Meer
Publicatiedatum: 20-10-2016

Inhoud

Programma onderdelen

5. Sport, cultuur en recreatie

Doelstellingen

D.5.01 Stimuleren van sport en bewegen door het faciliteren van sportaccommodaties (NOC*NSF normen) en -voorzieningen en het verlenen van subsidies voor activiteiten.

Een speerpunt in de sportnota 2016 is het zorgen voor een toegankelijk beweegaanbod. Bewegen moet voor alle inwoners en bezoekers van de gemeente mogelijk zijn. We stimuleren een actieve gezonde leefstijl. Daarom ondersteunen we projecten en activiteiten die hieraan een bijdrage leveren.

Ook zorgen we voor een goed en toegankelijk aanbod van binnen- en buitensportaccommodaties die voldoen aan de NOC*NSF normen.  De buitensportverenigingen (voetbal, tennis, korfbal) zijn zelf verantwoordelijk voor (het onderhoud aan) de kleedaccommodatie en de kantine. Het onderhoud aan en vernieuwing van de tennisbanen is een verantwoordelijkheid van de tennisverenigingen. We streven ernaar om ook het veldonderhoud van de voetbalcomplexen te privatiseren. Alleen bij het voetbalcomplex Veere is het veldonderhoud geprivatiseerd. Naast het faciliteren en ondersteunen in accommodaties richten we ons ook op de natuurlijke omgeving die moet uitdagen om te bewegen.

 

--

Voor het jaar 2017 hebben we subsidies verleend aan verschillende sportverenigingen. Naast deze jaarlijkse subsidies hebben we ook een bijdrage van € 500 verleend voor de Breedtesportactiviteiten van een parabeachvolleybaltoernooi in juli in Zoutelande.

In het kader van de verlenging privatiseringsovereenkomsten voetbal zijn we bezig met een brede verkenning buitensport. Tijdens deze gesprekken verkennen we ook de mogelijkheid van privatisering veldonderhoud, een van de punten uit het coalitieprogramma. Het tussentijdse resultaat koppelen we naar verwachting in juni terug.

D.5.02 Kunstparticipatie

Inwoners en toeristen kunnen zowel passief als actief deelnemen aan kunst en cultuur. Dit geldt in het bijzonder ook voor leerlingen op de Veerse basisscholen.

G

In samenwerking met de Muziekschool Zeeland en Kunsteducatie Walcheren werken we aan een deelname van leerlingen uit het basisonderwijs aan cultuuractiviteiten. 

Via kunst in de openbare ruimte en verschillende artistieke  evenementen kunnen inwoners kunst  ervaren.

D.5.03 Instandhouding cultureel erfgoed

Op basis van de Structuurvisie Cultuurhistorie geven we het cultuurhistorische erfgoed een duidelijke plek in de ruimtelijke planvorming met als uitgangspunt "behoud door ontwikkeling".
Cultuurhistorisch erfgoed kent een economische , ruimtelijk esthetische, educatieve en duurzaamheidswaarde. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is de cultuurhistorie ontwikkelingsgericht. In hoofdstuk 8 onder Verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en stimuleren van ontwikkelingen  is dit verder uitgewerkt.

--

Er is een werkframe Cultureel Erfgoed ontwikkeld waarin we de ambitie en de aanpak met de stakeholders (extern en intern) in kaart brengen.

Vervolgens gaan we bij de stakeholders te rade hoe we het cultureel erfgoed meer onder de aandacht kunnen brengen en om de mogelijkheden voor uitvoering  te onderzoeken.

D.5.04 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau groen

We willen de inrichting en beheer van het groen zodanig aanpassen dat we het afgesproken kwaliteitsniveau kunnen handhaven tegen het afgesproken budget. Voor het meten van de kwaliteit maken we gebruik van de landelijke systematiek van de CROW. We streven naar niveau B en op bijzondere plekken (centrum van kernen etc.) naar niveau A. Niveau B kan je als "voldoende" omschrijven en A als "goed".

Kleine bouwkundig elementen als tuinmuren, kerkmuren, waterputten zijn vaak waardevolle elementen in de openbare ruimte. In het  beheerplan staat welke elementen er zijn en wat er aan onderhoud de komende jaren moet gebeuren.

G

In juli is een kwaliteitsinspectie gehouden. Deze voldeed aan het afgesproken kwaliteitsniveau.

D.5.05 Verbeteren groene uitstraling dorpskernen

Een mooie groene uitstraling van de belangrijke plekken in kernen als de entree's en de centra zorgt voor een aangename uitstraling. Dit kan rekenen op waardering van zowel de eigen inwoners als bezoekers.  

G

Het plan om het groen op strategische plekken in de kernen kleurrijker te maken is gereed.   Dit gaan we doen door meer gebruik te maken van bloeiende gewassen als bloembollen, vaste planten en bloemenmengsel.  De uitvoering staat gepland voor eind 2017.

D.5.06 Vergroten betrokkenheid inwoners bij openbaar groen

Een belangrijk uitgangspunt van het groenbeleidsplan 2013 is het vergroten van de betrokkenheid van de inwoners en bedrijven bij het openbaar groen. Een indicator voor succes is het aantal initiatieven van bewoners en bedrijfsleven voor het zelf of samen met de gemeente inrichten en / of onderhouden van de openbare ruimte.

G

Steeds vaker geven inwoners aan zelf bij te willen dragen aan de inrichting en beheer van het openbaar groen. De mate waarin en de vorm hangt sterk af van individuele groepen inwoners. Het leefbaarheidsfonds geeft een duidelijke prikkel aan deze initiatieven. Er lopen diverse  projecten waaronder een project in samenwerking met de dorpsraad Oostkapelle.

D.5.07 Het versterken en benutten van de Veerse gebiedskwaliteiten

In de structuurvisie Veere 2025 zijn de gebiedskwaliteiten omschreven als het Veerse kapitaal. Het is de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van strand, kust, natuur, landschap, en dorpskernen, die dit kapitaal vormen.  Wij geven hieraan  door de aanpak via "De kust is breder dan het strand". Verder onderzoeken wij met het waterschap en de gemeente Vlissingen de mogelijkheid tot meer samenwerking op het gebied van beheer en onderhoud van het strand, duingebied en parkeerterreinen.  Het resultaat van dit onderzoek is een belangrijke bouwsteen voor de besluitvorming over een nieuwe inbestedingsopdracht aan de SSV

G

De diversiteit en kwaliteit van het Veerse landschap zijn sterke troeven, die de gemeente aantrekkelijk maken voor inwoners, recreanten, toeristen en ondernemers.

Dit kapitale landschap koesteren wij. Onlangs bij de standpuntbepaling over de Kustvisie hebben wij dat opnieuw onderstreept.  Aan het beleven van het landschap

door wandel-, fiets- en ruiterroutes verlenen wij medewerking. Voor dit jaar staat de ontwikkeling van 3 zogenaamde wandelparelroutes in Domburg, Veere en Westkapelle

op de rol. Ook gaan wij inschrijven op de provinciale voucherregeling om het fietsnetwerk naar een 5 sterren niveau te tillen.  

D.5.08 Koesteren en verbeteren van de huidige waarden van het Walcherse landschap

De Veerse kernkwaliteiten zijn kleinschaligheid, opengebieden en kreekruggen, groen karakter en kustzone. Verrommeling door allerlei borden, opslag van materiaal en materieel vormt een bedreiging voor de beleving van het landschap en dat gaan we tegen.

--

Bij nieuwe ontwikkelingen streven we er naar om, waar nodig de kernkwaliteiten te verbeteren.

In overleg met de desbetreffende eigenaren ruimen we storende elementen en verrommelingslocaties op.

Vanuit de structuurvisie Cultuurhistorie worden de waardevolle panden/boerderijen die gebouwd zijn tussen 1850-1944 beoordeeld en beschreven. Hiervoor wordt een voorstel voor uw raad gemaakt voor juli 2017.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2015 Actuele begroting 2016 Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief
Lasten 7.557 8.622 7.804 7.179 7.104 7.031
Baten 422 754 555 469 469 469

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2015 Actuele begroting 2016 Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief Begroting 2020 primitief
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 620 847 753 735 731 744
5.2 Sportaccomodaties 899 947 750 770 758 756
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 709 782 674 578 557 557
5.4 Musea 266 240 405 346 346 341
5.5 Cultureel erfgoed 558 551 606 592 597 517
5.6 Media 262 395 264 263 263 263
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.243 4.861 4.352 3.894 3.852 3.854
Totaal Lasten 7.557 8.622 7.804 7.179 7.104 7.031
Baten
5.1 Sportbeleid en activering 0 0 76 76 76 76
5.2 Sportaccomodaties 46 28 41 41 41 41
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 15 44 20 20 20 20
5.4 Musea 0 0 16 11 11 11
5.5 Cultureel erfgoed 100 76 50 50 50 50
5.6 Media 0 0 1 1 1 1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 261 606 352 272 272 272
Totaal Baten 422 754 555 469 469 469