Activiteiten (94)

0.036 We ontwikkelen de digitale dienstverlening
0.037 We voeren het plan van aanpak dienstverlening en participatie uit
0.038 We besteden extra aandacht aan participatie.
0.039 We zijn transparant en integer
0.040 We zorgen voor een goede informatievoorziening aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen
0.041 We werken het Governance model uit voor de verbonden partijen afgestemd op de informatiebehoefte van de raad
0.042 We voeren overleg en stemmen af met overige deelnemers aan verbonden partijen
1.002 Medewerkers en bestuurders met een functie bij een crisis trainen of oefenen ieder jaar.
1.017 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland
1.020 We houden onze lokale regelgeving actueel.
1.023 We werken samen met de politie aan de Veerse veiligheid en de daarbij horende inzet van de politie.
1.024 We bestrijden georganiseerde criminaliteit en ondermijning.
1.026 We nemen deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland.
1.027 We stellen jaarlijks het Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP) vast en bieden een compact en integraal jaarverslag Omgevingsrecht aan.
1.028 We controleren woningen op gebruik en starten een handhavingsprocedure als het gebruik niet volgens de regels is.
1.029 We handhaven op de betaalde parkeerterreinen en vergunninghouders zones om de leefbaarheid te bevorderen.
1.030 We voeren het uitvoeringsprogramma 2023 van het Walchers Integraal Veiligheidsbeleid uit
11.17 We voeren het Programma Duurzaam Veere 2022-2025 uit
11.21 We maken een Regionale Energie Strategie Zeeland 2.0
2.033 We dragen de openbare verlichting in het buitengebied over aan het waterschap.
2.047 We evalueren het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.
2.071 We onderzoeken de mogelijkheden van een onbetaald parkeerterrein aan de rand van Zoutelande.
2.076 We beïnvloeden de besluitvorming door de Provincie over Openbaar Vervoer
2.083 Verbeteren ontsluiting Vrouwenpolder.
2.084 Opstellen mobiliteitsplan fiets.
2.085 Verder autoluw maken stad Veere.
2.086 Verbeteren looproutes Domburg
2.088 We blijven in gesprek met de adviesorganen van de gereguleerde en (nog) niet gereguleerde kernen om het (gereguleerde) parkeren doorlopend te evalueren.
2.089 We realiseren in kernen (vlak)bij functies waar behoefte is aan extra fietsparkeercapaciteit extra fietsparkeerplaatsen.
2.093 We verlagen de snelheid van het verkeer bij de komgrenzen.
3.030 We voeren een nieuw concept voor toeristisch gastheerschap en regiomarketing in.
3.031 We stellen deel 2 van het ontwikkelkader verblijfsaccommodaties op.
3.032 We herzien de kadernota kampeerterreinen 2013.
3.033 We stellen nieuw beleid op voor de mini-campings.
3.034 We stellen een Economische koersnota (Programma Economie) vast.
3.035 We geven uitvoering aan de vast te stellen Landbouwvisie Veere.
3.036 We actualiseren het bedrijventerreinenprogramma voor Veere.
4.018 We maken met schoolbesturen en KOW afspraken over taalachterstanden, thuiszitters, dreigend schooluitval en de afstemming tussen zorg op school en de zorg thuis.
4.019 Namens Walcheren werken we mee aan het opstellen van een Zeeuws Regioplan 2020-2024 met extra activiteiten om laaggeletterdheid terug te dringen.
4.024 Wij initiëren het opstellen van een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan voor bestaande schoolgebouwen.
4.026 Wij oriënteren ons op een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)
5.017 We werken samen met het waterschap Scheldestromen en de gemeente Vlissingen aan het beheer van de duingebieden en aangrenzende kuststrook.
5.040 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool
5.041 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling het Zeeuws Archief.
5.043 We verhogen de kwaliteit van de kuststrook aan de hand van de aanbevelingen uit het rapport “De kust is breder dan het strand”.
