Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Sitemap

Programmabegroting 2019 Blz. 1  
Begroting 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Begrotingsbeeld Blz. 4  
Toelichting Blz. 5  
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 6  
Programma inleiding Blz. 7  
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 8  
Trends en ontwikkelingen Blz. 9  
Doelstellingen Blz. 10  
D.0.01 In 2019 groeit de klantwaardering van ondernemers over onze dienstverlening met 0,2 ten opzichte van 2017. Blz. 11  
0.016 We onderzoeken hoe we de kwaliteit van de dienstverlening aan de ondernemers kunnen verbeteren. Blz. 12  
0.017 We starten halfjaarlijks overleg met ondernemers ( verenigingen) om onze dienstverlening te verbeteren. Blz. 13  
0.018 We breiden onze digitale dienstverlening aan ondernemers uit. Blz. 14  
0.019 We nemen deel aan de ondernemerspeiling "Waar staat je gemeente Blz. 15  
D.0.02 De klantwaardering van onze dienstverlening aan de front-office en van onze inwoners blijft minimaal op het niveau van 2017. Blz. 16  
0.012 We breiden onze dienstverlening in 2019 uit op minimaal 2 onderdelen. Blz. 17  
0.013 We nemen deel aan de burgerpeiling "Waar staat je gemeente" Blz. 18  
0.014 We onderzoeken hoe we de kwaliteit van de frontoffice (balie/telefonie) kunnen verbeteren. Blz. 19  
0.015 Het verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Blz. 20  
D.0.03 We hebben een open en integere bestuurs- en organisatie cultuur waarbij integriteit een belangrijk thema is. In 2019 is de integriteitsorganisatie een feit. Blz. 21  
0.008 We informeren inwoners, ondernemers, toeristen en de pers tijdig en op een toegankelijke manier. Blz. 22  
0.020 We voeren het plan van aanpak voor het integriteitsbeleid uit. Blz. 23  
0.021 In 2019 maken we de communicatienota. Hierin staat hoe we de opvattingen van burgers, ondernemers en stads- en dorpsraden een plaats geven bij het maken van beleid als onderdeel van de open cultuur. Blz. 24  
D.0.04 Veere blijft een zelfstandige gemeente met grip op de gemeenschappelijke regelingen. Blz. 25  
0.022 We voeren het governance model in voor de aansturing van verbonden partijen. Blz. 26  
Beleidsindicatoren Blz. 27  
Wat mag het kosten? Blz. 28  
Prioriteiten Blz. 29  
1. Veiligheid Blz. 30  
Programma inleiding Blz. 31  
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 32  
Trends en ontwikkelingen Blz. 33  
Doelstellingen Blz. 34  
D.1.01 We zijn goed voorbereid en georganiseerd bij een ramp of crisis. Blz. 35  
1.001 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland. Blz. 36  
1.002 Medewerkers en bestuurders met een functie bij een crisis trainen of oefenen ieder jaar. Blz. 37  
D.1.02 Veere blijft in 2019 een veilige gemeente met een criminaliteitsindex lager dan 50. Blz. 38  
1.004 We bestrijden georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Blz. 39  
1.006 We werken samen met de politie aan het bewaken van de prioriteiten en inzet van de politie in Veere. Blz. 40  
1.015 We zetten in op één extra wijkagent in de gemeente Veere. Blz. 41  
D.1.03 In 2019 is de leefomgeving van de gemeente schoon, veilig, gezond en mooi. Blz. 42  
1.007 We houden de Algemene plaatselijke verordening Veere actueel. Blz. 43  
1.010 Het milieutoezicht breiden we uit met één fulltime milieu toezichthouder. Blz. 44  
1.011 We onderzoeken 100 adressen op illegaal recreatief gebruik: als illegale tweede woning of als illegale recreatiewoning. Blz. 45  
1.012 We stellen jaarlijks het Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP) op. Blz. 46  
