Inleiding

Veere breed verbinden – Financieel Perspectief

 

Het Financieel Perspectief 2023-2026 is een vertaling van het Programma op Hoofd-lijnen 2022-2026 en de ontwikkelingen waarop we geen invloed kunnen uitoefenen zoals bijvoorbeeld inflatie.

Het biedt de hoofdlijnen van de nieuwe programmabegroting die we dit najaar presenteren aan de gemeenteraad; welke uitgaven zijn er nodig en zijn daarvoor voldoende inkomsten te verwachten.

Verbetering van de dienstverlening

We gaan investeren in een betere dienstverlening. Dit betekent dat we knelpunten gaan oplossen en gaan kijken naar de ambtelijke capaciteit.

Versterken ambtelijke organisatie

We willen een goede en interessante werkgever zijn, daar gaan we stappen in maken. We stellen extra ambtelijke capaciteit beschikbaar waar nodig. En we gaan investeren in goede werving en het zoeken van talent.

Een gedragen parkeerbeleid

We willen een gedragen parkeerbeleid. Dit betekent onder andere dat we het toptarief van € 5,20 gaan verlagen en het beleid wat gaan vereenvoudigen. De meeste wijzigingen kunnen pas in 2023 worden ingevoerd. Wat wel mogelijk is doen we nu. De lagere inkomsten van de wijzigingen kunnen we opvangen door de te verwachten meeropbrengst van het parkeren.

Urgentie voor wonen

We willen dat er woningen gebouwd worden om te voorkomen dat onze inwoners buiten de gemeente naar woonruimte moeten zoeken. Daarvoor richten we een projectgroep op om dat aan te pakken. Het gaat met name om sneller bouwvergunningen uit te kunnen geven en bouwgrond beschikbaar te stellen.

Duurzaamheid

We stellen meer geld beschikbaar voor het verduurzamen van woningen.

Een gezond en financieel beleid

We streven naar een minimum niveau van de algemene reserve van € 14 miljoen, zodat we financiële tegenvallers op kunnen vangen. Ook streven we ernaar om onze schulden in verhouding tot onze inkomsten op een stabiel niveau te houden.

Veiligheid

We investeren in extra boa-capaciteit. Dat doen we om de teruglopende politiecapaciteit op te kunnen vangen en we meer avond- en nachtdiensten kunnen draaien op de momenten dat inzet van boa’s gevraagd wordt.

De woonlasten voor een huishouden stijgen met gemiddeld 3,4%

De onroerende zaakbelasting (OZB) stijgt uitsluitend met de inflatie. Omdat het voor de begroting 2023 niet noodzakelijk is schrappen we de geplande extra verhoging van 5% voor dat jaar.

We gaan ervan uit dat de afvalstoffenheffing voor de inwoners alleen wordt verhoogd met de indexatie. Hiervoor moeten we wel eerst de resultaten van de inkomsten Diftar afwachten die in het najaar bekend zijn. De rioolheffing blijft ongewijzigd.

De toeristenbelasting stijgt met de inflatie van € 0,05, dit geldt zowel voor het laag als het hoog tarief. Dit is al bekend bij de sector.

 

Leeswijzer

In het eerste deel van dit financieel perspectief ligt de nadruk op de inhoud. In eerste instantie een toelichting op de speerpunten van ons programma en aansluitend per (begrotings)programma’s de belangrijkste ontwikkelingen en plannen.

In het tweede deel ligt de focus op de financiële positie van de gemeente. Wat is er nodig aan budgetruimte? Wat vragen de speerpunten en programma’s, zowel structureel als incidenteel? Wat betekent het voor de woonlasten van de burger?

 

Domburg, juni 2022.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere.