Uitgaven

0,69%

€ -43

x € 1.000
0,69% Complete

Inkomsten

0,83%

€ 52

x € 1.000
0,83% Complete

Saldo

1,30046885258854E+15%

€ 9

x € 1.000

1. Veiligheid

Uitgaven

0,69%

€ -43

x € 1.000
0,69% Complete

Inkomsten

0,83%

€ 52

x € 1.000
0,83% Complete

Saldo

1,30046885258854E+15%

€ 9

x € 1.000
Inhoud

In Veere kun je veilig wonen, werken en recreëren. In dit programma staat hoe we dat zo houden.

D.1.01 We zijn goed voorbereid en georganiseerd bij een ramp of crisis.

We hebben een actueel Regionaal Crisisplan. We benoemden medewerkers die bij een ramp of crisis een rol hebben. In een inrichtingsplan is beschreven hoe we van een normale situatie omschakelen naar een crisissituatie en welke faciliteiten we nodig hebben. Medewerkers met een rol bij een ramp of crisis oefenen en trainen jaarlijks. Voor bevolkingszorg is er een piket, zodat we bij een incident direct bereikbaar en inzetbaar zijn.

We zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband van dertien gemeenten. Samen zorgen we voor de lokale en regionale brandweerzorg, Geneeskundige hulpverlening (GHOR), coördinatie van Bevolkingszorg en een gezamenlijk meldkamer.

G

Medewerkers nemen deel aan de trainingen en opleidingen die worden aangeboden door de Veiligheidsregio. Een van de piketmedewerkers heeft met succes de opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg gehaald.

D.1.02 Veere blijft in 2019 een veilige gemeente met een criminaliteitsindex lager dan 50.

We streven naar een hoog veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Naast dit veiligheidsgevoel is het doel om ook de werkelijke misdaadcijfers zo laag mogelijk te houden. De criminaliteitsindex van Waarstaatjegemeente.nl geeft een totaalbeeld van de veiligheid in een gemeente. In 2016 scoorden we 46 op een schaal van 100. In 2013 hadden we criminaliteitsindex van 103. Het landelijk gemiddelde is 81.

G

De criminaliteitsindex laat nog steeds de cijfers van 2016 zien. Dat vinden we wel erg gedateerd. In de vastgestelde nota Integrale veiligheid gebruiken we de AD Misdaadmeter als instrument voor een algemeen veiligheidsbeeld. De AD Missadaadmeter wordt in het 4e kwartaal van 2019 opgesteld.

Veere AD Misdaadmeter (bron: Algemeen Dagblad)

2015

2016

2017

2018

Ranking

223

239

353

264

Score

NB

11,23

5,72

7,37

 

D.1.03 In 2019 is de leefomgeving van de gemeente schoon, veilig, gezond en mooi.

We dragen hieraan bij via communicatie, voorlichting, toezicht en handhaving en het stellen van regels.

Er is extra formatie voor het tweede woningbeleid (administratief en toezichthouder) en voor toezichthouders Milieu. In de begroting nemen we € 185.000 hiervoor op.

G

De toezichthouders milieu en tweede woningbeleid zijn in hun nieuwe functie werkzaam. De administratief juridisch medewerkster begint 16 mei.    

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 1e burap 2019 Begrotingswijzigingen 1e burap 2019 Begroting na wijziging 1e burap 2019
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.928 -2 1.926
1.2 Openbare orde en veiligheid 655 45 700
Totaal Lasten 2.583 43 2.626
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 0 5
1.2 Openbare orde en veiligheid 36 52 88
Totaal Baten 41 52 93

Financiële analyse

Nr begrotingswijziging Toelichting begrotingswijziging Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
2 Personele mutaties 3  
3 We hebben dwangsommen opgelegd voor het in strijd met het bestemmingsplan recreatief verhuren van een woning in Biggekerke.   15
3 We verhogen het budget voor handhaving vanwege een last onder bestuursdwang. Vanwege de mogelijkheid tot kostenverhaal ramen we de batenkant ook bij.   28 31
  Overige mutaties 12 6
    43 52
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud