Uitgaven

8,56%

€ 540

x € 1.000
8,56% Complete

Inkomsten

0,87%

€ 55

x € 1.000
0,87% Complete

Saldo

8,51217564076168E+16%

€ 595

x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

8,56%

€ 540

x € 1.000
8,56% Complete

Inkomsten

0,87%

€ 55

x € 1.000
0,87% Complete

Saldo

8,51217564076168E+16%

€ 595

x € 1.000
Inhoud

Begroting

55 Inkomsten (x € 1.000)
540 Uitgaven (x € 1.000)
595 Saldo (x € 1.000)
  • Overzicht algemene dekkingsmiddelen
  • Onvoorzien en overige baten en lasten
  • Vennootschapsbelasting
  • Mutaties reserves

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten per taakveld?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 1e burap 2019 Begrotingswijzigingen 1e burap 2019 Begroting na wijziging 1e burap 2019
Lasten
0.5 Treasury 92 0 92
0.61 OZB Woningen 308 6 314
0.62 OZB niet-woningen 0 0 0
0.64 Belastingen overig 7 0 7
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 0 0
Totaal Lasten 407 6 413
Baten
0.5 Treasury 157 0 157
0.61 OZB Woningen 3.766 0 3.766
0.62 OZB niet-woningen 1.578 0 1.578
0.64 Belastingen overig 298 0 298
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 26.454 0 26.454
Totaal Baten 32.252 0 32.252

Financiële analyse

Nr begrotingswijziging Toelichting begrotingswijziging Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
  Overige mutaties  6  
    6 0

Onvoorzien en overige baten en lasten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 1e burap 2019 Begrotingswijzigingen 1e burap 2019 Begroting na wijziging 1e burap 2019
Lasten
0.8 Onvoorzien 143 -60 83
0.81 Overige baten en lasten 131 -719 -588
Totaal Lasten 274 -779 -506
Baten
0.8 Onvoorzien 0 0 0
0.81 Overige baten en lasten 0 0 0
Totaal Baten 0 0 0

Financiële analyse

Nr begrotingswijziging Toelichting begrotingswijziging Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
1 In de bestuursrapportage zit voor een bedrag van € 19.300 aan incidentele mutaties die we dekken uit het budget eenmalig onvoorzien.  -19  
2 Personele mutaties -719  
  In de bestuursrapportage zit voor een bedrag van € 40.600 aan structurele mutaties die we dekken uit het budget structureel onvoorzien.  -41  
    -779 0

Vennootschapsbelasting

Met ingang van 2016 zijn publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals een gemeente, vennootschapsbelasting plichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Voor de gemeente Veere zijn de activiteiten van de grondexploitatie aangemerkt als winstgevende onderneming.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 1e burap 2019 Begrotingswijzigingen 1e burap 2019 Begroting na wijziging 1e burap 2019
Lasten 0 0 0
Baten 0 0 0

Financiële analyse

Geen mutaties.

Mutaties reserves

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 1e burap 2019 Begrotingswijzigingen 1e burap 2019 Begroting na wijziging 1e burap 2019
Lasten 1.362 234 1.597
Baten 5.218 55 5.273

Financiële analyse

Nr begrotingswijziging Toelichting begrotingswijziging Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
1 Reserve leefbaarheid - Aanvraag vervanging kleedkamer SC Vrouwenpolder.   42
2 Algemene reserve - Toevoeging opbrengst verkoop van een stuk (onder)grond aan de Domburgseweg te Oostkapelle.  41  
2 Reserve lokaal onderwijsbeleid - Vrijval stelposten afschrijvingslasten huisvesting scholen. 163  
3 Algemene reserve - Saldo 1e burap 2019. 22  
  Overige mutaties diverse reserves. 8 13
    234 55
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud