Meer
Publicatiedatum: 17-05-2017

Inhoud

Programma onderdelen

7. Volksgezondheid en milieu

Doelstellingen

D.7.01 Het bevorderen van gezond opgroeien en actief ouder worden

De GGD bevordert de gezondheid van onze inwoners. Het gemeentelijk volksgezondheidsbeleid richt zich op preventieve zorg voor jongeren en ouderen. De gemeente Veere wil Gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk vroegtijdig opsporen. Daarom krijgen inwoners informatie over gezond opgroeien en zo lang mogelijk fit en zelfstandig blijven als je ouder wordt. De informatie sluit aan bij de landelijke thema’s van de GGD Nederland: depressie, overgewicht, alcoholgebruik en eenzaamheid.  In 2017 voeren we de nieuwe nota Volksgezondheid uit. In Veere is er een lokaal uitvoeringsprogramma met aandachtspunten.

G

De door het GGD gevoerde beleid sluit aan bij het gedachtegoed van Veere. Voor de nieuwe nota Volksgezondheid wordt een lokaal uitvoeringsplan ontwikkeld met lokale organisaties. De aandachtsgebieden van de vorige nota blijven doorlopen tot met Veerse organisaties andere aandachtsgebieden voorbereid zijn. We verwachten voor 2018 met een voorstel te komen. 

D.7.02 Duurzaam en doelmatig Riolerings- en waterbeheer

-Doelmatige inzameling van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater

-Doelmatige inzameling van het hemelwater en overtollig grondwater dat niet mag of kan worden gebruikt voor de lokale waterhuishouding

-Transport van het ingezamelde afvalwater, hemelwater en grondwater naar een geschikt lozingspunt

-Voorkomen van ongewenste lozingen naar oppervlaktewater, bodem en grondwater

-Zo min mogelijk overlast voor de omgeving veroorzaken

-Doelmatig beheer en een goed gebruik van de gemeentelijke voorzieningen tegen de laagst maatschappelijke kosten

 

G

Het onderhoud aan riolen, sloten en gemalen is uitgevoerd op basis van de planning in het GRP (gemeentelijk rioleringsplan). In Westkapelle zijn veel riolen vervangen en zijn straten en huizen afgekoppeld. Verder zijn er in deze kern maatregelen genomen om wateroverlast te verminderen. Er is onderzoek gedaan naar mogelijke knelpunten met wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering.

D.7.03 Het huishoudelijk afval zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken

Het huishoudelijk afval op een efficiënte manier gescheiden inzamelen en verwerken. Daarbij mag de afvalstoffenheffing niet meer stijgen dan de jaarlijkse index.

G

In april is er een eerste bijeenkomst geweest met de algemene commissie over het behalen van de VANG-doelstellingen als opmaat naar een nieuw afvalbeleid. VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof. In deze bijeenkomst stond infomeren centraal. De komende maanden werken we dit uit naar een voorstel. In dit voorstel leggen we een aantal oplossingen als keuze voor waarover de Raad zich een oordeel kan vormen.

D.7.04 Voorzien in voldoende grafruimte

We willen in iedere kern voldoende grafruimte op een kwalitatief goede begraafplaats. Als indicator hanteren we de norm dat er op iedere begraafplaats voor nog minimaal 25 jaar grafruimte beschikbaar moet zijn.

G

In 2015 is het beleidsplan begraven vastgesteld. Uit dit plan bleek dat er in twee kernen op afzienbare termijn iets moet gebeuren om voldoende grafruimte beschikbaar te hebben. Dit zijn de kernen Domburg en Koudekerke. De komende jaren gaan we hier aan de slag.

D.7.05 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau

We willen de inrichting en beheer van het groen en de paden op de begraafplaatsen zodanig aanpassen dat we het afgesproken kwaliteitsniveau kunnen handhaven tegen het afgesproken budget. Voor het meten van de kwaliteit maken we gebruik van de landelijke systematiek van de CROW. We streven naar niveau A "goed".

G

Twee keer per jaar, in juni en september, houden we kwaliteitsinspecties. Deze zijn in 2017 nog niet gehouden.

D.7.06 De tarieven voor begraven niet verder laten stijgen.

Begraafplaatsen breiden uit en de kosten voor aanleg en onderhoud stijgen. Door het onderhoud te versoberen, aula's te vervangen door schuilplekken en vanaf 2018 actief grafrechten te verlengen houden we de kosten beperkt en voorkomen we dat de grafrechten verder moeten stijgen.

G

Het beperken van de tariefstijging wordt gerealiseerd door het versoberen en verder optimaliseren van onderhoud onder andere door het vervangen van aula's door schuilgelegenheden. In de eerste helft van 2017 worden de eerste aula's vervangen. Daarnaast zijn we gestart met het aanschrijven van rechthebbenden van graven waarvan de grafrechten verlopen in 2018. Zij krijgen de mogelijkheid om de grafrechten tegen betaling te verlengen.

D.7.07 Uitvoeren van milieutaken voor de gemeente

Door controle en toezicht, vergunningverlening en voorlichting zorgen voor een schone, veilige en mooie leefomgeving en het verbeteren van het woongenot.

G

De RUD voert ook in 2017 een deel van de milieutaken uit. De Dienstverleningsovereenkomst en het jaarplan voor 2017 zijn nog niet getekend. We verwachten dat binnenkort te doen.
Deze zijn wat later omdat in maart 2017 de p*q systematiek is vastgesteld en deze erin verwerkt is. De RUD is wel al gestart met de werkzaamheden voor 2017.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2017 primitief Begroting voor wijziging 1e burap 2017 Begrotingswijzigingen 1e burap 2017 Begroting na wijziging 1e burap 2017
Lasten 6.789 6.827 57 6.884
Baten 6.311 6.349 -31 6.319