Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Programma onderdelen

4. Onderwijs

Doelstellingen

D.4.01 Scheppen van voorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs

Als gemeente scheppen we randvoorwaarden voor peuterspeelzalen en onderwijs. Kwaliteit gaat hierbij vóór kwantiteit. Afspraken hierover leggen we vast in de Regionaal Educatieve Agenda en in de activiteitenplannen voor- en vroegschoolse educatie. Onderwerpen die hier onder andere aan de orde komen zijn: leerplicht, schoolbegeleiding, Onderwijs Achterstanden en passend onderwijs.

G

De REA voor het po en het vo/mbo is een aantal keer bijeen geweest. Er zijn concrete doelstellingen geformuleerd. Iedere bijeenkomst wordt een onderwerp voorbereid en besproken.  Gesproken is o.a over de doorgaande lijn tussen voorschool, po en vo, de problematiek van statushouders, voortijdig schoolverlaters en jonge mantelzorgers.

D.4.02 Het huisvesten van onderwijs en peuterspeelzalen in doelmatige gebouwen

Basisonderwijs bieden we aan in doelmatige schoolgebouwen. Het uitgangspunt is meerdere voorzieningen in een schoolgebouw. We zien het onderwijs het liefst zo dicht mogelijk bij de kinderen. We volgen hiervoor het huisvestingsplan onderwijs 2013-2022, de dorpsvisies en de visie op accommodaties.

G

We volgen het huisvestingsplan 2013-2022. De bouw van de nieuwe school in Biggekerke is in voorbereiding. Hier wordt ook de Stichting Kinderopvang Walcheren bij betrokken. In een aantal kernen is de peuterspeelzaal ingetrokken in de school. Bij de projecten in Westkapelle, Oostkapelle en Serooskerke wordt de kinderopvang ook betrokken.

D.4.03 Versterken vloeiende overgang tussen het peuterspeelzaalwerk, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs/hoger onderwijs

De gemeente wil een vloeiende overgang tussen het peuterspeelzaalwerk, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs/hoger onderwijs. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich goed ontwikkelen en betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. Afspraken hierover leggen we vast in de Regionaal Educatieve Agenda het activiteitenprogramma voor- en vroegschoolse educatie en het beleid omtrent volwasseneducatie.

G

In de REA is hierover gesproken. We onderzoeken de komende tijd hoe we de vorderingen van leerlingen met een mogelijke taalachterstand kunnen monitoren, van peuterspeelzaal tot eind basisschool.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2015 Actuele begroting 2016 Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief
Lasten 2.076 2.176 2.132 2.154 2.140 2.111
Baten 404 528 306 306 306 305

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2015 Actuele begroting 2016 Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 337 328 440 438 435 435
4.2 Onderwijshuisvesting 541 511 636 663 653 629
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.198 1.337 1.056 1.053 1.052 1.047
Totaal Lasten 2.076 2.176 2.132 2.154 2.140 2.111
Baten
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 50 50 50 50
4.2 Onderwijshuisvesting 29 33 50 50 50 50
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 375 494 206 206 206 206
Totaal Baten 404 528 306 306 306 305