1.013 We stellen een compact en integraal jaarverslag Omgevingsrecht 2018 op. Blz. 47  
1.014 Het aantal grootschalige evenementen breidt niet uit. Blz. 48  
Beleidsindicatoren Blz. 49  
Wat mag het kosten? Blz. 50  
Prioriteiten Blz. 51  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 52  
Programma inleiding Blz. 53  
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 54  
Trends en ontwikkelingen Blz. 55  
Doelstellingen Blz. 56  
D.2.01 In 2022 is er in iedere kern voldoende ruimte om fietsen te stallen. Blz. 57  
2.013 We maken extra fietsparkeerplaatsen op drukke plekken. Blz. 58  
D.2.02 We evalueren in 2019 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Blz. 59  
2.019 We evalueren in 2019 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Blz. 60  
D.2.03 In 2027 zijn alle wegen in de gemeente Veere volgens het wegencategoriseringsplan ingericht. Blz. 61  
2.004 We richten in 2018 de Prelaatweg in Aagtekerke opnieuw in. Blz. 62  
2.006 We richten het westelijke deel van de Dorpsstraat in Gapinge opnieuw in. Blz. 63  
2.008 We passen de inrichting van de Mezgerweg, Domburgseweg en Schuitvlotstraat in Domburg aan. Blz. 64  
2.020 We richten de Dorpsstraat, Waterstraat en Noordweg in Oostkapelle opnieuw in. Blz. 65  
2.021 We richten de Torenstraat in Meliskerke opnieuw in. Blz. 66  
2.022 We verbeteren de verkeerskwaliteit voor twee knelpunten uit het GVVP in 2019. Blz. 67  
2.023 We verbeteren de verkeerskwaliteit voor twee knelpunten uit het GVVP in 2020. Blz. 68  
2.024 We richten een gedeelte van de Oudestraat Veere zo in dat het weer mogelijk is dit deel in twee richtingen te berijden. Blz. 69  
2.025 We richten de Markt in Veere opnieuw in. Blz. 70  
2.026 We richten het gebied rond ’t Groentje opnieuw in. Blz. 71  
2.027 We maken in 2019 een nieuwe verbindingsweg tussen de parallelweg N57 en de Fort den Haakweg. Blz. 72  
2.028 We maken een ontwerp voor de herinrichting van de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder. Blz. 73  
2.029 We richten de boulevard Van Schagen opnieuw in Blz. 74  
D.2.04 In 2022 wordt het openbaar vervoer 15% meer gebruikt door inwoners en toeristen. Blz. 75  
2.010 Waar mogelijk passen we de busroutes aan in de kernen van Biggekerke, Koudekerke en Serooskerke. Blz. 76  
2.014 We werken mee aan het provinciaal onderzoek naar bundeling van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Blz. 77  
2.015 In Serooskerke maken we een nieuwe toegankelijke halte. Blz. 78  
D.2.05 We voldoen aan het afgesproken beheerniveaus Blz. 79  
2.011 We verlengen de levensduur van kademuren in de stadshaven in Veere met minstens 30 jaar. Blz. 80  
2.017 We maken een overkoepelende visie op het beheer van de Openbare Ruimte. Blz. 81  
2.018 Verlengen contract voor het bestrijden van onkruid op verhardingen. Blz. 82  
D.2.06 In 2022 is er een betere verdeling van parkeerplaatsen tussen inwoners, bedrijven en toeristen. Blz. 83  
2.012 We stellen nieuwe kaders en uitgangspunten vast via een Nota Parkeren. Blz. 84  
2.016 In 2019 schaffen we een parkeervergunningensysteem aan voor het verstrekken van parkeervergunningen. Blz. 85  
Beleidsindicatoren Blz. 86  
Wat mag het kosten? Blz. 87  
Prioriteiten Blz. 88  
3. Economie Blz. 89  
Programma inleiding Blz. 90  
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 91  
Trends en ontwikkelingen Blz. 92  
Doelstellingen Blz. 93  
D.3.01 In 2019 is er inzicht in een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid. Blz. 94  
3.001 We maken onze bestaande bedrijventerreinen toekomstbestendig. Blz. 95  
3.003 We gaan door met de samenwerking met de ondernemersmanager Veere in 2019. Blz. 96  
3.004 We reserveren een bedrag als co-financiering voor kansen op Europese en/of nationale subsidies. Blz. 97  
3.011 We voeren in 2019 een onderzoek uit naar de balans tussen leefbaarheid, recreatie & toerisme. Blz. 98  
3.012 We stellen beleid vast voor de recreatieve verhuur van kamers in woningen. Blz. 99  
3.013 We evalueren en updaten de Economische agenda Veere. Blz. 100  
3.014 In 2019 evalueren we de regeling voor de Nieuw Economische Dragers. Blz. 101  
3.015 We onderzoeken of we de regels voor kleinschalig kamperen kunnen verruimen. Blz. 102  
3.016 We herzien het uitstallingen- en terrassenbeleid. Blz. 103  
D.3.02 We ondersteunen de ontwikkeling van de toeristische sector en houden de reputatie van Veere als kwalitatieve toeristische bestemming op peil. Blz. 104  
3.008 We kennen een budgetsubsidie toe aan de VVV Zeeland voor de periode 2016-2019. Blz. 105  
3.017 We werken samen met de Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA). Blz. 106  
3.018 In 2019 stelt het college maximaal € 300.000 beschikbaar voor de Toeristische Impuls. Blz. 107  
Beleidsindicatoren Blz. 108  
Wat mag het kosten? Blz. 109  
Prioriteiten Blz. 110  
4. Onderwijs Blz. 111  
Programma inleiding Blz. 112  
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 113  
Trends en ontwikkelingen Blz. 114  
Doelstellingen Blz. 115  
D.4.01 De overgang tussen peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo verloopt in 2019 voor minimaal 80% van de leerlingen zonder taalachterstand of schooluitval. Blz. 116  
4.001 Wij stellen in januari 2019 beleid vast voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Blz. 117  
4.002 Kinderen van 1- of geenverdieners krijgen een plaats op een peutergroep als zij dit willen. Blz. 118  
4.009 We maken met schoolbesturen afspraken over thuiszitters, dreigend schooluitval en de afstemming tussen zorg op school en de zorg thuis. Blz. 119  
D.4.02 Elk schoolgebouw in onze gemeente is fysiek toegankelijk voor alle leerlingen die les krijgen op die school. Blz. 120  
4.010 We dragen financieel bij aan de aanpassing van schoolgebouwen Blz. 121  
4.011 We actualiseren in 2019 het huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen. Blz. 122  
D.4.03 Schoolbesturen kunnen in 2019 aan hun wettelijke taak voldoen. Blz. 123  
4.006 We maken afspraken met schoolbesturen en het bestuur van Stichting Kinderopvang Walcheren Blz. 124  
4.012 We kiezen in 2019 opnieuw welke vervoerder het leerlingenvervoer mag uitvoeren voor de komende vier jaar. Blz. 125  
D.4.04 In 2019 kennen alle laaggeletterde volwassen inwoners de verschillende taallessen in onze gemeente. Blz. 126  
4.007 Wij subsidiëren het taalhuis om minimaal 5 activiteiten op Walcheren te organiseren. Blz. 127  
4.014 We maken met Scalda afspraken over formele taallessen. Blz. 128  
Beleidsindicatoren Blz. 129  
Wat mag het kosten? Blz. 130  
Prioriteiten Blz. 131  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 132  
Programma inleiding Blz. 133  
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 134  
Trends en ontwikkelingen Blz. 135  
Doelstellingen Blz. 136  
D.5.01 Het aantal en de soort sportaccommodaties passen bij de behoefte. Blz. 137  
5.001 We onderzoeken samen met de voetbalverenigingen de privatisering van het veldonderhoud van voetbalcomplexen. Blz. 138  
5.002 We maken een toekomstplan voor het zwembad Blz. 139  
5.030 We ondersteunen het fusieproces van de voetbalverenigingen Domburg en Oostkapelle (onder andere de accommodatie) Blz. 140  
D.5.02 Het percentage Veerse inwoners dat tenminste 1 dag per week sport is 55% in 2020. Blz. 141  
5.013 We ondersteunen de realisatie van een mountainbikeroute in Veere. Blz. 142  
5.031 We maken een uitvoeringsprogramma sport 2019. Blz. 143  
5.032 We evalueren de sportnota 2016. Blz. 144  
D.5.03 Cultuur draagt positief bij aan: de leefbaarheid van de kernen, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van leerlingen. Blz. 145  
5.026 We ontwikkelen in 2019 een Veerse cultuuragenda, in samenwerking met vertegenwoordigers van de sectoren onderwijs, zorg en recreatie & toerisme. We voeren twee onderdelen uit. Blz. 146  
D.5.04 Alle inwoners en toeristen kunnen deelnemen aan culturele activiteiten en kunnen genieten van kunst en cultuur. Blz. 147  
5.008 In 2019 plaatsen we een nieuw kunstwerk in de openbare ruimte Blz. 148  
5.009 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool. Blz. 149  
D.5.05 Het cultureel erfgoed van Veere is behouden, goed toegankelijk voor de toekomst, op een financieel duurzame manier. Blz. 150  
5.006 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Het Zeeuws Archief. Blz. 151  
5.007 We restaureren de vestingmuren in Veere. Blz. 152  
5.029 We verlenen een subsidie aan het Marie Tak van Poortvlietmuseum in Domburg van € 900.000 Blz. 153  
D.5.06 Het beheerniveau van de openbare ruimte voldoet aan de vastgesteld eisen voor de beeldkwaliteit Blz. 154  
5.004 We stellen in 2018 en 2019 een boombeleidsplan op. Blz. 155  
5.025 We bestrijden invasieve soorten. Blz. 156  
D.5.07 We vergroten in 2019 de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij het openbaar groen naar 1 burgerinitiatief per kern. Blz. 157  
5.003 Jaarlijks organiseren we een opschoondag en boomfeestdagen. Blz. 158  
D.5.08 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk. Blz. 159  
5.017 We werken samen met Waterschap/Gemeente Vlissingen aan het beheer van de strand- en duingebieden. Blz. 160  
5.018 De Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) voert de strandexploitatie 2018 tot en met 2021 voor ons uit. Blz. 161  
5.019 We onderzoeken de mogelijkheid voor extra zandsuppletie voor de kust van Walcheren. Blz. 162  
5.021 We voeren het actieprogramma van de Zeeuwse kustvisie uit. Blz. 163  
5.027 We zorgen voor een gastvriendelijk ontvangst op de Veerse parkeerterreinen. Blz. 164  
D.5.09 De beleving van het Veerse landschap past bij de waarden van het Walcherse landschap. Blz. 165  
5.022 We stellen een plan van aanpak vast om storende elementen en verrommeling in het buitengebied tegen te gaan. Blz. 166  
5.028 We stellen een nieuwe Landbouwnota vast. Blz. 167  
D.5.10 We herstellen het onrechtmatig gebruik van ons grondeigendom. Blz. 168  
5.033 We voeren het Plan van aanpak onrechtmatig grondgebruik uit. Blz. 169  
Beleidsindicatoren Blz. 170  
Wat mag het kosten? Blz. 171  
Prioriteiten Blz. 172  
6. Sociaal Domein Blz. 173  
Programma inleiding Blz. 174  
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 175  
Trends en ontwikkelingen Blz. 176  
Doelstellingen Blz. 177  
D.6.01 Veerse inwoners doen actief en zo lang mogelijk mee in de samenleving. Blz. 178  
6.005 We evalueren de nota reserve leefbaarheid. Blz. 179  
6.015 Wij onderzoeken hoe kwetsbare inwoners zo veel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving en maken hiervoor een uitvoeringsplan. Blz. 180  
6.016 We ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers. Blz. 181  
6.017 We maken nieuwe afspraken voor de aanpak van schuldhulpverlening op basis van de eindevaluatie van het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2016-2020 Blz. 182  
6.018 We maken met Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) prestatieafspraken over de aanbevelingen in het BMC rapport Blz. 183  
D.6.02 Tenminste 75% van onze inwoners is tevreden over de toegang tot zorg en ondersteuning. Blz. 184  
6.019 We houden de dienstverlening aan onze inwoners via Porthos in stand tot 1 januari 2020 Blz. 185  
6.020 We zorgen dat er op 1 januari 2020 een nieuwe toegang is voor Wmo- en Jeugdwet. Blz. 186  
6.021 Wij zorgen dat onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is en maken hiervoor een uitvoeringsplan. Blz. 187  
6.022 We doen in 2019 onderzoek naar de ontwikkelingen op lange termijn in de beschikbaarheid van huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en wijkverpleging. Blz. 188  
D.6.03 Kwetsbare inwoners krijgen passende zorg en ondersteuning Blz. 189  
6.009 Samen met andere gemeenten maken we afspraken met zorgaanbieders over Wmo en Jeugdvoorzieningen. Blz. 190  
6.010 We nemen deel aan de GR Orionis Walcheren. Blz. 191  
6.012 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van beschermd wonen per 1-1-2021. Hiervoor voeren wij de Regiovisie Beschermd Wonen uit en sluiten wij een deelovereenkomst met zorgaanbieders. Blz. 192  
6.013 We passen de verordening Wmo en Jeugdwet aan Blz. 193  
6.014 We monitoren periodiek de resultaten en kosten van de zorg. Blz. 194  
Beleidsindicatoren Blz. 195  
Wat mag het kosten? Blz. 196  
Prioriteiten Blz. 197  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 198  
Programma inleiding Blz. 199  
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 200  
Trends en ontwikkelingen Blz. 201  
Doelstellingen Blz. 202  
D.7.01 In 2019 willen we minder huishoudelijk restafval en meer bruikbare reststromen Blz. 203  
7.009 In 2019 maken we beleid voor betere afvalscheiding Blz. 204  
7.010 In 2019 vernieuwen we de Afvalstoffenverordening Blz. 205  
D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt. Blz. 206  
7.015 We dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma en de begroting 2020 van het OLAZ. Blz. 207  
D.7.03 We hebben inzicht in de behoefte om verschillen tussen natte en droge periodes op te vangen. Blz. 208  
7.016 We voeren een klimaatstresstest uit. Blz. 209  
D.7.04 We hebben een actueel verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Blz. 210  
7.006 We evalueren en herzien het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Blz. 211  
7.012 Ons riolerings- en waterbeheer voldoet aan het afgesproken niveau. Blz. 212  
D.7.05 Het beheerniveau van de begraafplaatsen voldoet aan de vastgesteld eisen voor de beeldkwaliteit Blz. 213  
7.011 We brengen volwaardig asfaltverharding aan op een aantal begraafplaatsen. Blz. 214  
D.7.06 In 2019 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar. Blz. 215  
7.013 In 2019 ronden we deze ophoging van de begraafplaats in Koudekerke af. Blz. 216  
7.014 In 2019 ronden we de uitbreiding van de begraafplaats in Domburg af. Blz. 217  
D.7.07 Meer dan 75% van de inwoners voelt zich gezond. Blz. 218  
6.023 Wij nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD die de wettelijke taken uitvoert op gebied van de Wet publieke gezondheid. Blz. 219  
6.024 In 2019 stellen we het lokale uitvoeringsplan gezondheid vast. Blz. 220  
Beleidsindicatoren Blz. 221  
Wat mag het kosten? Blz. 222  
Prioriteiten Blz. 223  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) Blz. 224  
Programma inleiding Blz. 225  
Relevante beleidskaders/nota's Blz. 226  
Trends en ontwikkelingen Blz. 227  
Doelstellingen Blz. 228  
D.8.01 In Vrouwenpolder verbeteren we het centrum en de verbinding met het recreatiegebied Fort den Haakweg. Blz. 229  
8.006 We voeren een haalbaarheidsonderzoek uit voor de verplaatsing van de PLUS-supermarkt naar de hoek bij de Noorddijk en de parallelweg N57. Blz. 230  
D.8.02 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt in 2019 toe. Blz. 231  
8.008 We begeleiden initiatiefnemers met een goede opzet van hun bouwplannen aan de hand van de Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande. Blz. 232  
8.049 We voeren de subsidieregeling 'Asbest van het dak' uit. Blz. 233  
D.8.03 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de badgast: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur. Blz. 234  
8.012 We herontwikkelen het Singelgebied van Domburg. Blz. 235  
8.017 We vormen de Nijverheidsweg om tot een woonlocatie. Blz. 236  
8.018 We vormen de locatie van de oude supermarkt aan de Singel in Domburg om tot een woongebied en een parkeerplaats. Blz. 237  
8.019 We onderzoeken de haalbaarheid van de herontwikkeling van het Nehalenniagebied. Blz. 238  
D.8.04 We verbeteren de stad Veere voor wonen, werken en recreatie. Blz. 239  
8.022 We stellen het bestemmingsplan voor het Oranjeplein op. Blz. 240  
8.025 Wij onderzoeken de mogelijkheden tot herbestemming van het Mijnenmagazijn in Veere. Blz. 241  
8.048 We stellen een beeldkwaliteitsplan op voor het jachthavengebied Oostwatering. Blz. 242  
D.8.05 In 2019 zijn vraag en aanbod op de woningmarkt goed op elkaar afgestemd. Blz. 243  
8.025 We werken mee of voeren bouwplannen uit die opgenomen zijn in de Regionale Walcherse woningmarktafspraken. Blz. 244  
8.027 We maken een nieuwe verordening voor het gebruik van woning als tweede woning. Blz. 245  
8.028 We stimuleren inwoners om hun woningen energiezuiniger en duurzamer te maken. Blz. 246  
8.046 We maken nieuwe afspraken met Zeeuwland in 2019 en voeren die uit. Blz. 247  
D.8.06 Op 1 januari 2021 is de organisatie in staat om de nieuwe Omgevingswet uit te voeren. Blz. 248  
8.031 We maken 1 bestemmingsplan voor alle 13 kernen. Blz. 249  
8.033 We bepalen de koers en ambitie van onze gemeente rond de invoering van de Omgevingswet. Blz. 250  
8.044 De organisatie doet onderzoek naar de veranderingen die op ons af komen en treft voorbereidingen voor een nieuwe manier van werken. Dit doen we op basis van de ambitie die we hebben gesteld. Blz. 251  
8.047 We starten met het maken van één overkoepelende Omgevingsvisie voor het gehele Veerse grondgebied. Hierin nemen we al het beleid voor de fysieke leefomgeving op. Blz. 252  
D.8.07 In 2019 blijft ons erfgoed “behouden door ontwikkeling” Blz. 253  
8.034 We stimuleren eigenaren om rijksmonumenten en waardevolle panden te isoleren. Blz. 254  
8.036 We dragen bij aan cultuurhistorisch onderzoek via de stimuleringsregeling voor de waardevolle panden. Blz. 255  
D.8.08 We willen toekomstbestendige maatschappelijke voorzieningen voor alle inwoners in de gemeente Veere. Blz. 256  
8.045 We kiezen in het eerste kwartaal van 2019 welke maatschappelijke voorzieningen we willen realiseren. Blz. 257  
Beleidsindicatoren Blz. 258  
Wat mag het kosten? Blz. 259  
Prioriteiten Blz. 260  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 261  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 262  
Cijferoverzicht Blz. 263  
Onvoorzien en overige baten en lasten Blz. 264  
Toelichting Blz. 265  
Wat mag het kosten? Blz. 266  
Vennootschapsbelasting Blz. 267  
Toelichting Blz. 268  
Wat mag het kosten? Blz. 269  
Mutaties reserves Blz. 270  
Toelichting Blz. 271  
