Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarverslag 2022
  1. Blz. 2 Jaarverslag 2022
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Toelichting
   2. Blz. 6 Infographic
    1. Blz. 7 infographic tabel
   3. Blz. 8 Leeswijzer
    1. Blz. 9 leeswijzer
   4. Blz. 10 0. Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 11 Programma inleiding
    2. Blz. 12 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 13 D0.01 We verbeteren onze dienstverlening aan ondernemers en inwoners.
      1. Blz. 14 0.032 We breiden onze dienstverlening uit, kwantitatief en kwalitatief.
     2. Blz. 15 D0.02 We versterken de betrokkenheid van inwoners.
      1. Blz. 16 0.034 We zorgen voor een goede informatievoorziening aan onze inwoners en betrekken ze waar mogelijk bij onze besluitvorming.
     3. Blz. 17 D0.03 We vergroten de grip op de gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen.
      1. Blz. 18 0.035 In 2022 voeren wij het governance model in voor 1 verbonden partij.
    3. Blz. 19 Beleidsindicatoren
    4. Blz. 20 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 21 Financiële analyse
    6. Blz. 22 Prioriteiten
    7. Blz. 23 Investeringen
   5. Blz. 24 1. Veiligheid
    1. Blz. 25 Programma inleiding
    2. Blz. 26 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 27 D.1.01 We zijn goed georganiseerd en voorbereid bij een ramp of crisis.
      1. Blz. 28 1.002 Medewerkers en bestuurders met een functie bij een crisis trainen of oefenen ieder jaar.
      2. Blz. 29 1.017 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland
     2. Blz. 30 D.1.02 Veere blijft in 2022 een veilige gemeente om in te wonen, werken, en recreëren met een veiligheidscijfer kleiner dan 95.
      1. Blz. 31 1.023 We werken samen met de politie aan de Veerse veiligheid en de daarbij horende inzet van de politie.
      2. Blz. 32 1.024 We bestrijden georganiseerde criminaliteit en ondermijning.
      3. Blz. 33 1.025 We voeren het uitvoeringsprogramma van de Nota Integrale Veiligheid 2019-2022 uit.
      4. Blz. 34 1.026 We nemen deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland.
     3. Blz. 35 D.1.03 Handhaving van en toezicht op wet- en (lokale) regelgeving voor een goede leefbaarheid.
      1. Blz. 36 1.020 We houden onze lokale regelgeving actueel.
      2. Blz. 37 1.027 We stellen jaarlijks het Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP) vast en bieden een compact en integraal jaarverslag Omgevingsrecht aan.
      3. Blz. 38 1.028 We controleren woningen op gebruik en starten een handhavingsprocedure als het gebruik niet volgens de regels is.
      4. Blz. 39 1.029 We handhaven op de betaalde parkeerterreinen en vergunninghouders zones om de leefbaarheid te bevorderen.
    3. Blz. 40 Beleidsindicatoren
    4. Blz. 41 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 42 Financiële analyse
    6. Blz. 43 Prioriteiten
    7. Blz. 44 Investeringen
   6. Blz. 45 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 46 Programma inleiding
    2. Blz. 47 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 48 D.2.01 Wegen die niet meer voldoen aan de behoefte door ruimtelijke ontwikkelingen of gewijzigd gebruik hebben we opnieuw ingericht.
      1. Blz. 49 2.049 We richten de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder opnieuw in.
      2. Blz. 50 2.050 We richten de Duinweg en een deel van de Langendam in Zoutelande opnieuw in.
      3. Blz. 51 2.051 We richten een deel van het Dorpsplein in Koudekerke opnieuw in.
     2. Blz. 52 D.2.02 In 2032 hebben we het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan gerealiseerd.
      1. Blz. 53 2.047 We evalueren het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.
      2. Blz. 54 2.061 We doen onderzoek naar de verkeersafwikkeling rond Grijpskerke.
      3. Blz. 55 2.062 We doen onderzoek naar de verkeersafwikkeling rond Aagtekerke
      4. Blz. 56 2.063 We doen onderzoek naar de verkeersafwikkeling in en rond Domburg
      5. Blz. 57 2.064 We onderzoeken de mogelijkheden voor de realisatie van mobiliteitshubs.
     3. Blz. 58 D.2.03 We voldoen aan het afgesproken beheerniveaus
      1. Blz. 59 2.032 We werken het achterstallig onderhoud aan de bewegwijzering weg.
      2. Blz. 60 2.033 We dragen de openbare verlichting in het buitengebied over aan het waterschap.
      3. Blz. 61 2.065 We actualiseren het beheerplan Wegen.
      4. Blz. 62 2.066 We actualiseren het beheerplan Openbare verlichting.
      5. Blz. 63 2.067 We actualiseren het beheerplan Civiele kunstwerken.
      6. Blz. 64 2.068 We actualiseren het beheerplan Stadshaven Veere.
     4. Blz. 65 D.2.04 We vergroten de leefbaarheid door de parkeerruimte tussen inwoners, bedrijven en toeristen beter te verdelen. We laten dagtoeristen meebetalen aan de verbetering van het toeristisch product.
      1. Blz. 66 2.069 We stellen een uitvoeringsplan op voor parkeerregulering in Dishoek en langs de kust tussen Domburg en Zoutelande (fase 2a).
      2. Blz. 67 2.070 We onderzoeken hoe we de leefbaarheid kunnen verbeteren door parkeerregulering in de kernen Oostkapelle, Vrouwenpolder en Westkapelle (fase 2b).
      3. Blz. 68 2.071 We onderzoeken de mogelijkheden van een onbetaald parkeerterrein aan de rand van Zoutelande.
      4. Blz. 69 2.072 We richten het parkeerterrein Domburgseweg in Oostkapelle opnieuw in.
      5. Blz. 70 2.073 Verder autoluw maken stad Veere.
      6. Blz. 71 2.074 Onderzoeken mogelijkheden om de Weverijstraat en Duinstraat Domburg autoluw te maken.
      7. Blz. 72 2.075 We stellen een parkeerfonds in
      8. Blz. 73 2.079 Extra parkeerruimte voor eigen inwoners in Domburg.
     5. Blz. 74 D.2.05 In 2025 blijft een vorm van openbaar vervoer in alle kernen van de gemeente beschikbaar.
      1. Blz. 75 2.054 We passen de bus route in Serooskerke aan.
      2. Blz. 76 2.076 We beïnvloeden de besluitvorming door de Provincie over Openbaar Vervoer
     6. Blz. 77 D.2.06 We verbeteren de toeristische kwaliteit van parkeerterreinen.
      1. Blz. 78 2.059 Inrichten van een (tijdelijk) parkeerterrein aan de Nieuwstraat in Zoutelande.
      2. Blz. 79 2.077 Herinrichten van parkeerterrein De Bucksweg te Westkapelle.
      3. Blz. 80 2.078 Het voor voetgangers verbeteren van de toegankelijkheid van het overloopparkeerterrein aan de Dr. J.G. Mezgerweg in Domburg.
    3. Blz. 81 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 82 Financiële analyse
    5. Blz. 83 Prioriteiten
    6. Blz. 84 Investeringen
   7. Blz. 85 3. Economie
    1. Blz. 86 Programma inleiding
    2. Blz. 87 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 88 D.3.01 In 2022 werken we aan een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid.
      1. Blz. 89 3.027 We stellen een ontwikkelkader verblijfsrecreatie op.
     2. Blz. 90 D.3.02 We houden de reputatie van Veere als kwalitatieve en gastvrije toeristische bestemming op peil.
      1. Blz. 91 3.030 We voeren een nieuw concept voor toeristisch gastheerschap en regiomarketing in.
    3. Blz. 92 Beleidsindicatoren
    4. Blz. 93 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 94 Financiële analyse
    6. Blz. 95 Prioriteiten
    7. Blz. 96 Investeringen
   8. Blz. 97 4. Onderwijs
    1. Blz. 98 Programma inleiding
    2. Blz. 99 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 100 D.4.01 De overgang tussen peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs verloopt voor minimaal 90% van de leerlingen zonder taalachterstand of schooluitval.
