Inleiding

Inhoud

"Verder bouwen aan een gezond Veere"

Hierbij presenteren we u de eerste kaderbrief nieuwe stijl. We bouwen deze brief op aan de hand van ons werkprogramma, dat u vorig jaar vaststelde.

 

Bij het opstellen van de kaderbrief komen we tot de conclusie dat er veel op ons afkomt. We hebben te maken met ontwikkelingen die een flinke impact hebben op het meerjarenperspectief.

 

De tekorten in de meerjarenramingen komen onder meer door  autonome ontwikkelingen, waarop we geen of bijna geen invloed hebben.  We noemen hier de toenemende kosten van de jeugdzorg door volumegroei, de stijgende bijdragen aan gemeen-schappelijke regelingen, de algemene kostenontwikkeling voor materialen, inhuur van personeel, brandstof en energiekosten, de lagere opbrengst leges reisdocumenten (uitgifte voor 10 jaar) en toenemende complexiteit in ICT-systemen.

 

Verder willen we deze periode ons werkprogramma uitvoeren en zo de goede dingen doen voor Veere. We zetten o.a. in op:

  • een Veerse toegang voor Wmo en Jeugdwet van een kwalitatief hoog niveau met ingang van 1-1-2020; voor 2020 trekken we hiervoor extra € 254.000 uit en vanaf 2021 structureel € 207.000;
  • in het kader van toerisme willen we investeren in de vorming van een Zeeuws Regiofonds voor de suppletie van toeristisch zand; de jaarlijkse bijdrage voor Veere is € 350.000 en dekken we uit de toeristenbelasting;
  • de uitkomsten en aanbevelingen uit het onderzoek naar de balans tussen de druk van het toerisme en de leefbaarheid in de kernen en het buitengebied opvolgen; voor het beperken van ongereguleerde verblijfsrecreatie (registratieplicht, vergunningenstelsel kamerverhuur en handhaving) ramen we structureel € 67.000;
  • het in balans brengen van de uitvoeringsagenda Maatschappelijk Vastgoed en de financiën; we willen toekomstbestendige voorzieningen in de kernen en ook financieel gezond blijven; we stellen voor € 2,9 miljoen extra investeringsruimte te creëren vanuit de opbrengst precariobelasting kabels en leidingen en bestaande nog niet benutte budgetten voor het maatschappelijk vastgoed;   
  • verbeteren van de dienstverlening aan de frontoffice en aan de ondernemers door het aanstellen van twee casusregisseurs en versterken applicatiebeheer; de kosten ramen we op €  176.000 structureel;
  • versterken van de organisatie daar waar de druk hoog is, te weten ruimtelijke ontwikkeling (o.a. als gevolg van de Omgevingswet), maatschappelijke ontwikkeling (anders organiseren in samenhang met toename van werk door decentralisatie sociaal domein) en juridische kwaliteit (voortdurende belasting van de organisatie door veel-procedeerders); de totale kosten ramen we op € 382.000 structureel.

 

We moeten alle zeilen bijzetten om dreigende tekorten op te lossen en de financiële ruimte te creëren die nodig is voor onze plannen. Het is onverantwoord om de rekening alleen bij de burgers te leggen. Dit vraagt offers van iedereen, van burgers, ondernemers, verblijvende toeristen en dagtoeristen. We stellen in deze kaderbrief dan ook voor om de onroerende zaakbelastingen, de toeristenbelasting en de parkeertarieven extra te verhogen met ingang van 2020.

 

De meicirculaire 2019 met informatie over de gemeentefondsuitkering is recent verschenen en nog niet helemaal doorgerekend. Het resultaat is dus niet verwerkt in deze kaderbrief, behalve de algemene index en de extra vergoeding voor de jeugdzorg (deels). Een globale beoordeling maakt wel duidelijk dat deze circulaire geen nieuwe financiële ruimte geeft. We komen hier op terug bij de begroting 2020.

 

De uitvoeringsagenda Maatschappelijk Vastgoed is een onderdeel van het totale investeringsprogramma van Veere. Dit is een flinke opgave en trekt een zware wissel op de financiële huishouding van Veere. Uitgangspunt voor ons is dat we financieel gezond willen blijven. In deze kaderbrief geven we aan hoe we dit meetbaar maken. 

 

 

Leeswijzer

In het eerste deel van de kaderbrief ligt de nadruk op inhoud. We starten met de topprioriteiten. Per topprioriteit geven we een schets wat we al aan het doen zijn. Ook vermelden we de ontwikkelingen, wat we kunnen doen om onze doelen te bereiken en wat we denken dat daar voor nodig is. We voegden het toekomstbestendig maken van het maatschappelijk vastgoed als topprioriteit toe. Hetzelfde doen we per (begrotings) programma op basis van de doelen uit het werkprogramma en uit bestaand beleid.

Tot slot geven we aan welke autonome ontwikkelingen er zijn die effect hebben op de begroting en daarmee op de bedrijfsvoering.

 

In het tweede deel ligt de focus op de financiële positie van de gemeente. Wat is er aan budgetruimte beschikbaar? Wat vragen de topprioriteiten, het werkprogramma en wat zijn de risico’s? Oftewel: Aan welke knoppen kunnen we draaien en waar liggen de keuzes?

 

We vertrouwen er op dat deze aanpak aansluit bij de wensen over onze samenwerking die uw raad heeft.

 

Domburg, juni 2019.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere.

Publicatiedatum: 12-10-2020

Inhoud