Mutaties reserves Blz. 272  
Overhead Blz. 273  
Specificatie overhead Blz. 274  
Taakveld overhead Blz. 275  
Paragraaf bedrijfsvoering Blz. 276  
Doelstellingen Blz. 277  
D.9.01 Continuïteit en kwaliteit in de externe dienstverlening. Blz. 278  
9.002 We zorgen voor een bedrijfszekere en toekomstgerichte ICT-omgeving. Blz. 279  
9.004 Onze inkopen en aanbestedingen doen we rechtmatig en professioneel volgens ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. Blz. 280  
9.006 We ondersteunen als gastgemeente de samenwerking Porthos. Blz. 281  
9.008 We richten de organisatiestructuur opnieuw in en verstevigen deze kwantitatief en kwalitatief, in overeenstemming met onze ambities en de doelstellingen. Blz. 282  
9.009 We voeren een gedegen financieel beleid met een planning en control cyclus zoals afgesproken met de gemeenteraad. Blz. 283  
9.010 We maken onze digitale archivering duurzaam en stellen de informatie beschikbaar aan het publiek. Blz. 284  
9.011 We gebruiken bestuurs- en management informatie om besluitvorming en dienstverlening te verbeteren: 'datagestuurd werken'. Blz. 285  
9.012 We verminderen het aantal bezwaarschriften dat we gegrond verklaren. Blz. 286  
9.013 We verminderen het aantal klachten dat de klachtencommissie behandelt en het aantal klachten dat we gegrond verklaren. Blz. 287  
9.014 We ontvlechten de samenwerking Porthos die op 31 december 2019 ophoudt te bestaan. Blz. 288  
9.015 We voeren informatiebeveiliging- en privacy-taken uit overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Blz. 289  
Prioriteiten Blz. 290  
Paragraaf financiering Blz. 291  
Beschrijving Blz. 292  
Paragraaf lokale heffingen Blz. 293  
Beschrijving Blz. 294  
Paragraaf verbonden partijen Blz. 295  
Beschrijving Blz. 296  
Financieel overzicht Blz. 297  
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Blz. 298  
Beschrijving Blz. 299  
Paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen Blz. 300  
Beschrijving Blz. 301  
Paragraaf grondbeleid Blz. 302  
Paragraaf grondbeleid Blz. 303  
Paragraaf duurzaamheid Blz. 304  
Beschrijving Blz. 305  
Doelstellingen Blz. 306  
D.11.01 In 2030 zijn de gemeentelijke gebouwen energieneutraal. Blz. 307  
11.04 We optimaliseren de bestaande installatie Zonnepanelen gemeentehuis. Blz. 308  
11.05 We plaatsen zonnepanelen op het dak van de Schuttershof. Blz. 309  
11.06 We monitoren het energieverbruik van de gebouwen monitoren. Blz. 310  
D.11.02 We verbruiken minder energie dan in 2018 en de energie die we verbruiken is duurzamer dan daarvoor. Blz. 311  
11.07 We maken een programma ‘Veere Energieneutraal’ voor een energie neutrale organisatie en gemeente. Blz. 312  
Financiële positie Blz. 313  
Financiële positie 2019-2022 Blz. 314  
Financiële overzichten Blz. 315  
Overzicht van baten en lasten 2019-2022 Blz. 316  
Globale toelichting van aanmerkelijke verschillen Blz. 317  
Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten Blz. 318  
Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 319  
Geprognosticeerde balans Blz. 320  
Toelichting Blz. 321  
Balans Blz. 322  
EMU saldo Blz. 323  
Toelichting Blz. 324  
Overzicht Blz. 325  
Bijlagen Blz. 326  
Baten en lasten op taakveldniveau Blz. 327  
Raming algemene uitkering 2019 Blz. 328  
Overzicht loonkosten Blz. 329  
Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven Blz. 330  
Reserves Blz. 331  
Voorzieningen Blz. 332  
Overzicht van gewaarborgde geldleningen Blz. 333  
Overzicht van opgenomen geldleningen Blz. 334  
Prioriteitenplanning 2019-2022 Blz. 335  
Voortgang grondbedrijf Blz. 336