      1. Blz. 101 4.018 We maken met schoolbesturen en KOW afspraken over taalachterstanden, thuiszitters, dreigend schooluitval en de afstemming tussen zorg op school en de zorg thuis.
      2. Blz. 102 4.022 We maken afspraken met scholen, schoolbegeleidingsdiensten en buurtgemeenten over de inzet van budgetten NPO (Nationaal Plan Onderwijs) gelden.
     2. Blz. 103 D.4.02 In 2022 volgen volwassen laaggeletterde inwoners (taal)lessen gericht op werk of zelfredzaamheid.
      1. Blz. 104 4.019 Namens Walcheren werken we mee aan het opstellen van een Zeeuws Regioplan 2020-2024 met extra activiteiten om laaggeletterdheid terug te dringen.
     3. Blz. 105 D.4.03 Elk schoolgebouw in onze gemeente is toekomstbestendig.
      1. Blz. 106 4.023 Wij stellen een beleidsnotitie vast voor royaler bouwen van scholen.
      2. Blz. 107 4.024 Wij initiëren het opstellen van een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan voor bestaande schoolgebouwen.
      3. Blz. 108 4.026 Wij oriënteren ons op een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)
    3. Blz. 109 Beleidsindicatoren
    4. Blz. 110 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 111 Financiële analyse
    6. Blz. 112 Prioriteiten
    7. Blz. 113 Investeringen
   9. Blz. 114 5. Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 115 Programma inleiding
    2. Blz. 116 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 117 D.5.01 Sportaccommodaties passen bij de behoefte van onze inwoners.
      1. Blz. 118 5.067 We volgen de toekomstige ontwikkelingen voor de sportverenigingen in Veere en brengen waar nodig deze in kaart.
     2. Blz. 119 D.5.02 Heel gemeente Veere kan bewegen.
      1. Blz. 120 5.054 We maken een uitvoeringsprogramma sport.
      2. Blz. 121 5.055 We ondersteunen de individuele sporter.
     3. Blz. 122 D.5.03 We hebben passende culturele voorzieningen en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd.
      1. Blz. 123 5.040 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool
      2. Blz. 124 5.068 We evalueren de Culturele Agenda / Kijk op Cultuur.
     4. Blz. 125 D.5.04 Het cultureel erfgoed van Veere blijft voor de toekomst behouden.
      1. Blz. 126 5.041 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling het Zeeuws Archief.
      2. Blz. 127 5.057 We zorgen voor een duurzaam behoud van het cultureel erfgoed en daarbij hebben we speciale aandacht voor musea.
      3. Blz. 128 5.069 We maken een kerkenvisie.
      4. Blz. 129 5.070 We zorgen voor een duurzaam behoud van het cultureel erfgoed met speciale aandacht voor Park Welgelegen in Serooskerke.
      5. Blz. 130 5.080 We actualiseren de lijst van cultuurhistorische panden.
     5. Blz. 131 D.5.05 Aantrekkelijke speelruimtes in alle kernen die regelmatig gebruikt worden door onze jeugdige inwoners.
      1. Blz. 132 5.071 We evalueren het uitvoeringsplan 2021 en inventariseren speelvoorzieningen per kern
      2. Blz. 133 5.072 We stellen een nieuwe gebruikersovereenkomst op met speeltuinvereniging Aagtekerke
     6. Blz. 134 D.5.06 In de groene openbare ruimte is meer ruimte voor biodiversiteit en is de belevingswaarde verhoogd.
      1. Blz. 135 5.059 We planten elk jaar 100 bomen en voorzien in goede zorg in tijden van droogte.
      2. Blz. 136 5.060 We maken in zo veel mogelijk kernen ruimte voor een vlinder-idylle.
      3. Blz. 137 5.061 We investeren bij gebiedsontwikkeling en herinrichting van wegen in extra maatregelen ter bescherming en behoud van bestaande bomen en laten voor ieder project een Boom Effect Analyse (BEA) uitvoeren.
      4. Blz. 138 5.062 We stimuleren de inwoners van de gemeente om in hun woonomgeving groen te adopteren, in alle kernen is ruimte voor initiatieven.
      5. Blz. 139 5.073 We actualiseren het Groenbeheerplan.
      6. Blz. 140 5.074 We stellen een nieuw maaiplan op.
     7. Blz. 141 D.5.07 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk.
      1. Blz. 142 5.017 We werken samen met het waterschap Scheldestromen en de gemeente Vlissingen aan het beheer van de duingebieden en aangrenzende kuststrook.
      2. Blz. 143 5.019 We onderzoeken de mogelijkheid voor extra recreatieve zandsuppletie voor de kust van Walcheren.
      3. Blz. 144 5.043 We verhogen de kwaliteit van de kuststrook aan de hand van de aanbevelingen uit het rapport “De kust is breder dan het strand”.
      4. Blz. 145 5.066 We maken de Veerse badstranden toegankelijk voor alle doelgroepen.
      5. Blz. 146 5.076 We zetten ons in voor paardenpoepvrije stranden en overgangen.
      6. Blz. 147 5.077 We actualiseren de Kadernota strand 2013.
     8. Blz. 148 D.5.08 Het subsidiebeleid is afgestemd op het behalen van onze actuele doelen en het subsidieproces voldoet aan de eisen van rechtmatigheid.
      1. Blz. 149 5.078 We moderniseren het subsidiebeleid
      2. Blz. 150 5.079 Wij beoordelen of en hoe we de beleidsregel “Nadere regels leefbaarheidsbijdrage 2019-2022” kunnen continueren.
    3. Blz. 151 Beleidsindicatoren
    4. Blz. 152 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 153 Financiële analyse
    6. Blz. 154 Prioriteiten
    7. Blz. 155 Investeringen
   10. Blz. 156 6. Sociaal Domein
    1. Blz. 157 Programma inleiding
    2. Blz. 158 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 159 D.6.01 Veerse inwoners doen zoveel mogelijk zelf en hebben zoveel mogelijk regie over hun eigen leven.
      1. Blz. 160 6.034 Welzijn Veere versterkt de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO).
      2. Blz. 161 6.044 We maken een plan om de taken van MWW en Stichting Manteling toekomstbestendig te borgen, in samenwerking met de betrokken partijen
      3. Blz. 162 6.045 Wij zorgen voor passende overeenkomsten voor het beheer en exploitatie van de welzijnsaccommodaties
      4. Blz. 163 6.046 We voeren actiepunten uit in navolging van het project Welzijn Wonen en Zorg en stellen bestaande activiteiten bij waar nodig.
     2. Blz. 164 D.6.02 We sturen binnen het sociaal domein op resultaten.
      1. Blz. 165 6.037 We rapporteren op basis van vastgestelde indicatoren, verbeteren de rapportage en sturen gericht bij.
      2. Blz. 166 6.047 We voeren het nieuwe klanttevredenheidsonderzoek periodiek uit.
     3. Blz. 167 D.6.03 De toegang stuurt op effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning in de Wmo en Jeugdzorg.
      1. Blz. 168 6.040 We sturen op ondersteuningsdoelen via de zorgevaluaties en spreken aanbieders aan op het bereiken van doelen/resultaten.
      2. Blz. 169 6.041 We werken nauw samen met zorgaanbieders en partners in het voorliggende (preventieve) veld om hulp of zorg zo laagdrempelig mogelijk te maken.
     4. Blz. 170 D.6.04 We anticiperen in Zeeuws verband op grote toekomstige ontwikkelingen in het Sociaal Domein.
      1. Blz. 171 6.027 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren.
      2. Blz. 172 6.033 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van Beschermd Wonen.
      3. Blz. 173 6.048 We sluiten aan bij het Zeeuwse onderzoek naar versnelling en verbetering van de veiligheidsketen binnen de jeugdhulp.
    3. Blz. 174 Beleidsindicatoren
    4. Blz. 175 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 176 Financiële analyse
    6. Blz. 177 Prioriteiten
    7. Blz. 178 Investeringen
   11. Blz. 179 7. Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 180 Programma inleiding
    2. Blz. 181 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 182 D.7.01 In 2022 produceren we maximaal 125 kilogram restafval per inwoner (gecorrigeerd vanwege invloed toerisme) .
      1. Blz. 183 7.024 We zetten een voorlichtingscampagne op om een betere afvalscheiding te realiseren en verontreiniging van deze stromen terug te dringen.
      2. Blz. 184 7.030 We evalueren de resultaten van het eerste half jaar na invoering diftar.
      3. Blz. 185 7.031 We doen een pilot om scheiding van groente, fruit en tuinafval (GFT) mogelijk te maken bij woningen die zijn aangewezen op een verzamelcontainer
     2. Blz. 186 D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt.
      1. Blz. 187 7.015 We dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma en de begroting van het OLAZ.
     3. Blz. 188 D.7.03 Ons rioolbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.
      1. Blz. 189 7.019 We voeren het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 uit.
     4. Blz. 190 D.7.04 In 2050 is de openbare ruimte minder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.
      1. Blz. 191 7.026 We zorgen voor meer beschikbaar zoetwater voor onze sportvelden.
      2. Blz. 192 7.027 We halen verharding uit onze openbare ruimte en vormen het om naar groen.
      3. Blz. 193 7.028 We stellen een klimaatadaptatie strategie Veere op.
     5. Blz. 194 D.7.05 In 2021 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar.
      1. Blz. 195 7.032 Uitbreiden begraafplaats Oostkapelle
      2. Blz. 196 7.033 We actualiseren het beleid en de regelgeving op het gebied van begraven en begraafplaatsen
      3. Blz. 197 7.034 We maken de data met betrekking tot begraven beter toegankelijk en inzichtelijker
     6. Blz. 198 D.7.06 Onze inwoners staan zo min mogelijk bloot aan bedreigingen van hun gezondheid én leven in gezondheid.
      1. Blz. 199 7.017 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD, die de wettelijke taken uitvoert op gebied van de Wet publieke gezondheid.
      2. Blz. 200 7.035 We voeren het Uitvoeringsprogramma Volksgezondheid uit, behorende bij de lokale nota Kerngezond Veere 2022-2025.
    3. Blz. 201 Beleidsindicatoren
    4. Blz. 202 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 203 Financiële analyse
    6. Blz. 204 Prioriteiten
    7. Blz. 205 Investeringen
   12. Blz. 206 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)
    1. Blz. 207 Programma inleiding
    2. Blz. 208 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 209 D.8.01 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt toe.
      1. Blz. 210 8.067 We werken het aandachtsgebied Mijnenmagazijn uit op basis van de Gebiedsvisie Veerse Meer.
      2. Blz. 211 8.076 We werken de plannen voor Bouwlust III Aagtekerke verder uit in een beeldkwaliteits-, verkavelings- en bestemmingsplan. Daarna starten we met kaveluitgifte en het bouwrijp maken.
      3. Blz. 212 8.077 We stellen een omgevingsprogramma met uitvoeringsparagraaf op voor de landbouw.
      4. Blz. 213 8.078 We brengen de 6e herziening voor het bestemmingsplan Buitengebied in procedure.
      5. Blz. 214 8.079 We werken het aandachtsgebied oever Veerse Meer/Wulpenburgseweg uit op basis van de Gebiedsvisie Veerse Meer.