5.054 We maken een uitvoeringsprogramma sport.
5.055 We ondersteunen de individuele sporter.
5.057 We zorgen voor een duurzaam behoud van het cultureel erfgoed en daarbij hebben we speciale aandacht voor musea.
5.059 We planten elk jaar 100 bomen en voorzien in goede zorg in tijden van droogte.
5.066 We maken de Veerse badstranden toegankelijk voor alle doelgroepen.
5.067 We volgen de toekomstige ontwikkelingen voor de sportverenigingen in Veere en brengen waar nodig deze in kaart.
5.069 We maken een kerkenvisie.
5.076 We zetten ons in voor paardenpoepvrije stranden en overgangen.
5.077 We actualiseren de Kadernota strand 2013.
5.081 We maken beleid voor huisvesting van de buitensportaccommodatie
5.082 We evalueren de Culturele Agenda / Kijk op Cultuur en maken een update voor 2024 en verder
5.083 We verbeteren de toegankelijkheid van het stadhuis Veere.
5.084 Realiseren van toiletvoorziening in molen Koudekerke.
5.085 We voeren het nieuwe Speelruimtebeleid 2023-2032 uit aan de hand van een meerjarig uitvoeringsplan per kern
5.086 In overleg met schoolbesturen werken wij het uitgangspunt “groene openbare schoolpleinen” uit.
5.088 We sturen aan op recreatieve suppleties op Veerse stranden
6.027 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren.
6.033 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van Beschermd Wonen.
6.037 We rapporteren op basis van vastgestelde indicatoren, verbeteren de rapportage en sturen gericht bij.
6.040 We sturen op ondersteuningsdoelen via de zorgevaluaties en spreken aanbieders aan op het bereiken van doelen/resultaten.
6.041 We werken nauw samen met zorgaanbieders en partners in het voorliggende (preventieve) veld om hulp of zorg zo laagdrempelig mogelijk te maken.
6.047 We voeren het nieuwe klanttevredenheidsonderzoek periodiek uit.
6.048 We sluiten aan bij het Zeeuwse onderzoek naar versnelling en verbetering van de veiligheidsketen binnen de jeugdhulp.
6.049 We maken beleids- en uitvoeringsplannen voor de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken op het gebied van preventie.
6.050 We helpen mensen met een laag inkomen het energieverbruik te verlagen, met kleine duurzame ingrepen en tips.
7.015 We dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma en de begroting van het OLAZ.
7.017 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD, die de wettelijke taken uitvoert op gebied van de Wet publieke gezondheid.
7.019 We voeren het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 uit.
7.024 We zetten een voorlichtingscampagne op om een betere afvalscheiding te realiseren en verontreiniging van deze stromen terug te dringen.
7.026 We zorgen voor meer beschikbaar zoetwater voor onze sportvelden.
7.027 We halen verharding uit onze openbare ruimte en vormen het om naar groen.
7.033 We actualiseren het beleid en de regelgeving op het gebied van begraven en begraafplaatsen
7.035 We voeren het Uitvoeringsprogramma Volksgezondheid uit, behorende bij de lokale nota Kerngezond Veere 2022-2025.
7.036 Op 1 januari 2024 starten we met de gescheiden inzameling van gft bij de percelen die zijn aangewezen op een ondergrondse verzamelcontainer.
7.037 Nieuwe subsidieverordening oud papier
7.038 We evalueren de resultaten van een jaar diftar.
7.039 We stellen een nieuw rioleringsprogramma 2024-2027 op.
8.070 We maken een sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed.
8.091 We gaan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit herzien met als vertrekpunt de omgevingsvisie 2047.
8.092 We gaan de bestaande lijst van Cultuurhistorisch waardevolle panden, vastgesteld in 2017, herijken.
8.093 We gaan de bestaande lijst van Cultuurhistorisch waardevolle panden 2017 uitbreiden met panden uit de wederopbouwperiode tot 1965.
8.094 We herzien het Geluidbeleid.
8.096 We onderzoeken de mogelijkheden voor het opstellen van een doelgroepenverordening en zelfbewoonplicht.
8.097 Actualiseren Huisvestingsverordening
8.098 We maken een woonzorgvisie.
8.099 We maken beleid die de tijdelijke permanente bewoning van Domburgse zomerwoningen mogelijk maakt.
8.100 We maken gebruik van een interne taskforce wonen.
8.101 We maken een gemeente dekkend Omgevingsplan waarin alle regels voor de fysieke leefomgeving worden ondergebracht.
9.023 We zorgen voor een goed en bedrijfszeker beheer en tijdige doorontwikkeling van onze ICT huishouding.