Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Programma onderdelen

02. Programma Buitengebied

2.1 Thema Landschap

Doelstellingen

D.2.01 Koesteren en verbeteren van de huidige waarden van het Walcherse landschap

De Veerse kernkwaliteiten zijn kleinschaligheid, opengebieden en kreekruggen, groen karakter en kustzone. Verrommeling door allerlei borden, opslag van materiaal en materieel vormt een bedreiging voor de beleving van het landschap en dat gaan we tegen.

O

In 2016 hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij het noodzakelijk was tot verwijdering van storende elementen en verrommelingslocaties over te gaan.

Het opstellen van een plan van aanpak heeft daardoor nog niet plaatsgevonden.

2.2 Thema Kust, strand en duinen

Doelstellingen

D.2.02 Het versterken en benutten van de Veerse gebiedskwaliteiten

In de structuurvisie Veere 2025 zijn de gebiedskwaliteiten omschreven als het Veerse kapitaal. Het is de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van strand, kust, natuur, landschap, en dorpskernen, die dit kapitaal vormen. Onderdeel hiervan is om via een 2 sporen aanpak het parkeeronthaal als gastvrije gemeente invulling te geven. Indicatoren  voor de  strand- en duingebied kwaliteit zijn de prestatie-afspraken in de SSV inbestedingsopdracht

G

Wij hebben besloten om via een 2 sporen aanpak uitvoering te geven aan het rapport "De Kust is breder dan het strand". Het eerste spoor bestaat uit de zogenaamde "laaghangend fruit maatregelen" om het welkom en de uitstraling van de parkeerterreinen een basiskwaliteit te geven. Het tweede spoor bestaat uit de inrichting van een  parkeerterrein als belevingsknooppunt.

In 2016 hebben wij een proef gehouden met 2 verschillende toiletvoorzieningen als mogelijk alternatief voor de Dixies. Uit de evaluatie van de gehouden proef blijkt dat deze niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Daarnaast is in 2016 een inventarisatie gedaan van mogelijke samenwerking met ondernemers van nabij gelegen kustparkeerterreinen.  Zowel met het een als het ander gaan wij in 2017 verder aan de slag.

Wat heeft het gekost op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2016 primitief Begroting 2016 na wijzigingen Realisatie 2016 Saldo 2016
Lasten 1.564 1.888 1.876 -12
Baten 94 177 163 -14

Wat heeft het gekost op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2016 primitief Begroting 2016 na wijzigingen Realisatie 2016 Saldo 2016
Lasten
Bestemmingsplan buitengebied 82 135 110 -24
Kust, strand en duinen 1.482 1.753 1.765 13
Totaal Lasten 1.564 1.888 1.876 -12
Baten
Bestemmingsplan buitengebied 0 0 1 1
Kust, strand en duinen 94 177 161 -15
Totaal Baten 94 177 163 -14