Uitgaven

3,49%

€ -220

x € 1.000
3,49% Complete

Inkomsten

2,14%

€ 135

x € 1.000
2,14% Complete

Saldo

1,22239479391628E+16%

€ -85

x € 1.000

7. Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

3,49%

€ -220

x € 1.000
3,49% Complete

Inkomsten

2,14%

€ 135

x € 1.000
2,14% Complete

Saldo

1,22239479391628E+16%

€ -85

x € 1.000
Inhoud

Inwoners van Veere groeien gezond op en worden vitaal oud. In samenwerking met uitvoerende organisaties bieden we voorlichting en preventieve activiteiten. De GGD voert wettelijke taken uit op gebied van de Wet publieke gezondheid.

We dragen zorg voor een schone, gezonde en duurzame leefomgeving. Daarvoor gaan we afval en afvalwater afvoeren en verwerken. We zorgen dat de hoeveelheid afval en afvalwater afneemt en dat reststoffen hergebruikt worden. We zorgen ervoor dat er op een milieverantwoorde wijze wordt begraven. 

Klimaatverandering is een feit. Perioden van extreme droogte en extreme nattigheid wisselen elkaar af. We passen ons zo goed mogelijk op de effecten van deze veranderingen aan. We zoeken daarvoor naar mogelijkheden om schade te beperken en kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. 

D.7.01 In 2019 willen we minder huishoudelijk restafval en meer bruikbare reststromen

We houden ons aan de visie van het programma “Van Afval Naar Grondstof” (VANG). Het programma VANG is ontwikkeld voor gemeenten om de inzameling en recycling van huishoudelijk afval te verbeteren. We produceerden in 2017 ruim 153 kilogram restafval per inwoner. De VANG doelstelling is om in 2020 nog maximaal 100 kg restafval per inwoner te produceren. Een beter afvalscheiding draagt bij aan een duurzaam milieu. Bruikbare afvalstromen leveren geld op.

G

We onderzoeken aan de hand van een aantal pilots hoe we deze betere afvalscheiding kunnen realiseren.  Deze pilots evalueren we.  Aan de hand van de resultaten van de pilots doen we dit najaar een voorstel tot verbetering van de afvalscheiding.  Het betreft de volgende pilots:

- Eens per 4 weken inzameling huishoudelijk restafval in Meliskerke. Via een enquête is in april aan de bewoners gevraagd hoe ze de pilot hebben ervaren.

- Beloning bij minder aanbiedingen minicontainer restafval in de kern Oostkapelle.  Deze Pilot loopt tot en met 25 juni 2019. Voor mei staat een bewoner enquête gepland.

- Op het zomerwoningenterrein Joossesweg te Westkapelle wordt het GFT gescheiden opgehaald door middel van aparte verzamelcontainers en is het aantal aanbiedingen voor restafval  gelimiteerd naar maximaal 4 per week. Deze pilot loopt   tot en met 30 juni 2019. De enquête onder de eigenaren is gepland in mei 2019.

- Op het zomerwoningenterrein Kustlicht I en Duinpark te Zoutelande wordt het oud papier gescheiden opgehaald door middel van aparte verzamelcontainers.  Deze pilot loopt tot en met 30 juni 2019. De enquête onder de eigenaren is gepland in mei 2019.

- Invoering van een aparte minicontainer voor het gescheiden inzamelen van het oud papier in Gapinge. De bewoners enquête is in januari uitgevoerd. De pilot loopt in 2019 door. 

- De actie 100-100-100 is in 2018 al afgerond                                                          

 

 

D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt.

Wij zijn met alle Zeeuwse gemeenten deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling OLAZ. Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -verwerking. Samenwerking levert schaalvoordelen op en zorgt voor kostenbesparing. Zie paragraaf verbonden partijen.

G

De verhoging van de verbrandingsbelasting op brandbaar restafval van € 13,21 naar  €32,12 per ton zorgen voor hogere verwerkingskosten

D.7.03 We hebben inzicht in de behoefte om verschillen tussen natte en droge periodes op te vangen.

De verschillen tussen neerslag en droogte lijken steeds groter te worden. Om deze verschillen op te vangen is er ruimte voor waterberging nodig.

G

We hebben geld gereserveerd voor onderzoek naar de mogelijkheden voor waterberging.

D.7.04 We hebben een actueel verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.

Met de term verbreed rioleringsplan bedoelen we dat we niet alleen kijken naar het riool maar naar de waterhuishouding in zijn geheel.

G

We maken in 2019 een nieuw rioleringsplan. We hebben op 1 april 2019 de raad geïnformeerd tijdens de commissievergadering. De raad wil graag een keuze maken tussen enkele dilemma's. Deze dilemma's leggen we tijdens de oordeelsvormende vergadering in september voor.

D.7.05 Het beheerniveau van de begraafplaatsen voldoet aan de vastgesteld eisen voor de beeldkwaliteit

Per onderdeel (wegen, openbaar groen, kunstwerken en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- het beheerniveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling.

G

Het beheer op de begraafplaatsen voldoet in 2019 aan de eisen.

D.7.06 In 2019 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar.

Dit doel is gebaseerd op de “ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen gemeente Veere 2014-2024”.

G

De grafruimte op de begraafplaatsen voldoet. We inventariseren in het komende jaar overnieuw de actuele behoefte.

D.7.07 Meer dan 75% van de inwoners voelt zich gezond.

Inwoners van Veere voelen zich gezond. Dit willen we graag zo houden. In de GGD monitor en de Zeelandscan meten we de scores.
De samenwerking met onderwijs, sportverenigingen, Indigo en welzijn is hierbij belangrijk. Wij werken aan de volgende speerpunten:

  • alcohol- en middelengebruik;
  • overgewicht;
  • psychische problemen zoals depressie en eenzaamheid.
G

Het college heeft een uitvoeringsplan Gezond in Veere 2019-2021 opgesteld. De raad besluit in de raad van april over de duidelijk geformuleerde doelstellingen.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 1e burap 2019 Begrotingswijzigingen 1e burap 2019 Begroting na wijziging 1e burap 2019
Lasten
7.1 Volksgezondheid 848 14 862
7.2 Riolering 1.758 15 1.773
7.3 Afval 2.917 62 2.980
7.4 Milieubeheer 916 127 1.043
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 418 2 421
Totaal Lasten 6.857 220 7.077
Baten
7.1 Volksgezondheid 1 0 1
7.2 Riolering 2.195 10 2.205
7.3 Afval 3.520 78 3.597
7.4 Milieubeheer 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 477 48 524
Totaal Baten 6.193 135 6.328

Financiële analyse

Nr begrotingswijziging Toelichting begrotingswijziging Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
1 Dit betreft een herschikking van het budget voor Science in Residence. Dit komt over vanuit het onderdeel overhead.  35  
2 Bij de opstelling van de begroting 2019 is formatie ingeraamd t.b.v. de stimulering op het gebied van duurzaamheid. Een deel van dit budget benutten we in 2019 niet voor formatie, maar om diverse activiteiten uit te betalen. Het betreft dus een herschikking van het budget.  34  
2 We actualiseren in 2019 het beleid voor bodem en geluid. De dekking voor dit beleid was al opgenomen in het opgevraagde budget voor 2019 voor de omgevingswet. We herschikken met deze mutatie het budget.  50  
3

Afval

Door een hogere indexering en een toename van het aantal aansluitingen zijn de lasten voor het ophalen van afval € 46.000 hoger. Daarnaast ontvangen we in 2019 geen bijdrage voor het opruimen van zwerfafval (€ 26.000). 

Door bovenstaande mutaties en de toerekening van btw aan bovenstaande componenten onttrekken we een bedrag van € 93.000 extra aan de voorziening. 

 

46

 

 

-26

93

3 We hebben een achterstand opgelopen in 2018 met het verlengen van grafrechten. We verwachten deze opbrengst in te lopen in 2019 en ramen de opbrengsten bij.    40
  Overige mutaties 55 28
    220 135
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud