Financiële rapportage

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

We vragen u in het raadsvoorstel om de begrotingswijzigingen 1, 2 en 3 goed te keuren. Hieronder staat kort beschreven welk type mutaties deze begrotingswijzigingen bevatten. In het vervolg van deze rapportage beperken we ons bij de programma's, conform artikel 6 uit de financiële verordening, tot het toelichten van mutaties van groter dan € 25.000. Verder geven we conform de financiële verordening inzicht in de besteding van de budgetten voor onvoorzien, het beslag op bestemmingsreserves en informeren we u over mutaties in relatie tot het aan- en verkoopmandaat.

Begrotingswijziging 1
Betreft nieuwe voorstellen vanuit het college met dekkingsvoorstellen uit bestemmingsreserves en/of de budgetten eenmalig en structureel onvoorzien.  

Begrotingswijziging 2
De wijziging heeft betrekking op de afwijking op de lopende budgetten.

Begrotingswijziging 3
De wijziging heeft betrekking op het grondbedrijf en de grondexploitatie (grex).

Leeswijzer
Een positief getal in de kolommen saldo betekent een nadeel.
Een negatief getal in de kolommen saldo betekent een voordeel.
Een positief getal in de kolommen baten en lasten betekent een hogere bate of hogere last.
Een negatief getal in de kolommen baten en lasten betekent een lagere bate of lagere last.

Collegebesluiten

Terug naar navigatie - Collegebesluiten

Artikel 5 , lid 3 en 4 van de financiële verordening schrijven voor dat het college onder voorwaarden besluiten mag nemen over te verwachten overschrijdingen van budgetten en investeringskredieten.  Hier dient dan achteraf verantwoording over te worden afgelegd. Dat doen we via dit onderdeel in de bestuursrapportage. 

Begrotingswijziging op programmaniveau


Toelichting op basis van artikel 6, lid 3. 

Afwijkingen

Terug naar navigatie - Afwijkingen

Artikel 6, lid 3 schrijft voor dat in de tussenrapportages toelichting wordt gegeven op afwijkingen van budgetten die groter zijn dan € 25.000 én op investeringskredieten die meer dan 10% afwijken van het geautoriseerde krediet of waar de afwijking groter is dan € 50.000.

Begrotingswijziging op programmaniveauGrondbedrijf

Terug naar navigatie - Grondbedrijf

In begrotingswijziging 5 hebben we mutaties opgenomen met betrekking tot het grondbedrijf. De toelichting op deze mutaties zijn hieronder toegelicht. 

Begrotingswijziging op programmaniveau

 

Grondverkopen

Bij twee projecten passen we de geraamde grondverkopen aan door ze te verschuiven van 2023 naar 2024. Het betreft de volgende projecten:

 • Singelproject Domburg        € 540.500
 • Serooskerke Oost            € 481.840

Bij het project Bouwlust III in Aagtekerke verwachten juist eerder grondverkopen te doen. Hierdoor ramen we in 2023 in plaats van in 2024 (€ 1.673.000). Door deze mutatie is in 2023 ook al sprake van een winstneming van € 411.000.

Overige begrotingswijzigingen

 • Bij bedrijventerrein Oosterloo Domburg is de verkoop van het laatste kavel van € 133.200 opgenomen. De verkoop resulteert in een lagere winstneming van € 10.000. Hiermee sluiten we de grondexploitatie af.
 • Voor de grondexploitatie ‘toekomstige uitbreiding Veere’ is de verkoop laatste kavel van € 188.000 opgenomen. Dit resulteer in een winstneming van € 58.000 bij afsluiting van de grondexploitatie.
 • Bij het Singelproject Domburg is een bedrag van € 20.000 geraamd voor de beëindiging van een ruilovereenkomst voor een garagebox. Het besluit is in 2022 al genomen en is opgenomen in de raadsmemo Singelgebied Domburg. De afkoop van deze garagebox was uiteindelijk in 2023.

Mutaties budgetten onvoorzien

Terug naar navigatie - Mutaties budgetten onvoorzien

In lijn met art 5 lid 4 van de financiële verordening geven we via onderstaande overzichten inzicht in de uitputting van de budgetten onvoorzien in de eerste bestuursrapportage. 

Structureel onvoorzien

De mutaties in de begrotingswijzigingen 201 en 202 betreffen mutaties die in de tweede bestuursrapportage 2022 en raadsvoorstellen in de vergadering van december 2022 zijn geautoriseerd. Deze hebben we conform artikel 5, lid 7 verwerkt in de begroting van 2023. 

 

Eenmalig onvoorzien

De mutaties in begrotingswijziging 202 betreffen mutaties die in de tweede bestuurs-rapportage 2022 en raadsvoorstellen in de vergadering van december 2022 zijn geautoriseerd. Deze hebben we conform artikel 5, lid 7 verwerkt in de begroting van 2023. 
De mutatie in begrotingswijziging 105 is ten onrechte technisch verwerkt. Het betreft de ontvangen inruilwaarde op de oude voertuigen. Via deze bestuursrapportage informeren we u ook alsnog over deze mutatie.  

Mutaties bestemmingsreserves

Terug naar navigatie - Mutaties bestemmingsreserves

In lijn met art 5 lid 4 van de financiële verordening geven we via onderstaande overzichten inzicht in het beslag op de bestemmingsreserves in de eerste bestuursrapportage. 

Bij de slotwijziging in 2022 zijn voor diverse budgetten inschattingen gemaakt voor de onder uitputting hiervan. Op basis van deze inschattingen zijn voorstellen gedaan voor het doorschuiven van budget naar 2023. Uit voortschrijdend inzicht blijkt dat de onder uitputting € 224.800 lager is gebleken. Deze ‘extra’ uitgaven in 2022 zijn onderdeel van het rekening resultaat geworden en hebben hier een negatief effect op gehad. In deze rapportage ramen we doorgeschoven budgetten en de onttrekkingen van de reserve nog af te ronden projecten af. 

Verder onttrekken we het bedrag uit de reserve nog af te ronden projecten en voegen dit toe aan de algemene reserve. Hierdoor worden de ‘extra’ uitgaven in 2022 verrekend. 

Mutaties op investeringskredieten

Terug naar navigatie - Mutaties op investeringskredieten

In de bestuursrapportage hebben eveneens mutaties plaatsgevonden op investerings-kredieten. We onderscheiden de mutaties in deze rapportage in afwijkingen in relatie tot artikel 5, lid 3 en de informatieplicht voor de aan- en verkoop van (on)roerende goederen op basis van art 7 in de financiële verordening.

 

Afwijkingen

 

Aan- en verkoop van (on)roerende goederen transacties

Het totaalbedrag aan transacties van aankopen en verkopen blijft onder de € 2 mln. per jaar zoals genoemd in artikel 7 van de financiële verordening. 

Grondexploitaties in voorbereiding

Terug naar navigatie - Grondexploitaties in voorbereiding

Immateriële vaste activa ( x € 1.000)

Toelichting:
Het activeren van voorbereidingskosten voor grondexploitaties (grex) als kosten van onderzoek en ontwikkeling is toegestaan bij:

    • De kosten moeten passen binnen de kostensoortenlijst van het Besluit ruimtelijke ordening;
    • De kosten mogen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven staan. Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grex of afgeboekt worden t.l.v. het jaarresultaat;   
    • Plannen tot ontwikkeling van de grond moeten bestuurlijke instemming hebben van de raad of gedelegeerd van het college.

Materiële Vaste Activa (strategische gronden)   (x € 1.000)

Toelichting:
Betreft niet in exploitatie genomen gronden waarvoor als strategische gronden of de bestemmingswaarde of de marktwaarde geldt.
Het verschil met de boekwaarde is dan het financieel risico.  

                              

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Op basis van artikel 6, lid 2g van de financiële verordening  nemen we hieronder het overzicht van de lopende investeringskredieten op. Het overzicht geeft inzicht in de uitputting tot medio mei. Toelichting 7000070 en 7000071: (*)
Op deze budgetten is er een overschrijding wegens de BPM. Leverancier moest een all-in prijs leveren en BPM wordt achteraf betaald. Inkoop heeft de leverancier aangeschreven.
De bedoeling is dat de BPM gecrediteerd wordt en het bedrag dient teruggestort te worden op onze rekening.