      6. Blz. 215 8.080 We faciliteren de locatieontwikkeling Calandplein Westkapelle.
      7. Blz. 216 8.081 We faciliteren de herontwikkeling Oranjeplein Veere.
      8. Blz. 217 8.082 We bereiden een Europese subsidieaanvraag voor ten behoeve voor de leefbaarheid in Domburg.
      9. Blz. 218 8.103 Ontwikkeling Serooskerke-Oost
     2. Blz. 219 D.8.02 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de toerist: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur.
      1. Blz. 220 8.054 We stellen een visie vast voor de herontwikkeling van de Westrand van Domburg.
      2. Blz. 221 8.083 We doen onderzoek naar het autoluw maken van Domburg
     3. Blz. 222 D.8.03 Vraag en aanbod op de woningmarkt zijn goed op elkaar afgestemd.
      1. Blz. 223 8.073 We onderzoeken welke maatregelen en instrumenten nodig zijn voor geschikte, duurzame en betaalbare woningen.
      2. Blz. 224 8.084 We geven samen met de 12 Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland uitvoering aan de Zeeuwse Woonagenda.
      3. Blz. 225 8.085 We evalueren en actualiseren de Regionale woningmarktafspraken Walcheren
      4. Blz. 226 8.086 We stellen een Woonvisie vast.
      5. Blz. 227 8.087 We voeren de prestatieafspraken met Zeeuwland uit en maken nieuwe prestatieafspraken voor 2023.
     4. Blz. 228 D.8.04 Op 1 juli 2022 is de organisatie in staat om de nieuwe Omgevingswet uit te voeren.
      1. Blz. 229 8.061 We maken 1 bestemmingsplan voor alle kernen.
      2. Blz. 230 8.063 We maken één overkoepelende Omgevingsvisie voor het gehele Veerse grondgebied. Hierin nemen we al het beleid voor de fysieke leefomgeving op.
      3. Blz. 231 8.088 We actualiseren de nota grondbeleid. Daarin wordt relatie gelegd met de financiële paragraaf in de Omgevingsvisie.
      4. Blz. 232 8.089 We stellen een plan van aanpak op voor het maken van een dekkend Omgevingsplan voor de gehele gemeente
      5. Blz. 233 8.090 We stellen een nieuwe verordening vast voor de inrichting van een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit in Veere
    3. Blz. 234 Beleidsindicatoren
    4. Blz. 235 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 236 Financiële analyse
    6. Blz. 237 Prioriteiten
    7. Blz. 238 Investeringen
   13. Blz. 239 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 240 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 241 Cijferoverzicht
     2. Blz. 242 Financiële analyse
    2. Blz. 243 Onvoorzien en overige baten en lasten
     1. Blz. 244 Wat mag het kosten?
     2. Blz. 245 Financiële analyse
    3. Blz. 246 Vennootschapsbelasting
     1. Blz. 247 Wat mag het kosten?
     2. Blz. 248 Financiële analyse
    4. Blz. 249 Mutaties reserves
     1. Blz. 250 Mutaties reserves
     2. Blz. 251 Financiële analyse
   14. Blz. 252 Overhead
    1. Blz. 253 Specificatie overhead
    2. Blz. 254 Taakveld overhead
    3. Blz. 255 Financiële analyse
  3. Blz. 256 Paragrafen
   1. Blz. 257 Paragraaf bedrijfsvoering
    1. Blz. 258 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 259 D.9.01 We borgen de continuïteit en kwaliteit van onze interne en externe dienstverlening.
      1. Blz. 260 9.023 We zorgen voor een goed en bedrijfszeker beheer en tijdige doorontwikkeling van onze ICT huishouding.
      2. Blz. 261 9.027 We realiseren in verband met de noodzaak van een sluitende begroting bezuinigingen op de bedrijfsvoering.
      3. Blz. 262 9.028 We begeleiden externe audits en voeren op een objectieve wijze interne audits uit op de beheersing van de organisatie.
      4. Blz. 263 9.029 We maken het mogelijk dat we tijdig aan de nieuwe regelgeving voldoen inzake de financiële rechtmatigheidsverklaring die we als college moeten kunnen afleggen.
      5. Blz. 264 9.030 We vervolgen bewustwordingssessies over ambtelijke integriteit.
      6. Blz. 265 9.031 We versterken de inkoopfunctie op het gebied van contractbeheer.
      7. Blz. 266 9.032 We coördineren en ondersteunen de afdelingen bij het modelleren en beschrijven van werkprocessen en -instructies.
      8. Blz. 267 9.033 We coördineren en ondersteunen de afdelingen bij het maken van informatiebeheerplannen.
      9. Blz. 268 9.034 We waarborgen onze juridische kwaliteit.
      10. Blz. 269 9.035 We zorgen voor een goed beheer van ons duurzaam toegankelijk digitaal archief.
      11. Blz. 270 9.036 We zetten de ingezette organisatieontwikkeling voort.
      12. Blz. 271 9.037 We versterken onze arbeidsmarktcommunicatie als onderdeel van het werving- en selectiebeleid.
      13. Blz. 272 9.038 In het verlengde van de ingezette organisatieontwikkeling actualiseren we het HR-beleid.
      14. Blz. 273 9.039 We onderzoeken hoe we het binnenhalen van externe subsidies kunnen optimaliseren en werken dit uit in een plan van aanpak hiervoor.
    2. Blz. 274 Wet open overheid
    3. Blz. 275 Prioriteiten
    4. Blz. 276 Investeringen
   2. Blz. 277 Paragraaf financiering
    1. Blz. 278 Toelichting
   3. Blz. 279 Paragraaf lokale heffingen
    1. Blz. 280 Toelichting
   4. Blz. 281 Paragraaf verbonden partijen
    1. Blz. 282 Algemeen
    2. Blz. 283 1. Gemeenschappelijke regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)
    3. Blz. 284 2. Orionis Walcheren
    4. Blz. 285 3. De Zeeuwse Muziekschool
    5. Blz. 286 4. Het Zeeuws Archief
    6. Blz. 287 5. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)
    7. Blz. 288 6. Veiligheidsregio Zeeland
    8. Blz. 289 7. Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)
    9. Blz. 290 8. Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC)
    10. Blz. 291 9. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
    11. Blz. 292 10. P.Z.E.M. N.V.
    12. Blz. 293 11. Gemeentelijk Bezit Evides Aqua B.V.
   5. Blz. 294 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 295 Toelichting
   6. Blz. 296 Paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen
    1. Blz. 297 Toelichting
   7. Blz. 298 Paragraaf grondbeleid
    1. Blz. 299 Toelichting
   8. Blz. 300 Paragraaf duurzaamheid
    1. Blz. 301 Beschrijving
    2. Blz. 302 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 303 D.11.01 We verbruiken minder energie dan in 2021 en de energie die we verbruiken is duurzamer dan daarvoor.
      1. Blz. 304 11.14 We voeren de Regionale Energie Strategie uit.
      2. Blz. 305 11.16 We voeren de Transitievisie Warmte uit
      3. Blz. 306 11.17 We voeren het Programma Duurzaam Veere 2022-2025 uit
      4. Blz. 307 11.18 We stellen beleid voor zonneparken vast
      5. Blz. 308 11.19 We besluiten over het wel of niet gaan toestaan van kleine windmolens
      6. Blz. 309 11.20 We vervangen de armaturen van de gymzaal in Schuttershof in Domburg en de gymzaal in Ons Huis in Meliskerke de uitvoering is met energiezuinige LED verlichting.
      7. Blz. 310 8.070 We maken een sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed.
      8. Blz. 311 8.071 We richten een duurzaamheidsfonds op.
   9. Blz. 312 Paragraaf maatschappelijke voorzieningen
    1. Blz. 313 Beschrijving
    2. Blz. 314 Prioriteiten
    3. Blz. 315 Investeringen
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap