Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2023
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2023
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Toelichting
    2. Blz. 6 Infographic
   2. Blz. 7 0. Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 8 Programma inleiding
    2. Blz. 9 Relevante beleidskaders/nota's
    3. Blz. 10 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 11 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 12 D0.01 We verbeteren onze dienstverlening aan ondernemers en inwoners.
      1. Blz. 13 0.037 We voeren het plan van aanpak dienstverlening en participatie uit
      2. Blz. 14 0.036 We ontwikkelen de digitale dienstverlening
     2. Blz. 15 D0.02 We zoeken verbinding en werken aan goede resultaten voor onze opgaven
      1. Blz. 16 0.038 We besteden extra aandacht aan participatie.
      2. Blz. 17 0.039 We zijn transparant en integer
      3. Blz. 18 0.040 We zorgen voor een goede informatievoorziening aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen
     3. Blz. 19 D0.03 We houden grip op verbonden partijen
      1. Blz. 20 0.041 We werken het Governance model uit voor de verbonden partijen afgestemd op de informatiebehoefte van de raad
      2. Blz. 21 0.042 We voeren overleg en stemmen af met overige deelnemers aan verbonden partijen
    5. Blz. 22 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 23 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 24 Prioriteiten
    8. Blz. 25 Investeringen
   3. Blz. 26 1. Veiligheid
    1. Blz. 27 Programma inleiding
    2. Blz. 28 Relevante beleidskaders/nota's
    3. Blz. 29 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 30 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 31 D.1.01 We zijn goed georganiseerd en voorbereid bij een ramp of crisis.
      1. Blz. 32 1.002 Medewerkers en bestuurders met een functie bij een crisis trainen of oefenen ieder jaar.
      2. Blz. 33 1.017 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland
     2. Blz. 34 D.1.02 Veere blijft in 2023 een veilige gemeente om in te wonen, werken, en recreëren met een veiligheidscijfer kleiner dan 95.
      1. Blz. 35 1.023 We werken samen met de politie aan de Veerse veiligheid en de daarbij horende inzet van de politie.
      2. Blz. 36 1.024 We bestrijden georganiseerde criminaliteit en ondermijning.
      3. Blz. 37 1.026 We nemen deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland.
      4. Blz. 38 1.030 We voeren het uitvoeringsprogramma 2023 van het Walchers Integraal Veiligheidsbeleid uit
     3. Blz. 39 D.1.03 Handhaving van en toezicht op wet- en (lokale) regelgeving voor een goede leefbaarheid.
      1. Blz. 40 1.020 We houden onze lokale regelgeving actueel.
      2. Blz. 41 1.027 We stellen jaarlijks het Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP) vast en bieden een compact en integraal jaarverslag Omgevingsrecht aan.
      3. Blz. 42 1.028 We controleren woningen op gebruik en starten een handhavingsprocedure als het gebruik niet volgens de regels is.
      4. Blz. 43 1.029 We handhaven op de betaalde parkeerterreinen en vergunninghouders zones om de leefbaarheid te bevorderen.
    5. Blz. 44 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 45 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 46 Prioriteiten
    8. Blz. 47 Investeringen
   4. Blz. 48 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 49 Programma inleiding
    2. Blz. 50 Relevante beleidskaders/nota's
    3. Blz. 51 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 52 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 53 D.2.01 Wegen die niet meer voldoen aan de behoefte door ruimtelijke ontwikkelingen of gewijzigd gebruik richten we opnieuw in
      1. Blz. 54 2.050 We richten de Duinweg en een deel van de Langendam in Zoutelande opnieuw in.
      2. Blz. 55 2.051 We richten een deel van het Dorpsplein in Koudekerke opnieuw in.
      3. Blz. 56 2.080 Herinrichting Ooststraat, Markt en Weststraat te Domburg
      4. Blz. 57 2.081 Herinrichting gedeelte Veerseweg Veere
     2. Blz. 58 D.2.02 In 2032 hebben we het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan gerealiseerd.
      1. Blz. 59 2.047 We evalueren het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.
      2. Blz. 60 2.061 We doen onderzoek naar de verkeersafwikkeling rond Grijpskerke.
      3. Blz. 61 2.062 We doen onderzoek naar de verkeersafwikkeling rond Aagtekerke
      4. Blz. 62 2.063 We doen onderzoek naar de verkeersafwikkeling in en rond Domburg
      5. Blz. 63 2.082 Realiseren mobiliteitshubs Domburg en Zoutelande.
      6. Blz. 64 2.083 Verbeteren ontsluiting Vrouwenpolder.
      7. Blz. 65 2.084 Opstellen mobiliteitsplan fiets.
      8. Blz. 66 2.085 Verder autoluw maken stad Veere.
      9. Blz. 67 2.086 Verbeteren looproutes Domburg
     3. Blz. 68 D.2.03 We voldoen aan de afgesproken beheerniveaus
      1. Blz. 69 2.033 We dragen de openbare verlichting in het buitengebied over aan het waterschap.
      2. Blz. 70 2.087 Groot onderhoud Noorderhoofd stadshaven Veere.
     4. Blz. 71 D.2.04 We vergroten de leefbaarheid door de parkeerruimte tussen inwoners, bedrijven en toeristen beter te verdelen.
      1. Blz. 72 2.071 We onderzoeken de mogelijkheden van een onbetaald parkeerterrein aan de rand van Zoutelande.
      2. Blz. 73 2.072 We richten het parkeerterrein Domburgseweg in Oostkapelle opnieuw in.
      3. Blz. 74 2.088 We blijven in gesprek met de adviesorganen van de gereguleerde en (nog) niet gereguleerde kernen om het (gereguleerde) parkeren doorlopend te evalueren.
      4. Blz. 75 2.089 We realiseren in kernen (vlak)bij functies waar behoefte is aan extra fietsparkeercapaciteit extra fietsparkeerplaatsen.
      5. Blz. 76 2.090 We verwijzen parkeerders beter naar de parkeerterreinen in Oostkapelle met statische parkeerverwijsbebording.
     5. Blz. 77 D.2.05 In 2025 blijft een vorm van openbaar vervoer in alle kernen van de gemeente beschikbaar.
      1. Blz. 78 2.076 We beïnvloeden de besluitvorming door de Provincie over Openbaar Vervoer
     6. Blz. 79 D.2.06 De toeristische kwaliteit van parkeerterreinen is verbeterd.
      1. Blz. 80 2.077 Herinrichten van parkeerterrein De Bucksweg te Westkapelle.
      2. Blz. 81 2.091 Herinrichten van parkeerterrein Strandweg te Dishoek.
     7. Blz. 82 D.2.07 Verkeersonveilige situaties zijn verbeterd.
      1. Blz. 83 2.092 We gaan de fietsroute door Grijpskerke veiliger maken.
      2. Blz. 84 2.093 We verlagen de snelheid van het verkeer bij de komgrenzen.
    5. Blz. 85 Wat mag het kosten?
    6. Blz. 86 Prioriteiten
    7. Blz. 87 Investeringen
   5. Blz. 88 3. Economie
    1. Blz. 89 Programma inleiding
    2. Blz. 90 Relevante beleidskaders/nota's
    3. Blz. 91 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 92 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 93 D.3.01 Een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid.
      1. Blz. 94 3.031 We stellen deel 2 van het ontwikkelkader verblijfsaccommodaties op.
      2. Blz. 95 3.032 We herzien de kadernota kampeerterreinen 2013.
      3. Blz. 96 3.033 We stellen nieuw beleid op voor de mini-campings.
      4. Blz. 97 3.034 We stellen een Economische koersnota (Programma Economie) vast.
      5. Blz. 98 3.035 We geven uitvoering aan de vast te stellen Landbouwvisie Veere.
      6. Blz. 99 3.036 We actualiseren het bedrijventerreinenprogramma voor Veere.
     2. Blz. 100 D.3.02 Een aantrekkelijk Veere als kwalitatieve en gastvrije toeristische bestemming.
      1. Blz. 101 3.030 We voeren een nieuw concept voor toeristisch gastheerschap en regiomarketing in.
    5. Blz. 102 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 103 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 104 Prioriteiten
    8. Blz. 105 Investeringen
   6. Blz. 106 4. Onderwijs
    1. Blz. 107 Programma inleiding
    2. Blz. 108 Relevante beleidskaders/nota's
    3. Blz. 109 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 110 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 111 D.4.01 We hebben passende voorzieningen in peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om onderwijsachterstanden en schooluitval effectief te signaleren en terug te dringen.
      1. Blz. 112 4.018 We maken met schoolbesturen en KOW afspraken over taalachterstanden, thuiszitters, dreigend schooluitval en de afstemming tussen zorg op school en de zorg thuis.
     2. Blz. 113 D.4.02 In 2023 volgen volwassen laaggeletterde inwoners (taal)lessen gericht op werk of zelfredzaamheid.
      1. Blz. 114 4.019 Namens Walcheren werken we mee aan het opstellen van een Zeeuws Regioplan 2020-2024 met extra activiteiten om laaggeletterdheid terug te dringen.
     3. Blz. 115 D.4.03 Elk schoolgebouw in onze gemeente is toekomstbestendig.
      1. Blz. 116 4.024 Wij initiëren het opstellen van een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan voor bestaande schoolgebouwen.
      2. Blz. 117 4.026 Wij oriënteren ons op een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)
    5. Blz. 118 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 119 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 120 Prioriteiten
    8. Blz. 121 Investeringen
   7. Blz. 122 5. Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 123 Programma inleiding
    2. Blz. 124 Relevante beleidskaders/nota's
    3. Blz. 125 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 126 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 127 D.5.01 Sportaccommodaties passen bij de behoefte van onze inwoners.
      1. Blz. 128 5.067 We volgen de toekomstige ontwikkelingen voor de sportverenigingen in Veere en brengen waar nodig deze in kaart.
      2. Blz. 129 5.081 We maken beleid voor huisvesting van de buitensportaccommodatie
     2. Blz. 130 D.5.02 Heel gemeente Veere kan bewegen.
      1. Blz. 131 5.054 We maken een uitvoeringsprogramma sport.
      2. Blz. 132 5.055 We ondersteunen de individuele sporter.
     3. Blz. 133 D.5.03 We hebben passende culturele voorzieningen en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd.
      1. Blz. 134 5.040 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool
      2. Blz. 135 5.082 We evalueren de Culturele Agenda / Kijk op Cultuur en maken een update voor 2024 en verder
     4. Blz. 136 D.5.04 Het cultureel erfgoed van Veere blijft voor de toekomst behouden.
      1. Blz. 137 5.041 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling het Zeeuws Archief.
      2. Blz. 138 5.057 We zorgen voor een duurzaam behoud van het cultureel erfgoed en daarbij hebben we speciale aandacht voor musea.
      3. Blz. 139 5.069 We maken een kerkenvisie.
      4. Blz. 140 5.083 We verbeteren de toegankelijkheid van het stadhuis Veere.
      5. Blz. 141 5.084 Realiseren van toiletvoorziening in molen Koudekerke.
     5. Blz. 142 D.5.05 Aantrekkelijke speelruimtes in alle kernen die regelmatig gebruikt worden door onze jeugdige inwoners.
      1. Blz. 143 5.072 We stellen een nieuwe gebruikersovereenkomst op met speeltuinvereniging Aagtekerke
      2. Blz. 144 5.085 We voeren het nieuwe Speelruimtebeleid 2023-2032 uit aan de hand van een meerjarig uitvoeringsplan per kern
      3. Blz. 145 5.086 In overleg met schoolbesturen werken wij het uitgangspunt “groene openbare schoolpleinen” uit.
     6. Blz. 146 D.5.06 In de groene openbare ruimte is meer ruimte voor biodiversiteit en is de belevingswaarde verhoogd.
      1. Blz. 147 5.059 We planten elk jaar 100 bomen en voorzien in goede zorg in tijden van droogte.
      2. Blz. 148 5.060 We maken in zo veel mogelijk kernen ruimte voor een vlinder-idylle.
      3. Blz. 149 5.061 We investeren bij gebiedsontwikkeling en herinrichting van wegen in extra maatregelen ter bescherming en behoud van bestaande bomen en laten voor ieder project een Boom Effect Analyse (BEA) uitvoeren.
      4. Blz. 150 5.062 We stimuleren de inwoners van de gemeente om in hun woonomgeving groen te adopteren, in alle kernen is ruimte voor initiatieven.
     7. Blz. 151 D.5.07 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk.
      1. Blz. 152 5.017 We werken samen met het waterschap Scheldestromen en de gemeente Vlissingen aan het beheer van de duingebieden en aangrenzende kuststrook.
      2. Blz. 153 5.043 We verhogen de kwaliteit van de kuststrook aan de hand van de aanbevelingen uit het rapport “De kust is breder dan het strand”.
      3. Blz. 154 5.066 We maken de Veerse badstranden toegankelijk voor alle doelgroepen.
      4. Blz. 155 5.076 We zetten ons in voor paardenpoepvrije stranden en overgangen.
      5. Blz. 156 5.077 We actualiseren de Kadernota strand 2013.
      6. Blz. 157 5.087 We realiseren een nieuw strandpaviljoen met 10 strandslaaphuisjes in de omgeving Baaiweg, Westkapelle
      7. Blz. 158 5.088 We sturen aan op recreatieve suppleties op Veerse stranden
    5. Blz. 159 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 160 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 161 Prioriteiten
    8. Blz. 162 Investeringen
   8. Blz. 163 6. Sociaal Domein
    1. Blz. 164 Programma inleiding
    2. Blz. 165 Relevante beleidskaders/nota's
    3. Blz. 166 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 167 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 168 D.6.01 Veerse inwoners doen zoveel mogelijk zelf en hebben zoveel mogelijk regie over hun eigen leven.
      1. Blz. 169 6.049 We maken beleids- en uitvoeringsplannen voor de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken op het gebied van preventie.
      2. Blz. 170 6.050 We helpen mensen met een laag inkomen het energieverbruik te verlagen, met kleine duurzame ingrepen en tips.
     2. Blz. 171 D.6.02 We sturen binnen het sociaal domein op resultaten en de rapportage is verbreed naar sport, onderwijs en cultuur.
      1. Blz. 172 6.037 We rapporteren op basis van vastgestelde indicatoren, verbeteren de rapportage en sturen gericht bij.
      2. Blz. 173 6.047 We voeren het nieuwe klanttevredenheidsonderzoek periodiek uit.
     3. Blz. 174 D.6.03 De toegang stuurt op effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning in de Wmo en Jeugdzorg.
      1. Blz. 175 6.040 We sturen op ondersteuningsdoelen via de zorgevaluaties en spreken aanbieders aan op het bereiken van doelen/resultaten.
      2. Blz. 176 6.041 We werken nauw samen met zorgaanbieders en partners in het voorliggende (preventieve) veld om hulp of zorg zo laagdrempelig mogelijk te maken.
     4. Blz. 177 D.6.04 We anticiperen in Zeeuws verband op grote toekomstige ontwikkelingen in het Sociaal Domein.
      1. Blz. 178 6.027 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren.
      2. Blz. 179 6.033 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van Beschermd Wonen.
      3. Blz. 180 6.048 We sluiten aan bij het Zeeuwse onderzoek naar versnelling en verbetering van de veiligheidsketen binnen de jeugdhulp.
    5. Blz. 181 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 182 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 183 Prioriteiten
    8. Blz. 184 Investeringen
   9. Blz. 185 7. Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 186 Programma inleiding
    2. Blz. 187 Relevante beleidskaders/nota's
    3. Blz. 188 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 189 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 190 D.7.01 In 2023 produceren we maximaal 115 kilogram restafval per inwoner (gecorrigeerd vanwege invloed toerisme) .
      1. Blz. 191 7.024 We zetten een voorlichtingscampagne op om een betere afvalscheiding te realiseren en verontreiniging van deze stromen terug te dringen.
      2. Blz. 192 7.038 We evalueren de resultaten van een jaar diftar.
      3. Blz. 193 7.036 Op 1 januari 2024 starten we met de gescheiden inzameling van gft bij de percelen die zijn aangewezen op een ondergrondse verzamelcontainer.
      4. Blz. 194 7.037 Nieuwe subsidieverordening oud papier
     2. Blz. 195 D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt.
      1. Blz. 196 7.015 We dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma en de begroting van het OLAZ.
     3. Blz. 197 D.7.03 Ons rioolbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.
      1. Blz. 198 7.019 We voeren het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 uit.
      2. Blz. 199 7.039 We stellen een nieuw rioleringsprogramma 2024-2027 op.
     4. Blz. 200 D.7.04 In 2050 is de openbare ruimte minder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.
      1. Blz. 201 7.026 We zorgen voor meer beschikbaar zoetwater voor onze sportvelden.
      2. Blz. 202 7.027 We halen verharding uit onze openbare ruimte en vormen het om naar groen.
     5. Blz. 203 D.7.05 In 2023 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar.
      1. Blz. 204 7.032 Uitbreiden begraafplaats Oostkapelle
      2. Blz. 205 7.033 We actualiseren het beleid en de regelgeving op het gebied van begraven en begraafplaatsen
      3. Blz. 206 7.040 Uitbreiden begraafplaats Veere
      4. Blz. 207 7.041 Schuilvoorziening plaatsen op begraafplaats Biggekerke.
     6. Blz. 208 D.7.06 Onze inwoners staan zo min mogelijk bloot aan bedreigingen van hun gezondheid én leven in gezondheid.
      1. Blz. 209 7.017 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD, die de wettelijke taken uitvoert op gebied van de Wet publieke gezondheid.
      2. Blz. 210 7.035 We voeren het Uitvoeringsprogramma Volksgezondheid uit, behorende bij de lokale nota Kerngezond Veere 2022-2025.
    5. Blz. 211 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 212 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 213 Prioriteiten
    8. Blz. 214 Investeringen
   10. Blz. 215 8. Fysieke leefomgeving
    1. Blz. 216 Programma inleiding
    2. Blz. 217 Relevante beleidskaders/nota's
    3. Blz. 218 Trends en ontwikkelingen
    4. Blz. 219 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 220 D.8.01 De ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Veere blijft voor de toekomst gewaarborgd.
      1. Blz. 221 8.091 We gaan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit herzien met als vertrekpunt de omgevingsvisie 2047.
      2. Blz. 222 8.092 We gaan de bestaande lijst van Cultuurhistorisch waardevolle panden, vastgesteld in 2017, herijken.
      3. Blz. 223 8.093 We gaan de bestaande lijst van Cultuurhistorisch waardevolle panden 2017 uitbreiden met panden uit de wederopbouwperiode tot 1965.
      4. Blz. 224 8.094 We herzien het Geluidbeleid.
     2. Blz. 225 D.8.02 Volgende uit de visie Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de toerist: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur.
      1. Blz. 226 8.095 In samenhang met de verkeers- en mobiliteitsstudie in en rondom Domburg werken we de deelgebieden van de visie Domburg uit.
     3. Blz. 227 D.8.03 Vraag en aanbod op de woningmarkt zijn goed op elkaar afgestemd.
      1. Blz. 228 8.096 We onderzoeken de mogelijkheden voor het opstellen van een doelgroepenverordening en zelfbewoonplicht.
      2. Blz. 229 8.097 Actualiseren Huisvestingsverordening
      3. Blz. 230 8.098 We maken een woonzorgvisie.
      4. Blz. 231 8.099 We maken beleid die de tijdelijke permanente bewoning van Domburgse zomerwoningen mogelijk maakt.
      5. Blz. 232 8.100 We maken gebruik van een interne taskforce wonen.
     4. Blz. 233 D.8.04 In 2029 is de Omgevingswet in Veere volledig geïmplementeerd.
      1. Blz. 234 8.101 We maken een gemeente dekkend Omgevingsplan waarin alle regels voor de fysieke leefomgeving worden ondergebracht.
    5. Blz. 235 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 236 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 237 Prioriteiten
    8. Blz. 238 Investeringen
   11. Blz. 239 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 240 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 241 Cijferoverzicht
    2. Blz. 242 Onvoorzien en overige baten en lasten
     1. Blz. 243 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 244 Vennootschapsbelasting
     1. Blz. 245 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 246 Mutaties reserves
     1. Blz. 247 Mutaties reserves
   12. Blz. 248 Overhead
    1. Blz. 249 Specificatie overhead
    2. Blz. 250 Taakveld overhead
  3. Blz. 251 Paragrafen
   1. Blz. 252 Paragraaf bedrijfsvoering
    1. Blz. 253 Inleiding
    2. Blz. 254 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 255 D.9.01 De continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening borgen we mede vanuit de processen en ondersteuning bedrijfsvoering.
      1. Blz. 256 9.023 We zorgen voor een goed en bedrijfszeker beheer en tijdige doorontwikkeling van onze ICT huishouding.
      2. Blz. 257 9.029 We maken het mogelijk dat we tijdig aan de nieuwe regelgeving voldoen inzake de financiële rechtmatigheidsverklaring die we als college moeten kunnen afleggen.
      3. Blz. 258 9.040 We versterken de ambtelijke organisatie en geven extra aandacht aan ons arbeidsmarktbeleid.
      4. Blz. 259 9.041 We zorgen dat onze informatiesystemen veilig zijn en dat we aan de regelgeving op dit punt voldoen.
      5. Blz. 260 9.042 We besteden extra aandacht aan centrale inkoop ondersteuning van de diverse vakafdelingen i.v.m. de toenemende rechtmatigheidseisen die aan inkoop worden gesteld.
      6. Blz. 261 9.043 We ondernemen actie n.a.v. de aanbevelingen van de toezichthouder het Zeeuws Archief m.b.t. de duurzame opslag en ontsluiting van onze digitale informatie.
    3. Blz. 262 Prioriteiten
    4. Blz. 263 Investeringen
   2. Blz. 264 Paragraaf financiering
    1. Blz. 265 Toelichting
   3. Blz. 266 Paragraaf lokale heffingen
    1. Blz. 267 Toelichting
   4. Blz. 268 Paragraaf verbonden partijen
    1. Blz. 269 Algemeen
    2. Blz. 270 1. Gemeenschappelijke regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)
    3. Blz. 271 2. Orionis Walcheren
    4. Blz. 272 3. De Zeeuwse Muziekschool
    5. Blz. 273 4. Het Zeeuws Archief
    6. Blz. 274 5. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)
    7. Blz. 275 6. Veiligheidsregio Zeeland
    8. Blz. 276 7. Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)
    9. Blz. 277 8. Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC)
    10. Blz. 278 9. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
    11. Blz. 279 10. P.Z.E.M. N.V.
    12. Blz. 280 11. Gemeentelijk Bezit Evides Aqua B.V.
   5. Blz. 281 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 282 Toelichting
   6. Blz. 283 Paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen
    1. Blz. 284 Toelichting
   7. Blz. 285 Paragraaf grondbeleid
    1. Blz. 286 Toelichting
   8. Blz. 287 Paragraaf duurzaamheid
    1. Blz. 288 Beschrijving
    2. Blz. 289 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 290 D.11.01 We stoten minder CO2 uit.
      1. Blz. 291 11.17 We voeren het Programma Duurzaam Veere 2022-2025 uit
      2. Blz. 292 11.21 We maken een Regionale Energie Strategie Zeeland 2.0
      3. Blz. 293 8.070 We maken een sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed.
   9. Blz. 294 Paragraaf maatschappelijke voorzieningen
    1. Blz. 295 Beschrijving
    2. Blz. 296 Prioriteiten
    3. Blz. 297 Investeringen
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap