Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Sitemap

Programmabegroting 2017 Blz. 1  
Begroting 2017 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Begrotingsbeeld Blz. 5  
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 6  
Doelstellingen Blz. 7  
D.0.01 Behouden en vergroten van de bestuurskracht Blz. 8  
0.001 Regionale gemeentelijke samenwerking Blz. 9  
0.002 Uitvoering geven Science in Residence Blz. 10  
0.003 Kantelen vastgoed o.a. kostprijsdekkende verhuur Blz. 11  
D.0.02 Ons informatiebeheer is op orde Blz. 12  
0.004 Implementeren e-depot Blz. 13  
0.005 Uitvoeren kpi-audit (kritieke prestatie indicatoren) informatiebeheer Blz. 14  
D.0.03 Onze informatiebeveiling en privacybeleid zijn op orde Blz. 15  
0.006 Jaarplan informatiebeveiliging en privacy Blz. 16  
D.0.04 Strategische communicatie Blz. 17  
0.007 Activeren samenleving Blz. 18  
0.008 Inzetten communicatiemiddelen Blz. 19  
0.009 Verbinding leggen Blz. 20  
D.0.05 Veere verrast Blz. 21  
0.010 Uitvoeringsprogramma Dienstverlening Blz. 22  
D.0.06 Sluitende begroting / de begroting is structureel en reëel in evenwicht. Blz. 23  
Wat mag het kosten op programmaniveau? Blz. 24  
Wat mag het kosten op taakveldniveau? Blz. 25  
1. Veiligheid Blz. 26  
Doelstellingen Blz. 27  
D.1.01 Daadkrachtig en adequaat bestrijden we rampen en crises Blz. 28  
1.001 Deelname aan de GR Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) Blz. 29  
1.002 Goed voorbereid op rampen en crises Blz. 30  
D.1.02 Reduceren van criminaliteit, overlast, overmatig drankgebruik en drugsgebruik Blz. 31  
1.003 Samenwerken aan veiligheid Blz. 32  
1.004 Inzet preventie Halt Blz. 33  
1.005 We bestrijden georganiseerde criminaliteit en ondermijning Blz. 34  
D.1.03 Regisseren van een veilige woon- en werkomgeving Blz. 35  
D.1.04 Vaststellen van prioriteiten en inzet van de politie in Veere Blz. 36  
D.1.05 Handhaven en toezicht houden op het naleven van regels en wetten in de fysieke leefomgeving Blz. 37  
1.006 Actueel houden Algemene plaatselijke verordening Veere (APV). Blz. 38  
1.008 Opstellen integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP) Blz. 39  
1.009 Opstellen Jaarverslag Omgevingsrecht Blz. 40  
1.010 Uitvoeren actieplan kleine ergernissen Blz. 41  
1.011 Uitvoeren verbeterplan nieuwe kwaliteitscriteria VTH-taken Blz. 42  
Wat mag het kosten op programmaniveau? Blz. 43  
Wat mag het kosten op taakveldniveau? Blz. 44  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 45  
Doelstellingen Blz. 46  
D.2.01 De inrichting van wegen met bijbehorend wegmeubilair moet voldoen aan de functie Blz. 47  
2.001 Kiezen welke weg we gaan reconstrueren in 2019. Blz. 48  
2.002 Uitvoering wegreconstructie Nieuwstraat, Ooststraat, Westkapelseweg, Zoutelande Blz. 49  
2.003 Inrichting plein Dishoek Blz. 50  
2.004 Voorbereiden en uitvoeren wegreconstructie Prelaatweg Aagtekerke Blz. 51  
D.2.02 Actueel houden van beheerplannen Blz. 52  
D.2.03 Verbeteren verkeersonveilige situaties Blz. 53  
D.2.04 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau Blz. 54  
2.005 Lichtmasten buiten de bebouwde kom overdragen aan het waterschap. Blz. 55  
2.006 Opstellen beleidsregels verlichting in de duinen Blz. 56  
2.007 Uitvoeren beheerplan Openbare Verlichting Blz. 57  
