1e Bestuursrapportage 2024

De 1e bestuursrapportage 2024 bestaat uit één rapportage:

  •  financiële rapportage

Met de financiële rapportage brengen we u, conform de financiële verordening, op de hoogte van de volgende zaken:

  • financiële mutaties uit de collegevoorstellen;
  •  financiële afwijkingen op lopende budgetten.

Een leeswijzer voor de financiële rapportage is terug te vinden bij dit onderdeel. 

In deze rapportage geven wij financieel een doorkijk van de begroting 2024 tot ongeveer begin april 2024. We hebben een inschatting gemaakt van de te verwachten baten en lasten per eind 2024 en daar de budgetten op afgestemd. Eventuele bijstellingen zijn opgenomen in de begrotingswijzigingen.