap/Gemeente Vlissingen aan het beheer van de strand- en duingebieden.
      2. Blz. 127 5.019 We onderzoeken de mogelijkheid voor extra recreatieve zandsuppletie voor de kust van Walcheren.
      3. Blz. 128 5.043 We verhogen de kwaliteit van de kuststrook aan de hand van de aanbevelingen uit het rapport “De kust is breder dan het strand”.
      4. Blz. 129 5.045 We sluiten met partijen een nieuw convenant voor het beheer van de voorzieningen op het Veerse Meer.
      5. Blz. 130 5.064 We realiseren een nieuwe inbestedingsopdracht voor de jaren 2022 – 2026 met de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) voor exploitatie, beheer en onderhoud van de Veerse stranden en het duingebied.
      6. Blz. 131 5.065 We ontwikkelen in overleg met het bedrijfsleven een duurzaam en innovatief model trap voor onze strandovergangen.
      7. Blz. 132 5.066 We maken de Veerse badstranden toegankelijk voor alle doelgroepen.
    3. Blz. 133 Beleidsindicatoren
    4. Blz. 134 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 135 Financiële analyse
    6. Blz. 136 Prioriteiten
    7. Blz. 137 Investeringen
   9. Blz. 138 6. Sociaal Domein
    1. Blz. 139 Programma inleiding
    2. Blz. 140 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 141 D.6.01 Veerse inwoners doen zoveel mogelijk zelf en hebben zoveel mogelijk regie over hun eigen leven.
      1. Blz. 142 6.034 Welzijn Veere versterkt de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO).
      2. Blz. 143 6.035 We maken afspraken voor de uitvoering van de nieuwe inburgeringswet die ingaat op 1 juli 2021.
      3. Blz. 144 6.036 We evalueren de pilot Meldpunt Geldzorgen Walcheren.
     2. Blz. 145 D.6.02 We sturen binnen het sociaal domein op resultaten.
      1. Blz. 146 6.037 We rapporteren op basis van vastgestelde indicatoren en sturen gericht bij.
      2. Blz. 147 6.038 We voeren het plan Kostenbeheersing Wmo en jeugd uit.
      3. Blz. 148 6.039 We ontwikkelen een klanttevredenheidsonderzoek.
     3. Blz. 149 D.6.03 De toegang stuurt op effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning in de Wmo en Jeugdzorg.
      1. Blz. 150 6.040 We sturen op ondersteuningsdoelen en spreken aanbieders aan op het bereiken van doelen/resultaten.
      2. Blz. 151 6.041 We werken nauw samen met zorgaanbieders en partners in het voorliggende (preventieve) veld om hulp of zorg zo laagdrempelig mogelijk te maken.
      3. Blz. 152 6.042 We actualiseren de Verordening en nadere regels Wmo en Jeugdzorg.
     4. Blz. 153 D.6.04 We anticiperen in Zeeuws verband op grote toekomstige ontwikkelingen in het Sociaal Domein.
      1. Blz. 154 6.027 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren.
      2. Blz. 155 6.033 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van Beschermd Wonen per 2023
      3. Blz. 156 6.043 Bij een succesvolle uitkomst van de pilot “Vaart in Veiligheid”, implementeren we de nieuwe werkwijze in onze toegang.
    3. Blz. 157 Beleidsindicatoren
    4. Blz. 158 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 159 Financiële analyse
    6. Blz. 160 Prioriteiten
    7. Blz. 161 Investeringen
   10. Blz. 162 7. Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 163 Programma inleiding
    2. Blz. 164 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 165 D.7.01 In 2022 produceren we maximaal 125 kilogram restafval per inwoner (gecorrigeerd vanwege invloed toerisme) .
      1. Blz. 166 7.022 We voeren het in 2019 vastgestelde afvalbeleid uit.
      2. Blz. 167 7.024 We zetten een voorlichtingscampagne op om een betere afvalscheiding te realiseren.
      3. Blz. 168 7.025 We maken een plan van aanpak om de afvalscheiding te verbeteren.
     2. Blz. 169 D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt.
      1. Blz. 170 7.015 We dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma en de begroting van het OLAZ.
     3. Blz. 171 D.7.03 Ons rioolbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.
      1. Blz. 172 7.019 We voeren het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 uit.
     4. Blz. 173 D.7.04 In 2050 is de openbare ruimte minder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.
      1. Blz. 174 7.026 We zorgen voor meer beschikbaar zoetwater voor onze sportvelden.
      2. Blz. 175 7.027 We halen verharding uit onze openbare ruimte en vormen het om naar groen.
      3. Blz. 176 7.028 We stellen een klimaatadaptatie strategie Veere op.
     5. Blz. 177 D.7.05 In 2021 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar.
      1. Blz. 178 7.029 We starten in 2021 met een onderzoek naar beschikbare grond ten behoeve van de uitbreiding van de begraafplaats in Oostkapelle.
     6. Blz. 179 D.7.06 Onze inwoners staan zo min mogelijk bloot aan bedreigingen van hun gezondheid én leven in gezondheid.
      1. Blz. 180 7.017 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD, die de wettelijke taken uitvoert op gebied van de Wet publieke gezondheid.
      2. Blz. 181 7.023 We voeren het Uitvoeringsplan Gezond in Veere 2019-2021 uit en we bereiden ons voor op het vervolg.
    3. Blz. 182 Beleidsindicatoren
    4. Blz. 183 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 184 Financiële analyse
    6. Blz. 185 Prioriteiten
    7. Blz. 186 Investeringen
   11. Blz. 187 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)
    1. Blz. 188 Programma inleiding
    2. Blz. 189 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 190 D.8.01 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt in 2021 toe.
      1. Blz. 191 8.052 We stellen een stedenbouwkundig- en bestemmingsplan op voor Bouwlust III Aagtekerke.
      2. Blz. 192 8.066 We stellen samen met partijen een visie voor het Veerse Meer op (fase 2).
      3. Blz. 193 8.067 We werken het aandachtsgebied Mijnenmagazijn uit op basis van de Gebiedsvisie Veerse Meer.
      4. Blz. 194 8.068 We stellen het bestemmingsplan vast voor de nieuwe PLUS-supermarkt op het perceel Noorddijk/parallelweg N57.
     2. Blz. 195 D.8.02 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de toerist: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur.
      1. Blz. 196 8.053 We vormen de Nijverheidsweg om tot een woonlocatie.
      2. Blz. 197 8.054 We stellen een visie vast voor de herontwikkeling van de Westrand van Domburg.
     3. Blz. 198 D.8.03 Vraag en aanbod op de woningmarkt zijn goed op elkaar afgestemd.
      1. Blz. 199 8.073 We onderzoeken welke maatregelen en instrumenten nodig zijn voor geschikte, duurzame en betaalbare woningen.
     4. Blz. 200 D.8.04 Op 1 januari 2021 is de organisatie in staat om de nieuwe Omgevingswet uit te voeren.
      1. Blz. 201 8.061 We maken 1 bestemmingsplan voor alle kernen.
      2. Blz. 202 8.063 We maken één overkoepelende Omgevingsvisie voor het gehele Veerse grondgebied. Hierin nemen we al het beleid voor de fysieke leefomgeving op.
      3. Blz. 203 8.064 We maken grondexploitatiebeleid in afstemming met de financiële paragraaf in de Omgevingsvisie.
      4. Blz. 204 8.074 We stellen een participatiebeleid op waarin we vastleggen hoe we participatie vorm geven bij initiatieven in de fysieke ruimte.
      5. Blz. 205 8.075 We maken afspraken over het adviesrecht van de gemeenteraad bij complexe vergunningaanvragen.
     5. Blz. 206 D.8.05 We verbruiken minder energie dan in 2020 en de energie die we verbruiken is duurzamer dan daarvoor.
      1. Blz. 207 11.13 We stellen met partijen een Transitievisie Warmte op met uitvoeringsagenda
      2. Blz. 208 11.14 We voeren de Regionale Energie Strategie uit.
      3. Blz. 209 8.070 We stellen een sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed op.
      4. Blz. 210 8.071 We richten een duurzaamheidsfonds op.
      5. Blz. 211 8.072 We onderzoeken de mogelijkheden om waterbassins op te richten.
    3. Blz. 212 Beleidsindicatoren
    4. Blz. 213 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 214 Financiële analyse
    6. Blz. 215 Prioriteiten
    7. Blz. 216 Investeringen
   12. Blz. 217 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 218 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 219 Cijferoverzicht
    2. Blz. 220 Onvoorzien en overige baten en lasten
     1. Blz. 221 Wat mag het kosten?
     2. Blz. 222 Financiële analyse
    3. Blz. 223 Vennootschapsbelasting
     1. Blz. 224 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 225 Mutaties reserves
     1. Blz. 226 Mutaties reserves
   13. Blz. 227 Overhead
    1. Blz. 228 Specificatie overhead
    2. Blz. 229 Taakveld overhead
    3. Blz. 230 Prioriteiten
    4. Blz. 231 Financiële analyse
  3. Blz. 232 Paragrafen
   1. Blz. 233 Paragraaf bedrijfsvoering
    1. Blz. 234 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 235 D.9.01 We borgen de continuïteit en kwaliteit van onze interne en externe dienstverlening.
      1. Blz. 236 9.023 We zorgen voor een bedrijfszeker en goed beheer en een tijdige doorontwikkeling van ICT en Informatievoorziening.
      2. Blz. 237 9.024 We voeren de uitkomsten van het eind 2020 gehouden verkennend onderzoek organisatie ontwikkeling uit.
      3. Blz. 238 9.025 We realiseren in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis bezuinigingen op de bedrijfsvoering.
      4. Blz. 239 9.026 We leggen vanaf 2021, ivm nieuwe regelgeving, op een andere wijze verantwoording af over de financiële rechtmatigheid op het gebied van baten, lasten en balansmutaties.
    2. Blz. 240 Overzicht inhuur
    3. Blz. 241 Prioriteiten
    4. Blz. 242 Investeringen
   2. Blz. 243 Paragraaf financiering
    1. Blz. 244 Toelichting
   3. Blz. 245 Paragraaf lokale heffingen
    1. Blz. 246 Toelichting
   4. Blz. 247 Paragraaf verbonden partijen
    1. Blz. 248 Algemeen
    2. Blz. 249 1. Gemeenschappelijke regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)
    3. Blz. 250 2. Orionis Walcheren
    4. Blz. 251 3. De Zeeuwse Muziekschool
    5. Blz. 252 4. Het Zeeuws Archief
    6. Blz. 253 5. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)
    7. Blz. 254 6. Veiligheidsregio Zeeland
    8. Blz. 255 7. Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)
    9. Blz. 256 8. Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC)
    10. Blz. 257 9. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
    11. Blz. 258 10. P.Z.E.M. N.V.
    12. Blz. 259 11. GBE Aqua B.V.
   5. Blz. 260 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 261 Toelichting
   6. Blz. 262 Paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen
    1. Blz. 263 Toelichting
   7. Blz. 264 Paragraaf grondbeleid
    1. Blz. 265 Toelichting
   8. Blz. 266 Paragraaf duurzaamheid
    1. Blz. 267 Beschrijving duurzaamheid
   9. Blz. 268 Paragraaf maatschappelijke voorzieningen
    1. Blz. 269 Beschrijving MV
    2. Blz. 270 Prioriteiten
    3. Blz. 271 Investeringen
   10. Blz. 272 Paragraaf corona
    1. Blz. 273 Beschrijving corona
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap