Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Programma onderdelen

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Doelstellingen

D.8.01 Uitvoeren Masterplan Fort den Haakweg

Op 11 juni 2015 stelde u de "Nota Supervisie Fort den Haakweg" vast. In samenhang met de "Gebiedsvisie Fort den Haakweg" en het "Ontwikkelplan Fort den Haakweg" vormt dit het Masterplan voor de gebiedsontwikkeling Fort den Haakweg. De komende jaren (2016-2018/2019) voert de gebiedscoalitie het Masterplan uit.

G

Op 11 juni 2015 stelde u de "Nota Supervisie Fort den Haakweg" vast. In samenhang met de "Gebiedsvisie Fort den Haakweg" (oktober 2014) en het "Ontwikkelplan Fort den Haakweg" (oktober 2015) vormt dit het masterplan voor de gebiedsontwikkeling Fort den Haakweg, nu bekend als "Park Fort den Haak". Onder begeleiding van de supervisor (Marty van de Klundert van het bureau Spacevalue) en de onafhankelijk voorzitter (Jaap Tas) werkte de gebiedscoalitie het masterplan uit. Op 20 april 2017 nam u het eindadvies van de supervisor over en stelde u het landschappelijk inrichtingsplan van landschapsarchitecten Bosch&Slabbers vast. Dit landschappelijk inrichtingsplan is de verder ruimtelijke- en landschappelijke uitwerking van het masterplan.  Op 8 juni 2017 stelde u het bestemmingsplan (gewijzigd) vast als planologisch kader en stemde u in met de grondexploitatie en de daarbij behorende anterieure exploitatieovereenkomsten waarin de ontwikkelingen uit het masterplan kwalitatief zijn geborgd. Daarmee is het masterplan qua besluitvorming afgerond. Op basis van uw besluiten volgt nu de realisatiefase.

D.8.02 Uitvoeren Visie Domburg

Vanuit de ambitie: Domburg, een heilzame woonplaats en badplaats met allure een koers uitzetten van vitaliteit en kwaliteitsverbetering, van verbeteren en niet veranderen .

G

Het beeldkwaliteitsplan voor de bebouwing en de openbare ruimte is door de gemeenteraad vastgesteld. De bestemmingsplanprocedure voor het gebied rond de Singel is gestart. De herinrichting van de boulevard is qua planvorming gereed en de werkvoorbereiding is in volle gang, zowel de eerste als 2e fase moeten voor Pasen 2018 zijn afgerond. Het onderzoek naar de verplaatsing van het museum naar het Nehalenniagebied wordt binnenkort afgerond. In overleg met omwonenden is een start gemaakt met de invulling van de oude locatie Albert Heijn, de eerste ontwerpen zijn getoond op de informatieavond voor Domburg vlak voor de zomer.  De uitplaatsing van de bedrijven van de Nijverheidsweg is contractueel bijna rond, het bouwrijp maken van Oosterloo is in volle gang.

D.8.03 Uitwerken project veelzijdig Veere

Het project Veelzijdig Veere werken we uit volgens de toekomstvisie en de uitwerkingsrapporten zoals "Handboek openbare ruimte historische stadskern" (april 2013) en "Opwaardering jachthavengebied Oostwatering - scenario's voor de toekomst" (augustus 2013).

Bij de diverse onderdelen betrekken we de Monumentencommissie en zonodig de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

G

Op dit moment hebben diverse onderdelen uit het project Veelzijdig Veere nadrukkelijk de aandacht.  Met name de onderdelen Mijnenmagazijn (1e helft 2017 publicatie bidboek in kader mogelijk nieuwe functie), Grote Kerk (raadsvergadering 8 juni 2017), aanpassing aanlegsteiger(s) in Kanaal (technische voorzieningen zijn aangebracht / privaatrechtelijke én juridische regeling voor de toekomst is in de maak),  opwaardering Jachthaven Oostwatering (onderhandelingen met de diverse partijen lopen) en de ontwikkelingen van het Oranjeplein (het concept-bestemmingsplan wordt in mei / juni 2017 aangeleverd door de stedenbouwkundige en intern definitief gemaakt / daarna start externe procedure).  Bij de diverse maatregelen in Pepperflow worden de diverse onderdelen indien nodig nader toegelicht.

D.8.04 Uitvoeren Dorpsplan Vrouwenpolder

Op 2 februari 2012 stelde u het "Dorpsplan Vrouwenpolder" vast. Het dorpsplan is onder begeleiding van een stedenbouwkundige (Kees Stegenga) en met actieve betrokkenheid van inwoners en ondernemers uit Vrouwenpolder opgesteld. Het dorpsplan bevat de toekomstvisie voor Vrouwenpolder en omgeving tot 2020.

G

Op 2 februari 2012 stelde u het "Dorpsplan Vrouwenpolder" vast. Dit dorpsplan geeft de toekomstvisie weer voor de ruimtelijke- economische- en maatschappelijke ontwikkeling voor Vrouwenpolder (en omgeving). Het dorpsplan bevat verder een uitvoeringsagenda tot en met 2020.  Wij voeren op basis van uw besluit het dorpsplan en de uitvoeringsagenda uit. Samengevat bestaat de uitvoeringsagenda op hoofdlijnen uit de volgende onderwerpen/thema's:

- Herinrichting/ontwikkeling "rode kamer" (o.a. herinrichting Dorpsdijk + dorpsentree N57): uitgevoerd/afgerond in 2013
- Masterplan Fort den Haakweg-gebied: met uw besluiten van 20 april 2017 (landschappelijk inrichtingsplan) en 8 juni 2017 is het masterplan uitgevoerd/afgerond, nu volgt de realisatiefase
- Europees project "Seaconomics" als onderdeel Masterplan Fort den Haakweg: uitgevoerd/afgerond in 2014
- Herinrichting/ontwikkeling "groene kamer": in uitvoering).
- Bestemmingsplan "Kom Vrouwenpolder": met uw besluit van 19 april 2012 is het bestemmingsplan uitgevoerd/afgerond.
- Ontwikkeling voorziening kitesurfers/strandspeelvoorziening strand Veerse Dam (betreft de nieuwbouw van het strandpaviljoen "De Dam"): uitgevoerd/afgerond 2016

D.8.05 Voldoen aan de wettelijke voorschriften

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) voor 2016 invoeren. De BGT is een zeer gedetailleerd (kaart) bestand van de openbare ruimte waar alle gegevens over die openbare ruimte (dus ook over het groen) aan vasthangen. Voor 2016 moeten we deze basisregistratie hebben ingevoerd. Gelet op de grote technische problemen in het hele land bestaat de mogelijkheid dat de invoering wordt uitgesteld.

G

De Rijksoverheid heeft alle overheden in Nederland verplicht om de basisgegevens over alle onderwerpen die nodig zijn om als overheid je taak goed uit te kunnen voeren op te slaan in zogenaamde basisregistraties. Voor de openbare ruimte moet worden gewerkt met de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Deze is eind 2016 gereed en opgenomen in de landelijke voorziening, het project is daarmee afgerond. Het bijhouden van de BGT gebeurd in het samenwerkingsverband WSD Geo en maakt onderdeel uit van onze reguliere processen.

D.8.06 Het realiseren van een balans tussen de gewenste ruimtelijke kwaliteit en het financiële resultaat

Het realiseren van een balans tussen de gewenste ruimtelijke kwaliteit en het financiële resultaat. De gemeente stelt randvoorwaarden aan ontwikkelingen die waarde creëren.

 

G

Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen worden randvoorwaarden vastgesteld. Onder andere het vaststellen van een Beeldkwaliteitplan maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. In de op te stellen "Goede Ruimtelijke Onderbouwing" worden alle andere genoemde aspecten gewogen. In voorkomende gevallen wordt één en ander vastgelegd in een SOK (Samenwerkingsovereenkomst).

D.8.07 Verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en stimuleren van ontwikkelingen

We stellen randvoorwaarden waarbinnen ontwikkelingen mogelijk zijn. Deze randvoorwaarden kunnen gaan over: stedenbouwkundige aspecten als situering van de bebouwing en massa (hoogte, breedte en diepte) en bouwvolumen, programmatische zoals woningdifferentiatie ,  parkeren, verkeer en vervoer, de inrichting van de openbare ruimte, technische milieuaspecten, duurzaamheid, welzijnsaspecten en financieel economische aspecten.  

 

G

Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen worden randvoorwaarden vastgesteld. Onder andere het vaststellen van een Beeldkwaliteitplan maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. In de op te stellen "Goede Ruimtelijke Onderbouwing" worden alle andere genoemde aspecten gewogen. In voorkomende gevallen wordt één en ander vastgelegd in een SOK (Samenwerkingsovereenkomst).

D.8.08 Het verbeteren van de duurzaamheid van de fysieke leefomgeving

Voor 2017 is  € 100.000 budget voor de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma.  Voor de jaren 2018 tot en met 2020 is dat € 300.000 per jaar. Dit budget zetten we in voor in ieder geval:

  • het opzetten van pilots (bio asfalt, opslag van energie, versnellen energieneutraal maken Veere);
  • energieneutraal maken van de gemeentelijke gebouwen die in ons bezit blijven;
  • opzetten van een financieringsondersteuning voor het op gang brengen van lokale initiatieven (collectief inkopen, opzetten energie coöperaties);
  • opzetten van een proces om te komen tot bewustwording (hieronder vallen het organiseren van cursussen, netwerkbijkomsten enz.);
  • onderzoek naar nieuwe technieken/kansen (mogelijkheden van (kwel)water, hergebruik afvalstromen).

Daarbij kan het geld ook worden ingezet voor personele inzet/advisering om de burgers/ondernemers op gang te helpen en te ondersteunen.

G

Bij nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving is duurzaamheid een speerpunt. Dit thema is ook opgenomen als extra aandachtspunt in college en raadsadviezen/besluiten. Daarnaast is bij nieuwe ontwikkelingen energieneutraal het uitgangspunt.

Vanaf juni wordt er gewerkt met een extra aanjaagteam duurzaamheid om het verbeteren van duurzaamheid te vergroten en het versnelling te maken om zo de doelstelling Veere energieneutraal in 2050 te behalen.

Enkele voorbeelden die in 2017 in gang gezet zijn: Gasloze wijk Domburg (Singelgebied), Uitbreiding Klimaatneutrale straat Nimmerdor, gasloos maken van het gemeentehuis, plan energieneutraal maken van de gemeentelooods en het realiseren van postcodestroom om gemeenteloods, energiecoöperatie Koudekerke (zonnepark vml. stortplaats), verduurzamen woningen in Oostkapelle, EU project biodiversiteit in agrarische sector.

D.8.09 Komen tot een flexibele en vraaggerichte woningmarkt

Voldoende aanbod van huur- en koopwoningen in een aantrekkelijke woonomgeving.

 

G

Met Zeeuwland (vh Woonburg) hebben we afspraken gemaakt over de kwaliteit en hoeveelheid huurwoningen. Onderdeel van deze afspraken is sloop, verkoop en nieuwbouw van woningen.

De kavels in de uitbreidingsplannen in Oostkapelle, Veere en Zoutelande verkopen goed. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag naar bouwkavels/koopwoningen.

D.8.10 Uitrol Omgevingswet

In het voorjaar van 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe wet combineert alle wetgeving die gaat over de fysieke leefomgeving. De gevolgen voor de gemeentelijke organisatie zijn groot. De wet vraagt om een koerswijziging, nieuwe werkwijzen en een andere houding. In de aanloop naar 2019 wordt de wetgeving geïmplementeerd. De gemeenteraad informeren we regelmatig. In de loop van het project passeren meerdere malen raadsvoorstellen ter besluitvorming.  

G

Door het college is een programmavoorstel vastgesteld waar vanaf januari 2017 uitvoering aan is gegeven. Met de gemeenteraad wordt een apart traject gevolgd, waarin wordt toegewerkt naar concrete beslismomenten.  De organisatie volgt een traject van bewustwording en een deel van de medewerkers is concreet betrokken bij de voorbereiding van de toekomst onder de Omgevingswet. Vlak voor de zomer 2017 heeft De Minister aangegeven dat de inwerkingtreding van de wet wordt uitgesteld. In het najaar van 2017 weten we met welke termijn de Omgevingswet wordt uitgesteld. Dit heeft gevolgen voor het te volgen traject. In overleg met de gemeenteraad wordt het traject aangepast.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2017 primitief Begroting voor wijziging 2e burap 2017 Begrotingswijzigingen 2e burap 2017 Begroting na wijziging 2e burap 2017
Lasten 7.341 7.596 -47 7.549
Baten 6.019 6.059 494 6.554