Bijlagen

Inhoud

1. Prioriteiten 2020-2023

Topprioriteit/programma Structureel/ Incidenteel Omschrijving Investering 2020 2021 2022 2023 Dekking
lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten
1. Duurzaamheid Incidenteel Opstellen visie Openbare Ruimte (klimaatadaptatie en gasloos) 40 AR
Totaal 1. Duurzaamheid 0 40
2. Balans toerisme-recreatie en leefbaarheid Incidenteel Huisvestingsverordening 15 AR
2. Balans toerisme-recreatie en leefbaarheid Incidenteel Nota parkeren P.M.
2. Balans toerisme-recreatie en leefbaarheid Structureel Anders inzetten van parkeerterreinen P.M.
2. Balans toerisme-recreatie en leefbaarheid Incidenteel Formuleren vergunningenstelsel en registratieplicht 40 AR
2. Balans toerisme-recreatie en leefbaarheid Structureel Handhaven vergunningenstelsel en registratieplicht (0,5 FTE) 40 40 40 40 B
2. Balans toerisme-recreatie en leefbaarheid Structureel Formatie handhaving kamerverhuurbeleid registratie en vergunningen (0,5 FTE). 27 27 27 27 B
Totaal 2. Balans toerisme-recreatie en leefbaarheid 0 122 67 67 67
3. Structuur en cultuur organisatie Structureel Verbeterplan Dienstverlening Frontoffice en bedrijven - 2 casus regisseurs 116 80 152 80 152 80 152 80 BB
3. Structuur en cultuur organisatie Structureel Verbeterplan Dienstverlening Frontoffice en bedrijven - applicatiebeheer Squit 24 24 24 24 B
3. Structuur en cultuur organisatie Structureel Juridische kwaliteit - Extra inzet juristen i.v.m. veelprocedeerders 54 54 54 54 B
3. Structuur en cultuur organisatie Structureel BAG controles/verwerking (0,5 FTE) 24 24 24 24 B
3. Structuur en cultuur organisatie Structureel Ambtelijke capaciteit afdeling maatschappelijke ontwikkeling 59 59 59 59 B
3. Structuur en cultuur organisatie Incidenteel Informatiebeleid - Extra impuls gebruik kritische informatiesystemen 30 AR
3. Structuur en cultuur organisatie Structureel Ambtelijke capaciteit afdeling ruimtelijke ontwikkeling 135 180 180 180 B
3. Structuur en cultuur organisatie Structureel Communicatie - capaciteit inhuur 40 40 40 40 B
3. Structuur en cultuur organisatie Structureel Communicatie - training organisatie 25 25 25 25 B
Totaal 3. Structuur en organisatie 0 507 80 558 80 558 80 558 80
4. Samenwerking en organisatie sociaal domein Structureel Nieuwe toegang Wmo- en Jeugdwet 254 207 207 207 B
Totaal 4. Samenwerking en organisatie sociaal domein 0 254 207 207 207
5. Vraaggerichte woningbouw Incidenteel Vraaggerichte woningbouw - onderzoeken in de kernen P.M.
Totaal 5. Vraaggerichte woningbouw
6. Toekomstig maatschappelijk vastgoed Structureel Maatschappelijk Vastgoed P.M.
Totaal 6. Toekomstig maatschappelijk vastgoed
Verkeer, vervoer en waterstaat Structureel Upgrade toiletgebouwen, investering - doorschuiven naar 2021 -2 -15 B
Verkeer, vervoer en waterstaat Structureel Upgrade toiletgebouwen, exploitatielasten - doorschuiven naar 2021 -33 B
Verkeer, vervoer en waterstaat Incidenteel Tracestudie rondweg Grijpskerke en Aagtekerke 30 AR
Verkeer, vervoer en waterstaat Incidenteel Onderzoek aanpassen Van Dishoeckstraat en Singel 10 AR
Verkeer, vervoer en waterstaat Incidenteel Overdragen openbare verlichting aan Waterschap, eenmalige vergoeding (te betalen in 4 termijnen) 40 40 40 40 AR
Verkeer, vervoer en waterstaat Incidenteel Overdragen en verwijderen openbare verlichting, afboeken boekwaarde 85 AR
Verkeer, vervoer en waterstaat Incidenteel Overdragen en verwijderen openbare verlichting, btw-herziening 5 AR
Verkeer, vervoer en waterstaat Incidenteel Verwijderen openbare verlichting (licht-donker-beleid) kosten verwijderen 46 AR
Verkeer, vervoer en waterstaat Structureel Overdragen openbare verlichting aan Waterschap, exploitatievergoeding voor 10 jaar (neemt jaarlijks met 10% af tot nul) P.M.
Verkeer, vervoer en waterstaat Structureel Overdragen openbare verlichting aan Waterschap en Verwijderen openbare verlichting (licht-donker-beleid) minder exploitatielasten. P.M.
Verkeer, vervoer en waterstaat Structureel Verkeer en vervoer, fietsparkeren 40 1 2 2 2 B
Verkeer, vervoer en waterstaat Structureel Herinrichten Ooststraat-Markt-Weststraat 770 B
Verkeer, vervoer en waterstaat Structureel Plein Schotse Hoek voor de Spil Gapinge 150 2 2 8 8 8 8 BB
Verkeer, vervoer en waterstaat Structureel Verbreden parallelweg Fort den Haak 150 2 2 8 8 BD
Verkeer, vervoer en waterstaat Structureel Plein Kampveerse toren vlg placemaking 110 2 6 B
Verkeer, vervoer en waterstaat Structureel Verkeer en vervoer, kleine verkeerskundige aanpassingen - verhogen budget n.a.v. toename klachten 25 25 25 25 B
Verkeer, vervoer en waterstaat Structureel Bewakingscamera's op alle parkeerterreinen (aanschaf 9 camera's) 20 0 4 4 4 B
Verkeer, vervoer en waterstaat Structureel Bewakingscamera's jaarlijks plaatsen, verwijderen, onderhoud en beheer 14 14 14 14 B
Verkeer, vervoer en waterstaat Structureel Beheer parkeerverwijssysteem (0,5 FTE) 27 27 27 27 B
Verkeer, vervoer en waterstaat Structureel Schoonmaakkosten uitbreiding nieuw toilet op parkeerterrein Roosjesweg. 13 13 13 13 B
Verkeer, vervoer en waterstaat Structureel Upgrade parkeerterrein Breezand bij Fort den Haak in Vrouwenpolder. 363 5 20 20 20 B
Verkeer, vervoer en waterstaat Structureel Ombouwen parkeerautomaten tbv contactloos betalen (vervangen 60 automaten x €10K). 600 9 9 69 40 69 40 69 40 BB
Verkeer, vervoer en waterstaat Structureel Hogere huurlasten Waterschapsterreinen 5 15 25 35 B
Verkeer, vervoer en waterstaat Structureel Wegvallen opbrengsten terreinen Vlissingen/Noord-Beveland p.m.
Verkeer, vervoer en waterstaat Structureel Opplussen parkeerterreinen (onthaalkamers) p.m.
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat 2.203 269 9 226 42 251 51 272 57
Economie Structureel Bijdrage Zeeland in Stroomversnelling 22 22 22 22 B
Totaal Economie 0 22 22 22 22
Sport, cultuur en recreatie Incidenteel Erfgoeddeal 10 AR
Sport, cultuur en recreatie Incidenteel Beelden stadhuis, aanvullende onderzoeken 20 AR
Sport, cultuur en recreatie Structureel Erfgoeddeal 0 5 5 5 B
Sport, cultuur en recreatie Structureel Strandbewaking Neeltje Jans 7 7 7 7 B
Sport, cultuur en recreatie Structureel Aanpassing convenant Veerse Meer 20 20 20 20 B
Sport, cultuur en recreatie Structureel Andere inzet Orionis B
Sport, cultuur en recreatie Structureel Zandsuppleties 350 350 350 350 B
Sport, cultuur en recreatie Structureel Uitwerking overeenkomst met het Waterschap over de huur van stranden. 34 34 34 B
Totaal Sport, cultuur en recreatie 0 407 416 416 416
Volksgezondheid en milieu Incidenteel Operatie Steenbreek 15 15 15 20 AR
Totaal volksgezondheid en milieu 0 15 15 15 20
VHROSV Incidenteel Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen 40 40 AR
VHROSV Incidenteel Omgevingswet invoering 326 30 60 AR
Totaal VHROSV 0 326 30 60 40 40
Bedrijfsvoering Incidenteel Uitrusting Toezichthouders - Aanschaf iPads BOA's met squitmodule 4 AR
Bedrijfsvoering Incidenteel Uitrusting Toezichthouders - Electrische auto bestickeren en voorzien van blackbox 2 AR
Bedrijfsvoering Structureel Uitrusting Toezichthouders - Aanschaf electrische auto 29 0 6 6 6 B
Bedrijfsvoering Structureel Uitrusting Toezichthouders - Exploitatielasten electrische auto 4 4 4 4 B
bedrijfsvoering Structureel Verhoging aanschafwaarde bestaande prioriteit - Aanschaf Ford transit connect 10 0 1 1 1 B
bedrijfsvoering Structureel Auto onderhoud parkeerautomaten (tweedehands) 15 0 3 3 3 B
bedrijfsvoering Structureel Auto onderhoud automaten , exploitatielasten 3 3 3 3 B
Bedrijfsvoering Incidenteel Auto t.b.v. onderhoud aan parkeerautomaten bestickeren en voorzien van blacbox 2 AR
Bedrijfsvoering Structureel Uitrusting Toezichthouders - Aanschaf Handy's 20 0 4 4 4 B
Bedrijfsvoering Structureel Uitrusting Toezichthouders - porto aansluiten op P2000 9 9 9 9 B
bedrijfsvoering Structureel Aanschaf machine t.b.v. chemievrij onkruidbeheer sportvelden 25 0 3 3 3 B
bedrijfsvoering Structureel Aanschaf schrobzuigmachine 8 0 1 1 1 B
Bedrijfsvoering Structureel Beloningsbeleid 85 85 85 85 B
Bedrijfsvoering Structureel Formatie gegevensbeheer verhogen van 0,8 naar 1 FTE 14 14 14 14 B
bedrijfsvoering Incidenteel Budget t.b.v. externe ondersteuning voor gebiedsontwikkelingen in voorbereiding in o.a. Aagtekerke en Serooskerke 60 AR
Totaal bedrijfsvoering 107 185 133 133 133
Totaal 2.309 2.148 119 1.705 122 1.709 131 1.735 137
Legenda
Kolom dekkingen
Begrotingssaldo B
Bestaande budgetten BB
Algemene reserve AR
Bijdragen derden BD
Bedragen x € 1.000

2. Autonome ontwikkelingen

Programma Structureel/ Incidenteel Omschrijving Investering 2020 2021 2022 2023 Dekking
lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten
Bestuur en ondersteuning Incidenteel Organiseren verkiezingen Ondernemingsraad 1 B
Bestuur en ondersteuning Structureel Budget Ondernemingsraad - T.b.v. advies vragen bij externe partij 3 3 3 3 B
Bestuur en ondersteuning Incidenteel Procesbeschrijvingen t.b.v. de rechtmatigheidsverklaring in 2021 80 B
Bestuur en ondersteuning Structureel Lease hardware uitbreiding, extra capaciteit infrastructuur, doorontwikkelingen koppelingen en specifieke deskundigheid 80 80 80 80 B
Bestuur en ondersteuning Structureel Minder leges reisdocumenten ivm geldigheid van 5 naar 10 jaar 90 90 90 90 B
Bestuur en ondersteuning Structureel Uitbreiding formatie griffie 25 25 25 25 B
Bestuur en ondersteuning Structureel Nieuw Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. 27 27 27 27 B
Veiligheid Structureel Hogere bijdrage VRZ 118 132 127 132 B
Veiligheid Structureel Hogere bijdage RIEC en Taskforce 3 3 3 3 B
Veiligheid Structureel Verhoging budget integrale veiligheid i.v.m. hogere bijdragen aan diverse instellingen. 2 2 2 2 B
Verkeer, vervoer en waterstaat Incidenteel Achterstallig onderhoud bewegwijzering wegwerken 125 B
Onderwijs Structureel Verlagen budget hamronisatie kinderopvang i.v.m. gewijzigde regelgeving -75 -75 -75 -75 B
Sport,cultuur en recreatie Structureel Installaties zwembad - Indexering en raming incl. btw. SPUK subsidie is nog niet opgenomen. (17,5% van investering) 12 0 1 1 1 B
Sport,cultuur en recreatie Structureel Renovatie/nieuwbouw zwembad - Indexering en raming incl. btw. SPUK subsidie is nog niet opgenomen. (17,5% van investering) 42 1 2 2 2 B
Sport,cultuur en recreatie Structureel Up-grading zwembad d.m.v. overkapping - Indexering en raming incl. btw. SPUK subsidie is nog niet opgenomen. (17,5% van investering) 24 0 1 1 1 B
Volksgezondheid en milieu Structureel RUD - Door wijziging takenpakket mogelijk andere bijdrage p.m. B
Bedrijfsvoering Structureel Overheadvergoeding aan samenwerking belastingen verlagen naar 50% door ontvlechting Porthos -95 -95 -95 -95 B
Diverse Structureel 10% kostenstijging voor reeds bestaande exploitatiebudgetten door prijsontwikkeling materialen en inhuur 145 145 145 145 B
Diverse Structureel 10% kostenstijging voor reeds bestaande investeringen door prijsontwikkeling materialen en inhuur 136 2 7 7 7 B
Diverse Structureel Kostenstijging door prijsontwikkeling brandstof 25 25 25 25 B
Diverse Structureel 25% stijging door o.a. belastingmaatregelen 50 50 50 50 B
Totaal 214 607 0 424 0 418 0 423 0
Legenda
Kolom dekking
Begrotingssaldo B
Bedragen x € 1.000

3. Prioriteiten 2020-2023 t.l.v. tarieven

Taakveld Structureel/ Incidenteel Omschrijving Investering 2020 2021 2022 2023 Dekking
lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten
Afval Incidenteel Afvalbeleidsplan p.m. T
Afval Structureel Vervanging 41 ondergrondse glascontainers 144 2 2 17 17 17 17 17 17 T
Afval Structureel Vervanging 11 stuks plastic containers (niet pers) 39 1 1 4 4 4 4 4 4 T
Afval Structureel 1000 stuks minicontainers (aanvulling voorraad) 25 0 0 3 3 3 3 3 3 T
Afval Structureel Vervanging 25 ondergrondse containers restafval 125 2 2 14 14 14 14 T
Afval Structureel Vervanging 25 ondergrondse containers restafval 125 2 2 14 14 T
Afval Structureel Vervanging 25 ondergrondse containers restafval 125 2 2 T
Riolering Structureel Krediet grondwatervoorziening 20jr 23 0 0 T
Riolering Structureel Krediet grondwatervoorziening 50jr 32 0 0 T
Riolering Structureel Krediet vergroten persleiding 132 2 2 T
Riolering Structureel Krediet vervangen bestaande riolering, afkoppeling en knelpunten 548 8 8 T
Riolering Structureel Krediet vervangen drainage 64 1 1 T
Riolering Structureel Krediet vervangen hoofdrioolgemalen 88 1 1 T
Riolering Structureel Energietransitie, rioolgemalen T
Riolering Structureel Verantwoord waterbeheer p.m. T
Riolering Structureel Prijsontwikkeling energie riolering 32 32 32 32 32 32 32 32 T
Totaal 1.469 35 35 58 58 72 72 100 100
Legenda
Kolom dekking
Tarieven T
Bedragen x € 1.000
Publicatiedatum: 12-10-2020

Inhoud