2.008 Uitvoeren beheerplan Civieltechnische Kunstwerken Blz. 58  
2.009 Uitvoeren Beheerplan Wegen Blz. 59  
D.2.05 Stimuleren gebruik fiets Blz. 60  
D.2.06 Zorgen voor een goede verdeling van verkeersstromen voor nu en in de toekomst Blz. 61  
2.010 Opstellen verkeer en vervoersplan (GVVP) Blz. 62  
D.2.07 Optimaliseren van het parkeerbeleid Blz. 63  
2.011 Opstellen nota parkeren Blz. 64  
D.2.08 Verbeteren toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor minder validen Blz. 65  
2.012 Aanpassen van bushalten voor minder validen Blz. 66  
Wat mag het kosten op programmaniveau? Blz. 67  
Wat mag het kosten op taakveldniveau? Blz. 68  
3. Economie Blz. 69  
Doelstellingen Blz. 70  
D.3.01 Manifesteren als een stimulerende en faciliterende gemeente Blz. 71  
3.001 Uitvoeren economische agenda Blz. 72  
3.002 Stimuleren Regeling Nieuwe Economische Dragers Blz. 73  
3.003 Uitvoeren stimuleringsprogramma Veere 2016-2018 Blz. 74  
3.004 Herstructureren en revitaliseren bestaande bedrijventerreinen. Blz. 75  
3.005 Cofinanciering in verband met kansen Europese en/of nationale subsidies Blz. 76  
3.006 Ondernemersmanager Veere Blz. 77  
D.3.02 Een bijdrage leveren aan een duurzame vernieuwing van het toeristisch product. Blz. 78  
3.007 Samenwerking Toeristische Uitvoerings Alliantie 2016-2018 Blz. 79  
3.008 Uitvoeren Toeristische Impuls 2015-2018 Blz. 80  
3.009 Uitvoering budgetsubsidie VVV Zeeland 2016-2019 Blz. 81  
3.010 Vernieuwing Zeeland-Veere Pas 2016-2017 Blz. 82  
3.011 Voorbereiden Project Ecoferium Veerse Dam en duurzame mobiliteit Veere Blz. 83  
3.012 Stimuleringsbudget kwaliteitsverbetering en innovatie R&T sector Blz. 84  
Wat mag het kosten op programmaniveau? Blz. 85  
Wat mag het kosten op taakveldniveau? Blz. 86  
4. Onderwijs Blz. 87  
Doelstellingen Blz. 88  
D.4.01 Scheppen van voorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs Blz. 89  
4.001 Passend onderwijs invoeren Blz. 90  
4.002 Vormgeven nieuw beleid volwasseneneducatie Blz. 91  
D.4.02 Het huisvesten van onderwijs en peuterspeelzalen in doelmatige gebouwen Blz. 92  
4.003 In kaart brengen gevolgen loslaten begrip “richting” in planning onderwijshuisvesting Blz. 93  
4.004 Realiseren multifunctioneel gebouw in Biggekerke Blz. 94  
D.4.03 Versterken vloeiende overgang tussen het peuterspeelzaalwerk, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs/hoger onderwijs Blz. 95  
4.005 Harmoniseren kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Blz. 96  
4.006 Vormgeven nieuw beleid voor- en vroegschoolse educatie Blz. 97  
Wat mag het kosten op programmaniveau? Blz. 98  
Wat mag het kosten op taakveldniveau? Blz. 99  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 100  
Doelstellingen Blz. 101  
D.5.01 Stimuleren van sport en bewegen door het faciliteren van sportaccommodaties (NOC*NSF normen) en -voorzieningen en het verlenen van subsidies voor activiteiten. Blz. 102  
5.001 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Sport 2017 Blz. 103  
5.002 Uitvoeren maatregelen tegen konijnenoverlast sportvelden tweede fase Blz. 104  
5.003 Verlengen privatiseringsovereenkomst voetbalcomplexen inclusief onderzoek privatisering veldonderhoud Blz. 105  
5.004 Realiseren van (mobiele) speelvoorzieningen Blz. 106  
5.005 Realiseren van een mountainbikeroute Blz. 107  
D.5.02 Kunstparticipatie Blz. 108  
5.006 Beeldende kunst in openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen realiseren Blz. 109  
5.007 Deelname aan Zeeuwse Muziekschool (ZMS) Blz. 110  
5.008 Omslag muziekonderwijs op basisscholen Blz. 111  
D.5.03 Instandhouding cultureel erfgoed Blz. 112  
5.009 Samenwerking UCR m.b.t. educatie, kunst en cultuur Blz. 113  
5.010 Deelname aan Zeeuws Archief Blz. 114  
5.011 Onderzoek beter economisch benutten gemeentelijke monumenten / cultureel erfgoed Blz. 115  
5.012 Opzetten van een duurzaamheidsproject rijksmonumenten en waardevolle panden Blz. 116  
5.024 Stimuleringsregeling waardevolle panden Blz. 117  
5.025 Publieksboekje over de archeologie in en om Domburg Blz. 118  
5.026 Structuurvisie Cultuurhistorie Blz. 119  
D.5.04 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau groen Blz. 120  
5.013 Uitvoering geven aan Beheerplan Kleine Bouwwerken Blz. 121  
5.014 Uitvoeren kwaliteitsinspectie groen Blz. 122  
D.5.05 Verbeteren groene uitstraling dorpskernen Blz. 123  
5.015 Verfraaien van dorpsentree’s met kleurrijk groen Blz. 124  
D.5.06 Vergroten betrokkenheid inwoners bij openbaar groen Blz. 125  
5.016 Jaarlijks organiseren opschoondag en boomfeestdagen Blz. 126  
D.5.07 Het versterken en benutten van de Veerse gebiedskwaliteiten Blz. 127  
5.017 Uitvoeren rapport “De kust is breder dan het strand”. Blz. 128  
5.018 Samenwerking Waterschap/Gemeente Vlissingen strand- en duingebied Blz. 129  
5.019 Uitvoeren strandexploitatie SSV 2014 tot en met 2017 Blz. 130  
5.020 Nieuwe inbestedingsopdracht SSV 2018-2020 Blz. 131  
D.5.08 Koesteren en verbeteren van de huidige waarden van het Walcherse landschap Blz. 132  
5.021 Uitvoeren project Mooi Veere Blz. 133  
5.022 Tegengaan storende elementen in buitengebied Blz. 134  
5.023 Afstoten Trimbos Blz. 135  
Wat mag het kosten op programmaniveau? Blz. 136  
Wat mag het kosten op taakveldniveau? Blz. 137  
6. Sociaal Domein Blz. 138  
Doelstellingen Blz. 139  
D.6.01 Betekenis geven aan de visie "meer samenleving, minder overheid" Blz. 140  
6.001 Uitvoering nota reserve leefbaarheid Blz. 141  
D.6.02 Vanuit Walchers verband wordt samengewerkt aan één geïntegreerde toegang tot zorg en (financiële) ondersteuning Blz. 142  
6.002 Rapporteren over doorontwikkeling van de toegang tot zorg en ondersteuning Blz. 143  
D.6.03 Vanuit Walchers verband bieden wij ondersteuning aan inwoners van Walcheren met een laag inkomen of financiële problematiek (bijv. schulden) Blz. 144  
D.6.04 Vanuit Walchers verband vergroten van de kans op werk en deelname aan de maatschappij van inwoners van Walcheren Blz. 145  
6.003 Deelname aan de GR Orionis Walcheren Blz. 146  
D.6.05 Het versterken van preventieve voorzieningen en de inzet en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers in de kernen Blz. 147  
6.004 Transformatie sociaal domein gemeente Veere Blz. 148  
D.6.06 Vanuit Walchers verband verzorgen we een passend aanbod aan voorzieningen Blz. 149  
6.005 Rapporteren over de ontwikkelingen binnen sociaal domein Walcheren (wmo, jeugd en participatie) Blz. 150  
D.6.07 Vanuit Walchers verband zorgen we voor passende cliëntondersteuning Blz. 151  
6.006 De zorgvrager weet de cliëntondersteuning te vinden Blz. 152  
D.6.08 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfredzaam in hun eigen leefomgeving wonen Blz. 153  
6.007 Voorbereiding visie op Wonen en Zorg Blz. 154  
D.6.09 Iedereen kan zo optimaal mogelijk deelnemen aan de samenleving Blz. 155  
6.008 Inventariseren en uitvoeren van het VN verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking Blz. 156  
Wat mag het kosten op programmaniveau? Blz. 157  
Wat mag het kosten op taakveldniveau? Blz. 158  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 159  
Doelstellingen Blz. 160  
D.7.01 Het bevorderen van gezond opgroeien en actief ouder worden Blz. 161  
7.001 Deelname aan de GR GGD Blz. 162  
7.002 Opstellen en uitvoeren van het lokale uitvoeringsplan van de nota Volksgezondheid Blz. 163  
D.7.02 Duurzaam en doelmatig Riolerings- en waterbeheer Blz. 164  
7.003 Deelnemen samenwerkingsverband SAZ Blz. 165  
7.004 Herstellen en onderhouden drainagesystemen Blz. 166  
7.005 Uitvoeren onderzoeken en maatregelen voor het beperken van wateroverlast Blz. 167  
7.006 Vervangen riool Blz. 168  
7.007 Vervangen drukriolering Blz. 169  
7.008 Vervangen rioolgemalen Blz. 170  
D.7.03 Het huishoudelijk afval zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken Blz. 171  
7.009 Opstellen afvalbeleidsplan Blz. 172  
7.010 Deelname aan Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ) Blz. 173  
7.011 Nieuwe beleidskeus maken over toekomst inzameling oud papier Blz. 174  
D.7.04 Voorzien in voldoende grafruimte Blz. 175  
7.012 Uitbreiding begraafcapaciteit Koudekerke en Domburg Blz. 176  
D.7.05 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau Blz. 177  
D.7.06 De tarieven voor begraven niet verder laten stijgen. Blz. 178  
7.013 Voorbereiden verlengen grafrechten vanaf 2018 Blz. 179  
Wat mag het kosten op programmaniveau? Blz. 180  
Wat mag het kosten op taakveldniveau? Blz. 181  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) Blz. 182  
Doelstellingen Blz. 183  
D.8.01 Uitvoeren Masterplan Fort den Haakweg Blz. 184  
8.001 Bestemmingsplan Fort den Haakweg Blz. 185  
8.002 Plan van aanpak uitvoering Masterplan Fort den Haakweg Blz. 186  
D.8.02 Uitvoeren Visie Domburg Blz. 187  
8.003 Herontwikkelen van het Singelgebied Domburg Blz. 188  
8.004 Doorontwikkeling badstatus Domburg Blz. 189  
8.005 Herontwikkelen van het Nehalenniagebied Blz. 190  
8.006 Herontwikkeling gebied rond het Groentje Blz. 191  
8.007 Verbeteren Boulevard van Schaegen Blz. 192  
D.8.03 Uitwerken project veelzijdig Veere Blz. 193  
8.008 Herbestemming Mijnenmagazijn Veere Blz. 194  
8.009 Kostendragers project Veelzijdig Veere Blz. 195  
8.010 Onderzoeken gebruiksmogelijkheden Grote Kerk Blz. 196  
8.011 Optimaliseren aanlegmogelijkheden nabij stad Veere Blz. 197  
8.012 Stimulering cultuurtoerisme in Veere Blz. 198  
8.013 Uitwerken rapport van het Handboek Openbare Ruimte voor de Stad Veere Blz. 199  
8.014 Uitwerken scenario locatieontwikkeling opwaardering jachthavengebied Oostwatering Blz. 200  
8.015 Voorbereiden Europese subsidie SPECS Blz. 201  
8.016 Werkbudget uitwerking / uitvoering Veelzijdig Veere / Placemaking Veere Blz. 202  
D.8.04 Uitvoeren Dorpsplan Vrouwenpolder Blz. 203  
8.017 Ontwikkeling centrumgebied Vrouwenpolder Blz. 204  
D.8.05 Voldoen aan de wettelijke voorschriften Blz. 205  
D.8.06 Het realiseren van een balans tussen de gewenste ruimtelijke kwaliteit en het financiële resultaat Blz. 206  
8.018 Aanbieden van voldoende bouwkavels Blz. 207  
8.019 Opstellen en afsluiten grondexploitatie overeenkomsten Blz. 208  
8.020 Opstellen en uitvoeren van grondexploitaties Blz. 209  
8.021 Onrechtmatig gebruik groen- en reststroken Blz. 210  
D.8.07 Verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en stimuleren van ontwikkelingen Blz. 211  
8.022 Beleidsregels voor Welstand en beeldkwaliteit beheren en ontwikkelen Blz. 212  
8.024 Herontwikkeling Molenwal Westkapelle Blz. 213  
8.025 Uitwerken en begeleiden Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande Blz. 214  
8.026 Beheren en uitvoeren van het bestemmingsplan Buitengebied Blz. 215  
8.027 Herzien bestemmingsplan Buitengebied Blz. 216  
8.028 Werkbudget Gebiedsontwikkelingen in voorbereiding. Blz. 217  
8.029 Uitvoering dorpsvisies (middengebied) Blz. 218  
8.030 Inzet extra personeel i.v.m. uitvoering diverse projecten. Blz. 219  
8.031 Breedband internet buitengebied Blz. 220  
D.8.08 Het verbeteren van de duurzaamheid van de fysieke leefomgeving Blz. 221  
8.032 Energieneutraal maken eigen gebouwen Blz. 222  
8.033 Subsidieregeling asbest Blz. 223  
8.034 Uitvoeren van VNG Ondersteuningsprogramma Energie (Zeeuwse samenwerking) Blz. 224  
8.035 Vergroten aandeel windenergie op Neeltje Jans Blz. 225  
8.036 Opstellen duurzaamheidsagenda Blz. 226  
8.037 Evalueren duurzaamheidsagenda Blz. 227  
8.038 Monitoren duurzaamheidsbeleid en agenda Blz. 228  
8.039 Groene innovatieprijs Blz. 229  
8.040 Opstellen van lichtbeleid Blz. 230  
8.041 Realiseren van de uitvoeringsagenda maatschappelijk vastgoed Blz. 231  
D.8.09 Komen tot een flexibele en vraaggerichte woningmarkt Blz. 232  
8.042 Beheren en uitvoeren prestatieafspraken met Woonburg Blz. 233  
8.043 Beheren en uitvoeren tweede woningenbeleid Blz. 234  
8.044 Uitvoeren en beheren Regionale woningmarktafspraken Blz. 235  
8.045 Woningverbetering-herstructureringsfonds Blz. 236  
8.046 Revitaliseren woningvoorraad Blz. 237  
8.048 Realisatie van 15 woningen “Beschermd Wonen” tbv plannen Zeeuwse Gronden en Woonburg Blz. 238  
D.8.10 Uitrol Omgevingswet Blz. 239  
8.047 Maken één omgevingsplan voor de kernen Blz. 240  
Wat mag het kosten op programmaniveau? Blz. 241  
Wat mag het kosten op taakveldniveau? Blz. 242  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 243  
Algemene dekkingsmiddelen op totaalniveau Blz. 244  
Algemene dekkingsmiddelen op taakveldniveau Blz. 245  
Overhead Blz. 246  
Taakveld overhead Blz. 247  
Paragraaf bedrijfsvoering Blz. 248  
Doelstellingen Blz. 249  
D.9.01 Organisatie ontwikkeling Blz. 250  
9.001Garantiebanen Blz. 251  
9.002 Juridische kwaliteit Blz. 252  
9.003 Porthos Blz. 253  
D.9.02 Functioneel en representatief gemeentehuis Blz. 254  
9.004 Inrichting gemeentehuis Blz. 255  
D.9.03 Ict soft- en hardware up to date Blz. 256  
9.005 Software Blz. 257  
Paragraaf financiering Blz. 258  
Paragraaf financiering Blz. 259  
Paragraaf lokale heffingen Blz. 260  
Paragraaf verbonden partijen Blz. 261  
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Blz. 262  
Paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen Blz. 263  
Paragraaf grondbeleid Blz. 264